تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۲۸
۹۴ شنبه ۳۱ مرداد

ادله استنباط احکام تا اجماع

 

۱- کدام یک ازعبارات زیر در مورد قرآن صحیح است؟

الف) قرآن قطعی الصدور و قطعی الدلاله است.

ب) قرآن ظنی الصدور و ظنی الدلاله است.

ج) قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله است.

د) قرآن ظنی الصدور و قطعی الدلاله است.

۲- هرگاه انسان امری را صددرصد بداند نسبت به آن امر واجد………………… است.

الف) علم                         ب) قطع                                     ج) یقین                        د) هرسه مورد

۳- مراد از ظن خاص چیست؟

الف) ظنی که مورد تأیید شارع نیست و د رنتیجه حجت نمی‌باشد.

ب) ظنی که به جهت تأیید شارع و به طوراستثنا معتبر می‌باشد.

ج) ظن خاص همان ظن مطلق است و معتبر می‌باشد.

د) ظن خاص به جهت اصل عدم حجیت ظن معتبر نیست.

۴- اصل این است که ظن حجت نمی‌باشد. اصطلاحاً به این نوع ظن ….. می‌گویند.

الف) ظن خاص                ب) ظن مطلق                  ج) ظن مقیّد                    د) ظن شخصی

۵- ظن حالت انسان است میان….. و……..

الف) قطع، یقین               ب) شک، وهم                  ج) قطع، وهم                   د) یقین، شک

۶- هرگاه لفظی مجمل باشد، انسان دچار…….می‌شود.

الف) قطع                        ب) وهم                         ج) شک                          د) ظن

۷- وهم حالتی است……

الف) میان قطع و شک                                           ب) میان ظن و شک

ج) پایین‌تر از شک                                                د) میان قطع و یقین

۸- نص، ظاهر، مجمل و مؤول به ترتیب مفید……..می‌باشند.

الف) قطع، شک، ظن، وهم.                                     ب) علم، ظن، شک، وهم

ج) یقین، ظن، وهم، شک.                                      د) ظن، قطع، شک، وهم

۹- دراصطلاح علم اصول به«نقل سنت»…..می‌گویند.

الف) حدیث                     ب) روایت                       ج) خبر                           د) هرسه مورد

۱۰- هرگاه پیغمبر در مقابل عملی که در پیشگاه ایشان انجام می‌شود سکوت اختیار نمایند، به این امراصطلاحاً……… می‌گویند.

الف) حدیث                     ب) قول معصوم                ج) تقریر                         د) فعل معصوم

۱۱- سنت دراصطلاح فقهای امامیه به قول و فعل و تقریر…….می‌گویند.

الف) فقط پیغمبر(ص)                                            ب) پیغمبر(ص) و حضرت علی (ع)

ج) پیغمبر(ص) و ائمه تا امام جعفر صادق(ع)            د) معصومین

۱۲- اختلاف میان علما در بحث سنت راجع است به ……

الف) صغرای قضیه                                                ب) کبرای قضیه

ج) هم صغری و هم کبری                                       د) روایات مرسله

۱۳- مراد از خبر متواتر چیست؟

الف) خبری که تعداد رواه آن سه نفر باشند.

ب) خبری که تعداد رواه آن بیش از یک نفر باشند.

ج) خبری که تعداد رواه آن آنقدر زیاد باشندکه احتمال تبانی میان آنها نرود.

د) خبری که رواه آن سنی نباشد.

۱۴- کدام یک از اخبار زیر مصداق خبر متواتر است؟

الف) متواتر لفظی             ب) متواتر معنوی             ج) متواتر اجمالی             د) هرسه مورد

۱۵- مراد از خبر واحد چیست؟

الف) خبری که تنها یک راوی دارد.

ب) خبری که تعداد رواه آن سه نفر باشد.

ج) خبری که تعداد رواه آن به حد تواتر نرسیده باشد.

د) خبری که رواه آن آنقدر زیاد باشد که افاده قطع نماید.

۱۶- خبر متواتر مفید…..و در نتیجه……

الف) قطع، حجت نیست.                                         ب) ظن، حجت است.

ج) قطع، حجت است.                                           د) شک، حجت نیست.

۱۷- خبرواحد افاده کدام یک از موارد زیر را می‌نماید؟

الف) قطع                       ب) ظن خاص                  ج) ظن مطلق                  د) شک

۱۸- آیا خبر واحد حجّت است؟

الف) خبرواحد به لحاظ اینکه مفید ظن است، حجت نیست.

ب) خبرواحد به لحاظ اینکه مفید قطع است، حجت است.

ج) خبرواحد به لحاظ اینکه مفید شک است، حجت نیست.

د) خبرواحد مفید ظن است، ولی حجت است.

۱۹- کدامیک از اخبارذیل مصداق خبر واحد است؟

الف) خبرصحیح                ب) خبرحسن                  ج) خبرموثق                    د) هرسه مورد

۲۰- خبرضعیفی که به لحاظ مشهوربودن حجت است اصطلاحاً……نامیده می‌شود.

الف) موثق                       ب) قوی                          ج) مقبول                        د) حسن

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است. ر.ک به همان منبع شماره ۱۵۲ .

۲- گزینه د صحیح است.

۳- گزینه ب صحیح است. همان منبع، ش. ۱۵۳ .

۴- گزینه ب صحیح است. همان منبع.

۵- گزینه د صحیح است.

۶- گزینه ج صحیح است.

۷- گزینه ج صحیح است.ر.ک به شماره ۲۵۹٫

۸- گزینه ب صحیح است.

۹- گزینه د صحیح است. همان منبع، ش. ۱۶۰ .

۱۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۱۱- گزینه د صحیح است. همان منبع.

۱۲- گزینه الف صحیح است.همان منبع، ش. ۱۶۱ .

۱۳- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۱۶۴ .

۱۴- گزینه د صحیح است. متواتر لفظی: انماالاعمال بالنیات – متواترمعنوی: لاضرر و لاضرار متواتر اجمالی: سخاوت حاتم طائی. همان منبع،ش. ۱۶۵ .

۱۵- گزینه ج صحیح است. همان منبع، ش. ۱۶۴ .

۱۶- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

۱۷- گزینه ب صحیح است. همان منبع.

۱۸- گزینه د صحیح است. همان منبع، ش. ۱۶۷ و۱۶۸ .

۱۹- گزینه د صحیح است.همان منبع، ش. ۱۷۲ .

۲۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟