تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۸
۹۴ پنج شنبه ۲۹ مرداد

مفهوم ومنطوق

 

۱- مفهوم در علوم مختلف عبارتست از:

الف) معنا.                                                          ب) آنچه که دارای مصادیق متعدد است.

ج) معنای غیرمستقیم جمله.                                  د) هر سه مورد.

۲- منطوق از لحاظ لغوی عبارتست از:

الف) معنای مستقیم لفظ مفرد.                                ب) معنای غیرمستقیم لفظ مرکب.

ج) معنای مستقیم لفظ مرکب.                                 د) الفاظ ذکر شده درجمله.

۳- منطوق از لحاظ اصطلاحی عبارتست از:

الف) معنای مستقیم لفظ مرکب.                              ب) معنای مستقیم لفظ مفرد.

ج) الفاظ ذکر شده در جمله.                                    د) معنای غیرمستقیم لفظ مرکب.

۴- مراد از مفهوم در علم اصول چیست؟

الف) معنای مستقیم لفظ مفرد.                                ب) معنای مستقیم لفظ مرکب.

ج) معنای غیرمستقیم لفظ مرکب.                            د) معنای غیرمستقیم لفظ مفرد.

۵- مقصود از دلالت مطابقی چیست؟

الف) دلالت لفظ بر جزء موضوع له.                            ب) دلالت لفظ بر لوازم موضوع له.

ج) دلالت لفظ بر کل موضوع له.                               د) دلالت لفظ بر امری خارج از موضوع له.

۶- منطوق صریح عبارتست از:

الف) دلالت مطابقی لفظ مرکب.                               ب) دلالت تضمنی لفظ مرکب.

ج) دلالت التزامی ‌لفظ مرکب.                                  د) الف و ب

۷– منطوق غیرصریح عبارتست از:

الف) دلالت التزامی ‌لفظ مرکب.                                ب) دلالت تضمنی لفظ مرکب.

ج) دلالت التزامی ‌لفظ مفرد.                                   د) الف و ب

۸- دلالت تضمنی عبارتست از:

الف) دلالت لفظ برکل معنا.             ب) دلالت لفظ بر جزء معنا.

ج) دلالت لفظ بر لوازم معنا.                                   د) ب و ج

۹- مراد از دلالت التزامی‌چیست؟

الف) دلالت لفظ بر لوازم موضوع له.                           ب) دلالت لفظ بر کل موضوع له.

ج) دلالت لفظ بر جزء موضوع له.                             د) ب و ج

۱۰- هرگاه دو جمله داشته باشیم که از جمع آنها حکمی‌ بدست آید که در هیچ یک از جملات به آن تصریح نشده باشد، دلالت جمله برآن حکم را اصطلاحاً چه می‌گویند؟

الف) دلالت مطابقی           ب) دلالت تنبیه                ج) دلالت اشاره                د) دلالت تضمنی

۱۱- هرگاه ‌در جمله قیدی باشدکه ‌آن قید علت حکم محسوب گردد به این دلالت ‌چه ‌می‌گویند؟  

الف) دلالت تنبیه              ب) دلالت اشاره               ج) دلالت مطابقی            د) الف و ب

۱۲- دلالت‌های اقتضاء، تنبیه و ایماء را در اصطلاح چه می‌گویند؟

الف) منطوق صریح           ب) مفهوم غیرصریح          ج) مفهوم صریح               د) منطوق غیرصریح

۱۳- قیاس مساوی را در اصطلاح …….. می‌گویند.

الف) مفهوم موافق             ب) مفهوم مخالف            ج) مفهوم موافق اولویت     د) الف و ج

۱۴- آیا جمله شرطیه مفهوم دارد؟

الف) جمله شرطیه همواره مفهوم دارد

ب) جمله شرطیه مفهوم دارد جز در مورد جملاتی که محقق موضوع هستند.

ج) جمله شرطیه اصولاً مفهوم دارد

د) ب و ج

۱۵- مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی، دیون از جهت صلاحیت محاکم در حکم منقول است. عبارت «از جهت صلاحیت محاکم»………..است و………….

الف) شرط، مفهوم دارد.     ب) وصف، مفهوم دارد.       ج) غایت، مفهوم ندارد.       د) وصف، مفهوم ندارد.

۱۶- مفهوم وصف به چه دلیل حجّت نیست؟

الف) به دلیل اینکه وصف معمولاً قید غالب است.          ب) به دلیل اینکه وصف همواره قید احترازی است.

ج) به دلیل اینکه مساله تعبدی است.                                    د) الف و ب

۱۷- آیا غایت داخل در منطوق است یا داخل در مفهوم؟

الف) غایت همواره داخل در منطوق است

ب) غایت همواره داخل در مفهوم است

ج) این امرکه غایت داخل در منطوق است یا مفهوم بسته به قرائن و اوضاع واحوال است .

د) غایت همواره مجمل است و باید درخصوص آن به اصول عملیه مراجعه شود.

۱۸- آیا مفهوم حصر، حجّت است؟

الف) مفهوم حصر، همواره حجّت است.

ب) مفهوم حصر، اصولاً حجّت است.

ج) مفهوم حصر،حجّت نیست.

د) مساله اختلافی است و تابع اوضاع و احوال می‌باشد.

۱۹- عبارت «محمدرسول الله» مفهوم ندارد زیرا….

الف) وصف، مفهوم ندارد.   ب) عدد، مفهوم ندارد.       ج) لقب، مفهوم ندارد.        د) غایت، مفهوم ندارد.

۲۰- مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی،«حق شفعه میان دو نفر ایجاد می‌شود». اگر این جمله مفهوم داشته باشد از نوع مفهوم ….

الف) شرط است.               ب) وصف است.               ج) عدد است.                  د) لقب است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه د صحیح است. اما در اصول معنائی است که در کلام بیان نشده است ویا به عبارتی معنای غیرمستقیم لفظ یا کلام را مفهوم آن گویند.ر.ک همان منبع، شماره ۸۱٫

۲- گزینه د صحیح است. منطوق عبارتست ازمعنائی که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود.

۳- گزینه الف صحیح است. معنای مستقیم کلام را منطوق گویند.

۴- گزینه ج صحیح است. معنای غیرمستقیم کلام را مفهوم گویند.

۵- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۸۲ .

۶- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۸۲ .

۷- گزینه الف صحیح است. شماره ۸۲ .

۸- گزینه ب صحیح است. مثلاً در این جمله (کتابم پاره شد) منظور یک ورقه از آن باشد. لفظ کتاب به جزء آن دلالت می کند.

۹-گزینه الف صحیح است.

۱۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۸۵ .

۱۱- گزینه الف صحیح است. همان منبع، شماره ۸۴ .

۱۲- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۸۲ .

۱۳- گزینه الف صحیح است. مفهوم موافق به ۲ قسم تقسیم می‌‌شود ۱)مفهوم موافق مساوی= قیاس مساوات ۲) مفهوم موافق اولویت= قیاس اولویت. همان منبع، شماره ۸۷ .

۱۴- گزینه ب صحیح است. همان منبع، شماره ۹۲ .

۱۵- گزینه د صحیح است. وصف توضیحی ووصف غالبی دارای مفهوم نمی باشد. همان منبع، شماره ۹۶٫

۱۶- گزینه الف صحیح است. شماره ۹۶ .

۱۷- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۹۴ .

۱۸- گزینه الف صحیح است. همان منبع، شماره ۹۵ .

۱۹- گزینه ج صحیح است. لقب مفهوم ندارد. همان منبع، شماره ۹۷ .

۲۰- گزینه ج صحیح است. عدد مفهوم ندارد. همان منبع، شماره ۹۸ .

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟