تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۲
۹۴ پنج شنبه ۲۹ مرداد

اوامرونواهی

 

۱- صیغه امرحقیقت در…… است.

الف) اباحه                      ب) حرمت                     ج) کراهت                       د) وجوب

۲- کدامیک از موارد زیر امر محسوب می‌شود؟

الف) طلب عالی از دانی                                          ب) طلب دانی از عالی

ج) طلب مساوی از مساوی                                      د) هرسه مورد

۳- صیغه و هیأت امراز لحاظ وضع دلالت برچه امری می‌نماید؟

الف) طلب                       ب) خواستن                    ج) وجوب                       د) الف و ب

۴- حکم واقعی از دلیلوحکم ظاهری از دلیل به دست می‌آید.  

الف) استنباطی، اجتهادی                                      ب) فقاهتی، اجتهادی

ج) اجتهادی، فقاهتی                                            د) اجتهادی، استنباطی

۵حکم وضعی آن است که :

الف) مستقیما به افعال مکلّفین تعلق گیرد.                  ب) حرام وحلال افعال مکلّفین را تعیین می‌نماید.

ج) مستقیما به افعال مکلّفین تعلق نمی‌گیرد.              د) الف و ب

۶- اباحه وزوجیت به ترتیب چه نوع حکمی‌می‌باشند؟

الف) وضعی، تکلیفی          ب) تعبدی، وضعی            ج) وضعی، تعبدی             د) تکلیفی، وضعی

۷- هرگاه در عینی یا کفایی بودن واجب تردید شود، مقتضای اصل کدامست؟

الف) عینی بودن واجب                                           ب) کفایی بودن واجب

ج) هر دو واجب به لحاظ تعارض ساقط می‌شوند.          د) مکلف در انتخاب یکی از آن دومخیّرمی‌باشد.

۸- در واجب تعیینی هرگاه مکلف به دلیل عذرشرعی نتواند به واجب عمل کند، تکلیف چیست؟

الف) واجب ساقط می‌گردد.                                    ب) مکلف باید به بدل اضطراری عمل کند.

ج) مکلف باید به بدل تخییری عمل کند.                     د) واجب تعیینی تبدیل به واجب تخییری می‌شود.

۹) واجب توصلی، واجبی است که….:

الف) برای انجام آن قصد قربت لازم است.

ب) مکلف باید فقط آنرا بجا بیاورد و در انجام آن مخیربه انتخاب امر دیگری نیست.

ج) برای انجام آن قصد قربت لازم نیست.

د) دلیل وجوب آن درشرع بیان شده است.

۱۰- واجبی که وجوب آن دردلیل نیامده، اصطلاحاً واجب………نامیده می‌شود.

الف) تعبدی                     ب) تعیینی                      ج) تبعی                       د) اصلی

۱۱- در واجب مطلق و مشروط، تاکید اصلی بر روی چیست؟

الف) وجوب                     ب) وجود                        ج) واجب                                    د) ب و ج

۱۲- در واجب معلّق، تحقق چه امری منوط و معلق به چیزی می‌باشد؟

الف) وجوب                     ب) واجب                       ج) وجوب واجب               د) هیچکدام

۱۳- آیا امر دلالت بر مرّه و تکرار دارد؟

الف) امرهمواره دلالت برمرّه می‌نماید.

ب) امراصولاً دلالت برتکرارمی‌نماید.

ج) امربه خودی خودنه دلالت برمرّه می‌کند و نه دلالت بر تکرار.

د) امرهیچگاه دلالت برمرّه نمی‌نماید.

۱۴- امر دلالت بر فور می‌نماید و یا دلالت برتراخی؟

الف) امر همواره دلالت بر تراخی می‌نماید.

ب) امر اصولاً دلالت بر فور می‌نماید.

ج) امر همواره دلالت بر فور می‌نماید.

د) امر به خودی خود نه دلالت بر فور می‌کند و نه دلالت بر تراخی.

۱۵- صیغه وهیأت نهی به لحاظ وضع، دلالت برچه امری می‌نماید؟

الف) حرمت                     ب) ترک فعل                   ج) کف نفس                    د) الف و ب

۱۶- نهی در عبادات مفید چه حکمی ‌می‌باشد؟

الف) حکم تکلیفی (حرمت)                                    ب) حکم وضعی (فساد)

ج) حکم تکلیفی (کراهت)                                       د) الف و ب

۱۷- هرگاه نهی در معاملات به سبب تعلق گیرد، آن معامله :

الف) فاسد است.                                                  ب) صحیح است.

ج) غیرنافذ است.                                                   د) حرام است.

۱۸- در معاملات اصولاً نهی به …….. تعلق می‌گیرد.  

الف) سبب                       ب) مسبب                     ج) مقتضی                      د) شرط

۱۹- از لحاظ اصولی، نهی دلالت بر مره می‌کند یا دلالت بر تکرار؟

الف) نهی همواره دلالت بر مرّه می‌کند.                       ب) نهی همواره دلالت بر تکرار می‌کند.

ج) نهی اصولاً دلالت بر تکرار می‌کند.                         د) بر مرّه و تکرار دلالت ندارد.

۲۰- نهی در مقام امتثال مستلزم چیست؟

الف) نهی دلالت بر فور می‌نماید.

ب) نهی دلالت بر تراخی می‌نماید.

ج) مکلف در فور یا تراخی مخیر است.

د) نهی ابتدائاً دلالت بر تراخی و سپس دلالت بر فور می‌نماید.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه د صحیح است. اصولیین معتقدند ماده و صیغه امر حقیقت در وجو بند.ر.ک همان منبع، شماره ۵۶٫

۲- گزینه الف صحیح است. همیشه امر از شخص عالی به شخص دانی می‌شود و در مابقی موارد امر محسوب نمی‌شود. همان منبع ،شماره ۵۶(مثلادستوررئیس به مرئوس)

۳- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۵۶٫

۴- گزینه ج صحیح است. حکم واقعی از دلیل اجتهادی و حکم ظاهری از دلیل فقاهتی (اصول عملیه) بدست می‌آید.

۵- گزینه ج صحیح است. درحکم تکلیفی، حکم مستقیماً به فعل مکلفین تعلق می‌گیرد ولی در حکم وضعی بطور غیرمستقیم. همان منبع، شماره‌های ۵۷ ،۵۸٫

۶- گزینه د صحیح است.همان منبع، شماره‌های ۵۷،۵۸٫

۷- گزینه الف صحیح است. اشتغال ذمه یقینی محتاج برائت ذمه یقینی است که با انجام واجب عینی، این امر ممکن است. همان منبع، شماره ۶۰٫

۸- گزینه ب صحیح است. در واجب تعیینی مثل گرفتن وضو، در صورت عدم انجام آن می‌توان به بدل اضطراری (تیمم) رجوع کرد. همان منبع ،شماره ۶۱٫

۹- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۶۲٫

۱۰- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۵۹٫

۱۱- گزینه الف صحیح است. همان منبع، شماره ۶۵٫

۱۲- گزینه ب صحیح است. همان منبع ، شماره ۶۶٫

۱۳- گزینه ج صحیح است. همان منبع، شماره ۷۴٫

۱۴- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۷۴٫

۱۵- گزینه ب صحیح است. همان منبع، شماره ۷۵٫

۱۶- گزینه د صحیح است. مثلاً در (جای غصبی نمازنخوانید)حال اگر کسی نماز بخواند هم نماز او فاسد است هم مرتکب عمل حرام شده است. همان منبع، شماره ۷۶٫

۱۷- گزینه ب صحیح است. مثل بیع وقت ندا یعنی انجام معامله در وقت نماز جمعه چون نهی از سبب است از نظر حکم وضعی صحیح است. همان منبع، شماره ۸۰ .

۱۸- گزینه ب صحیح است. نهی از مسبب در واقع نهی از نتیجه است یا به عبارتی شارع نتیجه آنرا نمی‌خواهد مثل انجام معامله ربوی . همان منبع، شماره ۸۰ .

۱۹- گزینه د صحیح است. همان منبع،شماره ۷۴ .

۲۰- گزینه الف صحیح است. همان منبع، شماره ۷۵٫به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 + 1 ؟