تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۵۰
۹۴ پنج شنبه ۲۹ مرداد

وضع الفاظ

 

۱

 

ب) قرارگرفتن لفظی درمقابل معنایی به وسیله عرف خاص

– منظورازوضع تعیینی یا تخصیصی چیست؟

الف) قرارگرفتن لفظی درمقابل معنایی به وسیله عرف عام.

ج) قراردادن لفظی درمقابل معنایی به وسیله واضع

د) الف وب

۲- شرایط استعمال مجازی چیست؟

الف) وجودشباهت میان معنای مجازی ومعنای حقیقی

ب) قرینه صارفه

ج) وجودعلاقه میان معنای مجازی ومعنای حقیقی

د) ب وج

۳- مطابق اصل حقیقت:

الف) اصل این است که یک لفظ بیش از یک معنای حقیقی ندارد.

ب) اصل این است که متکلم دراستعمال لفظ معنای حقیقی را اراده کرده است.

ج) اصل این است که یک لفظ بیش از دومعنای حقیقی ندارد.

د) اصل این است که یک لفظ دارای یک معنای حقیقی ویک معنای مجازی می‌باشد.

۴- مطابق اصاله العموم:

الف) اصل این است که لفظ عام استثنا ندارد.

ب) اصل این است که لفظ عام تخصیص نخورده است.

ج) اصل این است که مراد از لفظ عام همه افرادآن می‌باشد

د) ب و ج

۵- مطابق اصاله الاطلاق:

الف) اصل این است که لفظ مطلق فاقداستثنا است.

ب) اصل این است که الفاظ مطلقندونه مقّید.

ج) اصل این است که لفظ مطلق فاقد قید می‌باشد.

د) اصل این است که لفظ مقید وجود ندارد.

۶- مطابق اصل عدم نقل:

الف) اصل این است که لفظ ازمعنای قدیم به معنای جدیدمنتقل شده است.

ب) اصل این است که هیچگاه معنای لفظ تغییرنمی‌کند.

ج) اصل این ا ست که لفظ از معنای قدیم به معنای جدید منتقل نشده است.

د) ب و ج

۷- اصول لفظیه مبتنی برکدام اصل می‌باشند؟

الف) اصل حقیقت                ب) اصل عموم              ج) اصل اطلاق                 د) اصل ظهور

۸- مراداز نص چیست؟

الف) معنای لفظ که دارای احتمال قوی است.

ب) معنای لفظ که دارای احتمال ضعیف است.

ج) مدلول صریح لفظ که احتمال معنای دیگری نمی‌رود.

د) یکی از چند معنای مختلف لفظ.

۹- منظورازتأویل چیست؟

الف) دلالت لفظ بر معنای راجح و احتمال قوی.

ب) دلالت لفظ بر معنای صریح و روشن آن.

ج) دلالت لفظ بر معنای ضعیف و مرجوح.

د) دلالت لفظ بر یکی از چند معنای آن.

۱۰- مراد از حقیقت لغوی چیست؟

الف) معنای حقیقی الفاظ درعلم خاص به نام علم لغت.

ب) حقیقت شرعی است.

ج) مجاز لغوی است.

د) مجاز شرعی است.

۱۱- حقیقت عرفی در واقع نوعی از:

الف) حقیقت لغوی است.                                        ب) حقیقت شرعی است.

ج) مجازلغوی است.                                               د) مجازشرعی است.

۱۲- درحقیقت عرفی وضع لفظ چگونه است؟

الف) وضع تعیینی                                                 ب) وضع تخصیصی

ج) وضع تخصصی                                                 د) الف و ب

۱۳- در تعارض حقیقت لغوی با حقیقت عرفی و حقیقت شرعی کدام یک به ترتیب مقدم است؟

الف) حقیقت لغوی، حقیقت عرفی و حقیقت شرعی.

ب) حقیقت عرفی، حقیقت شرعی و حقیقت لغوی.

ج) حقیقت شرعی، حقیقت لغوی و حقیقت عرفی.

د) حقیقت شرعی، حقیقت عرفی و حقیقت لغوی.

۱۴- منظورازوضع تعینی یا تخصصی چیست؟

الف) تعیین لفظ برای معنائی

ب) تعیین معنایی برای لفظ

ج) کثرت استعمال معنا برای لفظ

د) کثرت استعمال لفظی در معنائی غیراز معنای موضوع له با قرینه

۱۵- منظورازقرینه صارفه چیست؟

الف) لفظی که نشان می‌دهد معنای مجازی مورد نظر متکلم است.

ب) لفظی که نشان می‌دهد کدامیک از معانی لفظ مشترک مورد نظر متکلم است.

ج) حالتی که سامع به وسیله آن از معنای حقیقی به معنای مجازی منتقل می‌شود.

د) الف و ج

۱۶- مطابق اصل عدم اشتراک:

الف) هرگاه لفظی در دو معنی بکار رود یکی از آن دومعنی حقیقی و دیگری مجازی است.

ب) هرگاه لفظی در دو معنی بکار رود هر دو معنی مجازی است.

ج) هرگاه لفظی در دو معنی بکار رود هر دو معنی حقیقی است.

د) هرگاه لفظی در دو معنی بکار رود هر دو معنی مجازی نیست.

۱۷- کدامیک از عبارات زیر در مورد بحث صحیح و اعم درست است؟

الف) هرگاه درشرطیت امری در یک ماهیت شک کنیم مطابق عقیده صحیحی می‌توانیم برای عدم شرطیت به اصاله الاطلاق تمسک کنیم ولی مطابق نظر اعمی ‌نمی‌توانیم تمسک به این اصل نماییم.

ب) هرگاه درشرطیت امری در یک ماهیت شک کنیم مطابق هر دو عقیده صحیحی واعمی‌ می‌توانیم برای حکم نمودن به عدم شرطیت، به اصاله الاطلاق تمسک کنیم.

ج) هرگاه در شرطیت امری در یک ماهیت شک کنیم مطابق هردو عقیده (صحیحی واعمی) نمی‌توانیم به اصاله الاطلاق تمسک نماییم.

د) عکس گزینه الف.

۱۸- در مورد مشتق کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) مشتق در مورد متلبس به مبدأ فی‌الحال حقیقت است.

ب) مشتق در مورد متلبس به مبدأ فی‌الماضی حقیقت است.

ج) مشتق در مورد متلبس به مبدأ فی‌المستقبل مجازاست.

د) مشتق در مورد متلبس به مبدأفی الماضی مجاز است.

۱۹- دلالت الفاظ برمعانی خوداست.

الف) عقلی                       ب) وضعی                       ج) طبعی                        د) ذاتی

۲۰- با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که می‌گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» کدام گزینه صحیح‌تر است؟

الف) الفاظ اسم هستند فقط برای معانی صحیح.

ب) الفاظ اسم هستند هم برای معانی صحیح و هم فاسد.

ج) مساله اختلافی است.

د) استعمال لفظ بیع در فاسد مجاز است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ج صحیح است. وضع را به لحاظی تقسیم به تعیینی و تعینی یا تخصیصی وتخصصی می‌نمایند. وضع تعیینی عبارتست از قراردادن لفظی در مقابل معنائی معین.ر.ک مبانی استنباط حقوق اسلامی دکترابوالحسن محمدی، چاپ هجدهم، شماره ۳۶ .

۲- گزینه د صحیح است. استعمال مجازی لفظ مشروط به ۲ شرط است یکی علاقه ودیگری قرینه (صارفه)همان منبع، شماره ۴۰ .

۳- گزینه ب صحیح است. اصل حقیقت این است که گوینده معنای حقیقی را اراده کرده است نه معنای مجازی. همان منبع، شماره ۴۱ .

۴- گزینه د صحیح است. اصل عموم این است که لفظ عام دارای مخصصی نیست هرگاه شک به وجود مخصصی نمودیم متوسل به اصل عموم می شویم. همان منبع، شماره ۵۲٫

۵- گزینه ج صحیح است. مطابق اصل اطلاق لفظ دارای قیدی نمی‌باشد. هرگاه شک به وجود قیدکردیم، متوسل به اصل اطلاق می شویم. همان منبع، شماره ۵۲ .

۶- گزینه ج صحیح است. مطابق اصل عدم نقل لفظ از معنای قدیم به جدید منتقل نشده است. هرگاه شک به وجودنقل کردیم متوسل به اصل عدم نقل می‌شویم. همان منبع، شماره ۵۲٫

۷- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۵۲ .

۸- گزینه ج صحیح است.

۹- گزینه ج صحیح است.

۱۰- گزینه الف صحیح است. همان منبع ،شماره ۴۲٫

۱۱- گزینه ج صحیح است.

۱۲- گزینه ج صحیح است. رجوع شود به تعریف وضع تخصیصی و تخصصی (کثرت ‌استعمال) همان منبع، شماره ۳۶٫

۱۳- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۴۷٫

۱۴- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۳۶ .

۱۵- گزینه د صحیح است. همان منبع، شماره ۴۰ .

۱۶- گزینه الف صحیح است. هرگاه شک کنیم لفظی مشترک بین دومعنای حقیقی ومجازی است متوسل به اصل عدم اشتراک می‌شویم . همان منبع، شماره۵۲ .

۱۷- گزینه د صحیح است.

۱۸- گزینه ب صحیح است.

۱۹- گزینه ب صحیح است. دلالت بر۳ قسم است۱)عقلی ۲) طبعی ۳) وضعی است. آنچه مورد بحث ماست بحث دلالت وضعی است یعنی (قراردادی). همان منبع ،شماره ۳۵ .

۲۰- گزینه ج صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 2 ؟