تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۴
۹۴ چهارشنبه ۲۸ مرداد

دیات، حدود و قصاص

 

۱- إنما تثبت الدیه بالاصاله…………

الف) فی العمد                ب) فی الخطأ المحض

ج) فی شبه الخطاء                   د) مورد الثانی و الثالث

۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) الضابط ان العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد

ب) و الخطا المحض أن لا یتعمد فعلاً و لا قصداً

ج) و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل و لا یخطی فی القصد

د) و الخطا الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل و یُخطی فی القصد الی القتل

۳- لو قتل فی الشهر الحرام و هو أحد الاربعه “…………….. “علیه ثلث دیه تغلیظاً.

الف) ذوالقعده، ذوالحجه، المحرم، رجب

ب) ذوالقعده، ذوالحجه، المحرم، رمضان

ج) ذوالحجه، المحرم، رمضان، رجب

د) ذوالحجه، المحرم، رمضان، رجب

۴- فی العینین…………… و فی کل واحده…………….

الف) الدیه، النصف            ب) النصف، الدیه

ج) النصف، النصف              د) الدیه، الدیه

۵- هو تصییر مسلک البول و الحیض واحداً:

الف) حضیه               ب) افضاء

ج) عنن                      د) وجاء

۶- منظور از عمودان در عبارت ” یدخل فی العقل العمودان ” کدام گزینه است؟

الف) الاب و الام               ب) الاب و الجد

ج) الآباء و الاولاد                  د) العاقله

۷- هی الّتی تفتق الخریطه و تبعد معها السلامه:

الف) المأمومه                ب) الدامیه

ج) الباصغه                  د) الدامغه

۸- هی الجرح المختص بالرأس و الوجه:

الف) الشجاج                 ب) المنقله

ج) السمحاق                  د) الحارصه

۹- هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیراً و فیها بعیران:

الف) الحارصه                 ب) الدامیه

ج) الموضحه               د) الهاشمه

۱۰- حدّ کسی که با زنانی که محارم نسبی او هستند ( مانند خواهر و مادر ) زنا می کند چیست؟

الف) قتل                    ب) رجم

ج) ضغث                  د) جلد

۱۱- حدّ زنا کاری که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمانهای شریف مانند عرفه یا در مکانی متبرک زنا کند چیست؟

الف) ضغث                ب) قتل

ج) جلد و کیفر اضافه           د) رجم

۱۲- حدّ قوّادی…………..ضربه است.

الف) ۱۰۰ ضربه                ب) ۸۰ ضربه

ج) ۷۵ ضربه                   د) ۵۰ ضربه

۱۳- ” الرمی بالزنا و اللواط ” را……………. می گویند.

الف) قذف                ب) مساحقه

ج) لواط                     د) لعان

۱۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) حد قطع بر کودک و دیوانه جاری نمی شود.

ب) با وجود توهم مالکیت مال مسروقه، دست سارق قطع نمی شود.

ج) حد قطع بر کسی که از غیر حرز سرقت نماید جاری نمی شود.

د) اگر مادری مال فرزندش را سرقت نماید حد قطع جاری نمی شود.

۱۵- هی تجرید السلاح برّا أو بحراً.

الف) سرقه               ب) محاربه

ج) ارتداد                   د) دفاع مشروع

۱۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) ارتداد به معنای کفر ورزیدن پس از اسلام است.

ب) مرتد فطری کشته می شود و توبه اش پذیرفته نمی شود و زنش از او جدا می شود.

ج) مرتد ملی را توبه می دهند اگر توبه کند حد او از او برداشته می شود.

د) هرگاه مرتد ملی بعد از ارتداد دیوانه شود تا زمانی که در حال جنون است باز هم کشته می شود.

۱۷- ” اماره یظن بها صدق المدعی ” تعریف کدام گزینه است؟

الف) اللوث                  ب) الطرف

ج) القسامه                  د) البینه

۱۸- منظور از عبارت موجبه در ” موجبه اتلاف العضو و ما فی حکمه و شروطه شروط قصاص النفس ” چیست؟

الف) الشجاج                 ب) قصاص الطرف

ج) قصاص النفس                د) هیچکدام

۱۹- الواجب فی قتل العمد……………. لا احد الامرین.

الف) القصاص                  ب) الدیه

ج) القصاص و الدیه            د) العفو

۲۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) لو صالحه بعض الاولیاء علی الدیه لم یسقط القود عنه للباقین.

ب) یجوز للمحجور علیه للسفه استیفاء القصاص اذا کان بالغاً عاقلاً.

ج) لا یقتص بالاله الکاله فیأ ثم لو فعل.

د) لو کان الولی صغیراً و له أب أو جد یکن له الاستیفاء الی بلوغه.

۲۱- منظور از ” قود ” در عبارت ” موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً فلا قود بقتل المرتد ” چیست؟

الف) دیه                    ب) قصاص

ج) قصاص و دیه                د) مجازات

۲۲- لو اکرهه علی القتل فالقصاص علی………….

الف) المکرِه                  ب) المکرَه

ج) المباشر                د) مورد الثانی و الثالث

۲۳- لو اکره الصبی غیر الممیز و المجنون فالقصاص علی…………

الف) مُکرِهما                  ب) مُکرَهما

ج) المباشر               د) الجانی

۲۴- کدام گزینه از شرایط قصاص نیست؟

الف) تساوی فی الدین          ب) تساوی فی الحریه

ج) تساوی در جنسیت            د) مقتول باید مستحق کشتن نباشد.

۲۵- ادله اثبات قتل عبارت است از:

الف) اقرار                  ب) بینه

ج) قسامه                د) هر سه گزینه صحیح است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه دیات، حدود و قصاص

 1. گزینه د صحیح است.
 2. گزینه د صحیح است. صفحه ۵۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ب صحیح است. صفحه ۶۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه ب صحیح است.
 6. گزینه ب صحیح است.
 7. گزینه د صحیح است.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه ب صحیح است.
 10. گزینه الف صحیح است.
 11. گزینه ج صحیح است.
 12. گزینه ج صحیح است.
 13. گزینه الف صحیح است.
 14. گزینه د صحیح است.
 15. گزینه ب صحیح است.
 16. گزینه د صحیح است.
 17. گزینه الف صحیح است.
 18. گزینه ب صحیح است.
 19. گزینه الف صحیح است.
 20. گزینه د صحیح است.
 21. گزینه ب صحیح است.
 22. گزینه د صحیح است.
 23. گزینه الف صحیح است.
 24. گزینه ج صحیح است.
 25. گزینه د صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟