تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۵۲
۹۴ سه شنبه ۲۷ مرداد

نکاح و طلاق

 

۱- دلیل عبارت ” یصح اشتراط الخیار فی الصداق ” کدام گزینه است؟

الف) لان النکاح عقد خاص

ب) لان ذکر مهر فی العقد غیر شرط فی صحته

ج) لان اشتراط الخیار جایز فی کل عقد

د) لان النکاح کالبیع

۲- مفهوم عبارت ” لا یزوج الولی و لا الوکیل بدون مهر المثل ” چیست؟

الف) ولی و وکیل نمی توانند بدون مهر المثل زن را شوهر دهند.

ب) ولی دختر نمی تواند دختر را بدون مهر المسمی شوهر دهد.

ج) ولی یا وکیل نمی توانند دختر را به کمتر از مهر المثل به ازدواج مردی در آورند.

د) ولی دختر یا وکیل نمی توانند بدون مهر المثل دختر را به ازدواج مجنون در آورند.

۳- نکاح فضولی در فقه:

الف) نافذ است.               ب) باطل است.

ج) غیر نافذ است.                  د) حرام است.

۴- لو زوّجها الابوان ( الاب و الجد ) برجلین و اقترنا بالعقد………..

الف) قدم عقد الجد                  ب) مشترکان فی الولایه

ج) قدم عقد الاب               د) بطل العقد الجد

۵- کدام گزینه با مفهوم ” لو لحق الرضاع العقد حرّم کالسابق ” منطبق است؟

الف) عقدی که با رضایت منعقد شود صحیح است.

ب) عقد با رضاعی حرام است.

ج) اگر رضاع پس از عقد واقع شود موجب حرمت است ( همانند قبل عقد ).

د) رضا اگر الحاق شود عقد فضولی حرام است.

۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف) لا تحرم بالمصاهره ام الموطوء

ب) لا تحرم بالمصاهره ام المعقود علیها

ج) لا تحرم بالمصاهره ابنه الموطوئه علیها

د) لا تحرم بالمصاهره ابنه المعقود علیها

۷- من تزوج امراه فی عدتها، بائنه کانت أو رجعیه عالماً بالعده و التحریم…………،………….. ابداً و ان جهل احدهما او جهلهما……….. ان دخل و الا فلا.

الف) بطل – حرمت – حرمت       ب) صح – حرمت – حرمت

ج) بطل – حرمت – صح           د) صح – حرمت – بطل

۸- لا تحل علی المطلق ثلاثاً الا…………

الف) باذن الحاکم                   ب) بالمحلل

ج) بالرجوع                  د) بالتراضی

۹- لو مات احد الزوجین مع تفویض قبل الدخول…………..

الف) فلها مهر المثل           ب) فلها مهر المسمی

ج) فلها مهر المتعه                         د) فلا شیء

۱۰- یصح العقد الدائم من غیر ذکر المهر فان دخل بها…………. و ان طلق قبل الدخول فلها………….

الف) مهر المثل – مهرالمتعه               ب) مهر المسمی – مهر المثل

ج) مهر المتعه – مهر المثل                 د) مهر المثل – مهر المسمی

۱۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) تحرم الکافره غیر الکتابیه علی المسلم اجماعاً

ب) تحرم الکتابیه علی المسلم دواماً

ج) تحرم الکتابیه علی المسلم متعه

د) نکاح السُغار باطل

۱۲- منظور عبارت ” لا بد فی المبارات من الاتباع بالطلاق ” چیست؟

الف) عبارت از حیث احکام باید تابع طلاق باشد.

ب) به ناچار طلاق تابع مبارات است.

ج) مبارات برائت طرفین از هم است.

د) به دنبال مبارات باید صیغۀ طلاق هم جاری شود.

۱۳- در عبارت ” یحرم علیها الخروج من منزل الطلاق و یحرم علیه الاخراج ” حرمت خروج؟

الف) حق الناس و قابل اسقاط        ب) حق زوجین و قابل اسقاط

ج) حق ا… و غیر قابل اسقاط       د) حق زوجه مثل قبل از طلاق

۱۴- الطلاق السنی بالمعنی الاعم ینقسم الی ثلاثه اقسام……….

الف) بدعی، جایز، حرام                      ب) بائن، رجعی، عدّی

ج) مکروه، واجب، حرام                 د) مستحب، واجب، حرام

۱۵-………… هو الخروج عن الطاعه.

الف) نشوز               ب) شقاق

ج) تمرد                      د) وط

۱۶-…………… هو أن یکون النشوز منهما و تخشی الفرقه.

الف) نشوز               ب) شقاق

ج) تمرد                      د) وط

۱۷- معنای ضره چیست؟

الف) ضرر و زیان              ب) ضرر رسانیدن

ج) هوو                                          د) خواهر زن

۱۸- ” لو فسر الطلقه بأزید من الواحد لغا التفسیر ” یعنی چه؟

الف) اگر زوج بگوید انت طالق ثلاثاً فقط یک طلاق جاری می شود.

ب) اگر زوج بگوید انت طالق ثلاثاً کلاً فاسد است.

ج) چون طلاق بدعی است، حرام است.

د) چون طلاق سنی است، حرام است.

۱۹- معنای حداد چیست؟

الف) محدودیت                  ب) جمع آهن است.

ج) ترک زینت                  د) جدیّت در ازدواج

۲۰- مبارات؟

الف) کراهت زوجین از یکدیگر است.       ب) کراهت تنها زن است.

ج) کراهت تنها مرد است.            د) عدم کراهت طرفین است.

۲۱- ” هی التی لا یُحصل لها الحیض بالمعتاد “:

الف) ذات الشهور                   ب) ذات البعل

ج) ذات الاقراء               د) هیچکدام

۲۲- ” هو الطلاق مع الئتام الاخلاق ” کدام نوع طلاق است؟

الف) مباح               ب) مکروه

ج) حرام                     د) مستحب

۲۳- اسباب نفقه کدام است؟

الف) زوجیه                  ب) قرابه

ج) ملک یمین                 د) هر سه گزینه صحیح است.

۲۴- لو اختلفا فی القدر ( قدر المهریه ) قدم قول……………..

الف) الزوج                  ب) الزوجه

ج) الثالث                   د) الحاکم

۲۵- الصداق یملک باجمعه……………….

الف) بالدخول                ب) بالعقد

ج) بالطلاق               د) کلهم

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه نکاح و طلاق

 1. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ج صحیح است.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 6. گزینه د صحیح است.
 7. گزینه ج صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 10. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 11. گزینه ج صحیح است.

۱۲٫گزینه د صحیح است. صفحه ۴۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 1. گزینه ج صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است. صفحه ۴۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه ج صحیح است.
 6. گزینه الف صحیح است.
 7. گزینه ج صحیح است.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه الف صحیح است. صفحه ۴۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 10. گزینه ب صحیح است. صفحه ۴۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 11. گزینه د صحیح است.
 12. گزینه الف صحیح است.
 13. گزینه ب صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟