تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۴۶
۹۴ سه شنبه ۲۷ مرداد

اجاره، وکالت، شفعه، وصیت و جعاله

 

۱- ولو نوی بالبیع الاجاره فان أورده علی العین…………

الف) صح                 ب) بطل

ج) نفذ                      د) احتمل الجواز

۲- در کدام گزینه باید با انتفاع از عین، عین باقی بماند؟

الف) اجاره، عاریه                 ب) اجاره، ودیعه

ج) ودیعه، عاریه                            د) مضاربه، ودیعه

۳- لو اختلفا فی عقد الاجاره حلف…………… و فی قدر الاجره حلف…………

الف) المالک، الموجر                          ب) المنکر، المستأجر

ج) المستأجر، الموجر                         د) الموجر، المستأجر

۴- منظور عبارت ” لا یجوز اسقاط المنفعه ” چیست؟

الف) ساقط کردن منفعت معین ( یعنی ابراء از آن ) جایز نیست.

ب) اسقاط منفعت معین ( یعنی ابراء از آن ) جایز است.

ج) اسقاط منفعت مطلق جایز نیست.

د) اسقاط منفعت مطلق ( یعنی ابراء از آن ) جایز است.

۵- ” هی استنابه فی التصرف “:

الف) ودیعه                  ب) اجاره

ج) عاریه                    د) وکاله

۶- ترجمۀ صحیح عبارت ” لو عزله اشترط علمه و لا یکفی الاشهاد ” کدام است؟

الف) وکالت از طرف موکل و وکیل جایز است.

ب) وکالت با فوت و جنون طرفین از بین می رود.

ج) اگر موکل وکیل را عزل کند باید وکیل را آگاه سازد و شاهد گرفتن کفایت نمی کند.

د) با آگاهی وکیل باید او را عزل کرد هر چند به او شهادت نداده است.

۷- در کدام مورد وکالت صحیح است؟

الف) طهاره

ب) صلاه

ج) طلاق

د) اموری که مباشرت شخص مدّ نظر است.

۸- ” لو اختلفا فی اصل الوکاله حلف المنکر ” ( للاصل ) ؛ منظور کدام اصل است؟  

الف) اصل تخییر                ب) اصل عدم

ج) اصل احتیاط                         د) اصل استصحاب

۹- ” هی استحقاق الشریک الحصه المبیعه فی شرکته “:

الف) شفعه               ب) شرکه عنان

ج) شرکه وجوه                د) شرکه اعمال

۱۰- لیس للشفیع اخذ البعض بل یأخذ الجمیع أو……….

الف) بعض                ب) یدع

ج) ینفذ                     د) نصفه

۱۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) شفیع حصه خود را از مشتری دریافت می کند.

ب) حقّ شفعه فوری است.

ج) اگر سهم شریک هبه شود یا بعنوان مهریه باشد حقّ شفعه جاری نمی شود.

د) حقّ شفعه به ورثه منتقل نمی شود.

۱۲- صیغه ثمرتها تحصیل المنفعه بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما:

الف) وکالت                  ب) جعاله

ج) مزارعه               د) مساقاه

۱۳- در وصیت عهدی، شخصی که عهده دار امور می شود را چه می نامند؟

الف) موصی               ب) موصی له

ج) وصی                      د) وصایت

۱۴- لو اختلفا فی اصل الجعاله، حلف…………

الف) الجاعل                  ب) المالک

ج) العامل               د) الف و ب

۱۵- جعاله عقدی………… است.

الف) لازم                ب) خیاری

ج) جایز                     د) باطل

۱۶- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) علم اجمالی در جعاله کفایت می کند.

ب) جعاله از طرف شخص ثالث صحیح است.

ج) در جاعل شرط است که بالغ، عاقل و رشید باشد.

د) عامل به محض انعقاد عقد، مستحق دریافت جُعل است.

۱۷- در وصیت تملیکی، وصیت کننده را………… و آنکه به نفع او وصیت شده را…………..می گویند.

الف) موصی، موصی به           ب) موصی، موصی له

ج) موصی، وصی                د) موصی له، موصی به

۱۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) یشترط فی الموصی الکمال

ب) صحّ وصیته من بلغ عشراً لقول مشهور

ج) من جرح نفسه بالمهلک فالوصیتهُ باطله

د) صح وصیته المجنون و السکران

۱۹- ” یشترط فی الموصی له الوجود و صحه التملک فلو اوصی للحمل اعتبر ” منظور از حمل چیست؟

الف) موصی               ب) وصی

ج) موصی له                  د) وصایت

۲۰- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) المعتبر بالترکه حین الوفاه

ب) یشترط فی الزاید عن الثلث اجازه الوارث

ج) یتخیر الوارث فی المتواطی کالعبد.

د) فی متعلق الوصیه کل مقصود لا یقبل النقل

۲۱- ترجمۀ عبارت ” لو عقّب الوصیه بمضادها عمل بالا خیره ” کدام است؟  

الف) در وصیت به آخری عمل می شود.

ب) در وصیت به اولی عمل می شود.

ج) اگر وصیت بعدی در تضاد با قبلی باشد وصیت اخیر ملاک است.

د) در هر صورتی وصیت اخیر ملاک است و قبلی ها باطل است.

۲۲- تصح الوصیه للذمی و ان کان اجنبیا بخلاف……..:

الف) المرتد                  ب) الحربی

ج) الف و ب                  د) المسلم

۲۳- در عبارت ” یدخل فی الوصیه بالسیف جفنه ” لغت ” جفنه ” یعنی چه؟

الف) غلاف                ب) شمشیر

ج) صندوق                د) داخل چیزی را گویند.

۲۴- یعتبر فی الوصی؟

الف) الکمال                 ب) الاسلام

ج) العداله                  د) کل الموارد

۲۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) یصح الرد مادم حیّا

ب) صفات المعتبره فی الوصی یشترط حال الایصاء.

ج) لو لم یعلم بالوصیه الا بعد وفاه الموصی لزمه القیام بها

د) لا یصح تعدد الوصی

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه اجاره، وکالت، شفعه، وصیت و جعاله

 1. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه الف صحیح است.
 5. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 6. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه ج صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است.
 9. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 10. گزینه ب صحیح است.
 11. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 12. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 13. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 14. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 15. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 16. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 19. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 20. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه ج صحیح است.
 22. گزینه ج صحیح است.
 23. گزینه الف صحیح است.
 24. گزینه د صحیح است.
 25. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 1 ؟