تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۲:۲۸
۹۴ دوشنبه ۲۶ مرداد

متاجر، دین و رهن

 

۱- با توجه به عبارت”فلا تکفی المعاطاه نعم یباح‌التصرف و یجوز‌الرجوع مع بقاءالعین“ بیع معاطاتی کدامیک از آثار زیر را دارد؟

الف) بطلان معامله                  ب) ملکیت دائم

ج) اباحه تصرف                د) ملکیت متزلزل

۲- عبارت ” الا ان یرضی المکره بعد زوال الکراهه“ بر چه مطلبی دلالت دارد؟

الف) نافذ نبودن عقد مکرَه               ب) نافذ بودن عقد مکرَه

ج) کامل بودن عقد             د) باطل بودن عقد

۳- ضمیر هی ” در عبارت یشترط فی‌اللزوم الملک او اجازه‌المالک و هی کاشفه عن صحه‌العقد“ به چه کلمه‌ای برمی‌گرد؟

الف) لزوم               ب) صحت

ج) کاشفه                د) اجازه

۴- با توجه به عبارت فوق ” و هی کاشفه عن صحه العقد“ کدام گزینه صحیح است؟

الف) ملکیت و اجازه مالک کاشف از صحت عقد از زمان اجازه است.

ب) ملکیت و اجازه مالک کاشف از صحت عقد از زمان وقوع است.

ج) مالکیت شرط صحت است.

د‌) اجازه مالک ناقل است.

۵- اگر مالک عقد فضولی را اجازه ندهد:

الف) مال خود(مبیع) را از مشتری پس می‌گیرد.

ب) اگر مشتری تصرفی کرده که اجرت به آن تعلق می‌گیرد مالک اجرت هم می‌گیرد.

ج) اگر مال مدتی که در دست مشتری بوده نماء و حاصلی دهد به مالک اصلی تعلق دارد و او از مشتری می‌گیرد.

د) هرسه گزینه صحیح است.

۶- ” ولو باع غیر مملوک مع ملکه و لم یجز المالک… فی ملکه و تخیرالمشتری مع جهله“، کدام گزینه در جای خالی مناسب است؟

الف) بطل                ب) جاز

ج) صح                       د) فسخ

۷- معنای مقاص چیست؟

الف) ولی دم مقتول را گویند که حق قصاص دارد.

ب) کسی که از دیگری طلبی دارد و دلیلی برطلب خود ندارد.

ج) کسی که از دیگری طلبی دارد و بدهکار نمی‌پردازد و حق دارد طلب خود را به زور بردارد یا بگیرد.

د) شخصی که از طرف حاکم شرع تعیین شده تا طلب دیگران را وصول کند.

۸- با توجه به عبارت ” یشترط کون المبیع مما یملکه“ کدام گزینه صحیح است؟

الف) یصح بیع‌الحر.

ب) یصح بیع‌المباحات قبل‌الحیازه.

ج) یصح بیع الخنزیر.

د) یصح بیع‌الارض المفتوحه عنوه تبعاً لاثارالمتصرف.

۹- عبارت ” فلو باع الحمام الطائر لم یصح الا ان تقضی العاده بعوده“ به کدامیک از شرایط مبیع اشاره دارد؟

الف) یشترط کون المبیع مما یملکه.

ب) یشترط ان یکون مقدوراً علی تسلیمه.

ج) یشترط ان یکون طلقا.

د) یشترط ان یکون عالماً بالثمن قدراً و جنساً و وصفاً.

۱۰- اِذ کان البیع کلیاً انتفاء الوصف…؟

الف) یوجب الخیار بین الرد و الامساک

ب) یوجب خیار الرؤیه

ج) لایوجب الخیار بل علیه ابداله

د) تخیر المشتری بین الرد و الارش

۱۱- یعتبر مایراد طعمه ولو اشتراه بناءً علی‌الاصل جازفان خرج معیباً تخیر‌المشتری:

الف) بین‌الرد والارش            ب) یتعین‌الارش و ان کان اعمی.

ج) تعین الرد بعدالتصرف فی‌المبیع.         د) رجع بالثمن.

۱۲- مراد از محارفین در عبارت” ترک معامله المحارفین“ که یکی از آداب معامله است کدام گزینه است؟

الف) اشخاص فرومایه و پست.

ب) اشخاصی که در کسب آنان برکتی نیست.

ج) افراد ناقص مبتلا به مرض جذام و پیسی.

د) افرادی که اموالشان شبهه ناک است.

۱۳- عبارت” ترک‌الزیاده فی‌السلعه وقت النداء“ ناظر به کدام گزینه است؟

الف) مشتری در هنگام فریاد زدن دلال بر قیمت کالا نیفزاید.

ب) مشتری صبر کند تا دلال ساکت شود و سپس اگر خواست بخرد قیمت را زیاد کند بشرط اینکه وقت اذان نباشد.

ج) هنگام نماز و اذان معامله را ترک کنند.

د‌) سود نگرفتن و ترک مطالبه سود هنگام ندای موذن.

۱۴- ” تلقی رکبان“ به چه معناست؟

الف) حرکت سوارکاران

ب) به پیشواز قافله رفتن

ج) مبادله با کاروان تجاری

د) برای خرید و فروش به استقبال کاروان تجاری به بیرون شهر رفتن

۱۵- ” و هو مختص بالبیع ولایزول بالحائل“ این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

الف) خیار حیوان                  ب) خیار مجلس

ج) خیار شرط                     د) خیار تدلیس

۱۶- معنای عبارت ” یجب اشتراط مده للموامره“ چیست؟

الف) هنگام شرط کردن مشاوره باید مدت آن به شکل معینی معلوم باشد.

ب) هر کسی که امر مشورت به اختیار اوست شرط مدت می‌کند.

ج) جایز است هنگام شرط کردن مشاوره مدت محدود باشد.

د‌) خیار شرط در هنگام شرط کردن مشاوره بی‌مدت است.

۱۷- معنای عبارت ”یجوز اشتراط الموامره“ چیست؟

الف) طرفین قرارداد یا یکی از آن دو،شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر وی عمل کنند.

ب) جایز است طرفین قرارداد با همدیگر مشورت کنند در مورد فسخ و لزوم تا مدت معینی.

ج) جایز است طرفین قرارداد، شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر خود عمل کنند.

د) جایز است طرفین قرارداد یا یکی از آن دو شخصی را معین کنند برای فسخ و لزوم تا مدت معینی به او رجوع کنند و طبق نظر وی عمل کنند.

۱۸- در مورد معنای عبارت ”ولو رای‌البعض و وصف‌الباقی تخیر فی‌الجمیع مع عدم المطابقه“ کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، خیار تبعض صفقه برای او حاصل می‌شود.

ب) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، در صورت عدم مطابقت با واقع می‌تواند نسبت به فسخ تمام مورد معامله اقدام کند.

ج) اگر فقط مشتری قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، خیار رویت دارد.

د) اگر یکی از طرفین عقد قسمتی از مبیع را ببیند و بقیه را به وصف معامله کند، در صورت عدم مطابقت خیار تبعض صفقه برای او حاصل می‌شود.

۱۹- عبارت ”و هو کل مازاد عن‌الخلقه الاصلیه اونقص“ تعریف کدام گزینه است؟

الف) عیب                ب) غبن

ج) ربا                      د) تفلیس

۲۰- عبارت ” لو اشتری سلعتین فتسحق احدهما“ مربوط به کدام خیار است یا کدام خیار بوجود می‌آید؟

الف) خیار تفلیس                  ب) خیار مجلس

ج) خیار شرط                  د) خیار تبعض صفقه

۲۱- ولو جعل لحالٍ ثمناً و لموجل ازید منه او فاوت بین‌الاجلین….. ولو اجل البعض المعین….. کدام گزینه در جای خالی مناسب است؟

الف) بطل، بطل                  ب) صح، صح

ج) بطل، صح                د) صح، بطل

۲۲- بیعی ” که در آن از قیمت خرید خبر داده نمی‌شود“ در کدام گزینه است؟

الف) مساومه                  ب) تولیه

ج) مرابحه                د) مواضعه

۲۳- معنای عبارت ” والقبض فی‌المنقول نقله و فی غیره التخلیه“ در کدام گزینه است؟

الف) قبض کردن اموال منقول به صورت انتقال آن محقق می‌شود و در بعضی موارد به صورت تخلیه.

ب) قبض کردن اموال غیرمنقول به صورت نقل و انتقال صورت می‌گیرد.

ج) قبض کردن در اموال منقول به صورت انتقال آن و غیر اموال منقول بواسطه رها گردانیدن مال و رفع موانع آن است.

د) قبض کردن اموال منقول و غیرمنقول و سایر اموال به صورت تخلیه کردن محقق می‌شود.

۲۴- مرجع ضمیر(ه) در بِهِ کدام گزینه است” و به ینتقل الضمان الی المشتری اذا لم یکن له خیار”

الف) قبض ثمن                  ب) قبض مبیع

ج) تلف مبیع                  د) تلف ثمن

۲۵- ” الا قاله فسخ لابیع فی حق المتعاقدین و الشفیع فلا تثبت بها شفعه“ این عبارت مبین کدام مطلب است؟

الف) بوسیله اقاله حق اخذ به شفعه برای شریک بوجود نمی‌آید.

ب) شفعه اختصاص به بیع ندارد.

ج) بوسیله اقاله حق اخذ به شفعه بوجود می‌آید.

د) اقاله بیع جدید محسوب می‌شود.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه متاجر، دین و رهن

 1. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه الف صحیح است.
 3. گزینه د صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه د صحیح است.
 6. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه ج صحیح است.
 8. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 9. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 10. گزینه ج صحیح است.
 11. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 12. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 13. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 14. گزینه ب صحیح است. صفحه ۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 15. گزینه ب صحیح است.
 16. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه د صحیح است. صفحه ۱۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 19. گزینه الف صحیح است.
 20. گزینه د صحیح است. صفحه ۱۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 22. گزینه الف صحیح است. صفحه ۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 23. گزینه ج صحیح است.
 24. گزینه ب صحیح است.
 25. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 6 ؟