تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۸
۹۴ شنبه ۲۴ مرداد

ضمان، حواله، کفالت، عاریه، مزارعه، مساقات، ودیعه، اجاره، وکالت و وصیت

 

۱- عبارت ” هو التعهد بالمال من البری ” مربوط به کدام گزینه است؟

الف) ضمان               ب) حواله

ج) کفاله                    د) عاریه

۲- ترجمۀ صحیح، کدام است؟ ” المال المضمون ما جاز اخذ الرهن علیه ”

الف) ضامن باید رهن دهد.

ب) مالی که مورد ضمانت قرار می گیرد هر مالی که گرفتن رهن برای آن جایز است.

ج) راهن باید ضامن دهد.

د) الف و ب

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) ترامی حواله صحیح است.        ب) دور حواله صحیح است.

ج) ترامی ضمان صحیح نیست.          د) دور ضمان صحیح است.

۴- ” هی التعهد بالنفس ” تعریف کدام گزینه است؟

الف) حواله                  ب) ضمان

ج) ودیعه                    د) کفاله

۵- در عقد صلح منظور از ” هو اصل فی نفسه ” چیست؟

الف) لازم است.                ب) جایز است.

ج) غیر نافذ                  د) باطل

۶- لو تنازع راکب الدابه و قابض لجامها حلف………….

الف) القابض                  ب) الراکب

ج) الحامل                د) العامل

۷- کدام شرکه معتبر است؟

الف) شرکه الوجوه             ب) شرکه المفاوضه

ج) شرکه العنان               د) شرکه الاعمال

۸- ” هی ان یدفع مالاً إلی غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه ” تعریف کدام گزینه است؟  

الف) مزارعه                 ب) مساقات

ج) مزانبه               د) مضاربه

۹- ” هی استنابۀ فی الحفظ ” تعریف کدام گزینه است؟

الف) ودیعه                  ب) عاریه

ج) مضاربه               د) وکاله

۱۰- آیا شرط ضمان در عاریه صحیح است؟

الف) شرط باطل و غیر مبطل          ب) شرط باطل و مبطل

ج) شرط صحیح                  د) شرط غیر مشروع

۱۱- مزارعه عقد………… است.

الف) لازم                ب) جایز

ج) معلق                     د) باطل

۱۲- مغارسه عقد……….. است.

الف) لازم                ب) باطل

ج) جایز                     د) غیر نافذ

۱۳- ” هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه، بعوض معلوم ” تعریف کدام گزینه است؟

الف) بیع                    ب) اجاره

ج) مساقاه               د) مزارعه

۱۴- در کدامیک از عقود ذیل لازم است « یصح الانتفاع مع بقاء عینه » باشد؟

الف) اجاره، عاریه                 ب) صلح، ودیعه

ج) بیع، اجاره                د) شرکه، مزارعه

۱۵- ” هی استنابه فی التصرف ” تعریف کدام گزینه است؟

الف) ودیعه                  ب) عاریه

ج) وکاله                     د) مزارعه

۱۶- ” تجوز الوکاله فی الطلاق للحاضر کالغائب ” یعنی چه؟

الف) کسی که در مجلس طلاق حاضر است می تواند برای طلاق وکالت دهد همانگونه که شخص غائب می تواند وکالت دهد.

ب) غائب نمی تواند طلاق دهد.

ج) وکالت برای حاضر جایز نیست.

د) کسی که غائب است فقط می تواند برای طلاق وکیل بگیرد.

۱۷- لیس للشفیع أخذ البعض بل یأخذ الجمیع أو…………..

الف) یدع                    ب) بعض

ج) ینقص                     د) یَبرء

۱۸- لو اختلفا فی اصل الجعاله حلف……………..

الف) المالک                  ب) العامل

ج) الحاکم                د) الامین

۱۹- زمانی که در مقدار ترکه ( برای ثلث ) معتبر است زمان…………. موصی است.

الف) فوت                ب) وصیت کردن

ج) تقسیم موصی به                          د) هیچکدام

۲۰- یصح اشتراط الخیار فی………….. و لا یجوز فی…………..

الف) الصداق، النکاح          ب) النکاح، الصداق

ج) النکاح، البیع                  د) البیع، الصداق

۲۱- کدام گزینه صحیح نیست؟ در نکاح موقت:

الف) طلاق واقع نمی شود.             ب) ایلاء واقع نمی شود.

ج) ظهار واقع نمی شود.              د) لعان واقع نمی شود.

۲۲- لو مات احد الزوجین مع تفویض قبل الدخول………..

الف) فلها مهر المسمی                    ب) فلها مهر المثل

ج) فلها مهر المتعه                 د) فلا شئ

۲۳- زن چه زمانی مالک مهریه می شود؟

الف) زمان عقد                             ب) زمان نزدیکی

ج) بعد طلاق                                د) بعد فسخ نکاح

۲۴- معنای ضَرّه چیست؟

الف) ضرر زدن                 ب) هوو

ج) خسارت طرفین                             د) دوشیدن شیر

۲۵- کدام مورد از اسباب نفقه است؟

الف) الزوجیه                              ب) القرابه

ج) المِلک                                        د) هر سه گزینه صحیح است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه ضمان، حواله، کفالت، عاریه، مزارعه، مساقات، ودیعه،

اجاره، وکالت و وصیت

 1. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه الف صحیح است.
 6. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 8. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 9. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 10. گزینه الف صحیح است.
 11. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 12. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 13. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 14. گزینه الف صحیح است.
 15. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 16. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 19. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 20. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه د صحیح است.
 22. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 23. گزینه الف صحیح است.
 24. گزینه ب صحیح است.
 25. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟