تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
۹۴ دوشنبه ۱۹ مرداد

ضمان، حواله، کفالت، عاریه، ودیعه، اجاره، وکالت و وصیت

 

۱- ترجمه دقیق عبارت «و المال المضمون ماجاز اخذ الرهن علیه» کدام گزینه است؟

الف) مالی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد مالی است که بر ذمه مدیون ثابت است.

ب) مالی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد هر مالی است که گرفتن رهن برای آن جایز است.

ج) مال مورد ضمانت و رهن یکی است.

د) مالی که مورد ضمانت قرار می‌گیرد گرفتن رهن برای آن جایز نیست.

۲- از عبارت «یشترط فیه الملاءه أو علم المستحق باعساره» کدام گزینه استنباط می‌شود؟

الف) شرط است ضامن تمکن مالی داشته یا مضمون‌له به اعسار ضامن علم داشته باشد.

ب) شرط است مضمون‌له تمکن مالی داشته یا ضامن به اعسار مضمون‌عنه علم داشته باشد.

ج) شرط است مضمون‌عنه تمکن مالی داشته یا ضامن به اعسار مضمون‌عنه علم داشته باشد.

د) شرط است ضامن تمکن مالی داشته یا مضمون عنه به اعسار مضمون‌له علم داشته باشد.

۳- عبارت «فلا یشترط فوریه القبول» با کدام اصل قابل توجیه است؟

الف) اصل استصحاب             ب) اصل لزوم

ج) اصل عدم                  د) اصل صحت

۴- مراد از اصل و ظاهر در عبارت «لو ادّی المحال علیه فطلب الرجوع لانکاره الدین و ادعاه المحیل تعارض الاصل و الظاهر» چیست؟

الف) اصل، استصحاب دین محال علیه- ظاهر، بری بودن محتال

ب) اصل، عدم بدهی محال‌علیه- ظاهر، بدهی محال علیه به محیل

ج) اصل، استصحاب بدهی محیل- ظاهر، برائت محتال

د) اصل، عدم بدهی محیل- ظاهر، بدهی محتال

۵- فرق ضمان و حواله چیست؟

الف) در ضمان رضایت دو نفر شرط است، در حواله رضایت سه نفر.

ب) در ضمان، ضامن بری است، در حواله محال‌علیه بدهی دارد.

ج) در ضمان ترامی و دور صحیح است، در حواله صحیح نیست.

د) گزینه الف و ب

۶- کدام گزینه در مورد کفاله صحیح نیست؟

الف) هی التعهد بالنفس

ب) تصح حاله و موجله الی اجلٍ معلوم

ج) یُبرأ الکفیل بتسلیمه تامّاً

د) لو علّق الکفاله، صحّ.

۷- ترجمه صحیح عبارت «لو تکفّل اثنان بواحد کفی تسلیم احد هما» کدام گزینه است؟

الف) اگر دو نفر برای دو مکفول‌له کفیل شوند که مکفول را حاضر سازند کفایت می‌کند.

ب) اگر یک نفر برای دو نفر کفیل شود کافی است مکفول را به یکی تحویل دهد.

ج) اگر دو نفر مکفول‌له واقع شوند که این مکفول را بری کنند کفایت می‌کند.

د) اگر دو نفر، کفیل مکفول شوند تسلیم مکفول توسط یکی از آنها کفایت می‌کند.

۸- «هو التعهد بالمال من البری» تعریف کدام عقد است؟

الف) ضامن                   ب) حواله

ج) کفاله                    د) هر سه

۹- کدام گزینه از عبارت «لاحصر فی الفاظ الداله» استنباط می‌شود؟‌

الف) عقد لازم است.            ب) عقد جایز است.

ج) عقد باطل است.             د) عقد صحیح است.

۱۰- لو استودع من طفل أو مجنون ضمن ویُبْرأ بالرّد الی…………..

الف) طفل                ب) مجنون

ج) حاکم                     د) ولیّهما

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یضمن المستودع لو اهمل بعد المطالبه  ب) یضمن المستودع لو مزجها

ج) یضمن المستودع لو انتفع بها       د) کل الموارد

۱۲- عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود را چه می‌نامند؟

الف) ودیعه                  ب) عاریه

ج) حواله                    د) اجاره

۱۳- ترجمه دقیق عبارت «یجوز الضمان حالّاً و مؤجّلاً عن حال و موجّل» چیست؟

الف) جایز است ضمان حال و مدت‌دار از دین حال.

ب) جایز است ضمان حال و مدت دار از دین بی‌مدت و مدت‌‌دار.

ج) جایز است ضمانت مدت دار و فوری از دین بی‌مدت.

د) جایز است ضمان مدت‌دار از دین مدت‌دار.

۱۴- لو شُرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضه………… و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط………..

الف) بطل- احتمل الجواز             ب) صح- صح

ج) صح- بطل                   د) صح- احتمل الجواز

۱۵- از عبارت «لو شرط ضمانها بدونهما فسد العقد» کدام گزینه استنباط می‌شود.

الف) در عقد اجاره، اگر بر مستأجر شرط شود که بدمون تعدی و تفریط نیز ضامن باشد شرط باطل است.

ب) در عقد اجاره، اگر مستأجر شرط شود که بدون تعدی و تفریط نیز ضامن باشد هم شرط هم عقد باطل است.

ج) در عقد ودیعه اگر بر مودع شرط شود که بدون تعدی و تفریط نیز ضامن باشد هم شرط هم عقد باطل است.

د) در عقد عاریه اگر بر معیر شرط شود که بدون تعدی و تفریط نیز ضامن باشد شرط باطل است.

۱۶- ترجمه صحیح عبارت «لوظهر فیها عیب فلاأجیر الفسخ أو الارش مع التعیین» کدام گزینه است؟

الف) اگر در عین مستأجره عیبی حادث شود مستأجر حق فسخ دارد.

ب) اگر در عین مستأجره عیبی حادث شود مستأجرین حق فسخ و ارش در صورت معین بودن را دارد.

ج) اگر معلوم شود اجرت در زمان عقد معیوب بوده اجیر می‌تواند اجاره را فسخ کند و یا در صورت معین بودن اجرت ارش بگیرد.

د) اگر معلوم شود اجرت در زمان عقد معیوب بوده اجیر می‌‌تواند اجاره را فسخ و ارش معینی بگیرد.

۱۷- «لو اختلفا فی القیمۀ حلف….

الف) الغارم                 ب) موجر

ج) مستأجر               د) گزینه الف و ب

۱۸- عبارت «لایجوز اسقاط المنفعه و یجوز اسقاط المطلقه» مبین کدام معنای حقوقی است؟

الف) ابراء از عین معین صحیح است.

ب)‌ اعراض از عین معین صحیح نیست.

ج) ابراء به عین معین تعلق دارد.

د) ابراء عبارت از اسقاط ما فی‌الذمه می‌باشد و به عین معین تعلق ندارد.

۱۹- وکالت در کدام مورد صحیح نمی‌باشد.

الف) طلاق                ب) بیع

ج) طهاره                د) عتق

۲۰- کدام گزینه صحیح نیست.

الف) تبطل الوکاله بالموت و الجنون

ب) تبطل الوکاله بفعل الموکل ما تعلّقت به الوکاله

ج) تبطل الوکاله بالرتداد الوکیل

د) تبطل الوکاله بالاغماء و بالحجر علی الموکل فیما و کلّ فیه

۲۱- لو اختلفا (الوکیل و الموکل) فی‌التفریط و فی‌القمیه حلف….

الف) الوکیل، الموکل           ب) الموکل، الوکیل

ج) الوکیل، الوکیل                 د) الموکل، الموکل

۲۲- ترجمه صحیح عبارت «فان ردّ فی حیاه الموصی جاز القبول بعد وفاته» کدام گزینه است.

الف) موصی‌له باید حتماً در زمان حیات موصی مورد وصیت را قبول کند و الا وصیت باطل است.

ب) موصی‌له می‌تواند بعد وفات موصی مورد وصیت را رد کند هر بهتر است قبول کند.

ج) اگر موصی‌له در زمان حیات موصی مورد وصیت رد کرده است می‌‌تواند پس از فوت موصی مورد وصیت را قبول کند.

د) اگر موصی‌‌له در زمان حیات موصی قبول کرده می‌تواند رد کند.

۲۳- کدام گزینه شرایط وصی را به طول کامل بیان نموده است؟

الف) کمال، اسلام، عدالت، فی‌قول قوی حرّیه

ب) کمال، جواز تصرف، اسلام، حرّیه

ج) بلوغ، عقل، رشد، جواز تصرف

د) بلوغ، عقل، اسلام، عدالت

۲۴- ترجمه دقیق عبارت «لایوصی الاباذن منه و یکون النظر بعده الی الحاکم» کدام گزینه است.

الف) موصی نمی‌تواند کس دیگری را به عنوان وصی تعیین کند مگر اذن از موصی‌له داشته با حاکم به او اذن دهد.

ب) وصی نمی‌تواند کس دیگری را به عنوان وصی تعیین کند مگر حاکم به او اذن دهد.

ج) موصی نمی‌تواند وصی تعیین کند مگر حاکم به او اذن دهد.

د) وصی نمی‌تواند کسی دیگر را به عنوان وصی تعیین کند مگر آنکه موصی به او اذن داده باشد و در صورت عدم اذن، حاکم باید تصمیم بگیرد.

۲۵- کدام گزینه صحیح است.

الف) لو ظهر من الوصی عجز ضم الحاکم الیه معینا

ب) لو خان الوصی عزله و اقام مکانه

ج) الصفات المعتبره فی الوصی یشترط حصولها حال الایصاء

د) تمام موارد

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه ضمان، حواله، کفالت، عاریه، ودیعه، اجاره، وکالت و وصیت

 1. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه د صحیح است. صفحات ۲۰و۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 6. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 8. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 9. گزینه د صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 11. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 12. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 13. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 14. گزینه د صحیح است. صفحه ۲۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 15. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 16. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه ج صحیح است.
 20. گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه ج صحیح است.
 22. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 23. گزینه الف صحیح است.
 24. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 25. گزینه د صحیح است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟