تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۶
۹۴ دوشنبه ۱۹ مرداد

آزمون جامع ۱

 

۲۰۱- Misrepresentation Must be untrue statement of ….

a) law. b) opinon. c)fact.              d) intention.

۲۰۲- ………. Clause is a term in a contract to restrict the liability of one of parties or both.

a) Eexemption b)Execution     c)Exhibition    d)Limitation

۲۰۳- Silence does not amount to misrepresentation because it must be …..

a) positive.  b)omission.    c)negative.        d)forebrarance.

۲۰۴- dishonored cheque is …..

a)bounced cheque.                              b)bearer cheque.

c)crossed cheque.                                d)antedated cheque.

۲۰۵- An order for quantum meruit is a ………..

a) remedy for breach. b) remedy for frustration.

c) injunction. d)specific performance.

۲۰۶- advisor f a crime is known as …….

a) principal. b)accomplice.         c)abettor.          d)none of them.

۲۰۷- Which is a proper term for unlawful killing?

a) Homicide b) Murder

c) Manslaughter d)Voluntary manslaughter

۲۰۸- Consent is a defence in …..

a)indecent assault of children under16.

b)incest.

c)rape.

d)sexual intercourse with girls under 13.

۲۰۹- perjury is a…….

a)false oath.                                         b)false acknowledge.

c) false testimony. d)false intestament.

۲۱۰- Robbery is a form of ………

a)forgery.                                             b)dishonest appropriation.

c)aggravated burglary.                         d) criminal damage.

۲۱۱- The band of sea between the limit of internal waters of state and high seas over which the state has certain specified right is situated in…..

a) internal waters. b)contiguous zone.

c)continental shelf.                              d) territorial waters.

۲۱۲- Opinion juris is ……..

a) doctrines and the main source of international law.

b) doctrines and the subsidiary source of international law.

c) doctrines and the main source f public law.

d) jurisdiction of states in international.

۲۱۳- An illegal act of violence detention committed for private ends by the crew of ship against the persons or properties on board is …..

a) conspiracy. b)piracy.      c)hijacking.      d)depredation.

۲۱۴- When the competent authorities of the coastal state have good reason to believe that a ship has violated its law, …….. may be under taken.

a) right of visit                         b)right of detention

c)right of innocent passage control                  d)right of hot pursuit

۲۱۵- “SPIONAGE” is a form of ……… against the …………

a)treason – state.                      b)piracy-people.

c)mental war – state.                d)discrimination-government.

 

 

-read The text and answer the questions.

-International organisations enjoy those privileges and immunities from the jurisdiction of a member state as are necessary for the fulfillment of the organisations purposes. Such immunities include immunity from legal process financial controls taxes and duties. The immunities and privileges to be enjoyed by the organisation and its personnel vis-à-vis Member States are provided for in the constituion charter of the organisation and supplementary agreements adhered to by members of the organization, for example the General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946.The General Convention gives immunity from the legal process to,inter alia ,the property and the assets of the United Nations, unless such immunity is waived, as well as immunity form criminal jurisdiction for its representatives.

۲۱۶-What is the main subject of the text?

a) Privileges for financial control ,taxes and duties.

b) Immunity of international organizations.

c) Immunity from criminal jurisdiction.

d) None of them

۲۱۷-The property and the assets of united nations…………

a) have immunity from legal process even is waived.

b) have immunity form legal process unless is waived.

c) have immunity from criminal jurisdiction.

d) have no immunity form criminal jurisdiction unless is waived.

۲۱۸-Which Zone is without limitation of execution of national jurisdiction?

a) Internal waters.   b) Eontiguous zone.

c) High seas.         d) Continental shelf.

۲۱۹-an international agreement writing between a number of states is called………..

a) multilateral treaty.             b) multilateral agreement.

c) multilateral contract.         d) none of them.

۲۲۰-Jus cogens is the latin word of…………

a)norms of international law.           b)coercive law.

c)primarily norm.                             d)b and c

۲۲۱-lex loci actus is the ………..

a)law of acuts reus .

b) law of the place where a legal act takes place .

c)law of the place where a contract was made .

d)law of the place where an object is situated .

۲۲۲- laws and customs which have from early times been declared to be law by judges in their decisions in particular cases coming before them is called…….

a) case law.     b)the law proper.     c) judge –made law.     d) precedent.

۲۲۳-A remedy in which the high court orders decisions of in ferior

courts, tribunals and administrative   authorities to be brought before it, is called……

a) mandamus.       b) prohibition.       d)declaration. c)certiorari.

۲۲۴-extrinsic materials of interpretation of a treaty is ….

a)travaux preَ paratoirs.       b)circumstances of the conclusion of treaty.

c)negotiations of parties.     d)all of them

۲۲۵-consuetudo parlimenti means …                                                                                                                              

a)custom of parliment.                         b)consolidation in parliment .

c)customarily acts of parliment .         d)none of them .

 

آزمون جامع ۲

 

Read these texts and answer the questions :

A unilateral contract arises where one party has made a conditional offer, for example, an offer of reward. if A offers a $50 reward to anyone who finds and returns his lost dog (the condition) then he is bound to pay that reward to anyone who fulfils that condition . Therefore while advertisements are generally regarded as invitation to Treat, an advertisement of reward will usually be held to be a Conditional offer.

One a conditional offer has been made, acceptance is effective as soon as someone being to perform the condition, and the offeror is held to have waived the requirement of communication . However, the offeror will be released from his obligation if performance of the condition is begun but not completed. while partial performance is sufficient acceptance to prevent revocation , only full performance will amount to consideration.

۲۲۶- Which is correct?

a) A unilateral offer is always binding .

b) A unilateral contract is always binding .

c) A unilateral contract is always binding by full performance .

d) A unilateral contract is always binding even by partial performance .

۲۲۷- a unilateral contract is …..

a) unilateral offer.               b) offer of reward .

c) conditional reward.              d) conditional fulfillment.

۲۲۸-an advertisement is usually considered as …..

a) invitation to conditional offer .

b) invitation to unilateral offer.

c) invitation to unilateral contract.

d) invitation to treat .

۲۲۹-The Principle That when a matter has been finally adjudicated by a court of competent jurisdiction it may not be reopened or challenged by the original parties or their successors in interest. it does not preclude an appeal or challenge to the jurisdiction of the court . This principle is called ….

a)promissory estopple.             b)res judicata.

c)res gestae.                                         d)res extincta.

۲۳۰-an authority given by one person to another to take some course of action is called …

a) mandate. b) mandamus.

c) contract of reward. d) maintenance.

۲۳۱-…………… describing an act carried out by a body that is within the limits of powers conferred on it by the state or some other constitution .

a) Ultra vires b) Intra vires

c) Inter alia d) Intestament

۲۳۲-public hearing court in civil cases is known as …………….

a) in camera proceeding. b) open proceeding.

c) hearsay proceeding. d) private proceeding.

۲۳۳- “when both of the original obligation in some way and its replacement by a new obligation as substitute, the obliger shall be released as far as the original is concerned .” which is correct ?

a) The text concerns novation .

b) The text concerns guarantee .

c) The text concerns satisfaction.

d) The text concerns mutual discharge .

۲۳۴-what does the word “ original “ in the text refer to ?

a)The main creditor                b)The main debtor

c)The main obligation           d) The main obliger

۲۳۵-either of parties to a transaction if he has suffered gross loss may, after being aware of the loss , cancel the transaction by option of ……

a) defect. b) inspection.

c) uncorrect condition. d) lesion.

If during the course of the lease , the thing hired is destroyed , in part or as a whole , the lease from the time of destruction is cancelled in relation to the proportion of the thing which has been destroyed .

۲۳۶- What is the meaning of “ cancelled “ in the text ?

a) Void c) Unenforceable

b) Frustrated d) Repudiated

The risk of loss or damage to the goods , as well as the obligation to bear the casts relating to the goods , passes from the seller to the buyer when the seller has unfulfilled his obligation to deliver the goods . since the buyer should not be given the possibility to delay the passing of the risk and casts , all terms stipulate that the passing of risk and casts , may occur even before delivery if the buyer dose not take delivery as agreed or fails to give such instructions (with respect to time for shipment and / or place for delivery) as the seller may require in order to fulfill his obligation to deliver the goods .

۲۳۷- The main subject of this text is ……

a) passing of risks and casts relating to the goods.

b) complete fulfillment of seller to deliver the goods.

c) failure of buyer to take delivery .

d) un fulfillment of seller or buyer of their obligations .

۲۳۸- The principle of “exturpi cause non oritur actio” is reffered to …

a) unenforceable contract .              b) void contract .

c) valid contract .                            d) voidable contract .

Read the text and answer the questions:

Causation:

An aspect of the actus reus that can cause problems is the requirement of causation. Where the actus reus consists of both conduct and consequence, the prosecution must establish a clear and unbroken causal links between them i.e. must prove the defendant’s conduct caused the unlawful consequence. This is approached in two stages.

Cause in fact. The conduct must be a sine qua non of the consequence. This is established by applying a but for test, showing that without the defendant’s conduct, the unlawful consequence would not have occurred. If the consequence would have occurred in any event, then it cannot be said to be the defendant’s fault. This applies even where the defendant’s conduct was intended, unsuccessfully, to cause the consequence (R. u. white [1910]).

Cause in law. Not every act that is a sine qua non of the consequence will attract criminal liability. In some circumstances, the conduct will be too remote from the consequence, while in others the actions of a third party (a novus actus interveniens) will intervene and break the chain of causation. Thus, it is not sufficient to show that the defendant’s conduct was a factual cause of the unlawful consequence. It must also be a legal cause. The first point to note here is that the defendant’s conduct need not be the sole or even the main cause of the unlawful consequence (R. V. pagett [1983]). It is sufficient that it made a contribution. This raises the question as to what degree of contribution is required. In R.V. Cheshire [1991], it was stated that the defendant’s conduct must have made a significant contribution to bringing about the unlawful consequence. The existence of a second cause will only break the causal link where its effect is so potent that it makes the defendant’s contribution negligible.

۲۳۹- What is the main subject of the text?

a) Not every act that is a “sine qua non” of the consequence will attract criminal liability.

b) The existence of a second cause will only break the causal link where its effect is so potent that it makes the defendant’s contribution negligible.

c) The defendant’s conduct causes the unlawful consequence both in fact and law.

d) The actions of third party will intervene and break the chain of causation.

۲۴۰- What is the meaning of “novus actus interveniens”?

a) No act without a law. b) A new intervening act.

c) No one can interven an act. d) No intervining without an act.

۲۴۱- What is the meaning of “Contribution” in the text?

a) Participation       b) Partnership c) Substitution d) Causation

Read the text and choose the best answer:

The sentencing process, both in the choice and severity of sentence, is closely related to fault and the degree of fault on the part of the offender. The criminal justice system must continue to develop in such a way as to maintain public confidence while at the same time developing and implementing a range of punishment strategies appropriate to the individual circumstances of each case. It is in this context that concerns over the desirability of mandatory and minimum sentencing have been expressed. Furthermore, while acknowledging that custody is in some cases the only acceptable and effective option, both the cost and effectiveness of the various strategies available indicate custody should only be used where absolutely necessary, and greater and more effective use should be made of non- custodial alternatives- as recommended by the Home Affairs Select Committee in 1998 (3rd Report: “Alternatives to Prison Sentences”).

۲۴۲- What is the main subject of the text?

a) The necessity and effectiveness of custody.

b) The sentencing process must be proper to the degree of fault.

c) Desirability of mandatory and minimum sentencing.

d) Non- custodial alternatives.

۲۴۳- The word “Custody” in this text, refers to ……………

a) parental responsibility. b) imprisonment.

c) controlling. d) guardianship.

۲۴۴- Which is not correct?

a) The criminal justice system must develop so that public confidence maintain.

b) To be effective and acceptable, custody is absolutely necessary.

c) Custody should be used if there is more effective use of non- custodial alternatives.

d) None of them

۲۴۵- Which is aggravated offence?

a) Assault with intent to rob.

b) Assault occasioning actual bodily harm .

c) Assault with intent to resist lawful arrest.

d) All of them

۲۴۶- The publication of a statement about a person that tends to lower his reputation in the opinion of right thinking members of the community or to make them shun or avoid him, is an offence of ……

a) blackmail. b) defamation.      c) emebezzlement.         d) apostasy.

۲۴۷- Result of the defence of automatism is …………

a) special verdict. b) aquital. c)committal.          d) mandamus.

۲۴۸- The offence of giving false evidence or evidence that one does not believe to be true (even if it is in fact the truth), is called ………

a) forgery. b) suppression of document.

c) perjury. d) counterfeiting.

۲۴۹- “Omnis indemnatus pro innoxis legibus habetur” means:

a) every uncondemned person is held by the law as innocent.

b) there is no crime except in accordance with law.

c) intoxication is a defence in all offences.

d) legal omission avoid liability.

۲۵۰- “Volenti non fit injuria” means …………

a) a person who voluntarily consented to the commission of a tort may not sue on it.

b) a person who voluntarily assumes risk, can be heard to complain of any damages suffered as a result of such voluntary assumption.

c) if a person knowing the danger, voluntarily exposes himself to it, he is not deemed to have assumed the risk.

d) one who voluntarily consented to the commission of a tort may sue on it.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۲۰۱- تدلیس بایستی بیان نادرستی از……………. باشد.

الف) حکم قانون          ب) عقیده  ج) موضوع      د) قصد

۲۰۱٫c

نکته( تدلیس سه خصوصیت دارد:

  1. misrepresentation must be to the fact not law.

۱-‌ تدلیس باید در مورد موضوع باشد نه حکم قانون.

  1. misrepresentation must be possitive.

۲- تدلیس باید مثبت باشد. ( فعل باشد نه ترک فعل)

  1. Silence does not amount to misrepresentation

۳- سکوت منجر به تدلیس نمی شود.

۲۰۲- شرط…………….. عبارتست از شرطی که در یک عقد مسؤولیت یکی از طرفین یا هر دو را محدود می کند.

الف) معافیت        ب) اجرا        ج)نشان دادن      د) تحدید

۲۰۲٫d

نکته( شرط معافیت از مسؤولیت ( شرط عدم مسؤولیت) عبارتست از exemption clause که باعث از بین بردن مسؤولیت می شود و شرط تحدید مسؤولیت Limitation clause)) باعث محدود کردن مسؤولیت می شود.

۲۰۳- سکوت منجر به تدلیس نمی شود زیرا تدلیس بایستی………….. باشد.

الف) مثبت    ب) ترک فعل            ج) منفی      د) ترک فعل

۲۰۳٫a

۲۰۴- چک برگشتی، یک…………….. می‌باشد.

الف) چک پرداخت نشده               ج) چک در وجه حامل

ب) چک مسدود                       د) چک وعده دار

۲۰۴٫a

نکته) honour به معنای افتخار و احترام است. در مورد چک اصطلاحاً به معنای چک پرداخت شده(honoured cheque) و چک پرداخت نشده (dishonoured cheque) به کار می‌رود.

۲۰۵- دستور برای پرداخت اجرت المثل یک………….. محسوب می شود.

الف) راه جبران خسارت برای نقض قرارداد

ب) راه جبران خسارت برای انحلال قرارداد

ج) دستور موقت

د) اجرای خاص قرارداد

۲۰۵٫a

نکته( راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارتند از :

۱- فسخ تشریفاتی                                                 ۱٫ Rescission

۲- مطالبه جبران خسارت                                         ۲٫ damages

۳- اجرای خاص قرارداد                                        ۳٫ specific performance

۴- مطالبه اجرت المثل۴٫ quantum meruit                                                   ۵- صدور دستور موقت۵٫ Injunction                                                         ۲۰۶- توصیه کننده ارتکاب یک جرم، شناخته شده به عنوان……………

الف) اصیل               ب) شریک             ج) معاون           د) هیچکدام

۲۰۶٫c

نکته( توصیه کننده advisor ، تحریک کننده incitor ، تشویق کننده encouragor، مشاوره دهنده Cancellor و اصرار کننده Persuador برای ارتکاب یک جرم نقش معاون آن جرم را بازی می کند. معاون accessory مترادف abettor می‌باشد که از کلمه abet یعنی کمک کردن و همراهی کردن گرفته شده است.

۲۰۷- کدام واژه مناسب برای کشتن غیر قانونی است؟

الف) آدم کشی                 ب) قتل عمد

ج) قتل غیر عمد                د) قتل غیر عمد ارادی

۲۰۷٫a

نکته) آدم کشی ( قتل) homicide به دو دسته تقسیم می شود.

۱- قتل عمد                                                           ۱٫ murder 2- قتل غیر عمد                                     ۲٫ manslaughter

قتل غیر عمد نیز به دو دسته تقسیم می شود:

الف) قتل غیر عمد ارادی                                    a) voluntary manslaughter

ب) قتل غیرعمد غیر ارادی                                  b) involuntary manslaughter

۲۰۸- رضایت، دفاع محسوب می شود در……………….

الف) حمله وقیحانه به کودکان زیر ۱۶ سال.

ب) زنای با محارم.

ج) تجاوز.

د) رابطه جنسی با دختران زیر ۱۳ سال.

۲۰۸٫c

نکته) تجاوز rape عبارتست از رابطه جنسی نامشروع مرد با زنی که فاقد رضایت است.اگر زن رضایت به این رابطه داشته باشد از قالب rape خارج می شود و برای این جرم دفاع محسوب می شود.

۲۰۹- شهادت کذب عبارتست از……………

الف) سوگند دروغ    .             ب) اقرار دروغ.

ج) گواهی دروغ.               د) وصیت دروغ.

۲۰۹٫c

نکته) معادل شهادت دادن Testify و شهادت Testimony می‌باشد.

۲۱۰- سرقت مشدد یک شکلی از…………….. می‌باشد.

الف) جعل                ب) تحصیل ناروای مال

ج) ورود به عنف مشدد          د) تخریب کیفری

۲۱۰٫b

نکته) سرقت Theft عبارتست از تحصیل ناروای مال غیر و robbery همان سرقت مشدد aggravated theft می‌باشد.

۲۱۱- حد فاصل دریا بین محدوده آبهای داخلی کشور و آبهای آزاد که دولت در آن منطقه واجد حقوق مشخصی می‌باشد، واقع شده در……………

الف) آبهای داخلی.             ب) منطقه مجاور.

ج) فلات قاره.                 د) دریای سرزمینی.

۲۱۱٫d

۲۱۲- عقاید حقوقدانان…………..

الف) دکترین نام دارد و منبع اصلی حقوق بین الملل می‌باشد.

ب) دکترین نام دارد و منبع فرعی حقوق بین الملل می‌باشد.

ج) دکترین نام دارد و منبع اصلی حقوق عمومی می‌باشد.

د) صلاحیت کشورها در حقوق بین الملل می‌باشد.

۲۱۲٫b

نکته( منابع اصلی حقوق بین الملل عبارتند از :

۱- معاهدات بین المللی                                      international conventions 1.

۲- عرف                                                                                     Custom 2.

۳- اصول کلی حقوق general principles of law                                         ۳٫

و منابع فرعی حقوق بین الملل عبارتند از:

۱- تصمیمات قضایی محاکم بین المللی

  1. Judicial decisions of international tribunals

۲- دکترین و نظرات حقوقدانان                                                    ۲٫Opinion juris

۲۱۳- یک عمل غیر قانونی توقیف همراه با اعمال خشونت، ارتکاب یافته برای اهداف شخصی توسط خدمه کشتی علیه شخص مسافرین یا اموال آنها روی عرشه کشتی عبارتست از…………..

الف) توطئه و تبانی.          ب) دزدی دریایی.

ج) هواپیماربایی.                  د) غارت.

۲۱۳٫b

۲۱۴- زمانی که مقامات صالح کشور ساحلی دلیل مناسبی داشته باشند که کشتی خارجی حقوق داخلی آن کشور را نقض کرده، ممکن است……………… اعمال شود.

الف) حق بازبینی               ب) حق توقیف

ج) حق کنترل بی ضرر            د) حق تعقیب فوری

۲۱۴٫d

نکته( حق تعقیب فوری (the right of hot pursuit) در صورتی اعمال می شود که کشتی هنوز در دریای سرزمینی باشد. تعقیب فوری ورای دریای سرزمینی زمانی مجاز است که تعقیب مستمر و غیر مقطوع((uninterrupted باشد.

۲۱۵- جاسوسی یکی از اشکال……………… علیه…………… می‌باشد.

الف) خیانت، کشور             ب) دزدی دریایی، مردم

ج) جنگ روانی، کشور           د) تبعیض، دولت

۲۱۵٫a

متن ذیل را بخوانید و به سؤالها پاسخ دهید:

سازمانهای بین المللی واجد امتیازات و مصونیتهای صلاحیت قضایی نسبت به کشورهای عضو می باشند و این امر جهت تحقق (انجام) اهداف سازمانها ضروری است. این قبیل مصونیتها شامل مصونیت از پیگرد قانونی و بازرسی مالیاتی می‌باشد. این صلاحتیها و امتیازها توسط سازمانها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

۲۱۶- موضوع اصلی متن فوق چیست؟

الف) امتیازات نسبت به کنترل مالی و مالیات

ب) مصونیت سازمانهای بین المللی

ج) مصونیت از اعمال صلاحیت کیفری

د) هیچکدام

۲۱۶٫b

۲۱۷- اموال و دارایی سازمان ملل………….

الف) واجد مصونیت از رسیدگی قضایی هستند حتی اگر این مصونیت اسقاط شده باشد.

ب) واجد مصونیت از رسیدگی قضایی هستند مگر اینکه این مصونیت اسقاط شده باشد.

ج) واجد مصونیت از اعمال صلاحیت کیفری هستند.

د) مصونیتی نسبت به اعمال صلاحیت کیفری ندارند مگراینکه این مصونیت اسقاط شده باشد.

۲۱۷٫b

۲۱۸- کدام منقطه از محدودیت اعمال صلاحیت ملی کشورها بدور است؟

الف) آبهای داخلی                   ب) منطقه مجاور

ج) آبهای آزاد                 د) فلات قاره

۲۱۸٫c

۲۱۹- یک توافق بین المللی مکتوب بین شماری از کشورها……………… نام دارد.

الف) معاهده چند جانبه             ب) توافق چند جانبه

ج) قرارداد چند جانبه              د) هیچکدام

۲۱۹٫a

نکته) مترادف treaty معاهده ، کلمه international convention کنوانسیون بین المللی می‌باشد که اگر بین دو کشور باشد bilateral دو جانبه است و اگر بین چند کشور باشد multilateral چند جانبه می‌باشد.

۲۲۰- Jus cogens عبارت لاتین…………….. می‌باشد.

الف) قواعد حقوق بین الملل                ب) قانون الزام آور

ج) قاعده آمره                     د) ب و ج

۲۲۰٫d

نکته) مطالعه دقیق Jus cogens از روی دیکشنری حقوقی Oxford توصیه می شود.

۲۲۱- Lex loci actus عبارتست از…………

الف) قانون عنصر مادی.

ب) قانون محل وقوع عمل.

ج) قانون محل انعقاد قرارداد.

د) قانون محل استقرار یک موضوع ( مثلاً یک شیء).

۲۲۱٫b

۲۲۲- قواعد و عرفی که از زمان قدیم توسط قضات به عنوان قانون اعلام شده و در آراء پرونده های مشخص آمده است،…………. نام دارد.

الف) حقوق مبتنی بر پرونده های قضایی         ب) قانون مناسب

ج) ساخته شده بوسیله قاضی              د) پیشینه قضایی

۲۲۲٫b

۲۲۳- یک راه جبران خسارت که بنابر آن دادگاه عالی دستور می دهد که تصمیمات دادگاههای تالی، محاکم و مراجع اداری نزد وی ارسال شود،…………. نام دارد.

الف) دستور منع          ب) ممنوعیت

ج) اظهارنامه            د) دستور ارسال پرونده به دادگاه عالی

۲۲۳٫d

۲۲۴- ابزارهای خارجی (ابزارهای ثانویه) تفسیر یک معاهده عبارتند از…………….

الف) کارهای مقدماتی.

ب) اوضاع و احوال زمان انعقاد یک معاهده.

ج) مذاکرات طرفین.

د) همه موارد.

۲۲۴٫d

۲۲۵ Consuetudo parlimenti ( عبارت لاتین است) یعنی………….

الف) عرف مجلس  .             ب) ادغام در مجلس.

ج) قوانین عرفی مجلس.            د) هیچکدام.

۲۲۵٫a

۲۲۶- کدام عبارت صحیح است؟

الف) یک عقد جانبه همیشه الزام آور است.

ب) یک عقد یک جانبه همیشه الزام آور است.

ج) یک عقد یک جانبه همیشه الزام آور است از طریق اجرای کامل.

د) یک عقد یک جانبه همیشه الزام آور است حتی از طریق اجرای بخشی از آن

۲۲۶٫b

۲۲۷- یک عقد یک جانبه عبارتست از…………

الف) ایجاب یکطرفه.            ب) ایجاب یک پاداش.

ج) پاداش مشروط.              د) ایفای تعهد مشروط.

۲۲۷٫a

۲۲۸- یک آگهی معمولاً به عنوان…………. لحاظ می شود.

الف) دعوت به ایجاب مشروط

ب) دعوت به ایجاب یکطرفه

ج) دعوت به عقد یکطرفه

د) دعوت به معامله

۲۲۸٫d

۲۲۹- اصلی که بر مبنای آن موضوعی توسط دادگاه به طور نهایی مورد رسیدگی قرار گرفته، نامیده می‌شود ……..

الف) انکار بعد از اقرار.                   ب) اعتبار امر مختومه.

ج) قانون موضوعه.                  د) قانون خارجی.

۲۲۹٫b

۲۳۰- یک اجازه داده شده به یک شخص برای اقامه دعوی از جانب دیگری عبارتست از……………

الف) قیمومت.       ب) امریه.      ج) عقد برای پاداش.            د) جانبداری.

نکته) امریه mandamus، دستوری است از دادگاه عالی برای دادگاه تالی تا دادگاه مزبور به موضوع خاصی در پرونده رسیدگی کند و وظایف خود را انجام دهد.

۲۳۰٫a

۲۳۱- …………… توصیف می کند عملی را که شخصی در حیطه اختیارات اعطا شده (اختیارات قانونی) انجام می دهد.

الف) خارج از حیطه قانون      ب) داخل در حیطه قانون

ج) من جمله          د) وصیت

۲۳۱٫b

۲۳۲- دادگاه استماع آزاد به عنوان…………. شناخته شده.

الف) رسیدگی محرمانه           ب) رسیدگی باز

ج) رسیدگی استماعی            د) رسیدگی خصوصی

۲۳۲٫b

۲۳۳- زمانی که تعهد جدید جانشین تعهد اصلی و سابق می شود منظور چیست؟

الف) متن مربوط به تبدیل تعهد است.

ب) متن مربوط به ضمانت است.

ج) متن مربوط به وفای به عهد است.

د) متن مربوط به اقاله است.

۲۳۳٫a

۲۳۴- کلمه Original در متن به کدام مورد اشاره می کند؟

الف) طلبکار اصلی        ب) بدهکار اصلی

ج) بدهی اصلی            د) ملتزم اصلی

۲۳۴٫c

۲۳۵- هر کدام از طرفین می توانند بعد از عقد به علت خسارت سنگین عقد را به استناد خیار…………… فسخ کنند.

الف) عیب       ب) تخلف از وصف

ج) تخلف از شرط              د) غبن

۲۳۵٫d

۲۳۶- معنای Cancelled چیست؟

الف) باطل         ب) منحل شده        ج) غیرقابل اجرا د) فسخ شده

جواب) د صحیح است.

۲۳۶٫d

۲۳۷- موضوع اصلی این متن……

الف) انتقال تمامی ریسک‌ها و مسؤولیت در خصوص کالاها می‌باشد.

ب) اجرای کامل تعهدات فروشنده در تحویل کالاها می‌باشد.

ج) قصور خریدار در تحویل گرفتن کالاها می‌باشد.

د) عدم انجام تعهدات خریدار یا فروشنده می‌باشد.

۲۳۷٫b

۲۳۸- اصل « هیچ دعوایی از یک پایه و اساس باطل نشأت نمی گیرد» مربوط می‌شود به……………..

الف) عقد غیر قابل اجرا.            ب) عقد باطل.

ج) عقد معتبر.                 د) عقد قابل فسخ.

۲۳۸٫b

نکته( این اصل در عقود نامشروع illegal contract که باطل هستند بکار می رود.

۲۳۹- موضوع اصلی متن کدام است؟

الف) تمامی اعمالی که نتیجه حتمی و ضروری عمل می‌باشد موجب مسؤولیت کیفری نیست.

ب) وجود علت دوم تنها در صورتی رابطه سببّیت را از میان می‌برد که تأثیر آن در حدی باشد که نقش متهم را فرعی نماید.

ج) رفتار متهم آثار غیرقانونی را چه از نظر مادی و چه قانونی در بر دارد.

د) اعمال شخص ثالث زنجیره سببّیت را قطع نموده و در آن تداخل ایجاد کند.

۲۳۹٫

۲۴۰- معنای Novus actus interveniens چیست؟

الف) هیچ عملی بدون قانون نیست.

ب) یک قانون جدید

ج) قطع سلسله علیت در خسارت.

د) هیچ نقضی بدون قانون نیست.

۲۴۰٫c

۲۴۱- معنای contribution چیست؟

الف) شرکت کردن      ب) شراکت    ج) جایگزین کردن           د) تسبیب

۲۴۱٫a

 

۲۴۲- موضوع اصلی متن چیست؟

الف) ضرورت و موثر بودن بازداشت.

ب) روند مجازات باید متناسب با درجه تقصیر باشد.

ج) مطلوبیّت مجازات‌های اجباری و سبک.

د) استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس.

۲۴۲٫b

۲۴۳کلمه custody اشاره می کند به…………

الف) سیستم عدالت کیفری باید توسعه بیابد به نحوی که اعتماد عمومی را باقی نگاه دارد.

ب) بازداشت جهت موثر بودن و قابل قبول بودن ضروری است.

ج) بازداشت بایستی زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بیشتر از سیستم غیر از بازداشت موثر باشد.

د) هیچکدام

۲۴۳٫b

۲۴۴- کدام عبارت صحیح نیست؟

الف) سیستم عدالت کیفری باید توسعه بیابد به نحوی که اعتماد عمومی را باقی نگاه دارد.

ب) بازداشت جهت مؤثر بودن و قابل قبول بودن مؤثر است.

ج) بازداشت بایستی زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که بیشتر از سیستم غیر بازداشت مؤثر باشد.

د)هیچکدام

۲۴۴٫b

۲۴۵- کدام مورد جرم مشدده است؟

الف) ضرب و جرح همراه با قصد سرقت مشدد

ب) ضرب و جرح منجر به صدمه بدنی

ج) ضرب و جرح با انگیزه جلوگیری از توقیف قانونی یک شخص

د) همه موارد

۲۴۵٫c

۲۴۶- چاپ یک اظهار و گفته درباره شخص که باعث کاهش و تقلیل آبروی وی می‌شود یک جرم………… می‌باشد.

الف) اخاذی         ب) توهین          ج) اختلاس                د) توهین به مقدسات

۲۴۶٫b

۲۴۷- نتیجه دفاع مسلوب الاراده شدن عبارت است از…………

الف) حکم خاص.           ب) حکم برائت.

ج) قرار ارجاع پرونده.        د) دستور منع.

نکته) quit یعنی تبرئه کردن و quittal یعنی حکم برائت.

۲۴۷٫

۲۴۸- جرم ارایه مدرک قلابی یا مدرکی که صحت ندارد عبارتست از…………

الف) جعل.          ب) کتمان اسناد.

ج) شهادت دروغ.          د) مخدوش کردن سند.

۲۴۸٫a

نکته) counterfeiting شبیه جعل است ولی جرمی است مجزا و فقط مخدوش کردن سند را در بر می گیرد در حالی که موارد مشمول جرم جعل بیشتر است.

۲۴۹ “ omnis indemnatus pro innox Legibus habetur” یعنی………………

الف) هر شخصی توسط قانون بی گناه تلقی می شود(اصل برائت).

ب) جرمی وجود ندارد مگر مطابق با قانون.

ج) مستی در تمام جرایم دفاع است.

د) ترک فعل قانونی مانع از ایجاد مسؤولیت است.

۲۴۹٫a

نکته) منظور از عبارت لاتین در سوال‌، همان اصل برائت است.

۲۵۰- “ Volentinon fitinjuria” یعنی………………

الف) شخصی که با رضایت وی جرمی علیه او ارتکاب یافته نمی‌تواند نسبت به آن طرح شکایت کند.

ب) شخصی که با رضایت ریسکی را نادیده گرفته است می‌تواند نسبت به آن خسارات را دریافت کند.

ج) شخصی که خود را به خطری نزدیک کرده نمی‌توان تصور کرد که از ریسک بی‌خبر بوده است.

د) شخصی که رضایت داشته جرمی روی وی واقع شود می‌تواند نسبت به آن طرح شکایت کند.

۲۵۰٫aبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟