تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
۹۴ یکشنبه ۱۸ مرداد

متاجر، دین و رهن

 

۱- معامله غافل، نائم و هازل به چه دلیل باطل است؟

الف) فقدان عقل               ب) فقدان رضایت

ج) فقدان کمال                د) فقدان قصد

۲- عبارت «فالنماء المتخلل للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع» بیانگر کدام گزینه است؟

الف) اجازه کاشف از صحت عقد از زمان انعقاد عقد است.

ب) اجازه ناقل است.

ج) عقد فضولی باطل است.

د) عقد فضولی نسبت به مشتری فقط صحیح است.

۳- کدام گزینه مصداق عبارت «مایملک و مالایملک» می‌باشد؟

الف) خنزیر و شاه              ب) شاه و خنزیر

ج) عبد و شاه                 د) حرّ و عبد

۴- یجوز للجمیع تولی طرفی العقد الا……………….

الف) اب و وصی               ب) وکیل و حاکم

ج) وکیل و مقاص               د) حاکم و مقاص

۵- عبارت «فلایصح بیع الارض المفتوحه عنوه» مشمول کدام شرط مبیع است؟

الف) یشترط کون المبیع مما یملکه       ب) یشترط أن یکون مقدوراً علی تسلیمه

ج) یشترط أن یکون طلقاً              د) گزینه ب و ج

۶- اگر مشتری مالی را به عقد باطل قبض کند و تلف شود ضامن قیمت چه روزی است؟

الف) یوم القبض               ب) یوم التلف

ج) یوم الاداء                 د) یوم الغصب

۷- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) فیصح بیع نصف الصبره المعلومه   ب) فیصح بیع نصف الشاه المعلومه

ج) فیصح بیع شاه غیر معلومه من قطیع د) فیصح بیع قفیزاً من صبره

۸- «نفس القرّ» به چه معناست؟

الف) خود ابریشم (پیله)            ب) ماهی در نیزار

ج) کرم ابریشم                د) مشک در نافه

۹- «موؤفین» به چه معناست؟

الف) اشخاص فرومایه و پست

ب) اشخاصی که در کسب آنان برکتی نیست.

ج) افراد ناقص (مبتلا به جذام)

د) کفار اهل کتاب

۱۰- لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری………………………

الف) الرّد و الارش             ب) الارش

ج) الرّد                      د) الارش إن کان اعمی

۱۱- میوه روی درخت را که هنوز چیده نشده نمی‌توان به همان نوع خاص از میوه فروخت. چنین معامله‌ای را در مورد درخت خرما چه می‌گویند؟

الف) بیع مرابحه               ب) بیع مزابنه

ج) بیع مواضعه                د) بیع تولیه

۱۲- عبارت «یشترط فیه التقابض فی المجلس» مربوط به کدام بیع است و ترجمه آن چیست؟

الف) بیع سلف- شرط است مثمن در مجلس قبض شود.

ب) بیع سلف- شرط است بایع و مشتری ثمن و مثمن را به هم تحویل دهند.

ج) بیع صرف، شرط است که قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گیرد.

د) بیع صرف، شرط است مثمن در مجلس عقد قبض شود.

۱۳- در کدام بیع ثمن باید در مجلس عقد تحویل داده شود؟

الف) بیع صرف                ب) بیع سلم

ج) بیع سلف                   د) گزینه الف و ب

۱۴- ترجمه صحیح عبارت «یجوز بیعه بعد حلوله علی الغریم» چیست؟

الف) جایز است مشتری، پس از فرا رسیدن مدت، (قبل از قبض مبیع) آنرا به بایع بفروشد.

ب) جایز است بیع اموال حلال شخص بدهکار.

ج) جایز است بیع اموال حلال شخص طلبکار.

د) جایز است بائع پس از فرا رسیدن مدت (قبل از قبض مبیع) آنرا به مشتری بفروشد.

۱۵- ترجمه صحیح عبارت «لایثبت الربا بین الزوج و الزوجه» کدام است؟

الف) ربا در مورد زوج و زوجه جاری نمی‌شود و تنها زوج می‌تواند از زوجه ربا بگیرد.

ب) ربا در مورد زوج و زوجه جاری نمی‌شود و تنها زوجه می‌تواند از زوج ربا بگیرد.

ج) ربا بین زوج و زوجه ثابت نیست و هر دو می‌‌توانند از هم زیادتی بگیرند.

د) ربا بین زوج و زوجه ثابت است و نمی‌توانند از هم ربا بگیرند.

۱۶- «هو ثابت للمشتری خاصْه» مربوط به کدام خیار است؟

الف) خیار تأخیر ثمن            ب) خیار غبن

ج) خیار رؤیه                 د) خیار حیوان

۱۷- ترجمه صحیح عبارت «تحلّ اذا مات المدیون» کدام گزینه است؟

الف) حلال است مدیون هنگامی که می‌میرد دیونش را به او ببخشید.

ب) حلال است هنگام فوت مدیون ذمه او را بری کنید.

ج) دیون مدیون با فوت او حال می‌شود.

د) دیون مدیون همانند مفلس به هنگام فوت حال می‌شود.

۱۸- اگر شخص مفلس اقرار به دین کند حکم مقرّله چیست؟

الف) اقرار به دین مطلقاً صحیح نیست.

ب) اقرار به دین در موارد محدودی صحیح است.

ج) اقرار به دین صحیح و مقرله داخل در غرماء می‌شود.

د) اقرار به دین صحیح است ولی مقرله داخل در غرماء نمی‌شود.

۱۹- اگر کافر ذمی، چیزی را که مسلمان نمی‌تواند مالک آن شود به کافر دیگری بفروشد و از پول آن دین مسلمان را بپردازد حکم قبض آن توسط مسلمان چیست؟

الف) صحیح است به شرط آنکه مسلمان شاهد معامله نباشد.

ب) صحیح است هر چند مسلمان شاهد آن معامله بوده باشد.

ج) صحیح نیست اگر مسلمان مشاهده نماید.

د) صحیح نیست چه مشاهده کند چه مشاهده نکند.

۲۰- إنما یحجر علی المدیون:

الف) اذا قصرت امواله عن دیونه.

ب) طلب الغرماء الحجر بشرط حلول الدین.

ج) اذن الحاکم

د) گزینه الف و ب

۲۱- عبارت «و لا یشترط دوام القبض» بیانگر کدام گزینه است؟

الف) قبض شرط صحت عقد رهن است.

ب) عقد رهن باید دائمی باشد.

ج) استمرار قبض شرط نیست.

د) بوسیله قبض عقد رهن منعقد می‌شود.

۲۲- یصح الرهن فی زمان الخیار و ان کان للبائع لِ……..

الف) لانتقال المبیع بالعقد علی الاقوی    ب) لاصاله عدم الخیار

ج) لاصاله عدم الرهن           د) لانّ المبیع مضبوط المقدار

۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یصح رهن الوقف

ب) یصح رهن الحرّ

ج) یصح رهن الخمر

د) یصح رهن الارض الخراجیه تبعاّ للابنیه

۲۴- ترجمه صحیح عبارت « فیشترط ثبوته فی الذمه کالقرض» کدام گزینه است؟

الف) در حقی که برای آن رهن گرفته می‌شود شرط است که در ذمه مدیون (راهن) ثابت شده باشد مانند قرض.

ب) شرط است در ذمه مقترض حقی ثابت باشد.

ج) شرط است مالی که رهن می‌گیرد مانند عقد قرض باشد.

د) شرط است مرتهن به راهن بدهکار باشد مانند قرض گرفتن.

۲۵- «یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن» یعنی چه؟

الف) جایز است مرتهن مال مرهون را بفروشد.

ب) جایز است راهن مال مرهون را بفروشد.

ج) جایز است راهن مال مرهون را بخرد.

د) جایز است مرتهن عین مرهونه را برای خودش بخرد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه متاجر، دین و رهن

 1. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه ب صحیح است.
 6. گزینه د صحیح است. صفحه ۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه الف صحیح است. صفحه ۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 8. گزینه د صحیح است.
 9. گزینه الف صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است. صفحه ۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 11. گزینه د صحیح است. صفحه ۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 12. گزینه الف صحیح است. صفحه ۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 13. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 14. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱۲ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 15. گزینه الف صحیح است.
 16. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه الف صحیح است.
 19. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 20. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه د صحیح است. صفحه ۱۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 22. گزینه ب صحیح است. صفحه ۱۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 23. گزینه ب صحیح است.
 24. گزینه الف صحیح است.
 25. گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟