تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
۹۴ یکشنبه ۱۸ مرداد

 

The words and legal expressions

 

الف – معانی لغات ذیل در کدام گزینه صحیح است ؟

۱۵۱Consideration” :

الف) بررسی کردن         ب) معوض           ج) عوض               د) معاوضه

۱۵۲Restitution integrum” :

الف) عقد باطل                                 ب) اعاده به وضع سابق

ج) تشریفات سند رسمی                   د) آثار عقد قابل فسخ

۱۵۳Transaction ” :

الف) معامله           ب) تنظیم سند         ج) مذاکرۀ قراردادی           د) نقل و انتقال

۱۵۴Bill of exchange ” :

الف) مبادله               ب) برات           ج) سند قرارداد             د) سفته

۱۵۵Privity of contract” :

الف) اصل لزوم قراردادها                     ب) اصل نسبی بودن قراردادها

ج) اصل صحت قراردادها                       د) اصل لازم الوفا بودن قراردادها

۱۵۶– ” Quantum meruit ” :

الف) اجرت المسمی          ب) اجرت           ج) اجرت المثل         د) اجاره

ب مترادف لغات ذیل در کدام گزینه صحیح است ؟

۱۵۷- Litigation :

  1. a) to bring an action               b) misrepresentation
  2. c) compensation                     d) Limitation

۱۵۸- Assent :

  1. a) essence          b) accord         c) consent           d) merger

۱۵۹- Uberimae fidei :

  1. a) of the utmost faith                   b) undue influence
  2. c) ultra vires                                 d) deception

۱۶۰- Revoke :

  1. a) reject           b) withdraw         c) accept           d) avoid

ج معادل لغات ذیل در کدام گزینه صحیح است ؟

الف) معانی لغات ذیل در کدام گزینه آمده است ؟

۱۶۱Disputes :

الف) جدالها         ب) امارات       ج) عناوین دعوا           د) حلّ و فصل دعاوی

۱۶۲Conflicting :

الف) متخاصم             ب) متعارض             ج) مؤسس               د) مجاز

۱۶۳Tribunal :

الف) محاکمه کردن     ب) طرح دعوا           ج) غیبت از محاکمه       د) دادگاه

۱۶۴Jus Cogens :

الف) قواعد آمره       ب) قضات صالح         ج) دادرسی غیابی         د) دادگاه‌های صالح

۱۶۵Contiguous Zone :

الف) دریای سرزمینی       ب) منطقۀ مجاور           ج) فلات قاره         د) خلیج تاریخی

۱۶۶Neutral :

الف) متخاصم         ب) بی هدف             ج) بی طرف             د) میانه رو

۱۶۷ Land- Locked :

الف) دریای سرزمینی     ب) دولت ساحلی       ج) آبهای آزاد       د) محصور در خشکی

۱۶۸Hot Pursuit :

الف) تعقیب فوری         ب) حقِّ بازرسی         ج) عبور بی ضرر           د) تعلیق موقت

۱۶۹Sanitary :

الف) جنگی           ب) مالی               ج) گمرکی               د) بهداشتی

۱۷۰Infringement :

الف) نقض         ب) تعارض       ج) تزاحم قانون         د) سکوت قانون

۱۷۱Hamper :

الف) ممانعت کردن         ب) محدود کردن           ج) اجازه دادن         د) معاف کردن

۱۷۲Temporarily Suspend :

الف) عبور بی ضرر           ب) تعلیق موقت           ج) ممنوعیت موقت     د) عبور موقت

ب) معادل لغات ذیل در کدام گزینه آمده است ؟

۱۷۳– متخاصم :

الف) aliens         ب) unauthorized   ج) belligrant       د) inconsistency

۱۷۴– تحمیل کردن :

الف) compose     ب) impose               ج) comply           د) codify

۱۷۵ سرزمین :

الف) wide             ب) Zone                 ج) tide               د) territory

۱۷۶– دزد دریایی :

الف) pirate             ب) piracy               ج) pursuit           د) slave

۱۷۷– آبهای آزاد :

الف) common Heritage             ب) seabed

ج) high Seas                             د) free Zone

۱۷۸– مصونیت :

الف) immunity       ب) sanitary       ج) emerge           د) resembling

۱۷۹– اصلاح کردن :

الف) imply               ب) modify           ج) regulate         د) codify

۱۸۰– عدالت :

الف) Juristic         ب) rough               ج) Justice           د) contesting

۱۸۱– متمدن :

الف) permissive         ب) civilized       ج) adjacent             د) extended

۱۸۲– غارت :

الف) detention       ب) erected       ج) depredation       د) installation

ج) مترادف لغات ذیل در کدام گزینه آمده است ؟

۱۸۳Treaty :

الف) contract     ب) agreement       ج) convention       د) regulation

۱۸۴Jus Cagens :

الف) conclusion         ب) peremptory         ج) straight         د) broadly

۱۸۵Contiguous :

الف) head Land          ب) adjacent              ج) maritime     د) innocent

۱۸۶abettor :

الف) accpmplice          ب) principal           ج) accessory           د) victime

۱۸۷arrest :

الف) apprehention         ب) caturel           ج) warrant           د) all of them

۱۸۸juristic person :

الف) artificial            ب) lawyer                ج) judge                د) Jury

۱۸۹crime :

الف) offendor            ب) offence             ج) offencive             د) official

۱۹۰danages :

الف) redress              ب) relief                ج) remedy              د) all of them

۱۹۱alteration :

الف) rectification     ب) codifiction           ج) change           د) novation

۱۹۲void :

الف) effect     ب) null           ج) rescision           د) destitute

۱۹۳deed :

الف) formal document          ب) instrument

ج) specialty contract           د) indentre

۱۹۴alien :

الف) belligrent             ب) enemy           ج) foreigner           د) national

۱۹۵repudiation :

الف) cancellation         ب) rescision           ج) voidable           د) option

۱۹۶Larceny :

الف) burglary        ب) theft           ج) detention           د) riot

۱۹۷misuse :

الف) waist         ب) deface           ج) conceal           د) abuse

۱۹۸enforcement :

الف)tender    ب) performance           ج) discharge           د) release

۱۹۹enactment :

الف) the stature     ب) fulfillment       ج) regulation     د) constitution

۲۰۰rebut :

الف) reject     ب) neglect           ج) delete           د) access

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۵۱- Consideration به معنای عوض است.

۱۵۱٫c

۱۵۲- Restitution integrum به معنای اعاده به وضع سابق است.

۱۵۲٫b

۱۵۳- Transaction به معنای معامله است.

۱۵۳٫a

۱۵۴- Bill of exchange به معنای برات است.

۱۵۴٫b

۱۵۵- Privity of contract به معنای اصل نسبی بودن قراردادها است.

۱۵۵٫b

۱۵۶- Quantum meruit به معنای اجرت المثل است.

۱۵۶٫c

۱۵۷- Litigation به معنای اقامه دعوی است. ب)تدلیس، ج)جبران خسارت و د)محدود کردن است.

۱۵۷٫a

۱۵۸- Assent به معنای رضایت است. الف) اساس و ماهیت،ب)توافق و د)ادغام است.

۱۵۸٫c

۱۵۹- Uberimae fidei ( لاتین است) به معنای قراردادهای با حداکثر حسن نیت است. ب)اعمال نفوذ ناروا، ج)خارج از حدود اختیارات قانونی و د)خدعه و فریب است.

۱۵۹٫a

۱۶۰- revoke به معنای استراد و رد ایجاب است. الف) رد کردن، ج) قبول کردن و د) اجتناب کردن است.

۱۶۰٫b

۱۶۱- Disputes به معنای جدالها و دعاوی است.

۱۶۱٫a

۱۶۲- Conflicting به معنای متعارض است.

۱۶۲٫b

۱۶۳- Tribunal به معنای محکمه و دادگاه است.

۱۶۳٫d

۱۶۴- Jus cogens به معنای قواعد آمره است.

۱۶۴٫a

۱۶۵- zone Contiguous به معنای منطقه مجاور است.

۱۶۵٫b

۱۶۶- neutral به معنای بی طرف است.

۱۶۶٫c

۱۶۷- Land locked به معنای محصور در خشکی است.

۱۶۷٫d

۱۶۸- Hot pursuit به معنای تعقیب فوری است.

۱۶۸٫a

۱۶۹- Sanitary به معنای بهداشتی است.

۱۶۹٫d

۱۷۰- infringement به معنای نقض است.

۱۷۰٫a

۱۷۱- Hamper به معنای ممانعت کردن است.

۱۷۱٫a

۱۷۲- Temporarily suspend به معنای تعلیق موقت است.

۱۷۲٫b

۱۷۳- الف) بیگانگان، ب) غیر مجاز و د) ناهمگونی است.

۱۷۳٫c

۱۷۴- الف) ترکیب کردن، ج) مطابقت کردن، د) تدوین کردن است.

۱۷۴٫b

۱۷۵- الف)وسیع ، ب) منطقه و ج) جزر است.

۱۷۵٫d

۱۷۶- ب) دزدی دریایی، ج) تعقیب و د) برده است.

۱۷۶٫a

۱۷۷- الف) میراث مشترک، ب) بستر دریا و د) منطقه آزاد است.

۱۷۷٫c

۱۷۸- ب) بهداشتی، ج) ظاهر شدن و د) شباهت است.

۱۷۸٫a

۱۷۹- الف) دلالت کردن به طور ضمنی، ج) منظم کردن و د) تدوین کردن است.

۱۷۹٫b

۱۸۰- الف) حقوقی، ب) خشک و خشن و د) متنازع است.

۱۸۰٫c

۱۸۱- الف) مجاز، ج) مجاور و د) موسع و گسترده است.

۱۸۱٫b

۱۸۲- الف) توقیف، ب) نصب شده و د) تأسیس است.

۱۸۲٫c

۱۸۳- Treaty به معنای معاهده است. الف) عقد، ب) توافق و د) قانون و قاعده است.

۱۸۳٫c

۱۸۴- Jus cagens به معنای قاعده آمره است. الف) انعقاد، ج) مستقیم و د) به نحو گسترده و وسیع است.

۱۸۴٫b

 

۱۸۵- adjacent به معنای مجاور است. الف) دماغه، ج) دریایی و د) بی گناه و بی‌تقصیر است.

۱۸۵٫b

۱۸۶- abettor به معنای معاون است. الف) شریک، ب) مباشر و د) مجنی علیه است.

۱۸۶٫c

۱۸۷- همه گزینه‌ها به معنای دستگیری و بازداشت است.

۱۸۷٫d

۱۸۸- Juristic person به معنای شخص حقوقی (مصنوعی) است. ب) حقوقدان، ج)قاضی و د) هیأت منصفه است.

۱۸۸٫a

۱۸۹- crime به معنای جرم است. الف) مجرم، ج) مجرمانه و د) رسمی است.

۱۸۹٫b

۱۹۰- همه گزینه‌ها به معنای جبران خسارت است.

۱۹۰٫d

۱۹۱- alteration به معنای تغییر و تحول است. الف) اصلاح سند، ب) تدوین کردن و د) تبدیل تعهد است.

۱۹۱٫c

۱۹۲- void به معنای باطل است. الف) اثر، ج) فسخ تشریفاتی و د) فاقد و خالی است.

۱۹۲٫b

۱۹۳- deed به معنای سند رسمی است. ب) سند، ج) عقد تشریفاتی و د) سند چند طرفه است.

۱۹۳٫a

۱۹۴- alien به معنای بیگانه است. الف) متخاصم، ب) دشمن، د) ملی است.

۱۹۴٫c

۱۹۵- repudiation به معنای فسخ است. ب) فسخ تشریفاتی، ج)قابل فسخ ود) خیار است.

۱۹۵٫a

۱۹۶- Larceny به معنای سرقت ساده است. الف) ورود به عنف، ج) توقیف و د)آشوب و شورش است.

۱۹۶٫b

۱۹۷- misuse به معنای سوء استفاده است. الف) هدر کردن، ب) مخدوش کردن، ج)کتمان کردن است.

۱۹۷٫d

۱۹۸- enforcement به معنای اجرا کردن است. الف) مناقصه، ج) از بین بردن قرارداد و د) ابراء کردن است.

۱۹۸٫b

۱۹۹- enactment به معنای وضع قانون است. الف) قانون موضوعه، ب)ایفای تعهد و د) تأسیس کردن است.

۱۹۹٫c

۲۰۰- rebut به معنای رد کردن است. ب) نادیده گرفتن، ج) حذف کردن و د)ملحق کردن است.

۲۰۰٫aبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 8 ؟