تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۲۶
۹۴ شنبه ۱۷ مرداد

نکاح، طلاق، ارث، حدود، قصاص و دیات

 

۱- مفهوم عبارت «یجوز تولی المرأه العقد عنها و عن غیرها ایجاباً و قبولاً» چیست؟

الف) زن می‌تواند ایجاب و قبول عقد ازدواج را از سوی خود و یا از طرف شخص دیگری جاری سازد.

ب) زن نیاز به ولیّ دارد برای اجرای صیغه ایجاب و قبول.

ج) جایز است زن ولیّ خود را برای ایجاب و قبول عقد، متولی قرار دهد.

د) ایجاب و قبول عقد زن، نیاز به اجازه ولی زن دارد.

۲- معنای عبارت « لو عضلها فلا بحث فی سقوط ولایته» چیست؟

الف) اگر ولیّ، دختر خود را در انتخاب همسر مختار نسازد ولایتش ساقط است.

ب) اگر دختر، رشیده شود شکی نیست پدرش ولایتی ندارد.

ج) اگر ولیّ دختر را در مضیقه قرار دهد ولایتش ساقط است.

د) اگر، ولیّ دختر را از ازدواج با هم کفو منع کند بدون تردید ولایت وی ساقط می‌شود.

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) فلایصح اشتراط الخیار فی‌الصداق    ب) فلا یصح اشتراط الخیار فی المهر

ج) فلایصح اشتراط الخیار فی النکاح         د) گزینه الف و ب

۴- معنای عبارت « لایزوجها الوکیل فی نفسه الّا اذا اَذِنت» چیست؟

الف) وکیل نمی‌تواند متولی ازدواج قرار بگیرد.

ب) وکیل زوجه حق ندارد وی را به ازدواج خودش در آورد مگر اینکه زن به او اذن داده باشد.

ج) وکیل زوجه نمی‌تواند وی را به ازدواج خودش در آورد هر چند اذن داشته باشد.

د) وکیل زوجه، در صورتی می‌تواند وی را به ازدواج خود در آورد که، زن قبلاً ازدواج نکرده باشد.

۵- عبارت « لایزوج الولی و لاالوکیل بدون مهر المثل» مبین کدام گزینه است؟

الف) ولی دختر یا وکیل او نمی‌توانند دختر را بدون مهرالمثل به ازدواج مردی در آورند.

ب) ولی دختر یا وکیل او نمی‌توانند دختر را به کمتر از مهرالمثل به ازدواج مردی در آورند.

ج) ولی دختر نمی‌تواند دختر را به کمتر از مهرالمثل به ازدواج مردی در آورد به خلاف الوکیل.

د) وکیل نمی‌تواند دختر را به مهری که کمتر از مهر‌المثل است به ازدواج مردی در آورد به خلاف الولی.

۶- « مرتضع» مناسب با کدام گزینه است؟

الف) شیر دهنده                ب) شیرخوار

ج) شیر خوردن               د) شیردادن

۷- کدامیک از موارد ذیل شرط حرمت رضاعی نیست؟

الف) شیر باید ناشی از نکاح باشد.

ب) یک شبانه روز یا پانزده مرتبه، شیر دادن صورت گیرد (به طور کامل و پشت سر هم).

ج) شیر از یک شوهر باشد.

د) کودک باید بعد از ۲ سالگی شیر خورده باشد.

۸- یصح العقد الدائم من غیر ذکر المهرفان دخل بها…………………….. و إن طلق قبل الدخول…………………………

الف) فمهر المثل، فلها المتعه        ب) فمهر المسمی، فلها مهرالمثل

ج) فمهر المتعه، فلها المثل              د) فهمر المثل، فلها المسمی

۹- اقسام طلاق سنی در کدام گزینه به طور کامل بیان شده است؟

الف) حرام، مکروه، واجب            ب) بائن، رجعی، عدّی

ج) ظهارء ایلاء، لعان          د) خلع، مبارات

۱۰- عبارت « هی التی لایحصل لها الحیض بالمعتاد هی فی سن من تحیض» تعریف کدام گزینه است؟

الف) ذات الاقراء                   ب) ذات الشهور

ج) ذات البعل                                 د) ذات الاکمام

۱۱- و الرّبع لاثنیین……………..

الف) الزوج مع الولد و الاخت للابوین.

ب) الزوجه مع عدم الولد و الامّ مع ولد.

ج) الزوج مع الولد و الزوجه مع عدمه

د) البنتین و ضاعداً و الاختین و ضاعداً.

۱۲- کدام گزینه مصداق حجب نقصانی (حجب عن بعض ارث) می‌باشد؟

الف) فالابوان و الاولاد یحجبون الاخوه

ب) المعتق یحجب ضامن الجریره

ج) الولد یحجب الزوج عن نصیبه الاعلی

د) المتقرب الی المیت بالابوین یحجب المتقرب باب مع تساوی الدرج

۱۳- اگر ورثه میت متشکل از پدر، مادر، دختر، زوج باشند چه حالتی پیش می‌آید؟

الف) تعصیب                   ب) عول

ج) ترکه و سهام مساوی است.         د) حجب حرمانی

۱۴- للابوین مع البنت الواحده السدسان و لها النصف و الباقی یُردّ……….. و مع الحاجب علی البنت و الاب……..

الف) اخماساً، اخماساً            ب) ارباعاً، ارباعاً

ج) ارباعاً، اخماساً                  د) اخماساً، ارباعاً

۱۵- معنای عبارت « لایقدح تقادم الزنا فی صحّه للشهاده» چیست؟

الف) مرور زمان در زنا، به صحت شهادت خللی وارد نمی‌کند.

ب) شاهدها باید از همه مقدم‌تر باشند.

ج) شهادت چند شاهد ضرری به شهادت دیگر شهود وارد نمی‌کند.

د) اگر شهادت به تأخیر افتد به صحت آن خللی وارد نمی‌شود.

۱۶- حدّ رجم (سنگسار کردن) مختص کدام مورد است؟

الف) یجب علی المحصن اذا زنا ببالغه عاقله

ب) للزانی بالمحرم

ج) حد البالغ اذا زنا بصبیه

د) حد المرأه اذا زنا بها طفل

۱۷- عبارت «هو الرّمی بالزنا او اللواط» تعریف کدام گزینه است؟

الف) قذف                ب) قیاده

ج) وطی                      د) سحق

۱۸- ترجمه صحیح عبارت «یُشهَّر القاذف لیجتنب شهادته» چیست؟

الف) قاذف در شهر گردانده می‌شود تا از قبول شهادت وی اجتناب گردد.

ب) اگر قاذف مشهور باشد شهادت وی مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

ج) اگر مقذوف مشهور باشد شهادت وی مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

د) قاذف مشهور باید از شهادت اجتناب کند.

۱۹- لوتاب الشارب قبل قیام البینه………………… و لو تاب بعد اقراره………………..

الف) سقط الحد، لایسقط               ب) یتخیر الامام، لایسقط

ج) یتخیر الامام، سقط الحد            د) سقط الحد، یتخیر الامام

۲۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) لایقطع ید الضیف مع الاحراز من دونه ب) لایقطع ید الاجیر مع الاحراز من دونه

ج) لایقطع ید الزوجان مع الاحراز         د) لاقَطْع فی سرقه الثمر علی الشجره

۲۱- کسی که مال را پنهانی از غیر حرز می‌رباید چه می‌نامند؟

الف) مستلب                  ب) مختلس

ج) محتال                 د) منیّج

۲۲- ترجمه صحیح عبارت «اذا لم یقصد القتل بالنادر فلاقود» چیست؟

الف) هر گاه با وسیله‌ای که به ندرت کشنده است قصد قتل نداشته باشد قصاصی نخواهد بود.

ب) هر گاه با وسیله‌ای کشنده قصد قتل کسی باشد در موارد نادری قصاص نخواهد بود.

ج) قتل عمد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخص بالغ قصد کشتن کسی را بکند.

د) هر گاه با وسیله‌ای که به ندرت کشنده است قصد قتل نداشته باشد بنابر اقوی قصاص اجرا می‌شود.

۲۳- کدام گزینه عبارت «لو اکرهه علی القتل» را کامل می‌کند؟

الف) فالقصاص علی المباشر و الآمر        ب) فالقصاص علی الآمر دون المباشر

ج) فالقصاص علی المباشر دون الآمر    د) فلا قصاص و لکن علیهما الدیه

۲۴- معنای عبارت «لایثبت القصاص فی کسر العظام لتحقق التغریر» کدام گزینه است؟

الف) قصاص در شکستن استخوانها ثابت نمی‌شود زیرا خطر هلاکت وجود دارد.

ب) قصاص در شکستن استخوانها ثابت نمی‌شود زیرا موجب غرر است.

ج) قصاص در شکستن استخوانها ثابت نمی‌شود.

د) در شکستن استخوانها قصاص ثابت نمی‌شود زیرا برابری در تندرستی محقق نیست.

۲۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یثبت القصاص فی الهاشمه          ب) یثبت القصاص فی المنقله

ج) یثبت القصاص فی الحارصه      د) لایثبت القصاص فی الباضعه

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه نکاح، طلاق، ارث، حدود، قصاص و دیات

 1. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 2. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 3. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 4. گزینه د صحیح است. صفحه ۳۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 5. گزینه ب صحیح است. صفحه ۳۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 6. گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 7. گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه ج صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است. صفحه ۴۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 11. گزینه ب صحیح است.
 12. گزینه الف صحیح است.
 13. گزینه ب صحیح است.
 14. گزینه ب صحیح است.
 15. گزینه ب صحیح است.
 16. گزینه ج صحیح است. صفحه ۴۹ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 17. گزینه الف صحیح است. صفحه ۵۰ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 18. گزینه ج صحیح است. صفحه ۵۳ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 19. گزینه ب صحیح است.
 20. گزینه ب صحیح است. صفحه ۵۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 21. گزینه الف صحیح است. صفحه ۵۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 22. گزینه ب صحیح است. صفحه ۵۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 23. گزینه الف صحیح است. صفحه ۵۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.
 24. گزینه ج صحیح است.
 25. گزینه ب صحیح است. صفحه ۵۷ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟