تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
۹۴ پنج شنبه ۱۵ مرداد

ضمان، حواله، کفالت، عاریه، ودیعه، اجاره، وکالت و وصیت

 

۱- ترجمه صحیح « لایشترط علمه بالمستحق و لابالغریم» کدام گزینه است؟

الف) شرط نیست ضامن، مضمون عنه و مضمون له را بشناسد.

ب) شرط نیست مضمون‌له، ضامن و مضمون عنه را بشناسد.

ج) شرط نیست که ضامن، مضمون له و مضمون عنه را بشناسد.

د) شرط نیست که مضمون عنه، ضامن و مضمون‌له را بشناسد.

۲- عبارت «یُشترط فیه الملاءه» بیانگر کدام گزینه است؟

الف) ضامن باید تمکن مالی داشته باشد.

ب) ضمان مدت‌دار صحیح است.

ج) مضمون له باید تمکن مالی داشته باشد.

د) ضمان بدون مدت صحیح است.

۳- ترجمه صحیح عبارت «لو ضمن للمشتری عهده الثمن لزمه فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس» کدام گزینه است؟

الف) اگر کسی ضامن شود که از عهده ثمن بر آید بر او لازم است بپردازد.

ب) اگر کسی برای بایع ضمانت کند که از عهده ثمن بر آید در هر موردی که بیع از اصل باطل شود ضمانت لازم می‌شود.

ج) اگر کسی برای مشتری ضمانت کند که از عهده ثمن بر آید در هر موردی که بیع از اساس باطل شود ضمانت لازم می‌شود.

د) اگر کسی برای مشتری ضمانت کند که از عهده مبیع بر آید بر او در هر حال ضمانت لازم می‌شود.

۴- عبارت « هی التعهد بالمال من المشغول بمثله» تعریف کدام عقد است؟

الف) ضمان               ب) حواله

ج) کفاله                    د) ودیعه

۵- ترجمه صحیح عبارت «تحصل الکفاله باطلاق الغریم من المستحق قهراً» کدام گزینه است؟

الف) هر گاه شخصی، بدهکار را به زور از دست صاحب حق رها سازد کفالت محقق می‌شود.

ب) هر گاه شخصی، مکفول‌له را از دست صاحب حق رها سازد به زور او را وادار به تحویل آن می‌کنند.

ج) هر گاه شخصی، مکفول‌له را از دست کفیل رها سازد قهراً مسوول است.

د) هر گاه مکفول‌ از دست مکفول‌له فرار کند کفیل قهراً مسوول است.

۶- ترامی در حواله به چه معناست؟

الف) محیل، محتال را به محال‌علیه ارجاع دهد.

ب) محال علیه، محتال را به شخص دیگری حواله دهد و او نیز محتال را به دیگری حواله دهد.

ج) محیل، محال علیه را به محتال ارجاع دهد.

د) محتال، محال علیه را به شخص دیگری حواله دهد.

۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) لو علّق الکفاله بطلت.             ب) لو علّق الحواله بطلت.

ج) لو علّق الضمان بطل.             د) هر سه گزینه صحیح است.

۸- عبارت « هی استنابه فی الحفظ» تعریف کدام عقد است؟

الف) ودیعه                  ب) عاریه

ج) حواله                    د) وکاله

۹- ترجمه صحیح عبارت « یضمن العاریه با شتراط الضمان و بکونها ذهباً او فضه» کدام گزینه صحیح است؟

الف) در صورتی که در ضمن عقد عاریه، ضامن بودن معیر شرط شود و یا عاریه از بین رود معیر مسوول است.

ب) در صورتی که در ضمن عقد عاریه، ضامن بودن مستعیر شرط شود و یا عاریه طلا و نقره باشد مستعیر ضامن می‌باشد.

ج) در صورتی که در ضمن عقد عاریه، ضامن بودن معیر شرط شود و یا عاریه طلا و نقره باشد معیر ضامن می‌باشد.

د) در صورتی که ضمن عقد عاریه، ضامن بودن مستعیر شرط شود یا عاریه از بین برود مستعیر ضامن می‌باشد.

۱۰- عبارت « کون العین مما یصح الانتفاع بها مع بقائها» مربوط به کدام عقد است؟

الف) ودیعه، عاریه            ب) عاریه، اجاره

ج) عاریه، وکاله                   د) ودیعه، وکاله

۱۱- لو ادّعی التلف حلف……………………… و لو ادّعی الرّد حلف………………………….

الف) مستعیر، مستعیر            ب) معیر، معیر

ج) مستعیر، معیر                د) معیر، مستعیر

۱۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف) مودع اگر ودیعه را قبول کند واجب است از آن مال نگهداری کند.

ب) مستودع ضامن مال ودعی است مطلقاً.

ج) عقد ودیعه با موت و جنون متعاقدین از بین می‌رود.

د) عقد ودیعه با موت و جنون طرفین از بین نمی‌رود..

۱۳- ترجمه صحیح عبارت «لایبرأ باعاد تها الی الحرز لو تعدّی أو فرّط» کدام گزینه است؟

الف) اگر مستودع تعدی و یا تفریط کند با برگرداندن آن به حرز بری الذمه نمی‌شود.

ب) اگر مودع تعدی و یا تفریط نماید با برگرداندن آن به حرز بری الذمه نمی‌شود.

ج) اگر مستعیر تعدی یا تفریط کند با برگرداندن به حرز بری الذمه نمی‌شود.

د) اگر معیر تعدی یا تفریط کند با برگرداندن به حرز بری‌الذمه نمی‌شود.

۱۴- لونوی بالبیع الاجاره فان اورده علی العین……………….

الف) بطل                ب) صح

ج) گزینه الف و ب                  د) هیچکدام

۱۵- ترجمه صحیح عبارت «تملک بالعقد و یجب تسلیمها بتسلیم العین» چیست؟

الف) اجرت پس از اتمام عقد اجاره به ملک مستأجر در می‌آید.

ب) اجیر مالک اجرت می‌شود.

ج) اجرت بعد از انعقاد اجاره به ملک موجر در می‌آید و مستأجر بعد از دریافت عین اجاره آن را به موجر باید بپردازد.

د) اجیر پس از انجام کار مالک اجرت می‌شود.

۱۶- مالکیت مستأجر نسبت به منفعت چه نوع مالکیتی است؟

الف) مملوکه بالاصاله

ب) به تبع مالکیت عین، مالک منفعت است.

ج) مملوکه بالتبعیه

د) هم اصالتاً مالک منفعت است هم به تبع مالکیت عین.

۱۷- ترجمه صحیح عبارت «لو استأجر عیناً فله اجارتها بأکثر ممّا استأجرها به» چیست؟

الف) اگر کسی عینی را اجاره کند، موجر می‌تواند آنرا به بیش از آنچه مستأجر اجاره کرده به دیگری اجاره دهد.

ب) اگر کسی عینی را اجاره کند با اذن مالک می‌تواند به بیش از آنچه خودش اجاره کرده به دیگری اجاره دهد.

ج) اگر کسی منفعتی را اجاره کند می‌‌تواند به دیگری اجاره دهد.

د) اگر کسی عینی را اجاره کند می‌تواند آنرا به بیش از آنچه خودش اجاره کرده به دیگری اجاره دهد.

۱۸- لو اختلفا فی عقد الاجاره حلف………………….. و فی قدر الشی المستأجر حلف……………….. و فی قدر الاجره حلف…………………

الف) المنکر، النّافی، المستأجر        ب) الموجر، المستأجر، الموجر

ج) المستأجر، الموجر، الموجر          د) المستأجر، المنکر، النّافی
۱۹- « هی استنابه فی التصرف» تعریف کدام عقد است؟

الف) ودیعه                  ب) عاریه

ج) اجاره                    د) وکاله

۲۰- ترجمه صحیح عبارت «یشترط فیها التنجیز و یصح تعلیق التصرف» کدام گزینه است؟

الف) در عقد ودیعه تنجیز شرط صحت است و تعلیق شرط لزوم.

ب) در عقد عاریه تنجیز شرط صحت است ولی تعلیق تصرف باطل است.

ج) عقد وکالت باید منجز باشد اما معلق کردن تصرف صحیح است.

د) عقد وکالت می‌تواند معلق باشد ولی تصرف باید منجز باشد.

۲۱- مطلق بودن وکالت مقتضی آنست که در فروش عین معین:

الف) به ثمن مثل فروخته شود.        ب) به پول رایج در شهر باشد.

ج) به صورت نقد باشد.              د) همه موارد.

۲۲- ترجمه صحیح عبارت «و الظاهر أنّ القبول کاشف عن سبق الملک بالموت» چیست؟

الف) ظاهر آنست که قبول کاشف از آن است که موصی مالک موصی به است.

ب) ظاهر آنست که قبول کاشف از آن است که موصی به باید از قبل ملک موصی باشد.

ج) ظاهر آنست که قبول کاشف از آن است که موصی به به واسط مرگ موصی از پیش به ملک موصی له در آمده است.

د) ظاهر آنست که قبول کاشف از آن است که موصی‌به به واسطه مرگ موصی‌له از پیش به ملک موصی در آمده است.

۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) وصیت کسی که به سن ده سالگی رسیده صحیح است.

ب) وصیت مجنون صحیح است.

ج) وصیت دیوانه صحیح است.

د) وصیت کسی که خود را با وسیله کشنده زخمی کرده صحیح است.

۲۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) می‌توان میوه‌ای که درخت به بار خواهد آورد وصیت کرد.

ب) می‌توان منفعت را وصیت کرد.

ج) می‌‌توان آنچه قابل نقل و انتقال نیست مثل حق قصاص و حد قذف را وصیت کرد.

د) می‌توان هر یک از سگان چهارگانه (سگ شکاری، سگ گله، سگ خانه و سگ زراعت) را متعلق وصیت قرار داد بر خلاف خوک و سگ ولگرد.

۲۵- ترجمه صحیح عبارت « لو عقّب الوصیته بمضادها عمل بالاخیره» در کدام گزینه است؟

الف) اگر پس از وصیت، چیزی را که منافات با آن دارد ذکر کند به وصیت اول عمل می‌شود.

ب) اگر پس از وصیت، چیزی را که منافات با آن دارد ذکر کند. به وصیت آخر عمل می‌شود.

ج) اگر قبل از وصیت، موصی مورد تعقیب قرار گیرد، به آخرین وصیت او عمل می‌شود.

د) اگر قبل از وصیت، موصی مورد تعقیب قرار گیرد، به اولین وصیت او عمل می‌شود.

 

 

پاسخنامه:

 
۱٫ گزینه ج صحیح است.
۲٫ گزینه الف صحیح است.
۳٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۱متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۴٫ گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۵٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۲متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۶٫ گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۱متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۷٫ گزینه د صحیح است. صفحه ۲۲متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۸٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۴متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۹٫ گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۵متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۰٫ گزینه ب صحیح است. صفحه ۲۵متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۱٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۵متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۲٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۴متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۳٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۵متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۴٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۷متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۵٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۷متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۶٫گزینه الف صحیح است.
۱۷٫ گزینه د صحیح است. صفحه ۲۸متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۸٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۲۸متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۱۹٫ گزینه د صحیح است. صفحه ۲۸متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۲۰٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۲۸متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۲۱٫ گزینه د صحیح است.
۲۲٫ گزینه ج صحیح است. صفحه ۳۱متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۲۳٫ گزینه الف صحیح است. صفحه ۳۱متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
۲۴٫ گزینه ج صحیح است.
۲۵٫ گزینه ب صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟