تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۳۹
۹۴ پنج شنبه ۱۵ مرداد

 

 

۵۱- Read the text and answer the question :

An agreement must be supported by consideration if it is to be a contract. Consideration transforms the agreement into a bargain. It is what one person does (executed consideration) or promises to do (executory consideration) in return for the act or promise of the other.

a) an agreement transforms a consideration to a bargain.

b) a bargain is a transformation of a consideration.

c) a contract without a consideration is an agreement.

d) an agreement is a bargain.

۵۲- Novation is a transaction by which a new contract, with the consent of all the parties concerned, is substitued for one that has already been made.

a) novation is not a contract but it looks like a contract.

b) novation may even be created in spite of lack of any previous contract.

c) in novation the assent of all relevant parties is required.

d) novation is an ordinary contract initially made between two parties.

۵۳- The unforeseen termination of a contract as a result of an event that either renders its performance impossible or illegal or prevents its main purpose from being achieved is …………….

a) recission. b) frustration. c) waiver.   d) discharge.

۵۴- A defendant’s answer to a plaintift’s declarations in an action at common law, is a ……

a) petition. b) bill. c) plea.    d) perjury.

۵۵- What is the synonym of pawn, gratutious, remedy?

a) pledge, bare promise, relief.

b) pledge, undum pactum, relief.

c) mortgage, promise for nothing, redress.

d) all of them

۵۶- Pacta sunct servanda is latin expression for …

a) honour your contract.

b) revocable contract.

c) no action arises from a wrong promise.

d) privity of contract.

۵۷- according to the postal rules, letter of ……….. should be read by ……

a) revocation, offeror. b) revocation, offeree.

c) rejection, offeror. d) rejection, offeree.

۵۸- “Merger”, is one of ways of ………….. of contract.

a) frustration b) discharge      c) performance          d) waivor

۵۹- Recission ….

a) is the unilateral revocation the contract.

b) is the undoing the contract.

c) is the bilateral discharge.

d) has the effect of putting parties in contractual position.

۶۰-Misrepresentation must be untrue statement of ………

a) law. b) opinion.             c) fact.            d) intention.

۶۱- In the mistake of nature of document, which plea can be considerable?

a) Caveat emptor b) Non est factum

c) Nudum pactum d) ESxturpi causa non oritur actio

۶۲- ………….. Clause is a term in a contract to exclude the liability of one of parties in specific circumstances.

a) Exemption         b) Execution      c) Exihibition d) Explosive

۶۳- Which is correct?

a)An enemy alien has the same contractual capacity as a British subject.

b)An alien has the same contractual capacity as a British subject in wartime.

c)An alien has on contractual capacity for aquiring shares in a British ship.

d) An alien can not enter into a contract with a British subject.

۶۴- Apprentice ship contract of a minor is ………

a) valid.           b) unenforceable.          c) void. d) voidable.

۶۵- Acceptance should be …

a) absolute. b) unconditional.

c) unqualified. d) all of them.

۶۶- An insurance contract should be drown up by …..

a) simple contract. b) formal contract.

c) writing contract. d) contract evidenced in writing.

۶۷- Where the representor believes the statement to be true and his belief is reasonable, the misrepresentation is ……..

a) deceit.        b) innocent. c) negligent. d) fraudulent.

۶۸- Silence does not amount to misrepresentation unless in ………

a) undue influence. b) duress.

c) uberima fidei contracts. d) services contracts.

۶۹- when performance of a contract or payment of money is prevented or frustrated, …… is a good defence.

a) breach b) frustration

c) tender d) supervening illegality

۷۰- Breach of warranty entitles the prejudiced party to ……….

a) bring an action for damages.

b) discharge the contract.

c) set aside the contract.

d) bring an action for recission and damages.

۷۱- Discharge by agreement is called ………..

a) novation. b) mutual release.

c) composition agreement. d) merger.

۷۲- An order for specific performance is a ……………..

a) remedy for breach. b) remedy for frustration.

c) remedy for waiver. d) none of them

۷۳- An order of court to restrain a person from trespassing to other’s property or land, is called…………

a) exemption order. b) injunction.

c) limitation order. d) mitigation.

۷۴- Bearer cheque is a ………………

a) bounced cheque. b) negotiable instrument.

c) crossed cheque. d) antedated cheque.

۷۵- Lex Loci rei sitae (lex situs) is the law of ……………..

a) place of court.

b) place of situation of property.

c) place of payment of money.

d) place of transaction.

 

Criminal  Law

 

۷۶- Which is the main source of criminal law in Britania ?

a) common law                       b) the statute

c) judicial decissions                 d) all of them

۷۷- In Britain , murder is triable by ………..

a) judge.       b) judge and jury.

c) lays.         d) lays or stipendiary magistrates.

۷۸- Treason is …………

a) an arrestable offence.

b)an arrestable offence without no warrant.

c) an offence against the state.

d) all of them

۷۹- Which is an actus reus?

a) willed movement or omission.

b) surrounding circumstances.

c) the prohibited consequences.

d) all of them

۸۰- Ignorance of risk is known as ………..

a) prohibited circumstances.             b) negligence.

c) recklessness.                                 d) recklessness.

۸۱- Duress is available as a defence in murder for ………….

a) principal.                    b) accomplice.

c) accessory.                   d) none of them.

۸۲- Automatism is a defence in …………

a) all types of crimes.

b) all types of crimes unless crimes of strict liability .

c) none of crimes.

d) none of crimes unless crimes of strict liability.

۸۳- Which offence is triable by lay?

a) Statutory offence                   b) Summary offence

c) Indictable offence                  d) Arrestable offence

۸۴- Which will be included in Intention?

a) Knowledge                               b) Volition of movement

c) Volition of omission                  d) All of them

۸۵- Foresight of certainty without desire must also be accounted as ……

a) recklessness.                       b) actus reus.

c) intention.                             d) all of them

۸۶- The test in negligence is ………..

a) subjective.                                   b) objective.

c) conduct of accused person.         d) a and c

۸۷- Strict liability is considered in ……….

a) arrestable offences.                 b) statutory offences.

c) public welfare offences.         d) all of them

۸۸- An employer may be liable for the tort of an employee committed in the course of employment . this rule is ………..

a) ultra – vires.                           b) vicarious liability.

c) strict liability.                       d) corporate liability.

۸۹- Theory of “ alter – ego” is in ………. Liability ?

a) strict         b) vicarious       c) corporate       d) all of them

۹۰- Which of these are exempted from liability ?

a) Children       b) The sovereign     c) Ambassadors     d) all of them

۹۱- There is irrebutable presumption of exemption from liability for …

a) children.                                                  b) children under ten.

c) children between ten and fourteen.       d) none of them .

۹۲- An accessory can not be guilty of an offence unless they have …

a) same benefit.     b) same mens rea.     c) same actus reus.     d) a and b

۹۳-Which is correct?

a) If the principal exceeds the agreed purpose , the accessory will not be held liable for the excess.

b) If the principal exceeds the agreed purpose , the accessory will be held liable for the excess .

c) If the accessory exceeds the agreed purpose , the principal will not be held liable for the excess .

d) If the accessory exceeds the agreed purpose , the principal will be held liable for the excess .

۹۴- If an act is involuntary , there is no act in law . this rule is considered in …………

a) mistake.     b) insanity.       c) automatism.     d) intoxication.

۹۵- Self – induced intoxication ………..

a) will amount to automatism .

b) will not amount to automatism .

c) will amount to insanity .

d) will not amount to insanity .

۹۶- According to the maxim , ignorance of law is ……….

a) a defence.                                   b) no defence.

c) sometimes a defence.                 d) a presumption.

۹۷- Ignorance or mistake of law may be a defence to ………….

a) manslaughter.                   b) theft.

c) criminal damage.               d) b and c

۹۸- Mistake of fact may be a defence if ……….

a) it negates the mens rea .                 b) it negates the actus reus.

c) it negates the intention.                 d) a and c

۹۹- Honest mistake will be considered as a defence except in ……

a) theft.       b) criminal damage.           c) bigamy.             d) larceny.

۱۰۰- Coercion is a ……….

a) spiritual duress.                   b) moral pressure.

c) physical pressure.               d) a and b

 

 

پاسخنامه:

 

 

۵۱- متن زیر را بخوانید و به سؤال پاسخ دهید:

یک توافق بایستی بوسیله یک عوض حمایت شود تا یک عقد محسوب شود. عوض، توافق را به یک عقد تبدیل می کند. عوض چیزی است که شخص آن را همان زمان ادا می کند (عوض حال) یا اینکه تعهد به پرداخت آن (عوض مؤجل) در مقابل عمل یا عوض طرف مقابل می نماید.

الف) یک توافق عوض را به یک عقد تبدیل می کند.

ب) یک عقد تغییر شکل یک عوض است.

ج) یک عقد بدون عوض عبارتست از یک توافق

د) یک توافق عبارتست از یک عقد.

 1. c

نکته) bargain عبارتست از یک contract که در آن عوض consideration وجود دارد.

۵۲- تبدیل تعهد عبارتست از یک عقد جدید که رضایت طرفین در آن وجود دارد و جایگزین عقد قبلی که بوجود آمده بود، می شود.

 1. c

الف) تبدیل تعهد یک عقد نیست بلکه شبیه یک عقد است.

ب) تبدیل تعهد ممکن است ایجاد شود حتی در زمان نبود عقد سابق.

ج) در تبدیل تعهد رضایت تمام اشخاص مرتبط به عقد مورد نیاز است.

د) تبدیل تعهد یک عقد معمولی است که از ابتدا بین طرفین بوجود می آید.

۵۳- فسخ پیش‌بینی نشده یک قرارداد در نتیجه حادثه‌ای که اجرای قرار داد را غیر ممکن ساخته یا اجرای آن غیر قانونی گردیده یا تحقق هدف اصلی آن غیر ممکن می‌گردد …. می‌باشد.

الف) فسخ با اثر قهقهرایی   ب)انفساخ     ج)اعراض     د) ابراء

۵۳٫b

۵۴- پاسخ خوانده به دعوای خواهان در حقوق عرفی عبارتست از………

الف) دادخواست       ب) لایحه          ج) دفاع           د) شهادت کذب

 1. c

نکته) plea دفاع، اسم plead یعنی دفاع کردن می‌باشد. یکی دیگر از معانی plead تجدید نظر خواهی کردن است.

۵۵- مترادف لغات وثیقه، مجانی، جبران خسارت چیست؟

الف) وثیقه، عقد مجانی، جبران خسارت

ب) وثیقه، عقد مجانی، جبران خسارت

ج) وثیقه، عقد مجانی، جبران خسارت

د) همه موارد

 1. d

۵۶- pacta sunct servanda اصطلاح لاتین است برای…………..

الف) به عقود خود احترام بگذارید. (اصل لازم الوفا بودن عقود)

ب) عقد جایز.

ج) هیچ دعوایی از یک عقد اشتباه نشأت نمی گیرد.

د) اصل نسبی بودن عقود.

 1. a

۵۷- مطابق قواعد عقود پستی (مکاتبه ای)، نامه………… بایستی خوانده شود توسط………

الف) استرداد ایجاب – ایجاب کننده.

ب) استرداد ایجاب – ایجاب شونده.

ج) رد ایجاب – ایجاب کننده.

د) رد ایجاب – ایجاب شونده.

 1. b

نکته) ایجاب شونده باید از مفاد نامه استرداد ایجاب مطلع شود لذا از فعل read استفاده می شود.

۵۸- “ادغام” یکی از راههای……….. عقد است.

الف) انفساخ                    ب) از بین رفتن

ج) اجرا                           د) اسقاط حق

۵۸٫b

نکته) در این مورد عقد به حکم قانون از بین می رود.

The contract will be discharged by operation of law.

۵۹- فسخ قهقرایی:

الف) فسخ یک جانبه قرارداد می‌باشد.

ب) بلا اثر ساختن ابتدایی قرارداد می‌باشد.

ج) فسخ دو جانبه (تفاسخ) می‌باشد.

د) برای طرفین رابطه قراردادی ایجاد می‌کند.

۵۹٫b

۶۰- تدلیس بایستی یک بیان نادرست نسبت به…….. باشد.

الف) حکم قانون                          ب) عقیده

ج) موضوع                                 د) قصد

 1. c

نکته( تدلیس سه خصوصیت دارد:

۱-misrepresentation must be to the fact not low.

۱- تدلیس بایستی نسبت به موضوع باشد نه حکم قانون.

۲-misrepresentation must be positive.

۲- تدلیس بایستی موجبه باشد (فعل باشد نه ترک فعل).

۳-silence does not amount to misrepresentation.

۳- سکوت منجر به تدلیس نمی شود.

۶۱- در اشتباه نسبت به ماهیت سند، چه دفاعی میتواند مورد استناد قرار بگیرد؟

الف) بگذار خریدار آگاه باشد.

ب) این سند من نیست.

ج) عقد مجانی.

د) هیچ دعوایی از پایه و اساس غلط نشأت نمی گیرد.

 1. b

۶۲- شرط…………….. عبارتست از شرطی در یک عقد برای استثنا کردن مسوولیت یکی از طرفین در شرایط خاص.

الف) معافیت                               ب) اجرا

ج) نشان دادن                                          د) منفجره

 1. a

نکته( exemption clause باعث استثنا کردن مسؤولیت می گردد ولی limitation clause باعث محدود کردن مسؤولیت می گردد.

۶۳- کدامیک صحیح است؟

الف) تبعه کشور دشمن از همان اهلیت قراردادی تبعه بریتانیا برخوردار است.

ب) تبعه خارجی دشمن از همان اهلیت قراردادی تبعه بریتانیا در زمان جنگ برخوردار است.

ج) تبعه خارجی از اهلیت قراردادی در تملک سهام کشتی انگلیسی برخوردار نیست.

د) تبعه خارجی نمی‌تواند با تبعه بریتانیا قرارداد منعقد کند.

۶۳٫c

۶۴- قرارداد کارآموزی یک صغیر،……. است.

الف) معتبر                                 ب) غیر قابل اجرا

ج) باطل                                      د) قابل فسخ

 1. a

نکته) قراردادهای صحیح صغار دو دسته اند:

۱- قراردادهای به نفع صغیر که کار آموزی هم در این دسته جا دارد.

۲- قراردادهای مربوط به مایحتاج صغیر

۱٫contract for minor`s benefit

۲٫contract for necessitis

۶۵- قبولی باید……..

الف) مطلق باشد.                          ب)بدون قید و شرط باشد.

ج) مشروط نباشد.                        د) همه موارد.

۶۵٫d

۶۶- یک قرارداد بیمه بایستی تنظیم شود به شکل…………

الف) قرارداد عادی.                                  ب) قرارداد تشریفاتی.

ج) قرارداد مکتوب            .                                   د) قرارداد مستند به سند مکتوب.

 1. c

نکته) قرارداد بیمه اعم از دریایی، عمر و آتش سوزی بایستی به صورت مکتوب تنظیم شود.

In surance contract (marine, life, fire) must be in writing.

۶۷- جایی که معرفی کننده کالا عقیده دارد که بیانش نسبت به موضوع معامله واقعی است و عقیده وی هم متعارف و معقول است (ولی واقعاً بیانش کذب است)، تدلیس از نوع……… می‌باشد.

الف) متقلبانه       ب) بی تقصیری             ج) اهمال             د) متقلبانه

 1. b

نکته) تدلیس بر سه قسم است:

۱- متقلبانه fraudulent

۲- از روی اعمال negligent

۳- از روی بی تقصیری innocent

در تدلیس متقلبانه، تدلیس کننده عالماً و عامداً تدلیس می کند. در تدلیس از روی اهمال، تدلیس کننده قصد تدلیس ندارد اما در مورد صحت و سقم بیاناتش تحقیق نمی کند و در تدلیس از روی بی تقصیری تدلیس کننده قصد تدلیس ندارد وبیاناتش نیز متعارف است ولی استثنائاً بدون اینکه عمد و اهمالی در کار باشد خلاف واقع است.

۶۸- سکوت منجر به تدلیس نمی شود مگر در مورد……..

الف) اعمال نفوذ ناروا.                              ب) اکراه.

ج) قراردادهای با حداکثر حسن نیت.                        د) قراردادهای خدماتی.

 1. c

۶۹- زمانی که از اجرای یک عقد یا پرداخت پول جلوگیری شود یا اصل تعهد منتفی شود……… دفاع مناسبی خواهد بود.

الف) نقض                                  ب) انفساخ عقد

ج) دفاع tender                           د) نامشروعیت آنی

 1. c

۷۰- نقض شرط فرعی، شخص متضرر را مستحق…….. می نماید.

الف) اقامه دعوا برای جبران خسارت

ب) از بین بردن قرارداد

ج) فسخ قرارداد

د) اقامه دعوا برای فسخ تشریفاتی و جبران خسارت

 1. a

نکته) شرط بر دو قسم است: ۱- فرعی         ۲- اصلی

نقض شرط فرعی، شخص متضرر را مستحق مطالبه جبران خسارت می نماید.

breach of warranty entitles the prejudiced party to bring an action for damages.

نقض شرط اصلی، شخص متضرر را مستحق می کند که قرارداد را از بین رفته تلقی کند.

breach of condition entitles the prejudiced party to regard the contract as discharged.

۷۱- از بین بردن قرارداد با توافق،………. نامیده می شود.

الف) تبدیل تعهد                          ب) تفاسخ

ج) قرارداد ارفاقی                         د) ادغام

 1. b

نکته( mutual realse معادل bilateral discharge یعنی اقاله و تفاسخ است.

۷۲- یک دستور برای اجرای خاص قررداد عبارتست از……….

الف) جبران خسارت ناشی از نقض عقد.

ب) جبران خسارت ناشی از انحلال عقد.

ج) جبران خسارت ناشی از اسقاط حق.

د) هیچکدام.

 1. a

نکته: specific performance بسیار شبیه الزام متعهد به انجام تعهد است.

۷۳- یک دستور دادگاه برای محدود کردن یک شخص از تجاوز به مال یا ملک دیگری…… نامیده می‌شود.

الف) دستور معافیت                     ب) دستور موقت

ج) دستور تحدید                         د) تخفیف مسؤولیت

 1. b

۷۴- چک در وجه حامل عبارتست از یک……

الف) چک برگشتی.                       ب) سند در وجه حامل.

ج) چک مسدود.                           د) چک وعده‌دار.

 1. b

نکته) bearer به معنای در وجه حامل است و negotiable سندی است که انتقال آن با قبض و اقباض واقع می‌شود. بنابراین به معنای bearer نزدیک است زیرا سند در وجه حامل سندی است که انتقال آن به قبض و اقباض حاصل می‌گردد.

۷۵- قانون مقر مال غیر منقول عبارتست از قانون…….

الف) محل دادگاه.                                     ب) محل وقوع مال.

ج) محل پرداخت وجه.                   د) محل انعقاد عقد.

 1. b

نکته( lex situs عبارت لاتین معادل law of place of property می‌باشد که البته منظور ازproperty مال غیر منقول است.

lex forei معادل محل دادگاه، و lex loci معادل محل انعقاد عقد است.

۷۶- کدام مورد منبع اصلی حقوق کیفری در بریتانیا می‌باشد؟

الف) حقوق عرفی           ب) قانون موضوعه

ج) تصمیمات قضایی        د) همه موارد

 1. b

نکته) منابع حقوق کیفری انگلستان عبارتند از:

۱٫Cammon law

۲٫The statute

۳٫Texts of books

۴٫Subbordinate Legislation

البته منبع اصلی حقوق کیفری در حقوق انگلستان The statute یعنی قانون موضوعه است.

۷۷ در بریتانیا قتل عمد قابل محاکمه است بوسیله……………

الف) قاضی.

ب) قاضی و هیأت منصفه.

ج) افراد غیر حرفه ای.

د) افراد غیر حرفه ای و مجستریت‌های حقوق بگیر.

 1. b

نکته) تقسیم بندی جرایم از لحاظ نحوه و روش محاکمه عبارتست از:

۱٫Indictable offences: are triable by judge and Iury.eg: murder.

۲٫summary offences: are triable by lays or stipendiary magistrates is.eg: traffic offences

۳٫offences triable in either ways.eg: theft

 • جرایم کیفرخواستی که قابل محاکمه هستند از طریق قاضی و هیأت منصفه مثل قتل عمد.
 • جرایم اختصاری که قابل محاکمه هستند از طریق افراد غیر حرفه ای و قضات حقوق بگیر مثل جرایم راهنمایی و رانندگی.
 • جرایمی که به یکی از دو طریق فوق رسیدگی می شود مثل سرقت ساده.

۷۸- خیانت به کشور عبارتست از…………

الف) یک جرم قابل بازداشت (مشهود).

ب) یک جرم قابل بازداشت (مشهود) بدون قرار بازداشت.

ج) یک جرم علیه کشور.

د) همه موارد.

 1. d

نکته( treason خیانت به کشور یک جرم مشهود است و جرمی علیه کشور می‌باشد. منظور از جرم مشهود جرمی است که برای بازداشت مجرم نیازی به قرار توقیف نیست (arrestable offence).

۷۹- کدام مورد عنصر مادی محسوب می شود؟

الف) فعل یا ترک فعل ارادی         ب) اوضاع و احوال محیط

ج) آثار و نتایج ممنوع              د) همه موارد

 1. d

۸۰- نادیده گرفتن ریسک و خطر شناخته شده به عنوان…………..

الف) ریسک.              ب) اهمال.

ج) بی احتیاطی.          د) اوضاع و احوال ممنوعه.

 1. c

۸۱- اکراه به عنوان دفاع در قتل عمد مهیا است برای…………

الف) اصیل.    ب) شریک.    ج) معاون.        د) هیچکدام.

 1. c

نکته( اکراه در قتل عمد برای اصیل و شریک به عنوان دفاع قابل استناد نیست اما برای معاون قابل استفاده است زیرا ممکن است برای معاونت در جرمی تحت اکراه واقع شده باشد.

۸۲- مسلوب الاراده شدن دفاعی است در………….

الف) تمام انواع جرایم.

ب) تمام انواع جرایم مگر جرایم با مسؤولیت مطلق.

ج) هیچکدام از انواع جرایم.

د) هیچکدام از انواع جرایم مگر جرایم با مسؤولیت مطلق.

 1. a

نکته) در جرایم با مسؤولیت مطلق strict liability offences)) به عنصر معنوی mens rea)) نیازی نیست و فقط برای تحقق عنوان مجرمانه صرف actus reus)) کافی است که به آنها جرایم صرف مادی می گوییم مثل جرم صدور چک پرداخت نشدنی.

۸۳- کدام جرم قابل محاکمه بوسیله افراد غیر حرفه ای است؟

الف) جرم قانون موضوعه                                     ب) جرم اختصاری

ج) جرم قابل کیفر خواست                                     د) جرم قابل باز داشت(مشهود)

 1. b

۸۴- کدام مورد در زمره قصد قرار دارد؟

الف) علم           ب) قصد فعل

ج) قصد ترک فعل          د) همه موارد

 1. d

نکته) Intention قصد یعنی داشتن نیت وعلم برای فعل یا ترک فعل.

۸۵- پیش بینی واقعه بدون طرح و نقشه ( بدون رغبت و میل) نیز باید به عنوان………….. محسوب شود.

الف) بی احتیاطی             ب) عنصر مادی          ج) قصد      د) همه موارد

 1. c

۸۶- معیار در غفلت و اهمال،…………. است.

الف) شخصی      ب) نوعی      ج) رفتار شخص متهم              د) الف وج

 1. b

نکته) در غفلت و اهمال، رفتار یک انسان متعارف reasonable person سنجیده می‌شود اگر رفتار انسان متعارف نقض شده باشد اهمال صورت گرفته است برای همین می گوییم معیار آن نوعی (objective) است.

۸۷- مسؤولیت مطلق در………….. لحاظ می شود.

الف) جرایم قابل بازداشت ( مشهود)       ب) جرایم قانون موضوعه

ج) جرایم علیه آرامش وآسایش عمومی       د) همه موارد

 1. c

۸۸- یک کارفرما نسبت به شبه جرمی که توسط کارگرش در حین کار انجام شده مسؤول می‌باشد.

این قاعده………….. می‌باشد.

الف) خارج از حدود اختیارات قانونی

ب) مسؤولیت ناشی از فعل غیر ( نیابتی)

ج) مسؤولیت مطلق

د) مسؤولیت شرکت

 1. b

نکته) مسؤولیت نیابتی در سه مورد وجود دارد:

۱- دررابطه بین کارفرما و کارگر ۱٫between employer and employee           ۲- در رابطه بین جواز دهنده و جواز گیرنده ۲٫between licensor and licensee

۳-در مواردی که قانون موضوعه مسؤولیت نیابتی را مقرر می کند.

۳٫when the statute says so

۸۹- تئوری alter-ego در مورد مسؤولیت………… مطرح شده است.

الف) مطلق         ب) ناشی از فعل غیر       ج) شرکت   د) همه موارد.

 1. c

۹۰- کدام یک از افراد ذیل از مسؤولیت کیفری معافند؟

الف) صغار        ب) حاکم               ج) سفراء           د) همه موارد.

 1. d

نکته( معافیت از مسوولیت exemption from liability در مورد افراد ذیل قابل تصور است.

۱- صغار                                              ۱٫ children

۲- حاکم                                                                             ۲٫ the sovereign

۳- حکام خارجی                                                         ۳٫ foreign sovereign

۴- سفراء                                                                             ۴٫ ambassadors

۹۱- اماره غیر قابل ردی برای معافیت از مسؤولیت………….. وجود دارد.

الف) صغار                           ب) صغار زیر ده سال

ج) صغار بین ده تا چهارده سال             د) هیچکدام

۹۱٫b

نکته) در مورد معافیت از مسؤولیت صغار اماره ای وجود دارد تحت این عنوان که “او نمی تواند این عمل را انجام بدهد” he can not do it ، این اماره برای کودکان زیر ده سال غیر قابل رد (irrebuttable) و برای کودکان بین ده تا چهارده سال قابل رد rebuttable)) می‌باشد.

۹۲ یک معاون نسبت به یک جرم گناهکار نیست مگر اینکه……… داشته باشد.

الف) نفع مشترک                ب) وحدت قصد

ج) عنصر مادی مشترک            د) الف و ب

 1. b

نکته( معاون بایستی با اصیل principal وحدت قصد same mens rea داشته باشد.

۹۳- کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر اصیل از هدف مورد توافق تجاوز کند، معاون برای مازاد مسؤول نیست.

ب) اگر اصیل از هدف مورد توافق تجاوز کند، معاون برای مازاد مسؤول است.

ج) اگر معاون از هدف مورد توافق تجاوز کند، اصیل برای مازاد مسؤول نیست.

د) اگر معاون از هدف مورد توافق تجاوز کند ، اصیل برای مازاد مسؤول است.

 1. a

۹۴- اگر یک عمل غیر ارادی باشد، در حقوق درست مثل اینست که عملی انجام نشده است. این قاعده به عنوان………… لحاظ شده است.

الف) اشتباه      ب) جنون        ج) مسلوب الاراده شدن     د) مستی

 1. c

نکته( مسلوب الاراده شدن automatism حالتی است که هم عنصر معنوی و هم عنصر مادی را زایل می کند.

۹۵- مستی خود خواسته………..

الف) منجر به مسلوب الاراده شدن خواهد شد.

ب) منجر به مسلوب الاراده شدن نخواهد شد.

ج) منجر به جنون خواهد شد.

د) منجر به جنون نخواهد شد.

 1. b

نکته (درموارد ذیل مسلوب الاراده شدن automatism دفاع نیست:

۱- مستی خود خواسته ( ارادی)                 ۱٫ Self-induced intoxication

۲- زمانی که تفصیر مقدمی وجود داشته باشد.         ۲٫ When there is prior fault

۳- بیماریهای روانی ( اختلالات ذهنی) ۳٫ Mental diseases

۹۶- بر طبق قاعده، جهل به قانون……………….

الف) یک دفاع می‌باشد.              ب) دفاع نیست.

ج) گاهی دفاع می‌باشد.              د) یک اماره است.

 1. b

نکته( بر طبق قاعده جهل به قانون دفاع نیست، استثنائاً در دو مورد دفاع است:

۱- سرقت ساده Theft،       ۲- تخریب کیفری Criminal damage

۹۷- جهل به قانون ممکن است دفاع باشد نسبت به جرم…………..

الف) قتل غیر عمد.             ب) سرقت ساده.

ج) تخریب کیفری.               د) ب و ج.

 1. d

۹۸- اشتباه یا جهل به موضوع ممکن است دفاع باشد اگر………………

الف) عنصر معنوی را زایل کند.

ب) عنصر مادی را زایل کند.

ج) قصد را زایل کند.

د) الف و ج

 1. d

۹۹- اشتباه صادقانه یک دفاع است مگر در جرم…………………

الف) سرقت ساده .         ب) تخریب کیفری .

ج) دو همسری.             د) سرقت.

 1. c

نکته( اشتباه در جرم دو همسری زمانی دفاع است که اشتباه متعارف و معقول reasonable mistake رخ داده باشد.

۱۰۰- اکراه معنوی عبارتست از……………

الف) اکراه روحی.             ب) فشار اخلاقی.

ج) فشار فیزیکی و مادی.       د) الف و ب.

 1. d

نکته) coercion اکراهی است روحی (Spritual) و یا اخلاقی ((moral که غالباً نیز دفاع محسوب نمی شود. در صورتی که خود اکراه ((duress که فشار ناشی از اعمال خشونت ((Violence می‌باشد به عنوان دفاع قابل استناد است مگر در مورد جرم قتل عمد (murder).به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟