تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۳ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۲۴
۹۴ چهارشنبه ۱۴ مرداد

متاجر، دین و رهن

 

۱- ملکیت یا اجازه مالک شرط…………… عقد است.

الف) صحت                ب) لزوم

ج) جواز                     د) گزینه الف و ب

۲- عبارت « هی کاشفه عن صحه العقد» بیانگر کدام مفهوم است؟

الف) اجازه مالک، ناقل است.

ب) انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد است.

ج) انتقال مالکیت از زمان اجازه نمودن عقد است.

د) اجازه مالک، بیانگر عدم صحت عقد فضولی است.

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) یرجع المشتری علی‌البائع بالثمن ان کان باقیاً.

ب) لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صح فی ملکه.

ج) یرجع المشتری بما اغترم ان کان عالماً او جاهلاً‌.

د) یرجع المشتری بما اغترم ان کان جاهلا.

۴- بر اساس این عبارت (یشترط کون المبیع مما یملکه) کدام گزینه صحیح است؟

الف) یصح بیع الحرّ             ب) یصح بیع المباحات قبل الحیازه

ج) یصح بیع‌الارض المفتوحه عنوه       د) یصح بیع لبن المرأه

۵- منظور از « تساوت اجزاوه او اختلفت اجزاوه» چیست؟

الف) اموال مثلی و اموال قیمی         ب) اموال قیمی و اموال مثلی

ج) اموال منقول و غیر منقول         د) اموال غیر منقول و منقول

۶- ترجمه صحیح عبارت « ترک الزیاده فی‌السلعه وقت النداء»‌کدام گزینه است؟

الف) مشتری هنگام فریاد زدن دلال بر قیمت کالا نیفزاید.

ب) مشتری هنگام نماز دست از معامله بر دارد.

ج) فروشنده از کالای خود ربح و سود نگیرد.

د) فروشنده در هنگام معامله در وقت نماز انصاف در قیمت را رعایت کند.

۷- خوشه را نمی‌توان در مقابل دانه همان خوشه یا دانه خوشه دیگری از همان جنس فروخت. چنین معامله‌ای چه نام دارد؟‌

الف) مساومه                 ب) مزابنه

ج) محاقله                د) مرابحه

۸- « بیع‌الاثمان بمثلها» نام دیگر کدام بیع است؟

الف) بیع‌صرف                 ب) بیع سلف

ج) بیع سلم                  د) بیع کالی به کالی

۹- منظور از مسلم و مسلم‌الیه در بیع سلف کدام است؟

الف) مسلمان و کافر ذمی            ب) مشتری و فروشنده

ج) مسلمان و کافر حربی             د) فروشنده و خریدار

۱۰- عبارت (هی الاعطاء برأس المال) کدام بیع است؟

الف) مساومه                 ب) مرابحه

ج) مواضعه               د) تولیه

۱۱- عبارت « لو اشتری سلعتین فتستحق احداهما» مربوط به کدام خیار است؟

الف) خیار شرط               ب) خیار شرکه

ج) خیار تبعض صفقه            د) خیار مجلس

۱۲- اگر بائع و مشتری در نقد بودن ثمن یا مدت ثمن یا در مورد رهن گذاشتن یا در مقدار مبیع اختلاف داشته باشند چه کسی باید قسم یاد کند؟

الف) بائع در تمام موارد            ب) مشتری در تمام موارد

ج) مورد اول بائع مابقی مشتری       د) عکس گزینه ج

۱۳- منظور از عبارت « و به یملک فله رد مثله و ان کره المقرض» کدام گزینه است؟

الف) طبق نظر مشهور با کراهت مقرض، عقد قرض، فضولی است.

ب) طبق نظر مشهور قرض گیرنده به واسطه قبض مالک مورد قرض می‌شود و باید مثل آن را به مقرض رد کند.

ج) طبق نظر مشهور مقترض باید با رضایت مقرض عقد قرض را منعقد کند.

د) طبق نظر مشهور قرض گیرنده به واسطه قبض مالک می‌شود و مثل آنرا باید به مقرض رد کند هر چند مقرض ناراضی باشد.

۱۴- کلمه (تاوی) به چه معناست؟

الف) سود                ب) حاصل

ج) تلف (هالک)                د) هیچکدام

۱۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) لاتحل الدیون الموجله بحجر المفلس.

ب) لاتحل الدیون الموجله بفوت المالک.

ج) لاتحل الدیون الموجله اذا مات المدیون.

د) تحل الدیون الموجله اذا مات المدیون.

۱۶- ترجمه عبارت «لایقبل اقراره فی حال التفلیس بعین لتعلق حق الغرماء و یصح بدین» کدام است؟

الف) اقرار مفلس به دین و عین صحیح است.

ب) اقرار مفلس به عین صحیح است نه دین.

ج) اقرار مفلّس در حالی که حکم ورشکستگی او صادر شده نسبت به عین پذیرفته نمی‌شود اما به دین پذیرفته می‌شود.

د) اقرار مفلّس در حالی که حکم ورشکستگی او صادر شده نسبت به دین پذیرفته نمی‌شود.

۱۷- منظور از عبارت « غرماء المیت سواء فی ترکته مع القصور» کدام گزینه است؟

الف) بدهکاران میت در ترکه او برابرند.

ب) بدهکاران میت در صورتی که در پرداخت دین قصور کنند برابرند.

ج) در صورتی که ترکه میت برای طلب همه طلبکاران کفایت نکند همه طلبکاران از رابطه مساوی برخوردارند.

د) طلبکاران میت در ترکه او برابرند اگر در پرداخت دین، مدیون قصور کرده باشد.

۱۸- کدام مورد از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

الف) دار                     ب) خادم

ج) ثیاب تجملی                 د) هر ۳ گزینه

۱۹- منظور از عبارت (انما یتم بالقبض) چیست؟

الف) عقد رهن تنها با قبض عین مرهونه منعقد می‌‌شود.

ج) عقد رهن با قبض عین مرهون بهتر است.

ب) عقد رهن بدون قبض هم صحیح است.

د) در عقد رهن دوام قبض شرط است.

۲۰- شرط‌الرهن أن یکون…:

الف) عیناً مملوکه                   ب) یمکن قبضها و یصح بیعها

ج) گزینه الف و ب            د) منفعه او دینا

۲۱- معنای « لو استعار للرهن صح» چیست؟

الف) اگر کسی مال‌ رهن را عاریه دهد صحیح است.

ب) اگر کسی عاریه بگیرد می‌تواند رهن هم منعقد کند.

ج) اگر راهن مالی برای رهن گذاشتن عاریه کند صحیح است.

د) اگر مرتهن مال رهن را عاریه بدهد صحیح است.

۲۲- چرا رهن گذاشتن عینی که خریداری شده در زمان خیار صحیح است؟

الف) زیرا مبیع بواسطه عقد به ملکیت مشتری منتقل شده است.

ب) زیرا قانون اجازه داده است.

ج) زیرا بایع اجازه داده است.

د) هیچکدام

۲۳- الرهن لازم من جهه………………………. .

الف) طرفین               ب) مرتهن

ج) راهن                     د) هیچکدام

۲۴- ترجمه « لو شرط کونه مبیعاً عند الاجل بطلا» کدام گزینه است؟‌

الف) اگر شرط کنند عین مرهونه به هنگام سررسید مدت دین، مبیع باشد، بیع باطل است.

ب) اگر شرط کنند عین مرهونه به هنگام سررسید مدت دین، مبیع باشد، رهن باطل است.

ج) اگر شرط کنند عین مرهونه به هنگام سررسید مدت دین، مبیع باشد، هم بیع هم رهن باطل است.

د) اگر شرط کنند عین مرهونه به هنگام سررسید مدت دین، مبیع باشد، هر دو صحیح است.

۲۵- « لو اختلفا فی الرهن و الودیعه حلف المالک» مبنای این حکم کدام گزینه است؟

الف) اصل عدم رهن است و مالک موافق اصل می‌‌باشد.

ب) اصل عدم ودیعه است.

ج) اصل عدم رهن است و مالک مخالف اصل می‌باشد.

د) اصل عدم ودیعه است و مالک موافق اصل می‌باشد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

پاسخنامه متاجر، دین و رهن

 1. گزینه الف صحیح است.
 2. گزینه ب صحیح است.
 3. گزینه ج صحیح است.
 4. گزینه د صحیح است.
 5. گزینه الف صحیح است.
 6. گزینه الف صحیح است.
 7. گزینه ج صحیح است. صفحه ۶ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
 8. گزینه الف صحیح است.
 9. گزینه ب صحیح است.
 10. گزینه د صحیح است. صفحه ۸ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
 11. گزینه ج صحیح است. صفحه ۱۲متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
 12. گزینه الف صحیح است. صفحه ۱۴ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
 13. گزینه د صحیح است. صفحه ۱۵ متون فقه (تألیف حسن فدائی) مؤسسه فرهنگی طرح نوین.
 14. گزینه ج صحیح است.
 15. گزینه ج صحیح است.
 16. گزینه ج صحیح است.
 17. گزینه ج صحیح است.
 18. گزینه د صحیح است.
 19. گزینه الف صحیح است.
 20. گزینه ج صحیح است.
 21. گزینه ج صحیح است.
 22. گزینه الف صحیح است.
 23. گزینه ج صحیح است.
 24. گزینه ج صحیح است.
 25. گزینه الف صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

  با سلام
  بررسی خواهد شد.

 • آیسان درتاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

  سلام
  فرمت سوالات متون فقه چرا این طوریه ؟ همه سوالات رفتن تو در تو . میشه لطف بفرمایید اصلاح نمایید .
  با تشکر