تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
۹۴ دوشنبه ۱۲ مرداد

۵۰۱- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است …………

۱- مدعی باید حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه نماید.

۲- مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه نماید.

۳- مدعی نمی‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه نماید.

۴- مدعی در صورت رضایت مدعی‌علیه می‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم او نماید.

۵۰۲- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است …………

۱- مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او کند.

۲- مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند حتی اگر دعوی مورد انکار او نباشد.

۳- مدعی نمی‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند.

۴- مدعی اصولاً نمی‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند.

۵۰۳- اگر مدعی علیه ادعای سقوط دین را کند ……….

۱- می‌تواند حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

۲- نمی تواند حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

۳- می‌تواند حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند مشروط بر اینکه دعوی از جمله دعاوی باشد که با شهادت شهود قابل اثبات است.

۴- می‌تواند حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند مشروط بر اینکه دعوی از جمله دعاوی باشد که با اقرار قابل اثبات است.

۵۰۴- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ………… می‌تواند حکم به دعوی را منوط به قسم طرف مقابل نماید.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- مدعی و مدعی علیه                                ۴- هیچکدام

۵۰۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ………..

۱- مدعی علیه می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی است منوط به قسم او نماید.

۲- مدعی علیه باید حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی است منوط به قسم او نماید.

۳- مدعی علیه می‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی کند حتی اگر دعوی مورد انکار او نباشد.

۴- مدعی علیه باید حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی کند حتی اگر دعوی مورد انکار او نباشد.

۵۰۶- مدعی و مدعی علیه در صورتی می‌توانند تقاضای قسم از طرف دیگر نمایند که ………….

۱- عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.

۲- عمل یا موضوع دعوی منتسب به مولی علیه آن طرف باشد.

۳- عمل یا موضوع دعوی منتسب به مورث آن طرف باشد.

۴- هر سه مورد

۵۰۷- در دعاوی بر صغیر …………

۱- می‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۲- نمی‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۳- اصولاً نمی توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۴- اصولاً می‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۵۰۸- در دعاوی بر مجنون ………..

۱- می‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۲- نمی‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد.

۳- نمی‌توان قسم را بر ولی متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص ولی.

۴- می‌توان قسم را بر ولی متوجه کردمگر نسبت به اعمال صادره از شخص ولی.

۵۰۹- در دعاوی بر صغیر، قسم را بر کدام یک از اشخاص ذیل می‌توان متوجه کرد؟

۱- ولی صغیر                                           ۲- قیم صغیر

۳- وصی صغیر                                        ۴- هیچکدام

۵۱۰- در دعاوی بر صغیر در چه صورتی می‌توان قسم را متوجه قیم صغیر کرد؟

۱- در صورتی که اعمال صادره از شخص قیم باشد.

۲- در صورتی که قیم بر قیمومت باقی باشد.

۳- در صورتی که اعمال صادره از شخص قیم باشد و قیم به قیمومت باقی باشد.

۴- در هیچ صورتی نمی‌توان قسم را متوجه قیم نمود.

۵۱۱- در دعاوی بر مجنون نمی‌توان قسم را بر ………… متوجه کرد.

۱- ولی مجنون                                           ۲- قیم مجنون

۳- وصی مجنون                                        ۴- هر سه مورد

۵۱۲- در دعاوی بر صغیر نسبت به اعمال صادره از شخص ولی ………..

۱- می‌توان قسم را متوجه ولی نمود.

۲- نمی توان قسم را متوجه ولی نمود.

۳- در صورتی که ولی به ولایت باقی باشد می‌توان قسم را متوجه او نمود.

۴- اصولاً نمی‌توان قسم را متوجه ولی نمود.

۵۱۳- مدعی در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که ………..

۱- دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد.

۲- عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص مدعی علیه باشد.

۳- مدعی علیه دعوی او را انکار نموده باشد.

۴- در صورت جمع موارد فوق، مدعی می‌تواند تقاضای قسم از مدعی علیه نماید.

۵۱۴- در دعاوی بر ………… نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم او متوجه کرد.

۱- مجنون                                                 ۲- صغیر

۳- صغیر و مجنون                                    ۴- هیچکدام

۵۱۵- در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف است ………..

۱- نمی‌توان تقاضای قسم از طرف دیگر نمود.

۲- می‌توان تقاضای قسم از طرف دیگر نمود.

۳- اصولاً نمی‌توان تقاضای قسم از طرف دیگر نمود.

۴- اصولاً می‌توان تقاضای قسم از طرف دیگر نمود.

۵۱۶- در دعاوی بر صغیر، تقاضای قسم از وصی معزول چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- صحیح نیست.

۳- صحیح نیست مگر نسبت به اعمال صادره از شخص وصی.

۴- صحیح است مگر نسبت به اعمال صادره از شخص وصی.

۵۱۷- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف مقابل را اثبات نکند ……….

۱- باید قسم یاد نماید.

۲- باید قسم را به طرف دیگر رد کند.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۵۱۸- اگر کسی که قسم متوجه او شده است نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید ………..

۱- به حکم حاکم نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

۲- با سوگند مدعی نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

۳- با سوگند مدعی و به حکم حاکم نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

۴- دادگاه او را اجبار به ادای قسم می‌نماید.

۵۱۹- اگر کسی که قسم متوجه او شده است نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد کند …………

۱- با سوگند مدعی و به حکم دادگاه محکوم می‌گردد.

۲- دادگاه او را اجبار به ادای قسم می نماید.

۳- دادگاه او را اجبار به رد قسم به طرف مقابل می‌نماید.

۴- با سوگند مدعی و به حکم دادگاه محکوم می‌گردد مگر اینکه بطلان دعوی طرف را اثبات کند.

۵۲۰- اگر کسی که قسم متوجه او شده است آن را به طرف دیگر رد نماید ………

۱- به حکم حاکم نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

۲- با سوگند طرف و به حکم حاکم نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

۳- وی نمی‌تواند ادای قسم را به طرف دیگر رد نماید.

۴- وی اصولاً نمی‌تواند ادای قسم را به طرف دیگر رد نماید.

۵۲۱- اگر کسی که قسم متوجه او شده است نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید …………

۱- ناکل محسوب می‌شود.                           ۲- ناکل محسوب نمی‌شود.

۳- اصولاً ناکل محسوب می‌شود.                 ۴- اصولاً ناکل محسوب نمی‌شود.

۵۲۲- دادگاه ……….. قسم را تغلیظ نماید.

۱- باید                                                      ۲- نمی‌تواند

۳- می‌تواند                                                ۴- با رضایت مدعی می‌تواند

۵۲۳- دادگاه با توجه به ………. می‌تواند قسم را تغلیظ نماید.

۱- اهمیت موضوع دعوی                            ۲- شخصیت طرفین

۳- اوضاع و احوال مؤثر                             ۴- هر سه مورد

۵۲۴- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده، تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد …………

۱- ناکل محسوب می‌شود.                           ۲- ناکل محسوب نمی‌شود.

۳- اصولاً ناکل محسوب می‌شود.                 ۴- اصولاً ناکل محسوب نمی‌شود.

۵۲۵- دادگاه نظر به اهمیت موضوع دعوی ……….. مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود.

۱- می‌تواند                                                ۲- باید

۳- نمی‌تواند                                               ۴- با رضایت مدعی می‌تواند

۵۲۶- دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال مؤثر …………

۱- مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود.

۲- قسم را به نحوی تغلیظ نماید.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۵۲۷- چه کسی ناکل محسوب می‌شود؟

۱- کسی که قسم به او متوجه شده ولی آن را به طرف مقابل رد می نماید.

۲- کسی که قسم به او متوجه شده ولی نه قسم یاد می‌کند و نه آن را به طرف مقابل رد می کند.

۳- کسی که قسم به او متوجه شده ولی قسم را بدون تشریفات خاص یا تغلیظ به جا می‌آورد.

۴- هر سه ناکل محسوب می‌شوند.

۵۲۸- دادگاه ………. به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می کند کیفیت سوگند را تعیین کند.

۱- می تواند                                               ۲- نمی‌تواند

۳- باید                                                      ۴- اصولاً نمی‌تواند

۵۲۹- دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند کیفیت سوگند را از حیث ………… تعیین کند.

۱- زمان                                                    ۲- مکان

۳- زمان و مکان                                         ۴- هیچکدام

۵۳۰- سوگند، اخبار به حقی است که …………

۱- شخص برای غیر و به زیان خود یاد می‌کند و خداوند را گواه راستگویی خویش می‌گیرد.

۲- شخص برای خود و به زیان دیگری یاد می‌کند و خداوند را گواه راستگویی خویش می‌گیرد.

۳- شخص به نفع و ضرر دیگری یاد می‌کند و خداوند را گواه راستگویی خویش می‌گیرد.

۴- شخص به نفع و ضرر خود یاد می‌کند و خداوند را گواه راستگویی خویش می‌گیرد.

۵۳۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سوگند، اخبار به حقی است که شخص برای غیر و به زیان خود یاد می‌کند.

۲- سوگند، انشاء حقی است که شخص برای غیر و به زیان خود یاد می‌کند.

۳- سوگند، اخبار به حقی است که شخص برای خود و به زیان دیگری یاد می‌کند.

۴- سوگند، انشاء حقی است که شخص برای خود و به زیان دیگری یاد می‌کند.

۵۳۲- سوگندی که شاهد برای التزام به گفتن تمام حقیقت یاد می‌کند …………..

۱- به معنی التزام به انجام دادن یا پرهیز کردن از کاری است که با گواه گرفتن خداوند مؤکد می‌شود.

۲- از دلایل اثبات حق و دعوی می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵۳۳- کدام یک از سوگندهای ذیل از دلایل اثبات حق و دعوی می‌باشد؟

۱- سوگندی که رؤسای دولتها هنگام زمامداری یاد می‌کنند.

۲- سوگندی که پزشکان یاد می‌کنند.

۳- سوگند استظهاری

۴- هیچکدام

۵۳۴- کدام یک از سوگندهای ذیل به معنی التزام به انجام دادن یا پرهیز کردن از کاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند مؤکد می‌شود؟

۱- سوگندی که وکلای دادگستری یاد می‌کنند.

۲- سوگندی که کارشناسان دادگستریس یاد می کنند.

۳- سوگندی که قضات یاد می‌کنند.

۴- هر سه مورد

۵۳۵- قسم به کسی متوجه می‌گردد که ………..

۱- اگر شهادت دهد شهادتش نافذ باشد.

۲- اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

۳- عاقل و بالغ باشد.

۴- عادل و بالغ و عاقل باشد.

۵۳۶- قسم به کسی متوجه می‌‌گردد که …………

۱- بالغ و عاقل باشد.

۲- بالغ و عاقل و قاصد باشد.

۳- قاصد و مختار و بالغ باشد.

۴- بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

۵۳۷- تقاضای قسم ……….

۱- قابل توکیل است.

۲- قابل توکیل نیست.

۳- قابل توکیل است مشروط بر اینکه در وکالتنامه قید شده باشد.

۴- قابل توکیل نیست مگر خلاف آن اثبات شود.

۵۳۸- قسم یاد کردن ………..

۱- قابل توکیل است.                                   ۲- قابل توکیل نیست.

۳- اصولاً قابل توکیل است.                         ۴- اصولاً قابل توکیل نیست.

۵۳۹- کدام یک از موارد ذیل قابل توکیل است؟

۱- تقاضای قسم                                        ۲- سوگند استظهاری

۳- اتیان قسم                                             ۴- هر سه مورد

۵۴۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وکیل در دعوی نمی تواند طرف را قسم دهد.

۲- وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.

۳- تقاضای قسم قابل توکیل نمی‌باشد.

۳- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۴۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قسم قاطع دعوا است.                             ۲- قسم قاطع دعوا نیست.

۳- قسم اصولاً قاطع دعوا است.                   ۴- قسم اصولاً قاطع دعوا نیست.

۵۴۲- کدام یک از ادله ذیل قاطع دعوا می‌باشد؟

۱- اقرار                                                    ۲- قسم

۳- شهادت                                 ۴- گزینه ۱ و ۲

۵۴۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قسم قاطع دعوا است مگر اینکه طرف اظهاری کند که منافی با قسم باشد.

۲- قسم قاطع دعوا است ولو اینکه طرف اظهاری کند که منافی با قسم باشد.

۳- قسم قاطع دعوا نیست ولو اینکه طرف اظهاری کند که منافی با قسم باشد.

۴- قسم قاطع دعوا نیست مگر اینکه طرف اظهاری نکند که منافی با قسم باشد.

۵۴۴- اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف ………..

۱- پذیرفته نخواهد شد.                               ۲- پذیرفته خواهد شد.

۳- اصولاً پذیرفته نخواهد شد.                     ۴- اصولاً پذیرفته خواهد شد.

۵۴۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قسم نسبت به همه موثر است.

۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند مؤثر است.

۳- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.

۴- قسم نسبت به هیچ کس مؤثر نمی‌باشد.

۵۴۶- قسم نسبت به اشخاصی که طرف دعوی نمی‌باشند ………..

۱- مؤثر نیست.

۲- مؤثر است.

۳- مؤثر نیست مگر اینکه آن اشخاص قائم مقام طرف دعوی باشند.

۴- موثر است مگر اینکه آن اشخاص قائم مقام طرف دعوی باشند.

۵۴۷- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده ولی بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد …………

۱- حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۲- حاکم می تواند از وراث متوفی بخواهد که بر عدم بقای حق مدعی قسم یاد کنند.

۳- حاکم دعوی مدعی را رد می نماید.

۴- حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود شاهد بیاورد.

۵۴۸- در دعوی بر متوفی حاکم در چه صورتی می‌تواند از مدعی بخواهد که قسم یاد کند؟

۱- در صورتی که اصل حق ثابت نشده باشد.

۲- در صورتی که اصل حق ثابت شده ولی بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد.

۳- در صورتی که وراث متوفی این تقاضا را از حاکم بکنند.

۴- حاکم در هر صورتی می‌تواند از مدعی بخواهد که قسم یاد کند.

۵۴۹- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده ولی بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، ………..

۱- حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۲- حاکم باید از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۳- وراث متوفی می توانند از مدعی بخواهند که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۴- وراث متوفی باید از مدعی بخواهند که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۵۵۰- در صورتی که در دعوی بر متوفی حاکم از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند …………

۱- او می‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

۲- او نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

۳- اصولاً او می‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

۴- اصولاً او نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

۵۵۱- در دعوی بر متوفی، در صورتی که اصل حق ثابت شده ولی بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد ………..

۱- حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند هر چند مدرک دعوی سند رسمی باشد.

۲- حاکم نمی‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند مگر اینکه مدرک دعوی سند رسمی باشد.

۳- حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند مگر اینکه مدرک دعوی سند رسمی باشد.

۴- حاکم نمی‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند هر چند مدرک دعوی سند رسمی باشد.

۵۵۲- در دعوی بر …………، در صورتی که اصل حق ثابت شده ولی بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند.

۱- ورشکسته                                            ۲- معسر

۳- متوفی                                                  ۴- هر سه گزینه

۵۵۳- در اقراری که دارای دو جزء گوناگون و مرتبط است ………….

۱- کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۲- طرف مقابل مقر می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای مقر است از او تقاضای قسم کند.

۳- کسی که اقرار کرده است باید نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۴- طرف مقابل مقر باید نسبت به آنچه که مورد ادعای مقر است از او تقاضای قسم کند.

۵۵۴- در اقرار ………… کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۱- مقید                                                     ۲- مرکب

۳- موصوف                                              ۴- ساده

۵۵۵- در اقرار مرکب کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه ………….

۱- مدرک دعوی مدعی، سند رسمی باشد.

۲- مدرک دعوی مدعی، سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

۳- مدرک دعوی مدعی، سند عادی باشد.

۴- گزینه ۱ یا ۲

۵۵۶- چنانچه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و سپس مدعیِ رد آن شود …………

۱- مدعی می‌تواند نسبت به رد وجه از مدعی علیه تقاضای قسم کند.

۲- مدعی علیه می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از مدعی تقاضای قسم کند.

۳- مدعی باید نسبت به رد وجه از مدعی علیه تقاضای قسم کند.

۴- مدعی علیه باید نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از مدعی تقاضای قسم کند.

۵۵۷- در اقرار مرکب کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای …………. کند.

۱- ارایه سند                                              ۲- اقرار

۳- قسم                                                     ۴- هیچکدام

۵۵۸- توسل به قسم وقتی ممکن است که ……….

۱- دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت ثابت نشده باشد.

۲- دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا علم قاضی بر مبنای اسناد ثابت نشده باشد.

۳- دعوای مدنی نزد حاکم به موجب شهادت یا علم قاضی بر مبنای امارات ثابت نشده باشد.

۴- دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد.

۵۵۹- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد ………… به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- حاکم                                                    ۴- هر سه مورد

۵۶۰- چنانچه دعوای مدنی مدعی نزد حاکم ثابت نشده باشد ………..

۱- مدعی می تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند.

۲- مدعی باید حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند.

۳- مدعی می‌تواند حکم بر دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند مشروط بر اینکه دعوی مورد انکار مدعی علیه باشد.

۴- مدعی باید حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند مشروط بر اینکه دعوی مورد انکار مدعی علیه باشد.

۵۶۱- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب ………. ثابت نشده باشد.

۱- اقرار یا شهادت

۲- اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد

۳- اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای امارات

۴- اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات

۵۶۲- چنانچه دعوای مدنی مدعی نزد حاکم ثابت نشده باشد ………..

۱- مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را منوط به قسم مدعی علیه کند.

۲- مدعی علیه می‌تواند حکم به دعوی مدعی را منوط به قسم او کند.

۳- مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

۴- مدعی علیه می‌تواند حکم به دعوی مدعی را که مورد انکار او است منوط به قسم مدعی نماید.

۵۶۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اتیان سوگند می‌تواند در خارج از دادگاه صورت گیرد.

۲- اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه صورت گیرد.

۳- سوگند قاطع دعوی است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۵۶۴- توسل به سوگند در دعاوی که صرفاً با دلیل مشخصی مانند سند رسمی قابلیت اثبات را دارند ………..

۱- امکان‌پذیر می‌باشد.                                ۲- امکان پذیر نمی‌باشد.

۳- اصولاً امکان پذیر می‌باشد.                     ۴- اصولاً امکان پذیر نمی‌باشد.

۵۶۵- سوگند …………، سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به کار می‌رود.

۱- بتّی                                                      ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هر سه مورد

۵۶۶- سوگند ………….، سوگندی است که در کنار شاهد واحد مرد و یا دو شاهد زن توسط مدعی در اثبات ادعا یاد می شود.

۱- قضایی                                                 ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هیچکدام

۵۶۷- کدام یک از سوگندهای ذیل مصداق قاعده بینه می‌باشد؟

۱- بتّی                                                      ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هیچکدام

۵۶۸- سوگند ……….، سوگندی است که مدعی در موارد خاص باید علاوه بر اقامه بینه برای بقای حق خود بیان نماید.

۱- قضایی                                                 ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هیچکدام

۵۶۹- سوگند …………….، قاطع دعوی می‌باشد.

۱- قضایی                                                 ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هر سه مورد

۵۷۰- اتیان سوگند تکمیلی ……………..

۱- مستلزم درخواست مدعی است.

۲- مستلزم درخواست مدعی نیست.

۳- اصولاً مستلزم درخواست مدعی است.

۴- اصولاً مستلزم درخواست مدعی نیست.

۵۷۱- سوگند بر چند نوع می باشد؟

۱- دو نوع                                                 ۲- سه نوع

۳- چهار نوع                                              ۴- پنج نوع

۵۷۲- بعد از سوگند مدعی علیه ………….

۱- هیچ گونه دلیلی از مدعی پذیرفته نمی‌شود.

۲- هرگونه دلیلی از مدعی پذیرفته می‌شود.

۳- تنها دلیلی که مستند به سند رسمی باشد از مدعی پذیرفته می‌شود.

۴- تنها دلیلی که مستند به گواهی باشد از مدعی پذیرفته می‌شود.

۵۷۳- سوگند مذکور در ماده ۱۳۳۳ ق.م (در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند) سوگند ………….. می‌باشد.

۱- بتّی                                                      ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هیچکدام

۵۷۴- خواهان ………… سوگند استظهاری را به خوانده رد کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- باید                                                      ۴- با اذن حاکم می‌تواند

۵۷۵- خواهان ………. سوگند بتّی را به خوانده رد کند.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی تواند

۳- باید                                                      ۴- با اذن حاکم می‌تواند

۵۷۶- ادای سوگند استظهاری در کدام یک از موارد ذیل منتفی است؟

۱- در موردی که مستند مدعی بر علیه متوفی سند رسمی است و طبق قانون نیز سند رسمی از دلایل خاص آن مورد محسوب می شود.

۲- در موردی که مستند مدعی بر علیه متوفی سند رسمی است ولی طبق قانون، سند رسمی از دلایل خاص آن مورد محسوب نمی‌شود.

۳- در موردی که مستند مدعی بر علیه متوفی سند عادی است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۵۷۷- در سوگند …………….، خواهان دلیل دارد ولی دلیل وی ضعیف می‌باشد.

۱- بتّی                                                      ۲- تکمیلی

۳- استظهاری                                            ۴- هیچکدام

۵۷۸- خودداری اقلیت‌های دینی از سوگند با لفظ جلاله ……………

۱- نکول محسوب می‌شود.

۲- نکول محسوب نمی‌شود.

۳- اصولاً نکول محسوب می‌شود.

۴- اصولاً نکول محسوب نمی‌شود.

۵۷۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- بعد از سوگند مدعی علیه، طرفین پایبند به سوگند می‌باشند.

۲- خودداری برهمائیان از سوگند با لفظ جلاله نکول محسوب نمی‌شود.

۳- کاربرد سوگند در اثبات ادعا در جایی است که دلیل دیگری در پرونده موجود نباشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۸۰- اقرار طرفی که سوگند یاد کرده است مبنی بر دروغ بودن سوگند …………

۱- پذیرفته نمی شود.

۲- اگر اقرار پیش از صدور حکم باشد پذیرفته می‌شود.

۳- اگر اقرار پس از صدور حکم باشد پذیرفته می‌شود.

۴- پذیرفته می‌شود اعم از اینکه اقرار پیش از صدور حکم باشد یا پس از آن.

۵۸۱- در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی است ………..

۱- دادگاه رأساً قرار اتیان سوگند صادر می‌کند.

۲- دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند صادر می‌کند.

۳- دادگاه به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر می‌کند.

۴- دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر می‌کند.

۵۸۲- هرگاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده منکر ادعای او باشد ……….

۱- منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط می‌شود.

۲- به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط می‌شود.

۳- خواهان ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ثابت می‌شود.

۴- به تقاضای خوانده، خواهان ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ثابت می‌شود.

۵۸۳- هرگاه خوانده در پاسخ خواهان، ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان مطرح نماید …………..

۱- خواهان باید برای عدم برائت ذمه خوانده دلیل ارایه دهد.

۲- دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

۳- خواهان برای ادعای خود و خوانده برای برائت ذمه خود باید دلیل ارایه دهند.

۴- هیچکدام

۵۸۴- در دعوای بر میت پس از اقامه بینه …………..

۱- دعوا ثابت می‌شود.

۲- سوگند خوانده نیز لازم است.

۳- سوگند خواهان نیز لازم است.

۴- سوگند خواهان یا خوانده نیز لازم است.

۵۸۵- اگر دادگاه بدون درخواست اصحاب دعوا طرف را سوگند دهد …………

۱- چنانچه مدرک دیگری نباشد آن سوگند معتبر است.

۲- چنانچه متعاقباً تقاضای سوگند شود آن سوگند معتبر است.

۳- آن سوگند تنها در امور مالی معتبر است.

۴- بر آن سوگند اثری مترتب نخواهد بود.

۵۸۶- چنانچه کسی که باید سوگند یاد کند بعد از دعوت بدون عذر موجه حاضر نشود ………….

۱- وقت رسیدگی تجدید و طرفین دعوت می‌شوند.

۲- عدم حضور وی نکول محسوب شده و اتیان سوگند به طرف دعوا‌رد‌می‌شود.

۳- کسی که باید سوگند یاد کند جلب می‌شود.

۴- حکم به محکومیت کسی که باید سوگند یاد می کرد صادر می شود.

۵۸۷- قسم به چه کسی متوجه می‌گردد؟

۱- به خواهان

۲- به خوانده

۳- به خواهان و خوانده

۴- به کسی که اگر اقرار کند اقرارش نافذ است.

۵۸۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قسم قاطع دعوی است.

۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است.

۳- تقاضای قسم قابل توکیل نمی‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۵۸۹- اتیان سوگند باید در ……….. انجام شود.

۱- جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

۲- دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

۳- نزد قاضی صادر کننده رأی

۴- هر سه مورد

۵۹۰- هر گاه خواهان فاقد بینه باشد و خوانده منکر ادعای او باشد …………..

۱- به تقاضای خواهان، فقط خوانده ادای سوگند می‌نماید.

۲- فقط خواهان برای اثبات دعوی، ادای سوگند می‌نماید.

۳- به تقاضای خواهان، خوانده ادای سوگند می‌نماید و در صورت نکول خوانده، خواهان سوگند یاد می کند.

۴- هیچکدام

۵۹۱- کدامیک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟

۱- تقاضای قسم قابل توکیل نیست لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل است.

۲- تقاضای قسم قابل توکیل است لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست.

۳- تقاضای قسم و قسم یاد کردن قابل توکیل نیست.

۴- تقاضای قسم و قسم یاد کردن قابل توکیل است.

۵۹۲- در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر ………

۱- در سرقت آن هم نسبت به جنبه حق الناسی آن.

۲- در سرقت نسبت به جنبه حق الناسی و حق اللهی آن.

۳- در قتل آن هم نسبت به جنبه حق الناسی آن.

۴- در قتل نسبت به جنبه حق الناسی و حق اللهی آن.

۵۹۳- در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند …………….

۱- خوانده باید سوگند یاد نماید.

۲- حق خواهان ساقط می‌شود.

۳- خوانده باید به تقاضای خواهان سوگند یاد نماید.

۴- خوانده باید سوگند یاد نماید که در این صورت حق خواهان ساقط می‌شود.

۵۹۴- هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرفنظر نماید:

۱- دادگاه دعوای او را رد می نماید.

۲- دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

۳- دادگاه به این امر توجه نمی‌نماید و قرار اتیان سوگند را صادر می‌کند.

۴- دادگاه ادای سوگند را به طرف مقابل متوجه می‌کند.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۵۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۵ ق.م

۵۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۵ ق.م

۵۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۶ ق.م

۵۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۶ و ۱۳۲۵ ق.م

۵۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۶ ق.م

۵۰۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۰۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ و ۱۳۲۵ ق.م

۵۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۷ ق.م

۵۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ ق.م

۵۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ ق.م

۵۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ ق.م

۵۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ ق.م

۵۲۱- گزینه ۱ صحیح است.

۵۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. تبصره ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۷- گزینه ۲ صحیح است.

۵۲۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۲۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۳۲۸ مکرر ق.م

۵۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۹ ق.م

۵۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۹ ر ق.م

۵۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۰ ق.م

۵۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۰ ق.م

۵۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۰ ق.م

۵۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۰ ق.م

۵۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۱ ق.م

۵۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۵ ق.م و ماده ۱۳۳۱ ق.م

۵۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۱ ق.م

۵۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۱ ق.م

۵۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۲ ق.م

۵۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۲ ق.م

۵۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۴۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۳ ق.م

۵۵۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۴ ق.م

۵۵۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۴ ق.م

۵۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۴ ق.م

۵۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۴ ق.م

۵۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۴ ق.م

۵۵۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۵ ق.م

۵۵۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۵ ق.م

۵۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۵ ق.م

۵۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۵ ق.م

۵۶۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۳۵ ق.م

۵۶۳- گزینه ۱ صحیح است.

۵۶۴- گزینه ۲ صحیح است.

۵۶۵- گزینه ۱ صحیح است.

۵۶۶- گزینه ۲ صحیح است.

۵۶۷- گزینه ۱ صحیح است.

۵۶۸- گزینه ۳ صحیح است.

۵۶۹-گزینه ۱ صحیح است.

۵۷۰- گزینه ۱ صحیح است.

۵۷۱- گزینه ۲ صحیح است.

۵۷۲- گزینه ۱ صحیح است.

۵۷۳- گزینه ۳ صحیح است.

۵۷۴- گزینه ۲ صحیح است.

۵۷۵- گزینه ۱ صحیح است.

۵۷۶- گزینه ۱ صحیح است.

۵۷۷- گزینه ۳ صحیح است.

۵۷۸- گزینه ۲ صحیح است.

۵۷۹- گزینه ۴ صحیح است.

۵۸۰- گزینه ۴ صحیح است.

۵۸۱- گزینه ۴ صحیح است.

۵۸۲- گزینه ۲ صحیح است.

۵۸۳- گزینه ۲ صحیح است.

۵۸۴- گزینه ۳ صحیح است.

۵۸۵- گزینه ۴ صحیح است.

۵۸۶- گزینه ۲ صحیح است.

۵۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۹ ق.م

۵۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۳۳۲ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۰ ق.م

۵۸۹- گزینه ۱ صحیح است.

۵۹۰- گزینه ۳ صحیح است.

۵۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۳۰ق.م

۵۹۲- گزینه ۱ صحیح است.

۵۹۳-گزینه ۲ صحیح است.

۵۹۴- گزینه ۲ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟