تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
۹۴ یکشنبه ۱۱ مرداد

۴۰۱- کدام یک از اوصاف ذیل در شاهد شرط نمی‌باشد؟

۱- عدالت                                                   ۲- ایمان

۳- طهارت مولد                                          ۴- وجودهرسه‌مورد‌شرط‌می‌باشد.

۴۰۲- شهادت کسی که نفع شخصی در قضیه مطروحه دارد ……………

۱- پذیرفته نمی‌شود.

۲- پذیرفته می‌شود.

۳- پذیرفته نمی‌شود مگر در صورت رضایت شخصی که شهادت بر علیه او داده می‌شود.

۴- پذیرفته نمی‌شود مگر در صورت رضایت شخصی که شهادت به نفع او داده می‌شود.

۴۰۳- نفع شخصی در کدام یک از موارد ذیل مانع از شهادت شاهد می‌باشد؟

۱- عین                                                     ۲- منفعت

۳- حق رد دعوی                                       ۴- هر سه مورد

۴۰۴- وجود دعوای …………… بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می‌شود از موانع پذیرفتن شهادت است.

۱- مدنی                                    ۲- کیفری

۳- مدنی و کیفری                       ۴- هیچکدام

۴۰۵- کدام یک از موارد ذیل از موانع پذیرفتن شهادت می‌باشد؟

۱- داشتن قرابت نزدیک ( تا درجه سوم از طبقه دوم) بین شاهد و کسی که به نفع او شهادت داده می‌شود.

۲- وجود رابطه خادم و مخدومی بین شاهد و کسی که به نفع او شهادت داده می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۰۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

۲- شهادت خادم به نفع مخدوم خود پذیرفته نمی‌شود.

۳- شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار داده‌اند پذیرفته می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۰۷- شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند ……………

۱- پذیرفته می‌شود.

۲- پذیرفته نمی‌شود حتی برای مزید اطلاع.

۳- پذیرفته نمی‌شود ولی ممکن است برای مزید اطلاع شنیده شود.

۴- اصولاً پذیرفته می‌شود.

۴۰۸- شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند ……………

۱- پذیرفته نمی‌شود.

۲- پذیرفته می‌شود.

۳- پذیرفته نمی‌شود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

۴- پذیرفته می‌شود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر نشناخته باشد.

۴۰۹- شهادت اطفالی را که به سن …………… سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود.

۱- پانزده                                                  ۲- هجده

۳- بیست و پنج                                          ۴- نه

۴۱۰- وجود کدام یک از اوصاف ذیل در شاهد شرط نمی‌باشد؟

۱- ایمان                                                    ۲- عقل

۳- رشد                                                    ۴- وجود‌هرسه‌مورد‌شرط می‌باشد.

۴۱۱- شهادت دختری که به سن نه سال قمری رسیده است ……………

۱- پذیرفته می‌شود.

۲- پذیرفته نمی‌شود.

۳- فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۱۲- سن اهلیت دادن شهادت برای پسر و دختر به ترتیب چند سال می‌باشد؟

۱- ۱۵-۹                                                   ۲- ۹-۱۵

۳- ۱۵-۱۵                                                 ۴- ۱۸-۱۵

۴۱۳- شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند ……………

۱- مطلقاًمسموع نیست.

۲- در امور مالی مسموع است.

۳- در امور غیر مالی مسموع است.

۴- فقط برای مزید اطلاع مسموع است.

 

باب دوم: در شرایط شهادت

 

۴۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شهادت می‌تواند از روی شک و تردید باشد.

۲- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.

۳- شهادت شخص کر در مورد شنیدن اقرار قابل استماع نمی‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۱۵- برای رسیدن به قطع و یقین به منظور شهادت ……………

۱- شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد.

۲- شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد مگر اینکه از راه استنتاج از قراین و امارات دیگر به قطع برسد.

۳- شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است اطلاع خود را به طور غیر مستقیم کسب کرده باشد.

۴- شاهد باید از راه قراین و امارات اطلاع خود را کسب کرده باشد.

۴۱۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر شاهد به وقوع طلاق شهادت دهد باید صیغه طلاق را شنیده باشد.

۲- اگر شاهد به اقرار شفاهی شهادت ‌دهد باید اقرار را شنیده باشد.

۳- اگر شاهد به تصرف یا اتلاف گواهی دهد باید آن را شنیده باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۱۷- اگر شهادت در لفظ، مخالف و در معنی، موافق با دعوی باشد ……………

۱- معتبر می‌باشد.

۲- معتبر نمی‌باشد.

۳- معتبر نمی‌باشد مگر با حکم دادگاه.

۴- معتبر نمی‌باشد مگر در صورت رضایت شخصی که به ضرر او شهادت داده شده است.

۴۱۸- اگر شهادت بر کمتر از ادعای مدعی داده شود، این شهادت ……………

۱- معتبر می‌باشد.                                      ۲- معتبر نمی‌باشد.

۳- معتبر نمی‌باشد مگر با حکم دادگاه.          ۴- اصولاً معتبر نمی‌باشد.

۴۱۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شهادت باید مطابق با دعوی باشد.

۲- شهادت شهود می‌تواند مفاداً متحد نباشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۲۰- اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، این شهادت ……………

۱- قابل اثر نخواهد بود.

۲- قابل اثر خواهد بود.

۳- قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

۴- قابل اثر نخواهد بود مگر در صورت رضایت شخصی که علیه او شهادت داده شده است.

۴۲۱- شهادت شهود باید …………… متحد باشد.

۱- لفظاً                                                     ۲- مفاداً

۳- لفظاً و مفاداً                                           ۴- هیچکدام

۴۲۲- اختلاف شهود در خصوصیات امر ……………

۱- شهادت را بی‌اثر می‌سازد.

۲- شهادت را بی‌اثر نمی‌سازد.

۳- شهادت را بی‌اثر نمی‌سازد مشروط بر اینکه این اختلاف از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

۴- شهادت را بی‌اثر نمی‌سازد مشروط بر اینکه موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد.

۴۲۳- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت باشد ……………

۱- شهادت را بی‌اثر می‌سازد.                      ۲- شهادت را بی‌اثر نمی‌سازد.

۳- اصولاً شهادت را بی‌اثر می‌سازد.            ۴- اصولاًشهادت‌را بی‌اثر نمی‌سازد.

۴۲۴- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند ……………

۱- رجوع او از شهادت پذیرفته نمی‌شود.

۲- به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۳- به مجازات شهادت کذب محکوم می‌شود.

۴- به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود مشروط بر اینکه کسی که به نفع او شهادت داده شده است با رجوع موافق باشد.

۴۲۵- در کدام یک از موارد ذیل به شهادت شاهد ترتیب اثر داده نمی‌شود؟

۱- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند.

۲- در صورتی که معلوم شود شاهد برخلاف واقع شهادت داده است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۲۶- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند شهادت وی چه وضعیتی می‌یابد؟

۱- اگر رجوع شاهد در امور مالی باشد به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۲- اگر رجوع شاهد درامور غیر مالی باشد به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۳- رجوع از شهادت پذیرفته نیست و به شهادت شاهد ترتیب اثر داده می‌شود.

۴- به شهادت شاهد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۴۲۷- کدام گزینه غلط است؟

۱- حکمی که بر مبنای شهادت کذب شاهد صادر شده است در مرحله تجدیدنظر نقض می‌شود.

۲- در صورتی که ادای شهادت نادرستی که مبنای صدور حکم بوده است در نتیجه تبانی با طرف دعوی یا گرفتن رشوه از او باشد درخواست اعاده دادرسی از حکم پذیرفته می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۲۸- طبق قانون مدنی ایران شهادت بر شهادت چه حکمی دارد؟

۱- فقط در امور مالی مسموع است.

۲- فقط برای مزید اطلاع مسموع است.

۳- فقط در امور غیر مالی مسموع است.

۴- در صورتی که بواسطه مانعی شاهد اصلی نتواند حاضر شود مسموع است.

۴۲۹- امتناع شاهد از ادای شهادت ……………

۱- استماع شهادت با واسطه را مجاز می‌سازد.

۲- استماع شهادت بر شهادت را مجاز نمی‌سازد.

۳- در صورتی که اجبار شاهد به ادای شهادت ممکن نباشد استماع شهادت بر شهادت را مجاز می‌سازد.

۴- درصورتی که طرفین تراضی‌نماینداستماع‌شهادت با واسطه را مجاز می‌سازد.

۴۳۰- شهادت بر شهادت در چه صورتی مسموع نمی‌باشد؟

۱- در صورتی که شاهد اصلی وفات یابد.

۲- در صورتی که بواسطه بیماری، شاهد اصلی نتواند حاضر شود.

۳- در صورتی که بواسطه سفر شاهد اصلی نتواند حاضر شود.

۴- شهادت بر شهادت در هر سه مورد فوق مسموع می‌باشد.

۴۳۱- در صورتی که شاهد اصلی بواسطه حبس نتواند برای ادای شهادت حاضر شود……………

۱- شهادت بر شهادت مسموع می‌باشد.

۲- استماع شهادت با واسطه مجاز نمی‌باشد.

۳- در صورتی که حبس غیرقانونی باشد شهادت بر شهادت مسموع می‌باشد.

۴- در صورتی که حبس قانونی باشد شهادت بر شهادت مسموع می‌باشد.

۴۳۲- رجوع از شهادت ……………

۱- امکان‌پذیر است.

۲- امکان‌پذیر نیست.

۳- تنها قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.

۴- تنها بعد از صدور رأی امکان‌پذیر است.

۴۳۳- در صورتی که شاهد قبل از صدور رأی از شهادت خود رجوع نماید ………

۱- دادگاه به رجوع او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۲- دادگاه به اظهارات او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۳- دادگاه به رجوع و اظهارات او ترتیب اثر می‌دهد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۳۴- در صورتی که شاهد قبل از قطعی شدن رأی از شهادت خود رجوع نماید ……………

۱- دادگاه به رأی خود ترتیب اثر نمی‌دهد.

۲- می‌توان از رأی تجدید نظر خواهی کرد.

۳- دادگاه به رجوع او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۳۵- در صورتی که شاهد بعد از قطعی شدن رأی از شهادت خود رجوع نماید ……………

۱- می‌توان از رأی تجدیدنظر خواهی کرد.

۲- می‌توان نسبت به رأی اعاده دادرسی خواست.

۳- می‌توان دعوی مسؤولیت مدنی علیه شاهد مطرح کرد.

۴- هر سه مورد

۴۳۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اعتبار گواهی علی القاعده مستلزم حضور گواه در دادگاه است.

۲- شهادت نامه می‌تواند جایگزین شهادت شاهد در دادگاه شود.

۳- اعتبار گواهی مستلزم حضور گواه در دادگاه است مگر اینکه صحت شهادت نامه توسط طرف مقابل تصدیق گردد.

۴- شهادت نامه اصولاً می‌تواند جایگزین شهادت شاهد در دادگاه شود.

۴۳۷- اگر نسبت به شهادت نامه اظهار انکار یا تردید شود ……………

۱- می‌توان اعتبار گواهی گواه را با استفاده از اثبات اصالت سند نشان داد.

۲- نمی‌توان اعتبار گواهی گواه را با استفاده از اثبات اصالت سند نشان داد.

۳- اصولاً‌‌می‌توان اعتبار گواهی گواه را با استفاده از اثبات اصالت سند نشان داد.

۴- اصولاً نمی‌توان اعتبار گواهی‌گواه را با استفاده از اثبات اصالت سندنشان داد.

۴۳۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- جرح شاهد قبل از ادای شهادت به عمل می‌آید.

۲- جرح شاهد قبل از ادای شهادت به عمل می‌آید مگر علت جرح بعداً کشف یا ایجاد گردد.

۳- جرح شاهد بعد از ادای شهادت به عمل می‌آید.

۴- جرح شاهد بعد از ادای شهادت به عمل می‌آید مگر علت جرح قبل از شهادت کشف یا ایجاد گردد.

۴۳۹- استماع گواهی در هر حال مستلزم استناد …………… به گواهی می‌باشد.

۱- مدعی                                                   ۲- دادگاه

۳-مدعی یا دادگاه                                       ۴- مدعی و دادگاه

۴۴۰- در کدام یک از موارد ذیل دادگاه باید علی‌رغم عدم جرح گواه از سوی طرف، تحقیقات لازمه را برای استماع گواهی گواه انجام دهد؟

۱- عقل در افراد بالای پانزده سال

۲- بلوغ در افراد بالای پانزده سال

۳- رسیدن به سن ۱۵ سال

۴- هر سه مورد

۴۴۱- در کدام یک از موارد ذیل دادگاه باید علی‌رغم عدم جرح گواه از سوی طرف، تحقیقات لازمه را برای استماع گواهی گواه انجام دهد؟

۱- ایمان                                                    ۲- عدالت

۳- رسیدن به سن پانزده سال                     ۴- هر سه مورد

۴۴۲- در صورتی که قبل از صدور رأی معلوم گردد که شاهد صلاحیت نداشته است ……………

۱- دادگاه به اظهارات او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۲- دادگاه به عدم صلاحیت او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۴۳- در صورتی که قبل از قطعی شدن رأی معلوم گردد که شاهد صلاحیت نداشته است ……………

۱- دادگاه به رأی خود ترتیب اثر نمی‌دهد.

۲- می‌توان از رأی تجدید نظر خواهی کرد.

۳- دادگاه به عدم صلاحیت او ترتیب اثر نمی‌دهد.

۴- می‌توان اعاده دادرسی نسبت به رأی خواست.

۴۴۴- در صورتی که بعد از قطعی شدن رأی معلوم گردد که شاهد صلاحیت نداشته است ……………

۱- می‌توان از رأی تجدید نظر خواهی کرد.

۲- می‌توان اعاده دادرسی نسبت به رأی خواست.

۳- می‌توان دعوی مسؤولیت مدنی علیه شاهد مطرح کرد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۴۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شهادت قاطع دعوا می‌باشد.

۲- ارزش گواهی بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳- اصل بر صحت شهادت می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- هیچکدام

۴۴۶- اگر دادگاه جرح شاهد را درست تشخیص دهد ……………

۱- اظهارات او را استماع نمی‌کند.

۲- اظهارات او را به عنوان شاهد استماع نمی‌کند.

۳- اظهارات او را برای مزید اطلاع می‌شنود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۴۷- در امور حقوقی ……………

۱- حضور گواه در دادگاه الزامی نمی‌باشد ولی در صورت حضور ملزم به ادای گواهی است.

۲- حضور گواه در دادگاه الزامی نمی‌باشد و در صورت حضور نیز ادای گواهی الزامی نیست.

۳- حضور گواه در دادگاه الزامی می‌باشد ولی ادای گواهی الزامی نمی‌باشد.

۴- حضور گواه در دادگاه و ادای گواهی الزامی می‌باشد.

۴۴۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قاضی در صورت عدم پذیرش شهادت باید دلیل آن را ذکر نماید.

۲- در امور حقوقی جلب شاهد امکان ندارد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۴۹- شهادت بر شهادت ……………

۱- قابل پذیرش نمی‌باشد.                           ۲- قابل پذیرش می‌باشد.

۳- اصولاً قابل پذیرش نمی‌باشد. ۴- اصولاً قابل پذیرش می‌باشد.

۴۵۰- در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود ……………

۱- دادگاه او را الزام به سوگند می‌کند.

۲- شهادت او مسموع نیست.

۳- شهادت از عداد دلایل خارج می‌شود.

۴- دادگاه گواهی را بدون اتیان سوگند می‌شنود.

۴۵۱- چنانچه یکی از طرفین دعوا از گواه سؤال داشته باشد ……………

۱- قبل از ادای شهادت شخصاً سؤال را مطرح می‌کند.

۲- بعد از ادای شهادت شخصاً سؤال را مطرح می‌کند.

۳- قبل از ادای شهادت توسط دادگاه سؤال را مطرح می‌کند.

۴- بعد از ادای شهادت توسط دادگاه سؤال را مطرح می‌کند.

۴۵۲- چنانچه گواهی که برابر قانون احضار شده است در موعد مقرر حضور نیابد تکلیف چیست؟

۱- دادگاه گواه را جلب می‌کند.

۲- گواهی از عداد دلایل خارج می‌شود.

۳- گواه دوباره احضار خواهد شد.

۴- دادگاه گواهی را در محل کار یا منزل او توسط یکی از قضات استماع می‌کند.

۴۵۳- در چه صورتی به شهادت شاهد ترتیب اثر داده نمی‌شود؟

۱- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند.

۲- در صورتی که بین شهود در خصوصیات امر اختلاف باشد اگر چه موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد.

۳- در صورتی که معلوم شود شاهد بر خلاف واقع شهادت داده است.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۵۴- قبل از ادای گواهی توسط شاهد، دادگاه چه موردی را باید به او خاطرنشان کند؟

۱- حرمت گواهی کذب                                ۲- مجازات گواهی کذب

۳- مسؤولیت مدنی گواهی کذب                    ۴- هر سه مورد

کتاب چهارم: در امارات

 

۴۵۵- اماره عبارت است از ……………

۱- اوضاع و احوالی که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود.

۲- اوضاع و احوالی که در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۵۶- هر گاه پدیده‌ای بنا بر ظاهر و سیر طبیعی امور نشانه وجود واقعه‌ای باشد آن پدیده را در اصطلاح …………… وجود آن واقعه می‌نامند.

۱- دلیل                                                     ۲- اماره

۳- فرض                                                   ۴- هر سه مورد

۴۵۷- اعتبار اماره مبتنی بر …………… می‌باشد.

۱- غلبه                                                     ۲- ظاهر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۵۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- می‌توان خلاف اماره را اثبات کرد.

۲- نمی‌توان خلاف اماره را اثبات کرد.

۳- اصولاً ‌می‌توان خلاف اماره را اثبات کرد.

۴- اصولاً نمی‌توان خلاف اماره را اثبات کرد.

۴۵۹- دلالت تصرف بر مالکیت مبتنی بر …………… می‌باشد.

۱- اماره                                                    ۲- غلبه

۳- ظاهر                                                    ۴- هر سه مورد

۴۶۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دلیل بر اماره مقدم است.        ۲- اماره بر دلیل مقدم است.

۳- اماره در حکم دلیل می‌باشد.   ۴- اماره و دلیل در یک سطح قرار دارند.

۴۶۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دادرس نمی‌تواند بدون استناد یکی از طرفین به اماره، مستقلاً به آن استناد نماید.

۲- دادرس می‌تواند بدون استناد یکی از طرفین به اماره قضایی، مستقلاً به آن استناد نماید.

۳- دادرس می‌تواند بدون استناد یکی از طرفین به اماره قانونی، مستقلاً به آن استناد نماید.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۶۲- اماره ……………

۱- قاطع دعوا می‌باشد.                                ۲- مدعی را از منکر تمیز می‌دهد.

۳- مبتنی بر غلبه و ظاهر است.                    ۴- گزینه ۲ و ۳

۴۶۳- استناد به اماره قانونی از وظایف …………… می‌باشد.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- دادرس                                                ۴- گزینه ۱ و ۳

۴۶۴- امارات بر چند قسم می‌باشند؟

۱- دو قسم                                                ۲- سه قسم

۳- چهار قسم                                            ۴- پنج قسم

۴۶۵- اماره قانونی اوضاع و احوالی است که به حکم …………… دلیل بر امری شناخته می‌شود.

۱- قانون                                                   ۲- عرف

۳- دادگاه                                                   ۴- هیچکدام

۴۶۶- اماره قضایی اوضاع و احوالی است که در نظر …………… دلیل بر امری شناخته می‌شود.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- قاضی                                                  ۴- قانون

۴۶۷- دلالت تصرف بر مالکیت مبتنی بر اماره …………… می‌باشد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- قانونی یا قضایی                                   ۴- هیچکدام

۴۶۸- «بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراینی است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند» این حکم مبتنی بر اماره …………… می‌باشد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۶۹- نقش مهم عملی اماره قانونی …………… می‌باشد.

۱- شناساندن مدعی

۲- جابجایی مدعی و منکر در اثبات حق

۳- شناساندن مدعی و گاه جابجایی مدعی و منکر در اثبات حق

۴- هیچکدام

۴۷۰- ماده ۱۰۹ ق.م. «دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود» مبتنی بر …………… است.

۱- اماره قضایی                                         ۲- اماره قانونی

۳- دلیل                                                     ۴- اصل

۴۷۱- اماره قانونی سبب می‌شود تا آنکه بر خلاف اصل سخن می‌گوید در جای …………… قرار گیرد.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- گزینه ۱ یا ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۷۲- «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است» این حکم مبتنی بر اماره …………… می‌باشد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- قانونی و قضایی                                    ۴- قانونی یا قضایی بر حسب مورد

۴۷۳- در دعوایی که زوجه مدعی نزدیکی و باردار شدن از شوهر است …………..

۱- اماره فراش، زن را در مقام مدعی علیه قرار می‌دهد.

۲- دلیل نزدیکی و باردار شدن را زن باید ارایه نماید.

۳- دلیل نفی ولد را شوهر باید ارایه دهد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۷۴- حکم مقرر در ماده ۱۱۵۹ ق.م. «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه …» مبتنی بر اماره …………… می‌باشد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۷۵- در اماره …………… قانونگذار ظنّی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر بدست می‌آید توسعه می‌دهد و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌شمرد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- قانونی و قضایی                                    ۴- هیچکدام

۴۷۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- استناد به اماره قانونی در واقع اجرای حکم قانون می‌باشد.

۲- اماره فراش نوعی از امارات قضایی می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۷۷- امارات قانونی در دعاوی ……………

۱- معتبر است.                                          ۲- معتبر نیست.

۳- اصولاً معتبر است.                                ۴- اصولاً معتبر نیست.

۴۷۸- امارات قانونی ……………

۱- در کلیه دعاوی معتبر است مگر اینکه آن دعوا از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست.

۲- در هیچ دعوایی معتبر نمی‌باشد.

۳- در کلیه دعاوی معتبر است اگر چه آن دعوا از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست.

۴- تنها در دعاوی مالی معتبر است.

۴۷۹- اعتبار دلیل مبتنی بر ……………

۱- غلبه است.                                            ۲- دلالت مستقیم بر واقع است.

۳- ظاهر است.                                           ۴- گزینه ۱ و ۳

۴۸۰- امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است مگر آنکه ……………

۱- اصلی بر خلاف آن موجود باشد.

۲- دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

۳- طرفین دعوا به آن استناد ننمایند.

۴- دادرس به آن استناد ننماید.

۴۸۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- دلیل تقدم سایر دلایل بر اماره، دلالت مستقیم دلیل بر واقع است.

۲- اماره بر مبنای ظن و ظاهر است و همیشه احتمال دارد که واقع بر خلاف آن باشد.

۳- دلیل بر مبنای غلبه است و همیشه احتمال دارد که واقع بر خلاف آن باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۸۲- امارات قضایی ……………

۱- در کلیه دعاوی معتبر است مگر اینکه آن دعوا از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست.

۲- در هیچ دعوایی معتبر نمی‌باشد.

۳- در کلیه دعاوی معتبر است اگر چه ‌آن دعوا از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست.

۴- تنها در دعاوی مالی معتبر است.

۴۸۳- امارات قضایی در صورتی قابل استناد است که ……………

۱- دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد.

۲- ادله دیگر را تکمیل کند.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۴۸۴- اماره …………… در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- قانونی و قضایی                                    ۴- هیچکدام

۴۸۵- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از ……………

۱- ظنی که در نتیجه اعتماد به ظاهر بدست می‌آید و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌سازد.

۲- اوضاع و احوالی که در خصوص مورد به کار می‌رود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۸۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دلالت اماره قضایی بر واقع بیش از اماره قانونی است.

۲- دلالت اماره‌ قانونی بر واقع بیش از اماره قضایی است.

۳- دلالت اماره قانونی و قضایی بر واقع یکسان می‌باشد.

۴- هیچکدام

۴۸۷- اماره …………… اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوی است.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۸۸- اماره …………… بر مبنای ظن نوعی قرار دارد.

۱- قانونی                                                  ۲- قضایی

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۸۹- هر گاه اماره‌ قانونی و قضایی با هم تعارض داشته باشند:

۱- اماره‌ قانونی مقدم است.                          ۲- اماره‌ قضایی مقدم است.

۳- هر دو اماره ساقط می‌شوند.                   ۴- به هر دو اماره عمل می‌شود.

۴۹۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اماره قانونی دلیل واقعی است. ۲- اماره قضایی دلیل واقعی است.

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۹۱- در مورد تعارض اماره و اصل عملی ……………

۱- اماره بر اصل مقدم است.                       ۲- اصل بر اماره مقدم است.

۳- هر دو ساقط می‌شوند.                           ۴- به هر دو عمل می‌شود.

۴۹۲- در مورد تعارض دلیل با اماره ……………

۱- اماره بر دلیل مقدم است.                        ۲- دلیل بر اماره مقدم است.

۳- هر دو ساقط می‌شوند.                           ۴- به هر دو عمل می‌شود.

۴۹۳- در مورد تعارض دلیل با اصل عملی ……………

۱- دلیل بر دلیل مقدم است.                         ۲- دلیل بر دلیل مقدم است.

۳- هر دو ساقط می‌شوند.                           ۴- به هر دو عمل می‌شود.

۴۹۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اماره راهی است به واقع.

۲- اصل برای فصل خصومت و رفع سرگردانی می‌باشد.

۳- دلیل دلالت مستقیم بر واقع می‌نماید.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۹۵- در مورد تعارض اماره و اصل استصحاب ……………

۱- اماره مقدم است.                                    ۲- اصل استصحاب مقدم است.

۳- هر دو ساقط می‌شوند.                           ۴- به هر دو عمل می‌شود.

۴۹۶- امارات قانونی بر قاضی ……………

۱- تحمیل می‌شوند.                                    ۲- تحمیل نمی‌شوند.

۳- اصولاً تحمیل می‌شوند.                          ۴- اصولاً تحمیل نمی‌شوند.

۴۹۷- دلالت اماره قانونی بر واقع دلالتی است ………….

۱- مستقیم.

۲- غیرمستقیم.

۳- مستقیم یا غیر مستقیم بسته به نظر دادگاه.

۴- مستقیم یا غیر مستقیم بسته به نظر قانون.

۴۹۸- استناد به اماره در صورتی ممکن است که ………….

۱- دلیلی در پرونده موجود نباشد.               ۲- اصلی در پرونده موجود نباشد.

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۴۹۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- امارات قانونی بار دلیل را از دوش مدعی برنمی‌دارد بلکه صرفاً بار دلیل را سبک می‌کنند.

۲- دلیل تقدم اماره قانونی بر سایر ادله، مبتنی بودن اماره قانونی بر ظن نوعی است.

۳- اوضاع و احوالی که وجود خود آنها مشکوک است نمی‌توانند مبنای اماره قرار گیرند.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

 

کتاب پنجم: در قسم

 

۵۰۰- در کدام یک از دعاوی ذیل مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید؟

۱- در دعاوی مالی

۲- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است.

۳- در دعاوی که با اقرار قابل اثبات است.

۴- فقط در دعاوی غیرمالی

 

 

پاسخنامه:

 

 

۴۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۳ ق.م

۴۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. تبصره ۲ ماده۱۳۱۳ ق.م

۴۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. تبصره ۲ ماده۱۳۱۳ ق.م

۴۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۳ ق.م

۴۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۳ ق.م

۴۰۶- گزینه۳ صحیح است.ر.ک. تبصره۱و۲ماده۱۳۱۳ق.م و زیرنویس۱ آن ماده

۴۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۰۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۱۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۳ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۳۱۴ ق.م

۴۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۱۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۴ ق.م

۴۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۵ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۴۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۵ ق.م

۴۱۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۱۵ ق.م

۴۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۶ ق.م

۴۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۶ ق.م

۴۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۳۱۷ و ۱۳۱۶ ق.م

۴۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۷ ق.م

۴۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۷ ق.م

۴۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۸ ق.م

۴۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۸ ق.م

۴۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۹ ق.م

۴۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۹ ق.م

۴۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۹ ق.م

۴۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳و۱ ماده۱۳۱۹ ق.م

۴۲۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۲۰ ق.م

۴۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده۱۳۲۰ ق.م

۴۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۲۰ ق.م

۴۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۲۰ ق.م

۴۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده۱۳۱۹ ق.م

۴۳۳- گزینه ۲ صحیح است.

۴۳۴- گزینه ۲ صحیح است.

۴۳۵- گزینه ۳ صحیح است.

۴۳۶- گزینه ۳ صحیح است.

۴۳۷- گزینه ۲ صحیح است.

۴۳۸- گزینه ۲ صحیح است.

۴۳۹- گزینه ۱ صحیح است.

۴۴۰- گزینه ۳ صحیح است.

۴۴۱- گزینه ۴ صحیح است.

۴۴۲- گزینه ۱ صحیح است.

۴۴۳- گزینه ۲ صحیح است.

۴۴۴- گزینه ۳ صحیح است.

۴۴۵- گزینه ۲ صحیح است.

۴۴۶- گزینه ۴ صحیح است.

۴۴۷- گزینه ۲ صحیح است.

۴۴۸- گزینه ۴ صحیح است.

۴۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۰ ق.م

۴۵۰- گزینه ۴ صحیح است.

۴۵۱- گزینه ۴ صحیح است.

۴۵۲- گزینه ۳ صحیح است.

۴۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.مواد ۱۳۱۹ و ۱۳۱۸ ق.م

۴۵۴- گزینه ۴ صحیح است.

۴۵۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و۲ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۴- گزینه ۱ صحیح است.

۴۶۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۱ ق.م

۴۶۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۶۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۶۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۳۲۱ ق.م و ماده ۱۳۲۲ ق.م

۴۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۳ ق.م

۴۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۳ ق.م

۴۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۳ ق.م

۴۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۳ ق.م

۴۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۳ ق.م

۴۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۳۲۴ و ۱۳۲۳ ق.م

۴۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۹۲- گزینه ۲ صحیح است.

۴۹۳- گزینه ۱ صحیح است.

۴۹۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۳۲۳ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۳۲۴ ق.م

۴۹۶- گزینه ۱ صحیح است.

۴۹۷- گزینه ۲ صحیح است.

۴۹۸- گزینه ۱ صحیح است.

۴۹۹- گزینه ۲ صحیح است.

۵۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۳۲۵ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟