تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۵
۹۴ شنبه ۱۰ مرداد

۳۰۱- دفتر تاجری که طبق قانون تجارت تنظیم نشده علیه چه شخصی سندیت دارد؟

۱- کلیه اشخاصی که با تاجر معامله کرده‌اند.

۲- کسانی که تاجر مدعی طلب از آنها است.

۳- خود تاجر

۴- علیه هیچ شخصی سندیت ندارد.

۳۰۲- دفاتر تاجر در مقابل غیرتاجر چه اعتباری دارد؟

۱- اگر دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد دلیل محسوب می‌شود.

۲- ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود.

۳- به هیچ وجه اعتبار ندارد.

۴- در هر حال دلیل محسوب می‌شود.

۳۰۳- تجزیه ناپذیری محتوای دفتر تاجر ……………

۱- مختص موردی است که آنچه تجزیه می‌شود قید و مقید باشد.

۲- مختص موردی است که آنچه تجزیه می‌شود وصف و موصوف باشد.

۳- م%Aبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران