تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۱
۹۴ پنج شنبه ۰۸ مرداد

۲۰۱- در اقرار …………… اثبات جزئی که به سود مقر است بر عهده خود او قرار دارد.

۱- مقید                                                     ۲- موصوف

۳- مرکب                                                   ۴- گزینه ۲ و ۳

۲۰۲- اگر مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و سپس مدعی رد آن شود ……………

۱- می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۲- می‌تواند رسید پرداخت پولی که اقرار به گرفتن آن کرده است را ارایه دهد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۲۰۳- کدام یک از اقرارهای ذیل تجزیه پذیر می‌باشد؟

۱- اقرار مرکب                                           ۲- اقرار مقید

۳- اقرار موصوف                                      ۴- گزینه ۱ و ۳

۲۰۴- اقرار متعاقب به استثنا ……………

۱- از اقسام اقرار مرکب می‌باشد.

۲- از اقسام اقرار مرکب نمی‌باشد.

۳- در صورتی که استثنا منفصل باشد از اقسام اقرار مقید می‌باشد.

۴- در صورتی که استثنا منفصل باشد از اقسام اقرار مرکب می‌باشد.

۲۰۵- کدام یک از اقرارهای ذیل تجزیه ناپذیرند؟

۱- اقرار مرکب                                           ۲- اقرار متعاقب به استثنای متصل

۳- اقرار متعاقب به استثنای منفصل              ۴- هیچکدام

۲۰۶- اقرار متعاقب به استثنا ……………

۱- تجزیه ناپذیر است.

۲- تجزیه پذیر است.

۳- در صورتی که استثنا متصل باشد تجزیه ناپذیر است.

۴- در صورتی که استثنا منفصل باشد تجزیه ناپذیر است.

۲۰۷- اگر اقرار دارای دو جزء گوناگون و مرتبط باشد ……………

۱- مقرباید نسبت‌به آنچه که موردادعای او است ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.

۲- مقر می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۳- مقر می‌تواند اثبات آنچه را که ادعا می‌کند به عهده بگیرد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۰۸- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱- در مقرله اهلیت شرط نیست.

۲- اقرار معلق مؤثر نیست.

۳- اختلاق مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

۴- اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر نیست.

۲۰۹- اقرار شفاهی، اقراری است که ……………

۱- حین مذاکره در دادگاه به عمل می‌آید.

۲- در خارج از دادگاه به عمل می‌آید و توسط شهادت شهود ثابت می‌شود.

۳- ضمن دادخواست به عمل می‌آید.

۴- نزد طرف دعوا به عمل می‌آید و با سوگند او ثابت می‌شود.

۲۱۰- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به وصفی باشد:

۱- مقرله می‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی که به نفع او است به ضرر مقر استفاده کند.

۲- مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی که به نفع او است به ضرر مقر استفاده کند.

۳- چنین اقراری مؤثر نیست.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۱۱- در صورت اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ….

۱- اثر اقرار از بین می‌برد.

۲- خدشه‌ای به اقرار وارد نمی‌شود.

۳- اعتبار اقرار به نظر دادگاه خواهد بود.

۴- در صورتی که قراینی صحت اقرار را تأیید کنند دادگاه مکلف به قبول اقرار است.

۲۱۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار قاطع دعوا می‌باشد.

۲- رأی مستند به اقرار قابل تجدید نظر می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۱۳- اخبار به حقی به نفع و ضرر غیر …………… محسوب می‌شود.

۱- اقرار                                                    ۲- شهادت

۳- ادعا                                                      ۴- هیچکدام

۲۱۴- اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر …………… محسوب می‌شود.

۱- اقرار                                                    ۲- شهادت

۳- ادعا                                                      ۴- هیچکدام

۲۱۵- توان اثباتی اقرار در ارتباط با امور …………… می‌باشد.

۱- موضوعی                                             ۲- حکمی

۳- موضوعی و حکمی                                ۴- هیچکدام

۲۱۶- اقرار هر یک از وارثان علیه وراث دیگر ……………

۱- مؤثر می‌باشد.                                       ۲- مؤثر نمی‌باشد.

۳- اصولاً مؤثر می‌باشد.                             ۴- اصولاً مؤثر نمی‌باشد.

۲۱۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اشتباه مقر نسبت به امور موضوعی در صورت اثبات اثر اقرار پیشین را زایل می‌کند.

۲- اشتباه مقرنسبت به‌امورحکمی درصورت اثبات اثراقرار پیشین را زایل می‌کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۱۸- اقرار در خارج از دادگاه ……………

۱- به عنوان اقرار نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

۲- اگر کتبی باشد می‌تواند در حد سند معتبر باشد.

۳- اگر با شهود قابل اثبات باشد می‌تواند در حد گواهی معتبر باشد.

۴- هر سه مورد

۲۱۹- کدام یک از اقرارهای ذیل به عنوان اقرار معتبر می‌باشد؟

۱- اقرار کتبی                                            ۲- اقرار شفاهی

۳- اقرار در خارج از دادگاه                          ۴- گزینه ۱ و ۲

 

کتاب دوم: در اسناد

 

۲۲۰- سند عبارت است از ……………

۱- هر نوشته که در مقام اثبات دعوی قابل استناد باشد.

۲- هر نوشته که در مقام دفاع از دعوی قابل استناد باشد.

۳- هر نوشته که در مقام اثبات یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد.

۴- هیچکدام

۲۲۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سند همیشه به صورت شفاهی می‌باشد.

۲- سند همیشه به صورت کتبی می‌باشد.

۳- سند ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

۴- هیچکدام

۲۲۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- نوشته در هر دعوایی به عنوان سند به شمار می‌آید.

۲- نوشته در هیچ دعوایی به عنوان سند به شمار نمی‌آید.

۳- نوشته در دعوایی به عنوان سند به شمار می‌آید که آن دعوا مستند به هیچ ادله دیگری نباشد.

۴- نوشته در دعوایی به عنوان سند به شمار می‌آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد.

۲۲۳- نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند محسوب می‌شود که ……………

۱- بوسیله اشخاصی که در ایجاد آن اعمال اثر دارند تنظیم شود.

۲- بوسیله اشخاصی که در ایجاد آن اعمال اثر ندارند تنظیم شود.

۳- بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود اعم از اینکه آن اشخاص در ایجاد آن اعمال اثر داشته باشند یا نداشته باشند.

۴- مورد انکار و تردید طرف مقابل قرار نگیرد.

۲۲۴- اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده‌اند اگر با نوشته‌ای اعلام شود، این نوشته …………… محسوب می‌شود.

۱- سند                                                     ۲- اقرار

۳- شهادتنامه                                             ۴- گزینه ۱ و۳

۲۲۵- گواهی اشخاص در وقوع حوادث و وقایع خارجی اگر با نوشته‌ای اعلام شود، این نوشته …………… محسوب می‌شود.

۱- سند                                                     ۲- اقرار

۳- شهادتنامه                                             ۴- هیچکدام

۲۲۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود.

۲- ممکن است نوشته‌ای در یک دعوی سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.

۳- سند مطلقاً به صورت کتبی می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۲۷- کدام یک از موارد ذیل از مصادیق سند به شمار می‌رود؟

۱- اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده‌اند اگر با نوشته‌ای اعلام شود.

۲- گواهی‌اشخاص‌دروقوع حوادث و وقایع خارجی که به‌صورت مکتوب می‌باشد.

۳- نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود و بوسیله اشخاصی که در ایجاد آن اعمال اثر داشته‌اند تنظیم و امضاء شده است.

۴- هر سه مورد

۲۲۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شهادتنامه سند محسوب می‌شود.

۲- شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود.

۳- شهادتنامه اصولاً سند محسوب می‌شود.

۴- شهادتنامه اصولاً سند محسوب نمی‌شود.

۲۲۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شهادتنامه فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

۲- شهادتنامه بیان کتبی یا شفاهی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل یا واقعه حقوقی مورد استناد دخالت نداشته‌اند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۳۰- شهادتنامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که ……………

۱- در وقوع عمل حقوقی مورد استناد دخالت داشته‌اند.

۲- در وقوع واقعه حقوقی مورد استناد دخالت داشته‌اند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۳۱- سند بر چند نوع می باشد؟

۱- دو نوع                                                 ۲- سه نوع

۳- چهار نوع                                              ۴- پنج نوع

۲۳۲- کدام یک از اسناد ذیل رسمی نمی‌باشد؟

۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد تنظیم شده باشند.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند.

۳- اسنادی که در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشند.

۴- هر سه رسمی محسوب می‌شود.

۲۳۳- اسنادی که در نزد مأمورین رسمی تنظیم شده‌اند در صورتی رسمی محسوب می‌شوند که ……………

۱- مأمورین در حدود صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند نموده باشند.

۲- مأمورین بر طبق مقررات قانونی مبادرت به تنظیم سند نموده باشند.

۳- مأمورین در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی مبادرت به تنظیم سند نموده‌ باشند.

۴- هیچکدام

۲۳۴- رعایت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر، سند را ……………

۱- از رسمیت خارج می‌کند.                         ۲- از رسمیت خارج نمی‌کند.

۳- در حکم سند رسمی قرار می‌دهد.            ۴- در حکم سند عادی قرار می‌دهد.

۲۳۵- گزارش اصلاحی دادگاه که در مقام اعلام سازش دو طرف دعوی تنظیم می‌شود ……………

۱- رسمی است مگر اینکه حاوی اعمال حقوقی باشد.

۲- رسمی است مگر اینکه حاوی اقرار باشد.

۳- عادی است.

۴- رسمی است هر چند حاوی اعمال حقوقی و اقرار باشد.

۲۳۶- دلایلی که برای اثبات ضمان قهری اقامه می‌شود تابع چه قانونی است؟

۱- قانونی که در زمان وقوع حادثه مجری بوده است.

۲- قانونی که در زمان طرح دعوی مجری بوده است.

۳- قانونی که در زمان صدور حکم مجری بوده است.

۴- قانونی که بعد از طرح دعوی و قبل از صدور حکم مجری بوده است.

۲۳۷- مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ …………… می‌باشد.

۱- صدور حکم                                          ۲- طرح دعوی

۳- تنظیم سند                                            ۴- استناد به سند

۲۳۸- اگر سندی در تاریخ تنظیم، رسمی محسوب شود ……………

۱- درزمان استناد نیز رسمی است هر چند که به موجب قوانین بعدی عادی باشد.

۲- در زمان استناد نیز رسمی است مگر اینکه به موجب قوانین بعدی عادی باشد.

۳- ممکن است در زمان استناد نیز رسمی باشد.

۴- در زمان استناد عادی می‌باشد.

۲۳۹- برای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ……………

۱- می‌توان به دایره اجرای ثبت مراجعه کرد.

۲- می‌توان در دادگاه اقامه دعوی کرد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۴۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مفاد سند در هر صورت معتبر می‌باشد.

۲- مفاد سند در هیچ صورتی معتبر نمی‌باشد.

۳- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

۴- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف عرف نباشد.

۲۴۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- رسمی بودن سند، اعتبار مفاد آن را تضمین می‌کند.

۲- رسمی بودن سند، وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر می‌سازد.

۳- رسمی بودن سند، انتساب سند به امضاء کننده را تضمین می‌کند.

۴- هر سه گزینه است.

۲۴۲- مفاد سند در صورتی که مخالف قوانین باشد ……………

۱- معتبر نمی‌باشد.

۲- معتبر می‌باشد.

۳- معتبر نمی باشد مگر اینکه آن سند رسمی باشد.

۴- معتبر نمی باشد مگر اینکه آن سند عادی باشد.

۲۴۳- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف …………… نباشد.

۱- قوانین                                                  ۲- نظم عمومی

۳- اخلاق حسنه                                         ۴- هر سه مورد

۲۴۴- کدام یک از اسناد ذیل عادی محسوب می‌شود؟

۱- اسنادی که توسط مأمور رسمی غیرصالح تنظیم شده باشند.

۲- اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشند.

۳- اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند.

۴- هر سه رسمی محسوب می‌شود.

۲۴۵- اسنادی که توسط مأمور رسمی صالح اما خارج از قلمرو صلاحیت او تنظیم شده‌اند …………… محسوب می‌شوند.

۱- عادی                                                  ۲- رسمی

۳- غیر رسمی                                           ۴- گزینه ۱ و ۳

۲۴۶- اسناد رسمی درباره کدام یک از اشخاص ذیل معتبر می‌باشد؟

۱- طرفین                                                  ۲- وراث طرفین

۳- قائم مقام طرفین                                    ۴- درباره هر سه معتبر می‌باشد.

۲۴۷- اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث ……………

۱- معتبر نمی‌باشد.

۲- معتبر می‌باشد.

۳- در صورتی معتبر می‌باشد که قانون تصریح کرده باشد.

۴- در صورتی معتبر نمی‌باشد که قانون تصریح کرده باشد.

۲۴۸- اسناد رسمی درباره قائم مقام طرفین ……………

۱- معتبر است.                                          ۲- معتبر نیست.

۳- اصولاً معتبر است.                                ۴- اصولاً معتبر نیست.

۲۴۹- چنانچه صدور سند از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد ……………

۱- دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن سند ترتیب اثر ندهد.

۲- دادگاه می‌تواند به مفاد آن سند ترتیب اثر ندهد.

۳- دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن سند ترتیب اثر ندهد مگر با ذکر دلیل.

۴- دادگاه اصولاً می‌تواند به مفاد آن سند ترتیب اثر ندهد.

۲۵۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ارزیابی سند با دادگاه است.

۲- سند در صورتی معتبر است که وجدان دادرس را قانع کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۵۱- دو طرف قراردادی که در سند آمده است ……………

۱- می‌توانند به وجود سند بین خود استناد کنند.

۲- می‌توانند به وجود سند در برابر شخص ثالث استناد کنند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۵۲- اشخاص ثالث …………… به وجود سند رسمی استناد کنند.

۱- می‌توانند                                               ۲- نمی‌توانند

۳- اصولاً می‌توانند                                     ۴- اصولاً نمی‌توانند

۲۵۳- تاریخ سند رسمی به زیان اشخاص ثالث ……………

۱- قابل استناد است.                                   ۲- قابل استناد نمی‌باشد.

۳- اصولاً قابل استناد است.                         ۴- اصولاً قابل استناد نمی‌باشد.

۲۵۴- تاریخ سند …………… به زیان اشخاص ثالث قابل استناد است.

۱- رسمی                                                  ۲- عادی

۳- رسمی و عادی                                      ۴- هیچکدام

۲۵۵- اگر طرفی که سند عادی بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید ……………

۱- آن سند اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کند.

۲- آن سند در برابر طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبر می‌باشد.

۳- آن سند در برابر اشخاص ثالث معتبر می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۵۶- اسناد عادی در چه صورتی اعتبار اسناد رسمی را دارند؟

۱- در صورتی که طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

۲- در صورتی که در محکمه ثابت شود سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۵۷- اگر در محکمه ثابت شود کسی که سند عادی را تکذیب نموده است فی الواقع آن را امضاء نموده، سند مزبور چه نوع سندی محسوب می‌شود؟

۱- سند عادی                                             ۲- سند رسمی

۳- سند عادی در حکم سند رسمی                ۴- سند رسمی در حکم سند عادی

۲۵۸- تاریخ اسناد عادی در حکم سند رسمی ……………

۱- اعتبار سند رسمی را دارند.

۲- علیه اشخاص ثالث قابل استناد می‌باشند.

۳- علیه اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۵۹- تاریخ کدام یک از اسناد ذیل علیه اشخاص ثالث قابل استناد می‌باشد؟

۱- سند رسمی                                           ۲- سند عادی

۳- سند عادی در حکم سند رسمی                ۴- هیچکدام

۲۶۰- انکار سند ناظر به دفاع کسی است که ……………

۱- سند به او منتسب است ولی علیه او مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

۲- سند به او منتسب نیست ولی علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد.

۳- سند به او منتسب نیست و علیه او نیز مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

۴- سند به او منتسب است و علیه او نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

۲۶۱- تردید ناظر به دفاع کسی است که ……………

۱- سند به او منتسب است ولی علیه او مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

۲- سند به او منتسب نیست ولی علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد.

۳- سند به او منتسب است و علیه او نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

۴- سند به او منتسب نیست وعلیه او نیز مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

۲۶۲- مقصود از تکذیب سند ……………

۱- انکار انتساب سند و اصالت آن است.

۲- تردید نسبت به سند و اصالت آن است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۶۳- چنانچه سندی که مورث امضاء کرده است علیه وراث مورد استناد قرار گیرد:

۱- وراث می‌توانند نسبت به انتساب سند به مورث تردید نمایند.

۲- وراث می‌توانند انتساب سند به مورث را انکار نمایند.

۳- وراث می‌توانند انتساب سند به مورث را تکذیب نمایند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۶۴- کدم گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هیچکس نمی‌تواند درباره امضای منتسب به خود تردید کند.

۲- مقصود از تکذیب، انکار انتساب سند است خواه از سوی امضاء کننده سند باشد یا دیگری.

۳- هیچکس نمی‌تواند درباره امضای منتسب به دیگری انکار نماید.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۶۵- در مقابل اسناد رسمی کدام یک از ادعاهای ذیل مسموع است؟

۱- انکار                                                     ۲- تردید

۳- جعل                                                    ۴- هر سه مورد

۲۶۶- برای بی‌اعتبار ساختن اسناد رسمی، طرف می‌تواند ……………

۱- ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور نماید.

۲- ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌اند.

۳- ادعای تردید یا انکار نسبت به اسناد مزبور نماید.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۶۷- در مقابل اسناد …………… انکار و تردید مسموع نیست.

۱- عادی                                                   ۲- رسمی

۳- در حکم سند رسمی                               ۴- گزینه ۲ و ۳

۲۶۸- ادعای جعلیت نسبت به کدام یک از اسناد ذیل مسموع نمی‌باشد؟

۱- اسناد رسمی

۲- اسناد عادی

۳- اسناد در حکم سند رسمی

۴- نسبت به هر سه مسموع می‌باشد.

۲۶۹- نسبت به اسناد عادی کدام یک از ادعاهای ذیل مسموع نیست؟

۱- ادعای انکار                                           ۲- ادعای جعل

۳- ادعای تردید                                          ۴- هر سه ادعا مسموع است.

۲۷۰- نسبت به اسناد در حکم سند رسمی کدام یک از ادعاهای ذیل مسموع است؟

۱- ادعای انکار                                           ۲- ادعای جعل

۳- ادعای تردید                                          ۴- هر سه ادعا مسموع است.

۲۷۱- برای بی‌اعتبار کردن اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند طرف می‌تواند ……………

۱- ادعای تردید یا انکار نماید.

۲- ادعای جعل نسبت به اسناد مزبور کند.

۳- ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌اند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۷۲- کدام یک از ادعاهای ذیل ناظر به اصالت سند و درستی انتساب آن است؟

۱- ادعای جعل                                           ۲- ادعای انکار

۳- ادعای تردید                                          ۴- هر سه ادعا

۲۷۳- در اثر کدام یک از عوامل ذیل ممکن است سند از اعتبار بیافتد؟

۱- حکم قانون                                            ۲- حجر و فوت امضاء کننده

۳- رجوع از عمل حقوقی                             ۴- هر سه مورد

۲۷۴- ادعای نادرست بودن مفاد اسناد رسمی اگر ناظر به تصدیق‌ها و اعلامات مأمور رسمی تنظیم کننده سند باشد ……………

۱- تنها از طریق انکار سند ممکن است.

۲- تنها از طریق ادعای تردید ممکن است.

۳- تنها از طریق ادعای جعل ممکن است.

۴- از طریق انکار، تردید و جعل ممکن است.

۲۷۵- ادعای نادرست بودن امضاء یا مفاد اسناد رسمی، اگر مربوط به اعلام دو طرف قرارداد باشد ……………

۱- تنها از طریق ادعای جعل ممکن است.

۲- نیاز به ادعای جعل ندارد اما باید خلاف آن در دادگاه ثابت شود.

۳- نیاز به ادعای جعل و اثبات خلاف آن در دادگاه ندارد.

۴- تنها از طریق انکار سند ممکن است.

۲۷۶- ادعای نادرست بودن مفاد یا امضای اسناد رسمی ……………

۱- تنها از طریق ادعای جعل ممکن است.

۲- تنها از طریق ادعای تردید ممکن است.

۳- اگر ناظر به تصدیق‌ها و اعلامات مأمور رسمی تنظیم کننده باشد تنها از طریق جعل ممکن است.

۴- اگر ناظر به اعلام دو طرف قرارداد باشد تنها از طریق جعل ممکن است.

۲۷۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ادعای جعلیت ناظر به اصالت سند است ولی از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر ادعای انکار یا تردید باشد.

۲- ادعای انکار و تردید ناظر به اصالت سند است ولی از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر ادعای جعل باشد.

۳- ادعای جعلیت، انکار و تردید ناظر به اصالت سند است ولی از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر حکم قانون یا رجوع از عمل حقوقی یا حجر و فوت امضاء کننده سند باشد.

۴- هیچکدام

۲۷۸- وکالتنامه در اثر کدام یک از عوامل ذیل از اعتبار می‌افتد؟

۱- حجر امضاء کننده                                  ۲- ادعای جعل

۳- ادعای انکار یا تردید                               ۴- هر سه مورد

۲۷۹- وصیتنامه در اثر کدام یک از عوامل ذیل از اعتبار می‌افتد؟

۱- ادعای انکار                                           ۲- ادعای تردید

۳- ادعای جعل                                           ۴- رجوع از عمل حقوقی

۲۸۰- ادعای انکار نسبت به کدام یک از اسناد ذیل مسموع می‌باشد؟

۱- اسناد رسمی                                         ۲- اسناد در حکم سند رسمی

۳- اسناد عادی                                           ۴- گزینه ۲ و ۳

۲۸۱- ادعای تردید نسبت به کدام یک از اسناد ذیل مسموع می‌باشد؟

۱- اسناد رسمی

۲- اسناد در حکم سند رسمی

۳- اسناد عادی

۴- نسبت به هر سه سند مسموع می‌باشد.

۲۸۲- سندی که بوسیله مأمور رسمی خارج از صلاحیت او تنظیم شده در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد چه نوع سندی محسوب می‌شود؟

۱- سند رسمی                                           ۲- سند عادی

۳- سند در حکم سند رسمی                        ۴- سند در حکم سند لازم الاجرا

۲۸۳- هر گاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی بدون رعایت ترتیبات مقرره قانونی تنظیم شده باشد ……………

۱- آن سند عادی محسوب می‌شود مشروط بر آنکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد.

۲- آن سند عادی محسوب می‌شود هر چند دارای امضاء یا مهر طرف نباشد.

۳- آن سند رسمی محسوب می‌شود.

۴- آن سند در حکم سند رسمی محسوب می‌شود.

۲۸۴- سندی که توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شده و دارای امضاء یا مهر طرف می‌باشد در صورتی عادی محسوب می‌شود که :

۱- مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد.

۲- مأمور رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند ننموده باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۸۵- محاکم ایران در صورت جمع شروط مذکور در ماده ۱۲۹۵ به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه ……………

۱- اعتباری نمی‌دهند.

۲- همان اعتباری را که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد را خواهند داد.

۳- همان اعتباری را که آن اسناد مطابق قوانین ایران دارا می‌باشد را خواهند داد.

۴- هیچکدام

۲۸۶- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه که مفاد آنها مخالف …………… باشد اعتباری نخواهند داد.

۱- قوانین مربوط به نظم عمومی ایران

۲- قوانین مربوط به اخلاق حسنه ایران

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۲۸۷- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشوری که به موجب قوانین خود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر نمی‌شناسد ……………

۱- اعتباری نخواهند داد.

۲- همان اعتباری که آن اسناد در آن کشور دارا می‌باشد را خواهند داد.

۳- اصولاً‌ اعتباری نخواهند داد.

۴- همان اعتباری که آن اسناد مطابق قوانین ایران دارا می‌باشد را خواهند داد.

۲۸۸- در صورت جمع شروط، محاکم ایران در صورتی به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه اعتبار خواهند داد که ……………

۱- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در آن کشور تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

۲- نماینده سیاسی یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- گزینه ۱ یا ۲

۲۸۹- محاکم ایران اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه که توسط نماینده سیاسی ایران تصدیق شده است را در صورتی معتبر می‌شناسند که ……………

۱- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.

۲- مفاد‌ آنها مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

۳- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

۴- در صورت جمع شروط بالا محاکم ایران آن اسناد را معتبر می‌شناسند.

۲۹۰- هر گاه موافقت اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه با قوانین محل تنظیم توسط نماینده سیاسی خارجه در ایران تصدیق شده باشد ……………

۱- آن اسناد در محاکم ایران مورد قبول واقع می‌شوند.

۲- آن اسناد در محاکم ایران مورد قبول واقع نمی‌شوند.

۳- آن اسناد در محاکم ایران مورد قبول واقع می‌شوند مشروط بر آنکه وزارت امور خارجه، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.

۴- آن اسناد در محاکم ایران مورد قبول واقع می‌شوند مشروط بر آنکه وزارت دادگستری، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.

۲۹۱- تصدیق امضای نماینده سیاسی خارجه مبنی بر موافقت اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه با قوانین محل تنظیم، در خارج تهران بر عهده …………… می‌باشد.

۱- وزارت امور خارجه                               ۲- حکام ایالات و ولایات

۳- وزارت دادگستری                                 ۴- نماینده دادستان

۲۹۲- دفتر تجاری تاجر در دعاوی بازرگانی علیه تاجر دیگر چه اعتباری دارد؟

۱- همواره دلیل محسوب می‌شود.

۲- هیچگاه دلیل محسوب نمی‌شود.

۳- اگر دفتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد دلیل محسوب می‌شود.

۴- اگر دفتر مزبور مورد قبول طرف مقابل باشد دلیل محسوب می‌شود.

۲۹۳- دفتر تجاری در دعوای …………… دلیل محسوب می‌شود.

۱- تاجر بر تاجر                                        ۲- غیر تاجر بر غیرتاجر

۳- تاجر بر غیرتاجر                                  ۴- هر سه مورد

۲۹۴- دفاتر تجارتی در دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات …………… حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود.

۱- تجارتی                                                ۲- غیر تجارتی

۳- تجارتی و غیر تجارتی                           ۴- هیچکدام

۲۹۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دفتر تاجر در هر حال به زیان او قابل استناد است.

۲- دفتر تاجر در هیچ حال به زیان او قابل استناد نمی‌باشد.

۳- دفتر تاجر در صورتی به زیان او قابل استناد است که مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

۴- دفتر تاجر در صورتی به زیان او قابل استناد است که تاجر آن را تأیید نماید.

۲۹۶- در صورتی که به دفتر تجاری تاجر استناد شود ……………

۱- تاجر باید آن را ابراز کند.

۲- تاجر می‌تواند آن را ابراز کند.

۳- تاجر می‌تواند به اذن دادگاه آن را ابراز کند.

۴- تاجر اصولاً می‌تواند آن را ابراز کند.

۲۹۷- بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است اگر از ابراز آن بدون عذر موجه امتناع نماید ……………

۱- دادگاه او را اجبار به ابراز دفاتر می‌نماید.

۲- دادگاه آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار می‌دهد.

۳- دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

۴- دادگاه او را اجبار به ابراز دفاتر ‌نماید.

۲۹۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- نداشتن دفتر تجاری، عذر موجه به شمار می‌رود.

۲- قید دین در دفتر تاجر به منزله اقرار کتبی می‌باشد.

۳- دفتر تجاری تاجر علیه غیر تاجر دلیل محسوب می‌شود.

۴- هیچکدام

۲۹۹- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر ……………

۱- سندیت ندارد و جزو قراین و امارات قبول نمی‌شود.

۲- سندیت دارد.

۳- سندیت ندارد ولی جزو قراین و امارات قبول می‌شود.

۴- سندیت ندارد ولی ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود.

۳۰۰- اگر کسی به دفتر تاجر استناد کند ……………

۱- می‌تواند تفکیک کرده آنچه را که به نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند.

۲- نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که به نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند.

۳- نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که به نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

۴- اصولاً‌می‌تواند تفکیک کند.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۲۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۸۳ ق.م

۲۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۳ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۲۰۳- گزینه ۱ صحیح است.

۲۰۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۳ ق.م

۲۰۵- گزینه ۲ صحیح است.

۲۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۲۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۳ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۲۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۲۷۴ و۱۲۶۸ و۱۲۶۷ و۱۲۶۶ ق.م

۲۰۹- گزینه ۱ صحیح است.

۲۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۲ ق.م

۲۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۴ ق.م

۲۱۲- گزینه ۱ صحیح است.

۲۱۳- گزینه ۲ صحیح است.

۲۱۴- گزینه ۳ صحیح است.

۲۱۵- گزینه ۱ صحیح است.

۲۱۶- گزینه ۲ صحیح است.

۲۱۷- گزینه ۱ صحیح است.

۲۱۸- گزینه ۴ صحیح است.

۲۱۹- گزینه ۴ صحیح است.

۲۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۱- گزینه ۲ صحیح است.

۲۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ و۱ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۴ ق.م

۲۲۸-گزینه ۲ صحیح است. ماده ۱۲۸۵ ق.م

۲۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۵ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۳۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۵ ق.م

۲۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۶ ق.م

۲۳۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۳۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۴ ماده ۱۲۸۷ ق.م

۲۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۸ ق.م

۲۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۸ ق.م

۲۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۸ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۸ ق.م

۲۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۹ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۴۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۹ ق.م

۲۴۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ۱ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۴۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۳ ماده ۱۲۹۰ ق.م

۲۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۵۹- گزینه۱صحیح است. ر.ک.زیرنویس۱ماده۱۲۹۱ ق.م و ماده ۱۳۰۵ ق.م

۲۶۰- گزینه ۴ صحیح است.

۲۶۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۶۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۱ ق.م

۲۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۶۸- گزینه ۴ صحیح است.

۲۶۹- گزینه ۴ صحیح است.

۲۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۷۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۸۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۲ ق.م

۲۸۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۳ ق.م

۲۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۳ ق.م

۲۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۳ ق.م

۲۸۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۵ ق.م

۲۸۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۵ ق.م

۲۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۵ ق.م

۲۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۵ ق.م

۲۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۵ ق.م

۲۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۶ ق.م

۲۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۶ ق.م

۲۹۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۹۷ ق.م

۲۹۸- گزینه ۲صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ و۱ماده۱۲۹۷ق.م و ماده ۱۲۹۸ ق.م

۲۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۸ ق.م

۳۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۹۸ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟