تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۳۹
۹۴ چهارشنبه ۰۷ مرداد

۱۰۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ممنوع قانونی در حکم ممنوع عقلی است و اقرار به آن اثر دارد.

۲- ممنوع قانونی در حکم ممنوع عقلی است و اقرار به آن اثر ندارد.

۳- ممنوع قانونی در حکم ممنوع عقلی نمی‌باشد و اقرار به آن اثر دارد.

۴- ممنوع قانونی در حکم ممنوع عقلی نمی‌باشد و اقرار به‌ آن اثر ندارد.

۱۰۲- اقرار به نسب طفل ناشی از زنا ……………

۱- از نظر تبدیل دین طبیعی مربوط به انفاق به دین مدنی مؤثر است.

۲- از نظر احراز مسؤولیت مدنی پدر یا مادر مؤثر است.

۳- در هیچ صورتی مؤثر نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۰۳- فرض قانونی این است که اخبار هر کس به زیان خود ……………

۱- با واقع منطبق است.                               ۲- با واقع منطبق نیست.

۳- مؤثر می‌باشد.                                       ۴- گزینه ۱ و ۳

۱۰۴- دلالت اقرار به واقعه موضوع آن مبتنی بر ……………

۱- اماره قانونی راست بودن آن است.

۲- اماره قضایی راست بودن آن است.

۳- اماره قانونی و قضایی راست بودن آن است.

۴- هیچکدام

۱۰۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- خلاف اقرار را با سایر دلایل نمی‌توان اثبات کرد.

۲- اقراری که کذب بودن مفاد آن احراز شود اثر ندارد.

۳- اقراری که امتناع وقوع مفاد آن احراز شود اثر ندارد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۱۰۶- اقرار برای حمل ……………

۱- مؤثر است.

۲- مؤثر نیست.

۳- در صورتی که زنده متولد شود مؤثر است.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۱۰۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار برای حمل چنانچه مرده متولد شود مؤثر نیست.

۲- برای اینکه اخبار به وجود حق برای غیر تحقق یابد باید بتوان بر او اطلاق شخص کرد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۰۸- مقرله اگر به کلی مجهول باشد ……………

۱- اقرار اثری ندارد.                                   ۲- اقرار مؤثر می‌باشد.

۳- اصولاً اقرار اثری ندارد.                         ۴- اصولاً اقرار مؤثر می‌باشد.

۱۰۹- اقرار برای یکی از دو نفر معین چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۱۰- اگر مقرله فی الجمله معلوم باشد، اقرار چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۱۱- در اقرار ……………

۱- علم تفصیلی به مقرله لازم می‌باشد.

۲- علم اجمالی به مقرله لازم می‌باشد.

۳- وجود علم به مقرله لازم نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۱۲- در صورتی که مقرله قابل تعیین باشد اقرار چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۱۳- در صورت اقرار برای یکی از دو نفر معین ……………

۱- دادگاه می‌تواند مقر را به تعیین مقرله اجبار کند.

۲- هر یک از اشخاص ذینفع می‌تواند مقر را به تعیین مقرله اجبار کند.

۳- مقر موظف به تعیین مقرله می‌باشد.

۴- هر سه مورد

۱۱۴- اگر موضوع اقرار به کلی مجهول باشد ……………

۱- اقرار اثری ندارد.                                   ۲- اقرار مؤثر می‌باشد.

۳- اصولاً اقرار اثری ندارد.                         ۴- اصولاً اقرار مؤثر می‌باشد.

۱۱۵- اقرار به یکی از دو چیز چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۱۶- اگر موضوع اقرار فی الجمله معلوم باشد اقرار چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۱۷- اگر …………… قابل تعیین باشد اقرار مؤثر می‌باشد.

۱- مقرله                                                   ۲- موضوع اقرار

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۱۸- در صحت اقرار، تصدیق مقرله ……………

۱- شرط می باشد.

۲- شرط نمی‌باشد.

۳- اصولاً شرط می باشد.

۴- شرط نمی‌باشد مگر در صورت ذکر در مفاد اقرار

۱۱۹- اگر مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق وی ……………

۱- مؤثر خواهد بود.                                   ۲- اثری نخواهد داشت.

۳- اصولاً مؤثر خواهد بود.                         ۴- اصولاً اثری نخواهد داشت.

۱۲۰- در صحت اقرار ……………

۱- تصدیق مقرله شرط نمی‌باشد.

۲- تصدیق مقرله شرط می‌باشد.

۳- تصدیق مقرله شرط نمی‌باشد مگر اینکه اقرار به نسب باشد.

۴- تصدیق مقرله شرط می‌باشد مگر اینکه اقرار به نسب باشد.

۱۲۱- اقرار به نسب ……………

۱- در هر صورت صحیح می‌باشد.

۲- در هیچ صورتی صحیح نمی‌باشد.

۳- مشروط به شرایطی صحیح می‌باشد.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۱۲۲- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که تحقق نسب بر حسب ………….. ممکن باشد.

۱- عادت                                                   ۲- قانون

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۲۳- در صحت اقرار به نسب تصدیق کسی که به نسب او اقرار شده ……………

۱- شرط نمی‌باشد.                                     ۲- شرط می‌باشد.

۳- اصولاً شرط نمی‌باشد.                           ۴- اصولاً شرط می‌باشد.

۱۲۴- تصدیق صغیری که اقرار بر فرزندی او شده است برای صحت اقرار …….

۱- شرط نمی‌باشد.

۲- شرط می‌باشد.

۳- به شرط آنکه منازعی در بین نباشد شرط نمی‌باشد.

۴- به شرط آنکه منازعی در بین نباشد شرط می‌باشد.

۱۲۵- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که ……………

۱- تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد.

۲- کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۲۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقرار به نسب فرزند، تکلیف انفاق به پدر را در موارد ضروری بر دوش فرزند می‌نهد.

۲- اقرار به نسب فرزند باعث می‌شود که پدر از فرزند ارث ببرد.

۳- اثر تکذیب اقرار وسیله‌ای است تا هیچکس نتواند بدون رضای دیگری حقی برای او بوجود آورد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۲۷- اقرار به نسب ……………

۱- تنها به سود غیر و بر ضرر مقر می‌باشد.

۲- تنها به سود غیر و بر ضرر مقر نمی‌باشد.

۳- نیاز به تصدیق مقرله ندارد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۲۸- لزوم تصدیق مقرله در اقرار به نسب بدین سبب است که ……………

۱- هیچکس نمی‌تواند بدون رضای دیگری حقی برای او بوجود آورد.

۲- نسب مورد اقرار برای مقرله نیز تکالیف و زیان‌هایی به بار می‌آورد.

۳- افراد دارای آزادی اراده می‌باشند.

۴- هر سه مورد

۱۲۹- اگر کسی اقرار به ابوت دیگری که دارای نسبی شناخته شده است بکند، این اقرار ……………

۱- در نسب اثر ندارد مگر اینکه مقرله نیز کبیر باشد.

۲- در نسب اثر ندارد مگر اینکه مقرله آن را تصدیق کند.

۳- در نسب اثر ندارد مگر اینکه مقرله نیز کبیر باشد و آن را تصدیق کند.

۴- در نسبت اثر ندارد هر چند مقرله نیز کبیر باشد و آن را تصدیق کند.

۱۳۰- اگر کسی اقرار به فرزندی طفلی کند که بر طبق اماره فراش ملحق به دیگری است، اقرار او ……………

۱- نافذ می‌باشد.

۲- نافذ نمی‌باشد.

۳- نافذ نمی‌باشد مگر اینکه رابطه نامشروع او با مادر طفل اثبات شود.

۴-اصولاً نافذ می‌باشد.

۱۳۱- استناد به نزدیکی به شبهه ادعایی است که ……………

۱- نیاز به اثبات دارد و تنها به اقرار احراز نمی‌شود.

۲- به اقرار مرد احراز می‌شود.

۳- به اقرار زن احراز می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۳۲- تصدیق مجنونی که اقرار بر فرزندی او شده است برای صحت اقرار …….

۱- شرط می‌باشد.

۲- شرط نمی‌باشد.

۳- در صورتی که جنون وی دایمی باشد شرط نمی‌باشد.

۴- در صورتی که جنون وی ادواری باشد شرط نمی‌باشد.

۱۳۳- اقرار به نسب منوط به تصدیق کسی است که به نسب او اقرار شده مگر در مورد ……………

۱- صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

۲- مجنونی که اقرار بر فرزندی او شده است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۳۴- نفوذ اقرار به خویشاوندی صغیر (غیر از فرزندی) ……………

۱- نیاز به تصدیق او ندارد.

۲- نیاز به تصدیق او بعد از بلوغ دارد.

۳- نیاز به تصدیق او بعد از رشد دارد.

۴- چنانچه منازعی در بین نباشد نیاز به تصدیق او ندارد.

۱۳۵- نفوذ اقرار بر …………… نیازی به تصدیق صغیر ندارد.

۱- فرزندی صغیر                      ۲- خویشاوندی صغیر (غیر از فرزندی)

۳- گزینه ۱ و ۲                          ۴- هیچکدام

۱۳۶- اثر اقرار به خویشاوندی نسبی ……………

۱- محدود به مقر و مقرله است.

۲- درباره همه خویشان و اشخاص ذینفع مؤثر است.

۳- محدود به مقر و مقرله نمی‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۳۷- اثر اقرار به نسب مستقیم (فرزندی) ……………

۱- محدود به مقر و مقرله است.

۲- درباره همه خویشان و اشخاص ذینفع مؤثر است.

۳- محدود به مقر و مقرله نمی‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۳۸- اگر کسی اقرار بر برادری دیگری کند ……………

۱- مقرله از پدر مقر به استناد این اقرار ارث می‌برد.

۲- مقرله از پدر مقر به استناد این اقرار ارث نمی‌برد.

۳- مقرله در میراث سایر وارثان پدر مقر اثر دارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۳۹- اگر کسی اقرار بر فرزندی دیگری نماید ……………

۱- مقرله از همسر مقر ارث می‌برد.

۲- مقرله از همسر مقر ارث نمی‌برد.

۳- مقرله در میراث سایر وارثان همسر مقر اثر دارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۴۰- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………

۱- مانع صحت اقرار است.                          ۲- مانع صحت اقرار نیست.

۳- اصولاً مانع صحت اقرار است.                ۴- اصولاً مانع صحت اقرار نیست.

۱۴۱- اگر مقر به رابطه پدر و فرزندی با مقرله اعتراف کند بدین توجیه که با مادر او به شبهه نزدیکی کرده است ولی مقرله رابطه را نکاح بداند، این اختلاف ……………

۱- مانع صحت اقرار نیست.                         ۲- مانع صحت اقرار است.

۳- اصولاً مانع صحت اقرار نیست.               ۴- مانع صحت نسب نیست.

۱۴۲- قدر متیقن از مفاد ماده ۱۲۷۴ ق.م. «اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست» موردی است که:

۱- اختلاف در سبب در کیفیت حق مؤثر نباشد.

۲- ادعای مقرله مفاد اقرار را تکذیب نکند.

۳- اختلاف در سبب در مقدار حق مؤثر نباشد.

۴- هر سه مورد

۱۴۳- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار در فرضی که از نظر مالی مفاد اقرار از جهتی به زیان مقرله باشد و او را از حقی محروم سازد ……………

۱- مانع صحت اقرار می‌باشد.

۲- مانع صحت اقرار نمی‌باشد.

۳- اصولاً مانع صحت اقرار نمی‌باشد.

۴- مانع صحت اقرار نمی‌باشد مگر اینکه مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند.

۱۴۴- اقرار به وقوع صلحی که خواسته کنونی را تصدیق می‌کند ولی مقرله را از حق دیگری که لازمه سبب مورد ادعای او است محروم می‌سازد ……………

۱- صحیح است.

۲- صحیح نمی‌باشد.

۳- صحیح است اما قابل فسخ می‌باشد.

۴- در برابر مقرله قابل استناد می‌باشد.

 

باب دوم: در آثار اقرار

 

۱۴۵- هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، برای ثبوت آن حق ……………

۱- خواستن دلیل دیگر لازم نیست.

۲- ارایه دلیل دیگر لازم نیست.

۳- اصولاً خواستن دلیل دیگر لازم است.

۴- اصولاً ارایه دلیل دیگر لازم است.

۱۴۶- اقرار ……………

۱- قاطع دعوی می‌باشد.                             ۲- قاطع دعوی نمی‌باشد.

۳- اصولاً قاطع دعوی می‌باشد.                   ۴- اصولاً قاطع دعوی نمی‌باشد.

۱۴۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- قطع دعوی بر اثر اقرار به عنوان اصل می‌باشد.

۲- اقرار مدیون اماره اصابت به واقع است و مقر را در مقام مدعی قرار می‌دهد.

۳- خلاف اماره مبنای اقرار قابل اثبات نمی‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۴۸- اقرار ……………

۱- قاطع دعوی می‌باشد هر چند کذب آن ثابت گردد.

۲- قاطع دعوی می‌باشد مگر اینکه کذب آن ثابت گردد.

۳- اصولاً قاطع دعوی می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۴۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

۲- اثبات کذب اقرار اماره اصابت به واقع را از بین می‌برد.

۳- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۵۰- انکار بعد از اقرار چه حکمی دارد؟

۱- مسموع است.

۲- مسموع نیست.

۳- اصولاً‌ مسموع است.

۴- مسموع نیست مگر اینکه مقرله راضی باشد.

۱۵۱- اگر بعد از اقرار مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است، این ادعا ………..

۱- شنیده می‌شود و اثر اقرار را از بین می‌برد.

۲- شنیده نمی‌شود.

۳- شنیده می‌شود ولی مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

۴- مادامی که اثبات نشده است شنیده نمی‌شود.

۱۵۲- در صورتی که مقر برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد:

۱- این عذر شنیده می‌شود.

۲- این عذر شنیده نمی‌شود.

۳- این عذر اصولاً شنیده نمی‌شود.

۴- این عذر مادامی که اثبات نشده شنیده نمی‌شود.

۱۵۳- بعد از اقرار، کدام یک از موارد ذیل مسموع می‌باشد؟

۱- انکار اقرار                                             ۲- ادعای اشتباه در اقرار

۳- ادعای فساد اقرار                                   ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۵۴- در صورتی که مقر بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است، این عذر ……………

۱- شنیده نمی‌شود.

۲- شنیده می‌شود و اثر اقرار را زایل می‌کند.

۳- شنیده می‌شود ولی مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

۴- اصولاً شنیده نمی‌شود.

۱۵۵- کدام یک از ادعاهای ذیل مضر به اقرار می‌باشد؟

۱- ادعای فساد اقرار

۲- ادعای غلط بودن اقرار

۳- ادعای اشتباه در اقرار

۴- ادعاهای مذکور مادامی که اثبات نشده‌اند مضر به اقرار نمی‌باشند.

۱۵۶- اثبات اکراه در گرفتن اقرار ……………

۱- اقرار گرفته شده را فاسد می‌کند.

۲- اقرار گرفته شده را فاسد نمی‌کند.

۳- اصولاً اقرار گرفته شده را فاسد می‌کند.

۴- اصولاً اقرار گرفته شده را فاسد نمی‌کند.

۱۵۷- اثبات کدام یک از موارد ذیل باعث فساد اقرار می‌گردد؟

۱- اکراه در گرفتن اقرار                              ۲- اشتباه در اقرار

۳- تقلب در گرفتن اقرار                              ۴- هر سه مورد

۱۵۸- اشتباه مورد استناد مقر ……………

۱- باید ناشی از جهل به حکم باشد.

۲- باید ناشی از جهل به موضوع باشد.

۳- ممکن است ناشی از جهل به حکم یا موضوع باشد.

۴- هیچکدام

۱۵۹- اگر مقر عموی ابی را مقدم بر پسر عموی ابوینی پندارد و به عنوان وارث به طلبکار بودن او اقرار کند ……………

۱- اقرار او مؤثر می‌باشد.

۲- اثبات این اشتباه، اقرار را فاسد می‌کند.

۳- این اشتباه، مسموع نمی باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۶۰- اثبات تدلیس در گرفتن اقرار ……………

۱- برخلاف اشتباه، اقرار را فاسد می‌‌کند.

۲- برخلاف اشتباه، اقرار را فاسد نمی‌کند.

۳- مانند اشتباه، اقرار را فاسد می‌کند.

۴- مانند اشتباه، اقرار را فاسد نمی‌کند.

۱۶۱- اقرار هر کس نسبت به …………… نافذ است.

۱- خود آن شخص                                    ۲- قائم مقام آن شخص

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۶۲- اقرار هر کس در حق دیگری ……………

۱- نافذ است.                                             ۲- نافذ نیست.

۳- اصولاً نافذ است.                                   ۴- اصولاً نافذ نیست.

۱۶۳- اقرار هر کس در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که …………… آن را ملزم قرار داده باشد.

۱- قانون                   ۲- دادگاه                   ۳- عرف            ۴- هرسه مورد

۱۶۴- ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه ……………

۱- قابل استماع خواهد بود.                         ۲- قابل استماع نخواهد بود.

۳- اصولاً قابل استماع خواهد بود.               ۴- اصولاً قابل استماع نخواهد بود.

۱۶۵- اقرار ولی قهری به زیان مولی علیه ……………

۱- به استناد نمایندگی عام ولی قهری، نافذ است.

۲- مطلقاً صحیح نیست.

۳- در صورتی صحیح است که ولی بتواند درستی اخبار خود را در دادگاه ثابت کند.

۴- مطلقاً صحیح است.

۱۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار ولی درحکم اقرار وکیل است و نافذ می‌باشد.

۲- اقرار ولی درحکم اقرار وکیل است و نافذ نمی‌باشد.

۳- اقرار ولی در حکم اقرار وکیل نیست و نافذ می‌باشد.

۴- اقرار ولی در حکم اقرار وکیل نیست و نافذ نمی‌باشد.

۱۶۷- اقرار قیم به زیان مولی علیه ……………

۱- قابل استناد است.

۲- فرض مربوط به رعایت مصلحت مولی علیه از سوی قیم را از بین می‌برد.

۳- در صورتی پذیرفته می‌شود که قیم بتواند درستی اخبار خود را در دادگاه ثابت کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۶۸- اقرار کدام یک از اشخاص ذیل به تنهایی به زیان منوب عنه قابل استناد است؟

۱- ولی                                                     ۲- قیم

۳- وصی                                                  ۴- هیچکدام

۱۶۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که ……………

۱- اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد.

۲- ادله و قراینی بر وقوع شهادت به اقرار موجود باشد.

۳- مقر مجدداً در دادگاه حاضر به اقرار شود.

۴- گزینه ۱ یا ۲

۱۷۰- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه که بوسیله شهادت شهود اثبات می‌گردد ……………

۱- قاطع دعوی می‌باشد.

۲- قاطع دعوی نمی‌باشد.

۳- قاطع دعوی می‌باشد مگر خلاف آن احراز گردد.

۴- قاطع دعوی نمی‌باشد مگر اینکه شهود معتبر باشند.

۱۷۱- کدام گزینه صحیح می‌‌باشد؟

۱- تعیین ارزش شهادتی که بر اقرار داده می‌شود بسته به نظر دادگاه می‌باشد.

۲- اقرار قاطع دعوی می‌باشد.

۳- شهادتی که بر اقرار خارج از دادگاه داده می‌شود قاطع دعوی می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۷۲- اثر شهادتی که بر اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه داده می‌شود …………… است.

۱- مطلق و نوعی                                        ۲- مطلق و نسبی

۳- مشروط و نوعی                                    ۴- مشروط و نسبی

۱۷۳- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را چگونه می‌توان اثبات نمود؟

۱- با شهادت شهود

۲- با ادله و قراینی که بر وقوع اقرار دلالت دارد.

۳- گزینه ۱ یا ۲

۴- هیچکدام

۱۷۴- اقرار کتبی ……………

۱- در حکم اقرار شفاهی می‌باشد.

۲- در حکم اقرار شفاهی نمی‌باشد.

۳- اصولاً در حکم اقرار شفاهی می‌باشد.

۴- اصولاً در حکم اقرار شفاهی نمی‌باشد.

۱۷۵- اخبار از وجود حق به زیان دیگری ……………

۱- اقرار است هر چند که کتبی باشد.

۲- شهادت است هر چند که کتبی باشد.

۳- شهادت است مگر اینکه کتبی باشد.

۴- اقرار است مگر اینکه کتبی باشد.

۱۷۶- اقرار کتبی واقع درخارج از محکمه را در چه صورتی می‌توان اثبات کرد؟

۱- با اثبات اصالت سند

۲- با اثبات انتساب سند به مقر

۳- با اثبات اصالت سند و انتساب آن به مقر

۴- در هیچ صورتی نمی‌توان اثبات کرد.

۱۷۷- آیا مقر می‌تواند انتساب اقرارکتبی خارج از دادگاه را به خودانکار نماید؟

۱- خیر زیرا انکار مخصوص اسناد به معنی اخص می‌باشد.

۲- بله، می‌تواند.

۳- خیر، نمی‌تواند مگر اینکه مقرله راضی باشد.

۴- خیر، زیرا انکار تنها از طرف مقرله قابل طرح می‌باشد.

۱۷۸- چنانچه مقر صدور سندی که اقرار کتبی خارج از دادگاه در آن درج شده است را انکار نماید:

۱- مقر باید عدم اصالت سند را ثابت کند.

۲- مقرله باید اصالت سند را ثابت کند.

۳- دادستان باید اصالت سند را ثابت کند.

۴- دادستان باید عدم اصالت سند را ثابت کند.

۱۷۹- کدام عبارت صحیح است؟

۱- اقرار شفاهی در حکم اقرار کتبی است.

۲- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

۳- اقرار کتبی همان اخبار از وجود حق به زیان دیگری به طور کتبی است.

۴- هر سه مورد

۱۸۰- قید دین در دفتر تجار ……………

۱- به منزله اقرار است.                               ۲- به منزله اقرار نیست.

۳- قابل استناد علیه آنان نمی‌باشد.               ۴- گزینه ۲ و ۳

۱۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار …………… است.

۱- کتبی                                                    ۲- شفاهی

۳- کتبی یا شفاهی                                      ۴- هیچکدام

۱۸۲- کسی که به دفتر تجارتی دیگری استناد می‌کند:

۱- می‌تواند مفاد آن را به سود خود تجزیه کند.

۲- نمی‌تواند مفاد آن را به سود خود تجزیه کند حتی اگر تجزیه چنین اقراری ممکن باشد.

۳- نمی‌تواند مفاد آن را به سود خود تجزیه کند مگر اینکه تجزیه چنین اقراری ممکن باشد.

۴- می‌تواند مفاد آن را به سود خود تجزیه کند مگر اینکه تاجر به این امر رضایت ندهد.

۱۸۳- دفتر تجارتی در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد بین …………… قابل استناد است.

۱- تجار                                                    ۲- غیرتجار

۳- تجار و غیر تجار                                   ۴- هیچکدام

۱۸۴- دفتر تجارتی در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد بین تجار در امور …………… قابل استناد است.

۱- تجارتی                                                ۲- غیر تجارتی

۳- تجارتی و غیر تجارتی                           ۴- هیچکدام

۱۸۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- دفتر تجارتی در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجارتی قابل استناد است.

۲- دفتر تجارتی در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجارتی قابل استناد نمی‌باشد.

۳- دفتر تجارتی در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد به منزله اقرار محسوب می‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۸۶- هر گاه به دفاتر تجارتی تاجری استناد شود ولی وی آن دفاتر را ابراز نکند ……………

۱- دادگاه این امتناع را از جمله دلایل مثبته دعوی تلقی می‌کند ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد.

۲- دادگاه این امتناع را از جمله دلایل مثبته دعوی تلقی می‌کند مگر اینکه دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد.

۳- دادگاه تاجر را ملزم به ارایه دفاتر تجارتی می‌نماید.

۴- دادگاه این امر را اقرار ضمنی تاجر بر مدیونیت خود تلقی می‌نماید.

۱۸۷- هر گاه به دفاتر تجارتی تاجری استناد شود ولی وی آن دفاتر را ابراز نکند، دادگاه …………… صرف این امتناع را از جمله دلایل مثبته دعوی تلقی کند.

۱- باید                                                      ۲- می‌تواند

۳- نمی‌تواند                                               ۴- اصولاً می‌تواند

۱۸۸- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد ……………

۱- مقرله می‌تواند آن را تجزیه کند.

۲- مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کند.

۳- مقرله اصولاً می‌تواند آن را تجزیه کند.

۴- مقرله اصولاً نمی‌تواند آن را تجزیه کند.

۱۸۹- اگر مفاد ادعا پرداختن پولی به عنوان وام به طرف دعوی باشد و او به گرفتن وجه اقرار کند منتها این اقرار را مقید به این امر کند که به عنوان تأدیه طلب خود آن را پذیرفته است ……………

۱- مدعی می‌تواند اقرار به گرفتن پول را مورد استناد قرار دهد و وصف وام بودن آن را اثبات کند.

۲- مدعی نمی‌تواند اقرار به گرفتن پول را مورد استناد قرار دهد و وصف وام بودن آن را اثبات کند.

۳- مدعی نمی‌تواند اقرار را تجزیه کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۰- اگر مفاد ادعا این باشد که مالی به امانت نزد خوانده است که باید بازگرداند و خوانده به گرفتن مال به عنوان بخشش اقرار کند ……………

۱- دادگاه می‌تواند به استناد اصل عدم تبرع، خوانده را محکوم سازد.

۲- دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم سازد مگر اینکه مدعی به دلایل دیگر خلاف گفته مقر را اثبات کند.

۳- مدعی می‌تواند اقرار به گرفتن مال را مورد استناد قرار دهد و وصف امانت بودن آن را اثبات کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۹۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- از قید و وصفی که مقر برای گفته خود معین کرده است نمی‌توان صرف نظر کرد.

۲- خلاف قید و وصفی که مقر برای گفته خود معین کرده است قابل اثبات می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۲- اگر مقر اقرار به داشتن بدهی خود را مقید به مؤجل بودن وام کند …………

۱- دادگاه می‌تواند به استناد این اقرار او را پیش از فرا رسیدن موعد به پرداخت بدهی محکوم کند.

۲- دادگاه نمی‌تواند به استناد این اقرار او را پیش از فرا رسیدن موعد به پرداخت بدهی محکوم کند.

۳- دادگاه اصولاً می‌‌تواند به استناد این اقرار او را پیش از فرا رسیدن موعد به پرداخت بدهی محکوم کند.

۴- دادگاه اصولاً نمی‌تواند به استناد این اقرار او را پیش از فرا رسیدن موعد به پرداخت بدهی محکوم کند.

۱۹۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار مقید به قید تجزیه ناپذیر است.

۲- اقرار مقید به وصف تجزیه ناپذیر است.

۳- گزینه ۱ و ۲                          ۴- هیچکدام

۱۹۴- اقرار متعاقب به استثنا ……………

۱- از اقسام اقرار مقید می‌باشد.

۲- از اقسام اقرار مقید نمی‌باشد.

۳- در صورتی که استثنا متصل باشد از اقسام اقرار مقید می‌باشد.

۴- در صورتی که استثنا منفصل باشد از اقسام اقرار مقید می‌باشد.

۱۹۵-کدام یک از اقرارهای ذیل تجزیه ناپذیرند؟

۱- اقرار مقید

۲- اقرار متعاقب به استثنای متصل

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۶- اقرار به دین به استثنای مقداری از آن ……………

۱- از اقسام اقرار مقید و تجزیه ناپذیر است.

۲- از اقسام اقرار مقید و تجزیه پذیر است.

۳- از اقسام اقرار مقید نمی‌باشد.

۴- از اقسام اقرار مرکب می‌باشد.

۱۹۷- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر دارند……………

۱- مقر می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک ادعای او سند رسمی باشد.

۲- مقر می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک ادعای او سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد.

۳- مقر نمی‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۱۹۸- اقراری که دارای دو جزء گوناگون و مرتبط باشد، اقرار …………… نامیده می‌شود.

۱- مقید                                                     ۲- مرکب

۳- متعاقب به استثنای متصل                      ۴- هیچکدام

۱۹۹- در اقرار مرکب، اثبات جزئی که به سود مقر است بر عهده …………… می‌باشد.

۱- مقر                                                      ۲- مقرله

۳- مقر و مقرله                                          ۴- هیچکدام

۲۰۰- در اقرار مقید ……………

۱- اثبات جزئی که به سود مقر است بر عهده خود او می‌باشد.

۲- مقرله باید خلاف جزئی که به سود مقر می‌باشد را اثبات کند.

۳- اصولاً اثبات جزئی که به سود مقر است بر عهده خود او می‌باشد.

۴- اصولاً مقرله باید خلاف جزئی که به سود مقر می‌باشد را اثبات کند.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۶۹ ق.م

۱۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۶۹ ق.م

۱۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۹ ق.م

۱۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۹ ق.م

۱۰۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۹ ق.م

۱۰۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۰ ق.م

۱۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۰ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۱۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۲- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۵- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱۶- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و۱ ماده ۱۲۷۱ ق.م

۱۱۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۲ ق.م

۱۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۲ ق.م

۱۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۱۲۷۲ و ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۲ ق.م و زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۲۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م و زیرنویس ۵ آن ماده

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۳ ق.م و زیرنویس ۶ آن ماده

۱۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۱۲۷۳ ق.م

۱۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۴ ق.م

۱۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۴ ق.م

۱۴۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۴ ق.م

۱۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۴ ق.م

۱۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۴ ق.م

۱۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۵ ق.م

۱۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۵ ق.م

۱۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۵ ق.م

۱۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۵ ق.م

۱۴۹- گزینه۴صحیح است. مواد۱۲۷۶ و۱۲۷۵ ق.م وزیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۶ ق.م

۱۵۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۵۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۷ ق.م

۱۶۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۷۸ ق.م

۱۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۹ ق.م

۱۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۹ ق.م

۱۷۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۹ ق.م

۱۷۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۷۹ ق.م

۱۷۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۷۹ ق.م

۱۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۷۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۷۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۰ ق.م

۱۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۱ ق.م

۱۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۸۲ ق.م

۱۹۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۸۳ ق.م

۱۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۸۳ ق.م

۱۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۸۳ ق.م

۲۰۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۱۲۸۳ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟