تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۸ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۵
۹۴ سه شنبه ۰۶ مرداد

جلد سوم: در ادلّه اثبات دعوی

 

۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اثبات هر امری بر عهده خواهان دعوا می‌باشد.

۲- اثبات هر امری بر عهده خوانده دعوا می‌باشد.

۳- اثبات هر امری به عهده مدعی آن امر می‌باشد اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده.

۴- اثبات هر امری به عهده دادستان می‌باشد.

۲- هر گاه مدعی علیه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده …………… می‌باشد.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- مدعی و مدعی علیه                                ۴- دادستان

۳- هر گاه خوانده در جریان دعوا ادعای انجام دادن کار مورد تعهد را نماید اثبات این امر بر عهده …………… می‌باشد.

۱- خواهان                                                ۲- خوانده

۳- خواهان و خوانده                                   ۴- هیچکدام

۴- چنانچه زنی بر علیه شوهر خود دعوای پرداخت نفقه را اقامه کند و شوهر در مقام پاسخ، ادعای پرداخت نفقه را کند اثبات این امر بر عهده …………… می‌باشد.

۱- زن                                                       ۲- شوهر

۳- دادستان                                               ۴- زن یا شوهر برحسب نظردادگاه

۵- ادعا امری است که ……………

۱- خلاف اصل است.                                 ۲- خلاف ظاهر است.

۳- خلاف اصل یا ظاهر است.                      ۴- مطابق اصل یا ظاهر است.

۶-چنانچه متعهد در دفاع از خود وجود قوه قاهره را ادعا کند اثبات آن بر عهده …………… می‌باشد.

۱- متعهد                                                   ۲- متعهدله

۳- حاکم                                                    ۴- دادستان

۷- کدام یک از گفته‌های ذیل ادعا محسوب می‌گردد؟

۱- گفته‌ای که مخالف اصل عدم باشد.

۲- گفته‌ای که مخالف اصل استصحاب باشد.

۳- گفته‌ای که مخالف اصل برائت باشد.

۴- هر سه مورد ادعا محسوب می‌گردند.

۸- گفته‌ای که مخالف …………… باشد ادعا محسوب می‌شود.

۱- اصول حقوقی                                       ۲- فرض‌های قانونی

۳- اماره‌های قانونی                                    ۴- هر سه مورد

۹- دلیل عبارت از امری است که ……………

۱- اصحاب دعوی برای اثبات دعوی به آن استناد می‌نمایند.

۲- اصحاب دعوی برای دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

۳- اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

۴- هیچکدام

۱۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی به کار می‌رود.

۲- دلیل در اثبات اجرای حق در روابط اجتماعی به کار می‌رود.

۳- دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی به کار نمی‌رود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۱- دلیل از لوازم:

۱- اجرای حق است.

۲- اجرای حق در روابط اجتماعی است.

۳- اثبات یا دفاع از دعوی است.

۴- هر سه مورد

۱۲- حضور دو شاهد در طلاق از مصادیق کدام یک از کاربردهای دلیل می‌باشد؟

۱- اجرای حق                                            ۲- اثبات دعوی

۳- دفاع از دعوی                                        ۴- اجرای حق در روابط اجتماعی

۱۳- ارایه سند مالکیت به سردفتر برای فروش ملک از مصادیق کدام یک از کاربردهای دلیل می‌باشد؟

۱- اجرای حق                                            ۲- اثبات دعوی

۳- دفاع از دعوی                                        ۴- اجرای حق در روابط اجتماعی

۱۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- به طور معمول مدعی کسی است که دادخواست می‌دهد.

۲- گفته‌ای که مخالف جریان طبیعی و متعارف امور است ادعا می‌باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۵- اثبات اعمال حقوقی سبب حق با …………… است.

۱- مدعی                                                   ۲- دادگاه

۳- مدعی علیه                                            ۴- دادستان

۱۶- اثبات کدام یک از امور ذیل با مدعی می‌باشد؟

۱- اعمال حقوقی سبب حق          ۲- وقایع حقوقی سبب حق

۳- گزینه ۱ و ۲                          ۴- هیچکدام

۱۷- احراز مبانی قانونی دعوی با …………… می‌باشد.

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- دادگاه                                                   ۴- دادستان

۱۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اثبات مسایل ماهوی دعوی با مدعی می‌باشد.

۲- مبانی قانونی دعوی به طور معمول نیاز به اثبات دارد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹- در مواردی که دادگاه به حکم قوانین ایران باید قانون خارجی را اجرا کند ……………

۱- ذینفع باید وجود آن قانون، عرف و رویه قضایی مستند خود را در دادگاه ثابت کند.

۲- دادگاه باید وجود آن قانون، عرف و رویه قضایی را احراز نماید.

۳- وزارت امور خارجه باید وجود آن قانون، عرف و رویه قضایی را احراز نماید.

۴- سفارت خانه ایران در خارج باید وجود آن قانون، عرف و رویه قضایی را احراز نماید.

۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- احراز مبانی قانونی دعوی با دادگاه می‌باشد.

۲- احراز مبانی قانونی دعوی با دادگاه می‌باشد مگر در مواردی که دادگاه به حکم قوانین ایران باید قانون خارجی را اجرا کند.

۳- احراز مبانی قانونی دعوی با دادگاه نمی‌باشد.

۴- احراز مبانی قانونی دعوی اصولاً با دادگاه نمی‌باشد.

۲۱- در مواردی که دادگاه به حکم قوانین ایران باید قانون خارجی را اجرا کند…

۱- ذی‌نفع باید وجود قانون را ثابت کند که این امر مانع کاوش دادگاه می‌شود.

۲- ذی‌نفع باید وجود قانون را ثابت کند که این امر دادرس را پایبند می‌سازد.

۳- ذی‌نفع باید وجود قانون را ثابت کند بدون اینکه مانع کاوش دادگاه شود یا دادرس را پایبند سازد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲- کدام یک از موارد ذیل جزو ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود؟

۱- اقرار                                                    ۲- کارشناسی

۳- قسم                                                     ۴- هر سه مورد

۲۳- کدام یک از موارد ذیل جزو ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود؟

۱- اسناد

۲- شهادت

۳- مشاهدات دادرس

۴- هر سه مورد جزو ادله اثبات دعوی محسوب می‌شوند.

۲۴- کدام یک از موارد ذیل جزو ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود؟

۱- امارات                                                  ۲- معاینه محلی

۳- تحقیق محلی                                         ۴- هر سه مورد

۲۵- ادله اثبات دعوی در مقام دفاع از دعوی ……………

۱- به کار نمی‌آیند.                                      ۲- به کار می‌آیند.

۳- اصولاً به کار نمی‌آیند.                            ۴- اصولاً به کار می‌آیند.

۲۶- استناد به امری که مانع از استماع دعوی می‌شود چه نام دارد؟

۱- دفاع ماهوی                                          ۲- دفاع به معنای اخص

۳- ایراد                                                     ۴- گزینه ۱ و ۲

۲۷- ارزش و قدرت اثباتی دلایل با …………… می‌باشد.

۱- دادگاه                                                   ۲- قانون

۳- خواهان                                                ۴- عرف

۲۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ضبط صوت را در حقوق ایران نمی‌توان از دلایل اثباتی دعوا فرض کرد مگر اینکه اقرار شفاهی فرد بر روی آن ضبط شده باشد.

۲- ضبط صوت را در حقوق ایران نمی‌توان از دلایل اثباتی دعوا فرض کرد ولو اینکه اقرار شفاهی فرد بر روی آن ضبط شده باشد.

۳- ضبط صوت را در حقوق ایران می‌توان از دلایل اثباتی دعوا فرض کرد.

۴- ضبط صوت را در حقوق ایران می‌توان از دلایل اثباتی دعوا فرض کرد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

۲۹- کدام یک از دلایل ذیل در حکم امارات می‌باشد؟

۱- معاینه محلی                                          ۲- تحقیق محلی

۳- کارشناسی                                            ۴- هر سه مورد

۳۰- علم قاضی در امور حقوقی ……………

۱- به عنوان یک دلیل مستقل محسوب می‌شود.

۲- به عنوان اماره می‌تواند استفاده گردد.

۳- به عنوان یک دلیل مستقل محسوب نمی‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- مدعی در برابر امور انکار نشده تکلیفی به اثبات ندارد.

۲- مدعی در برابر امور انکار شده تکلیفی به اثبات ندارد.

۳- مدعی در برابر تمام امور اعم از انکار شده یا نشده تکلیفی به اثبات ندارد.

۴- مدعی در برابر تمام امور اعم از انکار شده یا نشده مکلف به اثبات می‌باشد.

۳۲- امارات قانونی ……………

۱- وسیله تخفیف بار دلیل می‌باشند.

۲- وسیله معافیت از بار دلیل می‌باشند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- گزینه ۱ یا ۲

۳۳- اثبات امور موضوعی به عهده چه کسی می‌باشد؟

۱- مدعی                                                   ۲- مدعی علیه

۳- دادگاه                                                   ۴- دادستان

۳۴- اثبات امور حکمی ……………

۱- بر عهده مدعی می‌باشد.                         ۲- بر عهده مدعی نمی‌باشد.

۳- اصولاً بر عهده مدعی می‌باشد.               ۴- اصولاً بر عهده مدعی نمی‌باشد.

۳۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مدعی تنها امور موضوعی را اثبات می‌کند.

۲- دادگاه وظیفه دارد توصیف و آثارقانونی لازم را برامورموضوعی‌مترتب‌نماید.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۳۶- موضوع دلیل …………… می‌باشد.

۱- امور موضوعی                                     ۲- امور حکمی

۳- اصولاً امور موضوعی                           ۴- اصولاًٌ امور حکمی

۳۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر در پرونده دلیل باشد دادگاه می‌تواند با استناد به اصول به پرونده رسیدگی کند.

۲- تا وقتی که به دلیل دسترسی داریم نمی‌توانیم به اصول استناد کنیم.

۳- تا وقتی که به اصول دسترسی داریم نمی‌توانیم به دلیل استناد کنیم.

۴- تا وقتی که به اصول دسترسی داریم نمی‌توانیم به امارات استناد کنیم.

۳۸- اثبات کدام یک از امور حکمی ذیل بر عهده مدعی می‌باشد؟

۱- قانون خارجی

۲- عرف و قاعده عرفی

۳- مقررات مربوط به احوال شخصیه سایر مذاهب

۴- هر سه مورد

۳۹- مدعی علیه در مقام دفاع از دعوی به کدام یک از موارد ذیل نمی‌تواند متوسل گردد؟

۱- ایراد

۲- دفاع ماهوی

۳- دعوای متقابل

۴- به هر سه مورد می‌تواند متوسل گردد.

کتاب اول‌: در اقرار

باب اول: در شرایط اقرار

 

۴۰- اقرار عبارت از اخبار به حقی است ……………

۱- برای خود و به ضرر غیر                      ۲- برای غیر و به ضرر خود

۳- به سود و ضرر دیگری                          ۴- به سود و ضرر خود

۴۱- اگر شخصی وجود حقی را در روابط دیگران تأیید و اعلان کند اقدام او را …………… می‌نامند.

۱- شهادت                                 ۲- اقرار

۳- ادعا                                                      ۴- هیچکدام

۴۲- اقرار عبارت است از ……………

۱- اخبار به حقی برای خود و به ضرر غیر

۲- انشای حقی برای خود و به ضرر غیر

۳- اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود

۴- انشای حقی برای غیر و به ضرر خود

۴۳- اعلان و بیان مقصود مقر از ارکان اصلی وقوع اقرار ……………

۱- نمی‌باشد.                                              ۲- می‌باشد.

۳- اصولاً‌نمی‌باشد.                                     ۴- اصولاً می‌باشد.

۴۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقرار چهره انشایی ندارد و اخبار است.

۲- اعلام اراده انشایی کشف از واقع می‌کند.

۳- بیان مقصود مقر از ارکان فرعی وقوع اقرار است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مقر لزوماً باید به قصد اخبار به زیان خویش اقدام کند.

۲- لزومی ندارد که مقر به قصد اخبار به زیان خویش اقدام کند.

۳- اگر خوانده دعوی ضمن گفته‌‌های خود مطلبی را بپذیرد که به زیان خود و سود طرف باشد اعلان او به عنوان اقرار پذیرفته می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

۲- اقرار واقع می‌شود به هر لفظی ولو دلالت بر آن ننماید.

۳- اقرار واقع می‌شود به هر عملی که دلالت بر آن نماید.

۴- گزینه ۱ و ۳

۴۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اقرار باید در دادگاه و ضمن دادرسی واقع گردد.

۲- اقرار باید در خارج از دادگاه واقع شود.

۳- اقرار ممکن است خارج از دادگاه یا ضمن دادرسی واقع شود.

۴- هیچکدام

۴۸- اقرار شفاهی خارج از دادگاه را ……………

۱- می‌توان با شهادت اثبات کرد.

۲- نمی‌توان با شهادت اثبات کرد.

۳- در صورتی می‌توان با شهادت اثبات کرد که مقر راضی باشد.

۴- در صورتی می‌توان با شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت قابل اثبات باشد.

۴۹- در اقرار:

۱- لفظ طریقیت دارد.                                 ۲- لفظ موضوعیت دارد.

۳- لفظ وسیله معمول بیان اقرار است.          ۴- گزینه ۱ و ۳

۵۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اشاره می‌تواند دلالت صریح و مستقیم بر وجود اقرار کند.

۲- عمل می‌تواند دلالت صریح و مستقیم بر وجود اقرار کند.

۳- لفظ می‌تواند دلالت صریح و مستقیم بر وجود اقرار کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۱- اقرار ……………

۱- عمل تشریفاتی می‌باشد.

۲- عمل تشریفاتی نمی‌باشد.

۳- تنها با اعلان اراده مقر مبنی بر وجود حق دیگری بر او واقع می‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۵۲- اشاره شخص لال که حاکی از اقرار باشد ……………

۱- صحیح است.                                        ۲- صحیح نیست.

۳- اصولاً صحیح است.                              ۴- اصولاً صحیح نیست.

۵۳- اشاره شخص لال که …………… حاکی از اقرار باشد صحیح است.

۱- صریحاً                                                ۲- ضمناً

۳- صریحاً یا ضمناً                                    ۴- هیچکدام

۵۴- اقرار کننده باید …………… باشد.

۱- بالغ، عاقل، رشید                                   ۲- بالغ، عاقل، قاصد

۳- بالغ، عاقل، قاصد، مختار                        ۴- بالغ، عاقل، رشید، قاصد

۵۵- اقرار کدام یک از اشخاص ذیل مؤثر می‌باشد؟

۱- صغیر                                                 ۲- مکره

۳- غیر قاصد                                             ۴- هیچکدام

۵۶- اقرار مجنونی که در حالت افاقه به سر می‌برد چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                      ۴- غیر قابل استناد است.

۵۷- کسی که اختیار انجام دادن کاری را دارد ……………

۱- اختیار اقرار به آن را دارا نمی‌باشد.

۲- اختیار اقرار به آن را نیز دارا است.

۳- اختیار اقرار به آن را دارا نمی‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- اختیار اقرار به آن را دارا نمی‌باشد مگر در صورت احراز رشد او در دادگاه.

۵۸- اقرار ناشی از شکنجه ……………

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- غیر قابل استناد می‌باشد.

۵۹- اهلیت تصرف در مقرله ……………

۱- شرط می‌باشد.                                      ۲- شرط نمی‌باشد.

۳- اصولاً شرط می‌باشد.                            ۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۶۰- وجود اهلیت تملک در کدام یک از اشخاص ذیل شرط می‌باشد؟

۱- مقرله                                                   ۲- مقرله

۳- مقر و مقرله                                          ۴- هیچکدام

۶۱- وجود اهلیت تصرف در کدام یک از اشخاص ذیل شرط می‌باشد؟

۱- مقر                                                      ۲- مقرله

۳- مقر و مقرله                                          ۴- هیچکدام

۶۲- وجود اهلیت …………… درمقرله شرط می‌باشد.

۱- تملک                                                    ۲- تصرف

۳- تملک و تصرف                                     ۴- هیچکدام

۶۳- وجود اهلیت …………… در مقر شرط می‌باشد.

۱- تملک                                                    ۲- تصرف

۳- تملک و تصرف                                     ۴- هیچکدام

۶۴- اراده مقرله در تحقق اقرار ……………

۱- نقش دارد.                                             ۲- نقشی ندارد.

۳- اصولاً نقش دارد.                                   ۴- اصولاً‌ نقشی ندارد.

۶۵- اقرار ناشی از اکراه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۶۶- اقرار دیوانه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۷- اقرار کدام یک از اشخاص ذیل باطل نمی‌باشد؟

۱- مکره                                                    ۲- دیوانه

۳- غیر قاصد                                             ۴- اقرار هر سه باطل می‌باشد.

۶۸- اقرار صغیر غیر ممیز چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۹- اقرار صغیر ممیز در مواردی که قانون حق تصرف در اموال را به او داده …………… است.

۱- نافذ                                                      ۲- باطل

۳- غیر نافذ                                                ۴- غیر قابل استناد

۷۰- اقرار مجنون ……………

۱- چنانچه دایمی باشد باطل است.

۲- چنانچه ادواری و در حال جنون باشد باطل است.

۳- چنانچه ادواری و در حال افاقه باشد نافذ است.

۴- هر سه مورد

۷۱- مقصود از قاصد که در زمره شرایط اقرار کننده آمده است چیست؟

۱- قاصد به اخبار                                      ۲- قاصد به انشاء

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۷۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقرار کننده باید به آنچه می‌گوید قاصد باشد.

۲- گفتار به هزل و شوخی و تعارف اثر حقوقی ندارد و حقی را بر مقر ثابت نمی‌کند.

۳- اقرار مکره غیرنافذ می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۷۳- اقرار سفیه در امور مالی خود چه وضعیتی دارد؟

۱- مؤثر است.

۲- مؤثر نیست.

۳- اصولاً مؤثر است.

۴- مؤثر نیست مگر در صورت رضایت مقرله

۷۴- اقرار سفیه در امور غیر مالی خود چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۷۵- اقرار سفیه در امور غیر مالی ……………

۱- صحیح است مگر اینکه دارای آثار مالی باشد.

۲- صحیح است ولو اینکه دارای آثار مالی باشد.

۳- باطل است.

۴- غیر نافذ است.

۷۶- اقرار سفیه نسبت به نسب چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۷۷- اقرار سفیه نسبت به کدام یک از موارد ذیل مؤثر نمی‌باشد؟

۱- نکاح

۲- طلاق

۳- نسب

۴- نسبت به هر سه مورد مؤثر می‌باشد.

۷۸- اقرار سفیه در امور …………… مؤثر نیست.

۱- مالی                                                     ۲- غیر مالی

۳- مالی و غیر مالی                                    ۴- هیچکدام

۷۹- اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود ……………

۱- صحیح است ولو اینکه بر ضرر دیان باشد.

۲- نافذ نیست مشروط بر اینکه بر ضرر دیان باشد.

۳- غیر نافذ است ولو اینکه بر ضرر دیان نباشد.

۴- باطل است ولو اینکه بر ضرر دیان نباشد.

۸۰- اقرار معسر نسبت به اموال خود بر ضرر دیان چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۸۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- معسر اهلیت اقرار را از دست نمی‌دهد.

۲- معسر اختیار تصرف در اموال خود را از دست می‌دهد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۸۲- اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود ……………

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- اصولاً صحیح است.                              ۴- اصولاً باطل است.

۸۳- اقرار ورشکسته نسبت به اموال دیگران ……………

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۸۴- اقرار مدعی ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ……………

۱- منشأ اثر می‌شود.

۲- منشأ اثر نمی‌شود.

۳- منشأ اثر می‌شود مگر اینکه ورشکستگی او معین گردد.

۴- منشأ اثر نمی‌شود مگر در صورت رضایت مقرله

۸۵- اقرار مدعی ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به لحاظ …………… منشأ اثر نمی‌شود.

۱- حمایت از ورشکسته                              ۲- حمایت از مقرله

۳- حفظ حقوق دیگران                                ۴- هر سه مورد

۸۶- اقرار مدعی افلاس در امور راجع به اموال خود ……………

۱- منشأ اثر نمی‌شود مگر اینکه عدم افلاس او معین گردد.

۲- منشأ اثر نمی‌شود ولو اینکه عدم افلاس او معین گردد.

۳- منشأ اثر می‌شود.

۴- منشأ اثر می‌شود مگر اینکه افلاس او معین گردد.

۸۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در مقرله اهلیت شرط می‌باشد.

۲- در مقرله اهلیت شرط نمی‌باشد.

۳- مقرله بر حسب قانون باید بتواند دارای مقربه بشود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- امتناع طبیعی و عقلی بر خلاف امتناع قانونی مانع نفوذ اقرار است.

۲- امتناع طبیعی و عقلی بر خلاف امتناع قانونی مانع نفوذ اقرار نیست.

۳- امتناع طبیعی و عقلی نیز مانند امتناع قانونی مانع نفوذ اقرار است.

۴- امتناع طبیعی و عقلی نیز مانند امتناع قانونی مانع نفوذ اقرار نیست.

۸۹- اقرار به نسب طفلی که مسن‌تر از پدر است ……………

۱- مؤثر می‌باشد.                                       ۲- مؤثر نمی‌باشد.

۳- اصولاً مؤثر می‌باشد.                             ۴- اصولاً مؤثر نمی‌باشد.

۹۰- اقرار به نسب طفل متولد از زنا ……………

۱- از مصادیق امتناع طبیعی است.               ۲- مؤثر نمی‌باشد.

۳- مؤثر می‌باشد.                                       ۴- گزینه ۱ و ۲

۹۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اقرار به نسب طفلی که مسن‌تر از پدر است از مصادیق امتناع طبیعی و عقلی بوده و مؤثر نمی‌باشد.

۲- اقرار به نسب طفل متولد از زنا ازمصادیق امتناع قانونی بوده و مؤثر می‌باشد.

۳- اقرار به نسب طفل متولد از زنا ازمصادیق امتناع قانونی بوده ومؤثر نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۹۲- اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او ……………

۱- مؤثر خواهد بود.                                   ۲- مؤثر نخواهد بود.

۳- اصولاً مؤثر خواهد بود.                         ۴- اصولاً مؤثر نخواهد بود.

۹۳- اثر مستقیم اقرار ……………

۱- اثبات حق به سود مقرله می‌باشد.

۲- قابلیت استناد آن برای همه می‌باشد.

۳- از بین بردن حق مقرله می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۹۴- اقرار به عنوان واقعه حقوقی ……………

۱- تنها به سود مقرله قابل استناد می‌باشد.

۲- تنها به ضرر مقر قابل استناد می‌باشد.

۳- برای همه قابل استناد است.

۴- برای هیچ کس قابل استناد نمی‌باشد.

۹۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وارثان متوفی حقی را که اقرار برای او اثبات کرده است به میراث نمی‌برند.

۲- وارثان متوفی نمی‌توانند به اقراری که به سود مورث شده است استناد کنند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۶- اقرار معلق چه حکمی دارد؟

۱- مؤثر است.                                           ۲- مؤثر نیست.

۳- اصولاً مؤثر است.                                 ۴- اصولاً‌ مؤثر نیست.

۹۷- مقربه …………… حقی معلق باشد.

۱- می‌تواند                                                ۲- نمی‌تواند

۳- اصولاً می‌تواند                                      ۴- اصولاً‌ نمی‌تواند

۹۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اخبار به حق می‌تواند به طور معلق واقع گردد.

۲- انشاء ممکن است سببی معلق را به وجود آورد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۹۹- اقرار به کدام یک از امور ذیل مؤثر می‌باشد؟

۱- اقرار به امری که عقلاً ممکن نباشد.

۲- اقرار به امری که عادتاً ممکن نباشد.

۳- اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست.

۴- هیچکدام

۱۰۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- موضوع اقرار ممکن است حقی معلق باشد.

۲- دلیل کذب اقراری که به حکم عقل یا عادت امکان ندارد با خود آن همراه است.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱-گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۵۷ ق. م
۲-گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۵۷ ق. م
۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۸-گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ و۱ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۱۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ و۴ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۵۷ ق. م
۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۵۸ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده
۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۵۸ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده
۲۴- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۵۸ ق. م و زیرنویس ۱ آن ماده
۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۸ ق. م
۲۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۸ ق. م
۲۷- گزینه ۲ صحیح است.
۲۸- گزینه ۲ صحیح است.
۲۹- گزینه ۴ صحیح است.
۳۰- گزینه ۴ صحیح است.
۳۱- گزینه ۱ صحیح است.
۳۲- گزینه ۱ صحیح است.
۳۳- گزینه ۱ صحیح است.
۳۴- گزینه ۴ صحیح است.
۳۵- گزینه ۳ صحیح است.
۳۶- گزینه ۳ صحیح است.
۳۷- گزینه ۲ صحیح است.
۳۸- گزینه ۴ صحیح است.
۳۹- گزینه ۴ صحیح است.
۴۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۵۹ ق.م
۴۶- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۶۰ ق.م و زیرنویس ۳ آن ماده
۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۰ ق.م
۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۶۰ ق.م
۴۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۰ ق.م
۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۰ ق.م
۵۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۰ ق.م
۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۱ ق.م
۵۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۱ ق.م
۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۲ ق.م
۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۲ ق.م
۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۵۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۳- گزینه ۳ صحیح است.
۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۶۸- گزینه ۲ صحیح است.
۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۷۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۶۲ ق.م و زیرنویس ۵ آن ماده
۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ و۴ ماده ۱۲۶۲ ق.م
۷۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک.ماده ۱۲۶۳ ق.م
۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۴ ق.م
۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۴ ق.م
۸۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۴ ق.م
۸۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۴ ق.م
۸۳- گزینه ۱ صحیح است.
۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۵ ق.م
۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۵ ق.م
۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۵ ق.م
۸۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۶ ق.م
۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۶ ق.م
۸۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۶ ق.م
۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۶ ق.م
۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۶ ق.م
۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۷ ق.م
۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۷ ق.م
۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۷ ق.م
۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۱۲۶۷ ق.م
۹۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۸ ق.م
۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۸ ق.م
۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۸ ق.م
۹۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۱۲۶۹ ق.م
۱۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۸ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۱۲۶۹ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟