تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۴۱
۹۴ دوشنبه ۰۵ مرداد

آزمون جامع

۳۲۱- کدامیک از حقوق ذیل غیرمنقول است؟

الف) حق ارتفاق

ب) حق سکنی

ج) حق تحجیر

د) هرسه مورد

۳۲۲- براساس قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق مدعی :

الف) از طریق بینه (گواهی) سبب بی‌اعتباری تصرف می‌شود.

ب) ‌از طریق اقرار متصرف فعلی سبب بی اعتباری تصرف می‌شود.

ج) از هر طریق که باشد سبب بی‌اعتباری تصرف می‌شود.

د) تأثیری در اعتبار تصرف ندارد.

۳۲۳- کدامیک از ایقاعات زیر دو طرفه است ؟

الف) احیای اراضی موات

ب ) حیازت مباحات

ج) ابراء

د) تحجیر

۳۲۴- اگر موضوع تعهد شیء معینی باشد و متعهد شیء گرانقیمت‌تری بدهد، متعهدّله :

الف) حق دارد از گرفتن آن خودداری کند.

ب) حق ندارد از گرفتن آن خودداری کند.

ج) با پرداخت تفاوت قیمت، حق گرفتن آن را دارد.

د) اگر از جنس شیء مورد تعهد نباشد، حق دارد از گرفتن آن خودداری کند.

۳۲۵- کارگری برای مطالبه دستمزد خود، علیه کارفرما طرح دعوی نموده ولی کارفرما در دادگاه ادعا می‌نماید چون قبلاً مبلغی از کارگر طلبکار بوده، نباید دستمزد کارگر را بپردازد، تکلیف چیست ؟

الف) بین دو دین تهاتر حاصل گردیده و کارگر حق مطالبه دستمزد را ندارد.

ب) مورد از موارد تهاتر نبوده و دادگاه باید حکم بر محکومیت کارفرما به پرداخت دستمزد کارگر بدهد.

ج) چنانچه کارگر متأهل باشد بین دو دین تهاتر حاصل گردیده و کارگر حق مطالبه دستمزد را ندارد.

د) چنانچه کارگر مجرد باشد بین دو دین تهاتر حاصل گردیده و کارگر حق مطالبه دستمزد را ندارد.

۳۲۶- از بین رفتن تعهد سابق و بوجود آمدن تعهد جدید به سود شخص دیگری غیر از متعهدله اول :

الف) اصلاً تبدیل تعهد نیست.

ب) تبدیل تعهد از طریق تبدیل داین است.

ج) تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون است.

د) تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشأ دین است.

۳۲۷- کدام عبارت صحیح است؟

الف) برای تحقق مالکیت مافی‌الذمه، جمع‌آمدن دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص ضروری است.

ب) در موردی که وارثی از مورث خود طلبکار است مالکیت مافی‌الذمه رخ می‌دهد.

ج) در موردی که مضمون عنه مالک فی‌الذمه خود شود باعث سقوط تعهد ضامن نمی‌شود.

د) اگر مضمون له مورث ضامن باشد و بمیرد، ضامن مالک مافی‌الذمه خود می‌شود ولی حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد.

۳۲۸- در صورتی که بیع کلی از روی نمونه باشد و نمونه پیش از تسلیم موردمعامله تلف شود …

الف) متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب است نمی‌تواند بدهد.

ب) از نوع متوسط به انتخاب خود وفای به عهد می‌کند.

ج) انتخاب مصداق کلی با مدیون است.

د) از عالی‌ترین نوع باید انتخاب کند.

۳۲۹- هرگاه مشتری مبیع را که مال قیمی بوده به شخص دیگری فروخته باشد و سپس بیع اقاله شود، مشتری مکلف به دادن چه مالی به بایع است؟

الف) بالاترین قیمت از زمان فروش مبیع به شخص ثالث تا زمان اقاله.

ب) قیمت بازار در زمان فروش مبیع به شخص ثالث

ج) قیمت مبیع در زمان اقاله

د) قیمتی که از فروش مال بدست آورده است.

۳۳۰- اگر کالای فروخته شده دارای عیب باشد و خریدار بخواهد ارش بگیرد، میزان آن چه مقدار است؟

الف) خسارت ناشی از عیب کالا

ب) تفاوت قیمت کالای بی‌عیب و معیب در بازار

ج) تفاوت قیمت کالای بی‌عیب در بازار و ثمن معامله

د) به نسبت قیمت کالای بی‌عیب و معیب در بازار از ثمن معامله کسر می‌شود.

۳۳۱- خیار شرط وقتی ایجاد می‌شود که :

الف) در قرارداد شرط فعل درج شده باشد.

ب) ضمن عقد به یکی از طرفین یا ثالث، اختیار فسخ معامله داده شود.

ج) یکی از طرفین از اجرای عملی که بر عهده اوست، امتناع ورزد.

د) در مورد معامله ویژگی خاصی شرط شده باشد.

۳۳۲- طرفین عقد اجاره یک اتومبیل مادام که در مجلس عقد حضور داشته باشند، تحت چه عنوانی حق برهم زدن قرارداد را دارند؟

الف) خیار مجلس

ب) خیار حیوان

ج) خیار تأخیر ثمن

د) هیچکدام

۳۳۳- هرگاه بایع و مشتری با علم بر عدم قدرت بر تسلیم مبیع، معامله کنند و پس از عقد بایع قادر بر تسلیم گردد،‌عقد بیع :

الف) غیرنافذ است.

ب) منفسخ است.

ج) صحیح است.

د) باطل است.

۳۳۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) وصی مطلقاً نمی تواند وصایت را رد کند.

ب) وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند.

ج) وصی می تواند بعد از موصی وصایت را رد کند.

د) وصی نمی تواند بعد از فوت موصی وصایت را رد کند مگر اینکه جاهل به وصیت باشد.

۳۳۵- هر گاه وراث اخوه ابوینی و اخوه امی متعدد باشند…….

الف) ترکه بالسویه بین آنها تقسیم می شود.

ب) اخوه امی سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی است.

ج) اخوه امی ثلث ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی است.

د) اخوه ابوینی نصف اخوه امی ارث می برند.

۳۳۶- هر گاه وارث متوفی چند دایی و چند خاله ابوینی یا ابی باشد……

الف) ترکه بین آنها بالسویه تقسیم خواهد شد.

ب) ذکور دو برابر اناث ارث می برند.

ج) ثلث ترکه به خاله ها و ثلث دیگر به دایی ها می رسد.

د) نصف ترکه به خاله ها و نصف دیگر به دایی ها می رسد.

۳۳۷- چنانچه شخصی که دارای تابعیت کشور خارجی می‌باشد اهلیت لازم مطابق قانون خود برای انجام معامله نداشته باشد :

الف) معامله ایشان معتبر نیست.

ب) معامله ایشان معتبر است مشروط به اینکه مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشد.

ج) اگر ارزش مورد معامله بیشتر از ده میلیون ریال باشد، معامله ایشان معتبر نیست.

د) اگر ارزش مورد معامله بیشتر از بیست میلیون ریال باشد، معامله ایشان معتبر نیست.

۳۳۸- در صورت غیبت ولی قهری…..

الف) دختر می تواند همواره شخصاً اقدام به ازدواج نماید.

ب) دختر مطلقاً نمی تواند شخصاً اقدام به ازدواج نماید.

ج) دختر اصولاً می تواند شخصاً اقدام به ازدواج نماید.

د) در صورت ضرورت ازدواج، دختر می تواند اقدام به ازدواج نماید.

۳۳۹- نکاح مرد مسلمان با مشترک غیر کتابی ….

الف) باطل است.

ب) از سوی مرد قابل قسخ است.

ج) صحیح است.

د) غیر نافد است.

۳۴۰- نکاح چه نوع عقدی است؟

الف) تشریفاتی

ب) رضایی

ج) عقدی که با معاطات انجام می شود.

د) ب و ج

۳۴۱- هر گاه در نکاح شرط خیار شده باشد، شرط …. و نکاح …… است.

الف) باطل – باطل

ب) باطل – صحیح

ج) باطل – غیر نافذ

د) صحیح – صحیح

۳۴۲- شرط مدت برای پرداخت مهر….

الف) مطلقاً باطل است.

ب) صحیح است.

ج) باطل و مبطل نکاح است.

د) غیر نافذ است.

۳۴۳- تمکین ارادی زن قبل از دریافت مهر…..

الف) مسقط حق حبس او است.

ب) مسقط حق مطالبه او نیست.

ج) مسقط حق حبس او نیست.

د) الف و ب

۳۴۴- اگر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی نکاح فسخ شود، زن مستحق دریافت ……

الف) مهر المتعه است.

ب) مهر المثل است.

ج) هیچ مهری نیست.

د) نصف مهر المتعه است.

۳۴۵- در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد زن مستحق چه مهری است؟

الف) مهر المسمی که بعداً معلوم می شود.

ب) مهر المثل

ج) مهر المتعه

د) زن مستحق هیچ مهری نیست.

۳۴۶- نفقه اولاد در صورت فوت پدر با کیست؟

الف) مادر

ب) اجداد پدری و مادری

ج) اجداد پدری و مادر به طور تساوی

د) اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب

۳۴۷- اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد داشته باشد، پرداخت نفقه او به عهده کیست؟

الف) نفقه به عهده پدر است.

ب) به نسبت سهم‌الارثی که می‌برند، نفقه را هم به عهده دارند.

ج) پدر و اولاد مستحق نفقه به طور تساوی نفقه را می‌پردازند.

د) پدر و مادر نصف نفقه و اولاد نصف دیگر را به عهده دارند.

۳۴۸- معامله قیم به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود :

الف) صحیح است.

ب)‌صحیح نیست.

ج) صحیح ولی قابل فسخ است.

د) اگر معامله مال منقول باشد، صحیح است.

۳۴۹- اثبات رشد در دادگاه منصرف به کدامیک از موارد ذیل است ؟

الف) قبل از بلوغ

ب) بعد از بلوغ ولی قبل از رسیدن شخص به سن ۱۸ سال.

ج) بعد از بلوغ و بعد از رسیدن شخص به سن ۱۸ سال.

د) هیچکدام

۳۵۰- آیا تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر است؟

الف) تاریخ سند در صورتی در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد که درستی آن در دادگاه احراز شود.

ب) در مورد اسناد رسمی، تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی اعتبار ندارد.

ج)‌اعتبارتاریخ سند مانند مفاد آن نسبی است و در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد.

د) تاریخ سند در هرحال علیه اشخاص ثالث معتبر است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۳۲۱- د صحیح است

هر سه حق مزبور با توجه به تعریف قانون مدنی، فقط در مال غیرمنقول قابل تصور هستند. بنابراین هر سه غیر منقولند.

۳۲۲- ب صحیح است.

ماده ۳۷ ق. م : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت ، مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

۳۲۳- ج صحیح است.

نکته: ایقاع عمل حقوقی با یک اراده است که اثر این عمل گاه به یک طرف و گاه به دو نفر می‌رسد. ایقاعات یکطرفه عبارتند از : ۱- احیاء زمین موات (مواد ۲۷ ، ۱۴۳، ۱۴۷ق.م)

۲- تحجیر (ماده ۱۴۲ ق.م.)

۳- حیازت مباحات (مواد ۲۷، ۱۴۶، ۱۴۷ ق.م.)

۴- اعراض از ملک (ماده ۱۷۸ ق.م.)

ایقاعات دو طرف عبارتند از :‌۱- ابراء (مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ ق.م.)

۲- فسخ (ماده ۴۴۹ ق.م.)

۳- اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ ق.م.)

۴- وصیت عهدی یا وصایت (ماده ۸۲۶ ق.م.)

۵- طلاق (ماده ۱۱۳۳ ق.م.)

۳۲۴- د صحیح است.

ماده ۲۷۵ ق.م. : متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،‌ اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

نکته : البته حکم ماده ۲۷۵ ق.م. راجع به موردی است که متعهد در صدد پرداخت چیزی غیر از جنس مورد تعهد به متعهدله باشد که در این صورت مشارالیه حق دارد از گرفتن آن خودداری کند. در فرضی که موضوع تأدیه از همان جنس مورد تعهد و با همان وزن ولی پربهاتر و مرغوبتر باشد چندان که امتناع طلبکار رنگی از لجبازی و سوء استفاده به خود بگیرد، وفای به عهد محقق می‌شود. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۲۷۵ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۲۵- ب صحیح است.

دین مربوط به انفاق در اثر تهاتر از بین نمی‌رود زیرا برای ادامه معاش طلبکار ضروری است. استناد به تهاتر وسیله‌ای برای گرفتن طلب است پس همان گونه که طلبکار نمی‌تواند وسیله اعاشه و کار بدهکار را بابت طلب خود توقیف و تملک کند (ماده ۶۵ قانون اجرای احکام) در مقام استناد به تهاتر نیز توان محروم ساختن او را از حق انفاق ندارد. همچنین است تهاتر طلب کارفرما از کارگر با دستمزد او (ماده ۴۴ قانون کار) و وصول طلبی که دولت از کارمندان متأهل خود دارد با دستمزد آنان. رجوع کنید حاشیه ۶ ماده ۲۹۴ ق.م. از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۲۶- ب صحیح است.

ماده ۲۹۳ ق.م : تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود : ۱- ….. ۲-…. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کس دیگر منتقل می‌کند.

نکته : منظور از بند ۳ ماده ۲۹۲ همان انتقال طلب است یعنی متعهدله (طلبکار) طلب خود را به شخص دیگری منتقل نماید و متعهد در مقابل شخص جدیدی مدیون گردد.

۳۲۷- الف صحیح است.

ماده ۳۰۰ ق.م. : اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد،‌ پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

نکته : مالکیت مافی‌الذمه یک واقعه حقوقی قهری است و اولین شرط آن جمع آمدن دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص است و شرط دوم جمع آمدن دو وصف در یک دارایی می‌باشد.

۳۲۸- الف صحیح است.

ماده ۲۷۹ ق.م. : اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

نکته : اگر موضوع تعهد کلی باشد متعهد باید فرد متعارف را تحویل دهد،‌متعهد نباید فرد معیوب را تحویل دهد، متعهد می‌تواند عالی‌ترین فرد را تحویل دهد.

۳۲۹- ج صحیح است.

در فرضی که مورد معامله قیمی است و تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، در صورت اقاله، باید بهای مال مزبور در زمان اقاله، پرداخت شود. (بهای روز اقاله)

۳۳۰- د صحیح است.

ماده ۴۲۷ ق.م. اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیارارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدارارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن درحال بی عیبی معین شده و بایع بایداز ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

۳۳۱- ب صحیح است.

ماده ۳۹۹ ق.م. : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. [خیار شرط درج شود]

۳۳۲- د صحیح است.

ماده ۴۵۶ ق.م. : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

۳۳۳- د صحیح است.

ماده ۳۴۸ ق.م. : بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلّم باشد.

نکته : هرگاه زمان انعقاد عقد قدرت بر تسلیم مبیع وجود نداشته باشد بیع باطل است چه بایع و مشتری عالم بر عدم قدرت باشند چه نباشند.

۳۳۴- ب صحیح است.

ماده ۸۳۴ ق. م: در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

۳۳۵- ج صحیح است.

ماده ۹۲۲ ق . م: هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل               می شود…. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

۳۳۶- الف صحیح است.

ماده ۹۳۳ ق. م: هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی، خواه همه ابی و خواه همه امی می باشند.

۳۳۷- ب صحیح است.

ماده ۹۶۲ ق.م : تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

۳۳۸- د صحیح است.

ماده ۱۰۴۴ ق. م: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

۳۳۹- الف صحیح است.

نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلم کتابی (یهودی و مسیحی و زرتشتی) جایز است اما نکاح مرد مسلمان با زن مشرک غیر کتابی باطل است.

۳۴۰- ب صحیح است.

ماده ۱۰۶۲ ق. م: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نمایند.

نکته: از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می شود. همچنین نکاح با معاطات واقع نمی شود. رجوع کنید حواشی ۱ و ۲ ماده ۱۰۶۲ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۴۱- ب صحیح است.

ماده ۱۰۶۹ ق.م : شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…..

نکته: شرط خیار برای فسخ نکاح باطل است ولی باعث بطلان عقد نمی گردد.

۳۴۲- ب صحیح است.

ماده ۱۰۸۳ ق. م: برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

۳۴۳- د صحیح است.

ماده ۱۰۸۶ ق. م: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل (حق حبس) استفاده کند. معذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.

نکته: منظور از «ایفاء وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد» تمکین به معنی خاص است نه همه آنها. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۱۰۸۵ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۴۴- ج صحیح است.

ماده ۱۱۰۱ ق. م: هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی قسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

۳۴۵- ب صحیح است.

ماده ۱۱۰۰- ق. م: در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

۳۴۶- د صحیح است.

ماده ۱۱۹۹ ق.م : نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب … .

۳۴۷- ج صحیح است.

ماده ۱۲۰۱ ق.م : …. اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند …. .

۳۴۸- ب صحیح است.

ماده ۱۲۴۰ ق.م : قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او منتقل کند.

۳۴۹- ج صحیح است.

ماده ۱۲۱۰ ق.م : هیچکس رانمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مجبور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

نکته : در جامعه ما عملاً سن ۱۸ سال سن رشداست و شخصی که به ۱۸ سال تمام شمسی می رسد اماره بر رشید بودن وی است.

۳۵۰- ب صحیح است.

ماده ۱۳۰۵ ق.م : در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبراست حتی بر علیه اشخاص ثالت، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟