تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۴۲
۹۴ دوشنبه ۰۵ مرداد

نکاح و طلاق (ماده ۱۰۳۴ الی ۱۱۵۸ قانون مدنی)

۳۰۱- زن و مردی با یکدیگر توافق نموده‌اند که در تاریخ معینی ازدواج کنند، قسمتی از مهریه هم که برای موقع ازدواج مقرر شده به زن پرداخت گردیده است. در موعد مقرر مرد حاضر به ازدواج نشده، زن چه اقدام قانونی می‌تواند علیه او به عمل آورد؟

الف) می‌تواند مرد را از طریق دادگاه ملزم به ازدواج نماید.

ب) می‌تواند بقیه مهر را از مرد مطالبه کند.

ج) هیچ اقدام قانونی برای وی میسور نیست.

د) می‌تواند به علت امتناع شوهر از ازدواج، مطالبه خسارت نماید.

۳۰۲- نکاح با دختر خواهر زن بدون اجازه زن ………. است.

الف) باطل

ب) غیرنافذ

ج) قابل فسخ

د) صحیح

۳۰۳- آیا زن می‌تواند پیش از نزدیکی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟

الف) زن پیش از نزدیکی حق تصرف در مهر را ندارد.

ب) زن در نکاح منقطع حق تصرف ندارد و در نکاح دایم مجاز است.

ج) زن پیش از نزدیکی نیز مالک تمام مهر است و می‌تواند در آن تصرف کند.

د) زن پیش از نزدیکی مالک نیم از مهر است و فقط می‌تواند در آن نیمه تصرف کند.

۳۰۴- در کدام یک از موارد ذیل، زوجه مستحق مهر‌المثل است؟

الف) هرگاه شوهر قبل از نزدیکی،‌زن خود را طلاق دهد.

ب) هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

ج)‌هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

د) در صورتی که عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد.

۳۰۵- مهرالمتعه ویژه چه موردی است؟

الف) در نکاح منقطع و پس از نزدیکی

ب) در نکاح دایم در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد.

ج) در نکاح دایم در صورتی که مهر در عقد ذکر نشده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود.

د) در نکاح منقطع در صورتی که پیش از نزدیکی، بذل مدت شود.

۳۰۶-کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با نفقه زوجه صحیح نیست؟

الف) میزان نفقه بستگی به تمکن و دارایی زوج دارد.

ب) نفقه بستگی به تمکین زن دارد.

ج) بستگی به نوح نکاح از موقت و دایم دارد.

د) بستگی به شوونات و وضعیت زن دارد.

۳۰۷- هرگاه در دایم یا موقت بودن عقد نکاح اختلاف وجود داشته باشد :

الف) نکاح، دایم محسوب می‌شود.

ب) نکاح، موقت محسوب می‌گردد.

ج) به قید قرعه معین می‌شود.

د)‌چنین نکاحی نه دایم و نه موقت فرض خواهد شد.

۳۰۸- نزدیکی به شبهه و زنا :

الف) اگر لاحق بر نکاح باشد مبطل نکاح سابق است.

ب) اگر سابق بر نکاح باشد، مبطل نکاح لاحق است.

ج) اگر سابق بر نکاح باشد از موانع نکاح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

د) اگر سابق بر نکاح باشد مانع نکاح نیست ولی مبطل نکاح سابق است.

۳۰۹- اگر در نکاح دایم، مهر تعیین نشده باشد و قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی، شوهر فوت کند، زن :

الف) استحقاق مهرالمثل را دارد.

ب) استحقاق نصف مهرالمثل را دارد.

ج) مستحق مهرالمثل است.

د) مستحق هیچ مهری نیست.

۳۱۰- در عقد نکاح :

الف) دایم، نفقه قابل اسقاط است.

ب)‌دایم، نفقه قابل اسقاط نیست.

ج) موقت، زوجه مستحق نفقه می‌باشد.

د) دایم و موقت، زوجه مستحق نفقه نمی‌باشد.

۳۱۱- هرگاه مهر تعیین شده باشد و نکاح پس از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق چیست؟

الف) مهرالمسمی

ب) نصف مهرالمسمی

ج)‌مهرالمثل

د) نصف مهرالمثل

۳۱۲- در کدام مور زن حق نفقه دارد؟

الف) عده وفات

ب) عده فسخ نکاح

ج) عده طلاق بائن

د) هیچکدام

۳۱۳- تصرفات حقوقی زن در دارایی خود در زمان مخالفت شوهر نسبت به فعالیت وی چه وضعیتی دارد؟

الف) صحیح است.

ب) باطل است.

ج) غیر نافذ است.

د) در برابر شوهرغیر قابل استناد است.

۳۱۴- در کدام مورد نکاح منحل می شود؟

الف) کفر شوهر مسلمان

ب) طلاق رجعی

ج) بذل مدت

د) هر سه مورد

۳۱۵- اشتباه در وصف اساسی همسر….

الف) اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را باطل می گرداند.

ب) اگر شرط شده باشد، عقد نکاح را غیر نافذ می گرداند.

ج) تأثیری در عقد نکاح نخواهد داشت.

د) اگر شرط شده باشد عقد نکاح را قابل فسخ می‌کند.

۳۱۶- طلاق معلق به حضور دو مردم عادل …. است.

الف) صحیح

ب) باطل

ج) غیر نافذ

د) در برابر زن غیر قابل استناداست.

۳۱۷- طلاق در طهر مواقعه ….

الف) صحیح است.

ب) صحیح است .

ج) اصولاً صحیح است.

د) اصولاً صحیح نیست.

۳۱۸- در صورتیکه عین فدیه در طلاق خلع پیش ازتسلیم تلف شود… .

الف) فدیه منحل و طلاق باطل است.

ب) فدیه منحل و طلاق غیر قابل رجوع است.

ج) فدیه منحل و طلاق قابل رجوع است.

د) فدیه و طلاق هر دو منحل می شود.

۳۱۹- عده در کدام مورد دو طهر است؟

الف) طلاق

ب) فسخ نکاح دائم

ج) بذل مدت

د) هر سه مورد

۳۲۰- عده زنی که به شبهه با کسی نزدکی کند چه مدت است؟

الف) سه طهر

ب) دو طهر

ج) چهارماه و ده روز

د) سه ماه

 

 

پاسخنامه:

 

 

۳۰۱- ج صحیح است.

ماده ۱۰۳۵ ق.م : وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

۳۰۲- ب صحیح است.

ماده ۱۰۴۹ ق.م : هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

نکته : اجازه زن بعد از نکاح ، آن را آغاز نافذ می‌کند. رجوع کنید به حاشیه ۱ ماده ۱۰۴۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان

۳۰۳- ج صحیح است.

ماده ۱۰۸۲ ق.م : به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

نکته : بلافاصله پس از نکاح زن مالک کل مهر می‌شود و در صورت طلاق پیش از نزدیکی، نصف مهریه را به مرد تملیک می‌کند در این فرض زن مستحق نیمی از مهریه پیش از نزدیکی می‌شود. (ماده ۱۰۸۹ ق.م)

۳۰۴- ج صحیح است.

ماده ۱۰۹۳ ق.م : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۳۰۵- ج صحیح است.

ماده ۱۰۹۳ ق.م : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است…. .

۳۰۶- الف صحیح است.

ماده ۱۱۰۶ ق.م : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهراست.

ماده ۱۱۰۷ ق.م : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث است که بطور معارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده ۱۱۰۸ ق.م : هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۱۳ ق.م : در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

۳۰۷- الف صحیح است.

هرگاه در طبیعت نکاح اختلاف باشد نکاح دائم محسوب می‌شود.

۳۰۸- ج صحیح است.

ماده ۱۰۵۵ ق.م : نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

۳۰۹- د صحیح است.

ماده ۱۰۸۸ ق.م : در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

۳۱۰- ب صحیح است.

ماده ۱۱۰۶ ق.م : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

نکته : تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح باشد یا بعد از آن، باطل است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۱۱۰۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۱۱- الف صحیح است.

هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق دریافت مهرالمسمی را دارد و مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ ق.م این نظر را تأیید می‌کند. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۱۱۰۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۳۱۲- الف صحیح است.

ماده ۱۱۰۹ق. م: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خودکه دراین صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰ ق.م (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) : درایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است(در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد.

۳۱۳- الف صحیح است.

ماده ۱۱۱۸ ق.م: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

۳۱۴- د صحیح است.

ماده ۱۱۲۰ ق.م: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

نکته : مرگ یکی از زوجین ، لعان، کافر شدن شوهر زن مسلمان، اسلام آوردن زن کافر و طلاق رجعی را نیز باید به ماده ۱۱۲۰ ق. م افزود.

۳۱۵- د صحیح است.

ماده ۱۱۲۸ ق. م: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرطی شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور درعقد تصریح شده یا عقد مبتانیاً برآن واقع شده باشد.

۳۱۶- الف صحیح است.

ماده ۱۱۳۴ ق.م: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

نکته: صیغه طلاق و حضور لاقل دو نفر مرد عادل از شرایط صحت طلاق که یک ایقاع تشریفاتی است، می‌باشد بنابراین اگر طلاق معلق به شرایط صحت خود گردد تعلیق صوری بوده و باعث بطلان آن نمی‌شود.

۳۱۷- د صحیح است.

ماده ۱۱۴۱ ق.م: طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

۳۱۸- ج صحیح است.

ماده ۱۱۴۶ ق.م: طلاق خلع آنست که زن، بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

نکته: در صورتی که عین فدیه پیش ازتسلیم تلف شود، فدیه منحل است و طلاق قابل رجوع است. ولی هر گاه زن آن را تلف کند، شوهر می تواندمثل یا قیمت آن را از او بگیرد. همچنین است در صورتی که ثالث آن را تلف کرده باشد. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۱۱۴۶ ق.م از کتاب قانون مدنی درنظم کنونی،دکتر ناصر کتوزیان.

۳۱۹- ج صحیح است.

ماده ۱۱۵۱ ق.م: عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراین صورت عده او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲ ق. م: عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت وانقضای آن درمورد نکاح منطقع درغیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که دراین صورت ۴۵ روز است.

نکته : با توجه به ماده ۱۱۳۹ ق.م که طلاق رامخصوص عقد دائم می داند، «عده طلاق» در ماده ۱۱۵۲ ق.م زائداست. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۱۱۵۲ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۳۲۰- الف صحیح است.

ماده ۱۱۵۷ ق.م: زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

نکته: عده طلاق با توجه به ماده ۱۱۵۱ ق.م سه طهر است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟