تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۸
۹۴ دوشنبه ۰۵ مرداد

ارث (ماده ۸۶۱ الی ۹۵۰ قانون مدنی)

۲۸۱- اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر، مجهول باشد؛ توارث چگونه اجرا می‌شود؟

الف) هر دو از هم ارث می‌برند.

ب) هیچ یک از دیگری ارث نمی‌برد.

ج) آنکه تاریخ فوتش معلوم است از دیگری ارث می‌برد.

د) آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

۲۸۲- کدامیک از وارث زیر کلاله خوانده می شوند؟

الف) اخوه میت

ب) وارث طبقه اول میت

ج) منحصراً مادری میت

د) هیچکدام

۲۸۳- در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است؟

الف) قتل عمد که به مباشرت مورث به انفراد باشد.

ب) قتل عمد اعم از اینکه به مباشرت باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا با شرکت دیگری.

ج) قتل عمد که به مباشرت مورث باشدخواه به انفراد یا به شرکت دیگری.

د) مطلق قتل مانع از ارث است خواه عمدی باشد یا شبه عمد یا غیر عمد، به مباشرت باشد یا به تسبیب.

۲۸۴- در صورتیکه در وارث خنثی هیچ یک از علایم رجولیت یا اناث غالب نباشد…

الف) مانند افراد ذکور در طبقه خود ارث می برد.

ب) مانندافراد اناث در طبقه خود ارث می برد.

ج) ثلث مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود راخواهد برد.

د) نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

۲۸۵)هرگاه متوفی اخوه ابوینی وابی وامی داشته باشد کدام گروه در زمره وارثان او هستند؟

الف) اخوه ابوینی

ب) اخوه ابوینی و امی

ج) اخوه ابوینی وابی

د) هر سه گروه ابوینی، ابی وامی

۲۸۶- هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و سپس تعدادی از ورثه معسر شوند:

الف) طلبکار باید تا داراشدن وراث معسر صبر کند.

ب) طلبکار باید علیه وراث معسر اقامه دعوی کند.

ج) حق طلبکار نسبت به سهم وراث معسر ساقط می‌شود.

د) طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

۲۸۷- اگر پدر و پسری بر اثر غرق شدن فوت کنند و تاریخ فوت پسر معلوم باشد:

الف) هیچ یک از دیگری ارث نمی‌برد.

ب) هر دو از یکدیگر ارث می‌برند.

ج) فقط پدر از پسر ارث می‌برد.

د) فقط پسر از پدر ارث می‌برد.

۲۸۸- حمل در صورتی ارث می‌برد که :

الف) روح در او دمیده شده باشد (حدود چهارماهگی) و زنده متولد شود.

ب) زنده متولد شود.

ج) نطفه او حین الفوت منعقد شده باشد.

د) نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده متولد شود.

۲۸۹- متوفایی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی است. حصه مادر از میراث او چه سهمی از ترکه است؟

الف) سهم مادر یک دوم ترکه است.

ب) فرض مادر یک سوم ترکه است.

ج) یک ششم از ترکه به فرض می‌برد.

د) یک ششم از ترکه به فرض و یک ششم به رد که جمع آن یک سوم از ترکه است.

۲۹۰-فرض دو وارث، ثلث ترکه است. کدام گزینه صحیح است؟

الف) ۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور ۲- دو خواهر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ب) ۱-پدر و مادر میت در صورت وجود حاجب ۲- کلاله امی در صورتی که متعدد باشند.

ج) ۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخواه داشته باشد. ۲- پدر میت در صورتی که حاجب داشته باشد.

د) ۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخواه نداشته باشد. ۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

۲۹۱- شرط توارث در نکاح منقطع….

الف) باطل است.

ب) صحیح است.

ج) غیر نافذ است.

د) باطل و مبطل نکاح است.

۲۹۲- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و از همان مرض قبل از دخول بمیرد…..

الف) زن از او ارث نمی برد.

ب) زن اصولاً از او ارث نمی برد.

ج) زن از او ارث می برد.

د) زن اصولاً از او ارث می برد.

۲۹۳- فرض شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد ……. است.

الف) ثمن ترکه

ب) سدس ترکه

ج) ربع ترکه

د) نصف ترکه

۲۹۴- اگر وارث متوفی منحصر به یک برادرزاده امی و یک خواهرزاده ابی باشد، ترکه به کدامیک از نسبت ‌های زیر بین ایشان تقسیم می‌شود؟

الف) یک چهارم برای برادرزاده امی و سه چهارم برای خواهرزاده ابی.

ب) یک ششم برای برادرزاده امی و باقی سهم خواهرزاده ابی.

ج) یک سوم برای برادرزاده امی و باقی سهم خواهرزاده ابی.

د) یک دوم سهم برادرزاده امی و یک دوم سهم خواهرزاده ابی.

۲۹۵- هرگاه وارث متوفی منحصر به دو عمومی امی و دو عمه امی باشد :

الف) ترکه بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

ب) عموها دو برابر عمه‌های ارث می‌برند.

ج) عمه‌ها دو برابر عموها ارث می‌برند.

د) هیچکدام ارث نمی‌برند.

۲۹۶- هرگاه متوفی، پدر و مادر و یک دختر داشته باشد، سهم آنها چیست؟

الف) پدر یک ششم، مادر یک ششم و مابقی از آن دختر است.

ب) پدر یک ششم، مادر یک ششم و دختر یک دوم.

ج) پدر یک پنجم، مادر یک پنجم و دختر سه پنجم.

د) پدر یک ششم، مادر یک ششم و مابقی بین دختر و مادر تقسیم می‌شود.

۲۹۷- پدر و پسری در سانحه رانندگی از دنیا می‌روند و زمان موت هر دو مجهول است :

الف) پدر از پسر ارث می‌برد.

ب) پسر از پدر ارث می‌برد.

ج) هر دو از یکدیگر ارث می‌برند.

د)‌هیچ یک از دیگری ارث نمی‌برد.

۲۹۸- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند آیا پدر و فرزند و ارحام آنها از یکدیگر ارث می‌برند یا خیر؟

الف) پسر هم از پدر و هم از ارحام او ارث می‌برد.

ب) ‌فقط پسر از ارحام پدر ارث می‌برد.

ج) پسر از ارحام پدر و ارحام پدر از او ارث می‌برند.

د) پسر از پدر ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

۲۹۹- از اشخاص ذیل کدامیک مورد حجب نقصانی قرار می‌گیرد؟

الف) پسر

ب) دختر

ج) پدر

د) برادر

۳۰۰- اگر شخصی فوت نماید و وارثی غیر از زوجه نداشته باشد چه مقدار از ترکه به زوجه منتقل می شود؟

الف) ۸/۱

ب) ۴/۱

ج) ۲/۱

د) تمامی ترکه

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۲۸۱- د صحیح است .

ماده ۸۷۴ ق.م اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

۲۸۲- الف صحیح است.

نکته: منظور از کلاله همان اخوه میت است که بنا بر ماده ۸۶۲ ق.م در طبقه دوم وراث قرار دارند.

۲۸۳- ب صحیح است.

ماده ۸۸۰ ق.م : قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شوداعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

۲۸۴- د صحیح است.

ماده ۹۳۹ ق.م: ….. اگر هیچیک ازعلایم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

۲۸۵- ب صحیح است.

ماده ۹۱۸ ق.م : اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برد، در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی حصه آنها را ارث می برد. اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

۲۸۶- د صحیح است.

ماده ۶۰۶ ق.م : هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

۲۸۷- ج صحیح است.

ماده ۸۷۴ ق.م : اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

نکته: هر چند که غرق و هدم دواستثنای ماده ۸۷۳ ق.م می باشد و باعث می شود ک هر دو از یکدیگر ارث ببرند لیکن چون تاریخ فوت پسر معلوم بوده اصلاً از شمول ماده ۸۷۳ خارج و مشمول ماده ۸۷۴ می‌گردد.

۲۸۸- د صحیح است.

ماده ۸۷۵ ق.م : شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

۲۸۹- ج صحیح است.

ماده ۸۹۲ ق.م : حجب از بعض فرض در موارد ذیل است : الف : …… ب : وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد. در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر اینکه اولاً : لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ثانیاً : پدر آنها زنده باشد. ثالثاً : از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.رابعاً : ابوینی یا ابی تنها باشند.

۲۹۰- د صحیح است.

ماده ۹۰۳ ق.م : فرض دو وارث ثلث ترکه است : ۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد. ۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

۲۹۱- الف صحیح است.

ماده ۹۴۰ ق.م: زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

نکته: شرط توارث در نکاح منقطع نیز به دلیل تعارض با قوانین امری ارث باطل است. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۹۴۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۹۲- الف صحیح است.

ماده ۹۴۵ ق.م: اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.

۲۹۳- ج صحیح است.

ماده ۹۰۰ ق.م: فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد ……

۲۹۴- ب صحیح است.

ماده ۹۲۲ ق.م: هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند…..

۲۹۵- الف صحیح است.

ماده ۹۳۱ ق.م: …… هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بین آنها بالسویه تقسیم می نمایند….

۲۹۶- ج صحیح است.

در این حالت یک ششم سهم مادر، یک ششم پدر و یک دوم سهم دختر است منتها اگر این گونه تقسیم شود ۶/۱ از ترکه اضافی می ماند که در این صورت برای رفع این مشکل                                    ۶/۵ =            = ۲/۱ + ۶/۱ + ۶/۱

باید یک پنجم به مادر، یک پنجم به پدر و سه پنجم به دختر داده شود. ۵/۵= ۵/۳+۵/۱+۵/۱

۲۹۷- د صحیح است.

ماده ۸۷۳ ق.م: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاّخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث می برند.

۲۹۸- د صحیح است.

ماده ۸۸۳ ق.م: هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برد.

۲۹۹- ج صحیح است.

ماده ۸۹۲ ق.م: ججب از بعضی فرض در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت، ابوین میت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند…

۳۰۰- ب صحیح است.

ماده ۹۴۹ ق.م: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟