تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۵۴
۹۴ یکشنبه ۰۴ مرداد

اخذ به شفعه و وصایا (ماده ۸۰۸ الی ۸۶۱ قانون مدنی)

۲۶۱- دو نفر زمینی را از شخصی برای ایجاد ساختمان عاریه می‌نمایند. پس از ایجاد ساختمان، یکی از آن دو نفر، قسمت خود را بفروش می‌رساند. با توجه به مقررات قانون مدنی آیا شریک دیگر دارای حق شفعه می‌باشد؟

الف) بلی

ب) با رضایت شخص معیر، بلی.

ج) خیر.

د) در صورتی که ضمن عقد عاریه شرط شده باشد، بلی.

۲۶۲- یکی از دو شریک مال غیرمنقول سهم خود را به ثالث فروخته و برای خود به مدت یکسال حق فسخ لحاظ کرده است. آیا شریک دیگر می‌تواند اخذ به شفعه نماید؟

الف) بلی، زیرا خیاری بودن بیع مانع اخذ به شفعه نیست.

ب) پس از انقضای مدت شرط و عدم فسخ، می‌تواند.

ج) خیر، زیرا وجود خیار مانع حق شفعه است.

د) مادام که مدت خیار منقضی نشده است، نمی‌تواند.

۲۶۳- در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد شفعه در مقابل شریکی که اخذ به شفعه کرده است:

الف) مشتری ضامن درک است.

ب)‌ بایع ضامن درک است.

ج) هیچکدام ضامن نیستند.

د) ‌اگر مبیع به قبض مشتری داده شده، او ضامن درک است وگرنه بایع ضامن است.

۲۶۴- در وصیت تملیکی، تملیک به موجب وصیت محقق :

الف) نمی‌شود مگر با رضایت ورثه.

ب) می‌شود و نیازی به قبول موصی‌له ندارد.

ج) نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

د) نمی‌شود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی با رضایت ورثه.

۲۶۵- آقای (الف) در زمان حیات خود وصیت نموده که خانه پلاک شماره …… متعلق به وی به مالکیت آقای (ب) درآید. موصی قبل از موصی له فوت نموده است. موصی له نیز قبل از قبول یا رد وصیت مرده است. کدام گزینه صحیح است؟

الف) حق قبول یا رد به وارث موصی‌له منتقل می‌شود.

ب) حق قبول یا رد به وراث موصی له منتقل نمی‌شود.

ج)‌در صورت تنفیذ وراث موصی حق مذکور قابل انتقال به وراث موصی له است.

د) در صورتی که در وصیت نامه قابل انتقال بودن قید شده باشد، قابل انتقال است.

۲۶۶- برطبق قانون مدنی، وصیت عهدی از لحاظ ماهیت حقوقی چگونه عملی است؟

الف) ایقاع

ب) عقد جایز

ج) عقد لازم

د) عقدی که نسبت به موصی لازم و نسبت به وصی جایز است.

۲۶۷- اگر موصی یک دستگاه اتومبیل کلی را به سود دیگری وصیت کند، انتخاب اتومبیل:

الف) با موصی له است مگر این که در وصیت خلاف آن مقرر شده باشد.

ب) با ورثه است مگر این که در وصیت به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.

ج) با توافق ورثه و موصی‌له است.

د)‌با قرعه تعیین می‌شود.

۲۶۸- اگر موصی له وصیت را پس از فوت موصی قبول کند :

الف) اگر موصی به را قبض نکرده باشد می‌تواند وصیت را رد کند.

ب) هیچگاه نمی‌تواند وصیت را رد کند.

ج)‌می‌تواند وصیت را رد کند اگر چه موصی به را قبض کرده باشد.

د)‌ اگر پیش از وصیت، موصی به در تصرف او باشد نمی‌تواند وصیت را رد کند.

۲۶۹- در صورتی که چند تن به اجتماع وصی بر ثلث باشند و یکی از آنان فوت کند، این حادثه چه اثری بر وصایت دارد؟

الف) اجرای وصایت به مقام‌های عمومی واگذار می‌شود.

ب) وصایت از بین می‌رود و بقیه اوصیا نیز حق دخالت ندارند.

ج) وصایت از بین نمی‌رود و جمع باقی‌مانده به وصایت عمل می‌کنند.

د)‌وصایت از بین نمی‌رود و به جای موصی متوفی امینی به جمع باقی‌مانده اضافه می‌شود.

۲۷۰- هرگاه خریدار و فروشنده پیش از اخذ به شفعه به وسیله شفیع، بیع را اقاله کنند، اثر این اقاله چیست؟

الف) اقاله صحیح است و موجب زوال حق شفعه می‌شود.

ب) اقاله در مقابل شفیع، غیرقابل استناد است.

ج)‌ اقاله باطل است.

د) اقاله غیرنافذ است.

۲۷۱- ماهیت حقوقی وصیت تملیکی چیست ؟

الف) وصیت تملیکی عقدی است معوض.

ب)‌وصیت تملیکی، ایقاعی است معوض.

ج) وصیت تملیکی، عقدی است مجانی.

د)‌وصیت تملیکی، ایقاعی است مجانی.

۲۷۲- هرگاه موصی پس از انشاء وصیت محجور شود،‌ حجر او چه تأثیری بر وصیت دارد؟

الف) وصیت همچنان صحیح باقی می‌ماند.

ب) وصیت باطل می‌شود.

ج)‌وصیت منفسخ می‌شود.

د) وصیت غیرنافذ می‌شود.

۲۷۳- وصیت برای حمل چه وضعیتی دارد؟

الف) صحیح است.

ب) باطل است.

ج) اگر زنده به دنیا بیاید صحیح است.

د) غیر نافذ است.

۲۷۴- در کدامیک از موارد زیر موصی له نمی‌تواند وصیت را رد کند؟

الف) اگر آن را پس از فوت موصی قبول کند.

ب) اگر آن را پیش از فوت موصی قبول کند.

ج) اگر آن را قبل یا بعد از فوت موصی قبول کند.

د) اگر آن را پس از فوت موصی قبول و موصی به را قبض کند.

۲۷۵- وصیت ورشکسته در اموال خود…..

الف) باطل است.

ب) غیر نافذ است.

ج) نافذ است.

د) در برابر طلبکار غیر قابل استناد است.

۲۷۶- در مورد ماهیت حقوقی اخذ به شفعه کدام عبارت صحیح است؟

الف) اخذ به شفعه عقدی است معوض.

ب) اخذ به شفعه ایقاعی است معوض.

ج) اخذ به شفعه عقدی است مجانی.

د) اخذ به شفعه ایقاعی است مجانی.

۲۷۷- وصیت بر غیرمحصور و جهت، چه نوع وصیتی است؟

الف) وصیت تملیکی

ب) وصیت عهدی

ج) وصیت به وقف

د) وصیت به ابراء

۲۷۸- وصیت به مال غیر و وصیت برای غیر، به ترتیب چه حکمی دارد؟

الف) غیرنافذ- باطل

ب) غیرنافذ- غیرنافذ

ج) باطل- غیرنافذ

د) باطل- باطل

۲۷۹- اگر «موصی به» محصول یکسال باغ موصی باشد،‌وصیت :

الف) صحیح است.

ب) بواسطه مجهول بودن موصی به باطل است.

ج) بواسطه موجود نبودن موصی به باطل است.

د) بواسطه عین نبودن موصی به باطل است.

۲۸۰- وصی شدن صغیر…..

الف) به اتفاق یک نفر کبیر صحیح است.

ب) صحیح است.

ج) غیر نافذ است ولو به اتفاق یک نفر کبیر.

د) باطل است.

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

۲۶۱- ج صحیح است.

ماده ۸۰۹ ق. م: هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

نکته: عقد عاریه به هیچ وجه باعث تملیک عین مورد عاریه نمی شود بنابراین این دو شریک فقط در بنا شریکند ولی زمین از آن دیگری است و انتقال بنا بدون زمین باعث ایجاد حق شفعه نمی گردد.

۲۶۲- الف صحیح است.

ماده ۸۱۴ ق.م: خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

۲۶۳- د صحیح است.

ماده ۸۱۷ ق . م: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

۲۶۴- ج صحیح است.

ماده ۸۲۷ ق. م: تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

نکته: پس از ایجاب وصیت توسط موصی، عقد وصیت هنوز کامل نشده و نیاز به قبول موصی له دارد که اثر آن نیز تملیک موصی به به موصی له می باشد البته بنابر ماده ۸۳۰ قبض شرط لزوم عقد وصیت است زیرا اگر موصی له پس از فوت موصی، موصی به را قبول کند عقد وصیت کامل می شود ولی عقدی است جایز تا زمانی که قبض موصی به صورت بگیرد آن زمان عقد وصیت لازم می شود.

۲۶۵- ب صحیح است.

نکته: در صورتی که موصی له پیش از قبول فوت کند اختلاف شده است که آیا وارث او می تواند به قائم مقامی مورث خود وصیت را قبول و موصی به را تملک کند یا وصیت، بر طبق قواعد عمومی قراردادها باطل می شود و به نظر می رسد که بطلان وصیت ترجیح دارد مگر اینکه از قرائن چنین بر آید که موصی مایل بوده است مفاد ایجاب برای وراث موصی له باشد یا احراز شود که موصی له پیش از مرگ بطور ضمنی وصیت را پذیرفته است. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۸۳۰ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۶۶- الف صحیح است.

ماده ۸۲۶ ق. م: …… وصیت عهدی عبارتست از اینکه شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید.

نکته: بنابر ماده ۸۲۶ ق. م در وصیت تملیکی سه عنصر موصی، موصی له و موصی به را می بینیم همچنین در ماده ۸۲۷ ق. م تحقق وصیت منوط به قبول موصی له شده است بنابراین وصیت تملیکی عقدی است بین موصی و موصی له. اما در وصیت عهدی بنا بر ماده ۸۲۶ فقط دو عنصر موصی و وصی داریم و بنا بر ماده ۸۳۴ در وصیت عهدی قبول شرط نیست. وصیت عهدی یا وصایت عمل حقوقی است که فقط با ارده موصی ایجاد می شود و عمل حقوقی با یک اراده همان ایقاع است.

۲۶۷- ب صحیح است.

ماده ۸۴۷ ق.م: اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

۲۶۸- الف صحیح است.

ماده ۸۳۰ ق.م: نسبت به موصی له، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند….

۲۶۹- د صحیح است.

در صورت فوت یا انعزال یکی از اوصیاء مجتمع درباره سمت دیگران اختلاف شده است و از مفاد ماده ۷۷ ق.م چنین برمی‌آید که حاکم باید امینی را به جای متوفی ضمیمه دیگران کند. رجوع کنید حاشیه۴ ماده ۸۵۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۷۰- ب صحیح است.

نکته: درباره اثر اقاله بیع پیش از اخذ به شفعه اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند که اقاله در امکان اجرای حق شفیع بی اثر است و به نظر برخی، اقاله در برابر شفیع غیر قابل استناد است. رجوع کنید به حاشیه ۲ ماده ۸۱۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۷۱- ج صحیح است.

ماده ۸۲۶ ق.م : وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند … .

نکته : وصیت تملیکی عقدی است مجانی و درج شرط عوض منافاتی با مجانی بودن آن ندارد و صحیح است.

۲۷۲- الف صحیح است.

ماده ۸۳۵ ق.م : موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد .

نکته : اهلیت موصی در زمان انشاء وصیت معتبر است و ضرورتی ندارد که تا زمان مرگ او باقی بماند. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۸۳۵ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۷۳- ج صحیح است.

ماده ۸۵۱ ق.م: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

۲۷۴- د صحیح است.

ماده ۸۳۰ ق.م : نسبت به موصی له رد یا قبول بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

نکته : وصیت تملیکی پیش از قبض، عقدی است جایز و قبض شرط لزوم این عقد است لذا تا قبل از قبض موصی به جایز و قابل رد است.

۲۷۵- ج صحیح است.

وصیت ورشکسته در اموال خود جایز است و در صورتی اجرا می شود که ترکه زاید بر طلب بستانکاران باشد. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۸۳۵ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۷۶- ب صحیح است.

نکته: بنا بر ماده ۸۰۸ ق.م شفیع حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ومبیعه را تملک کند.این تملک فقط با اراده شفیع انجام می گیرد بنابراین ماهیت آن ایقاع می باشد و چون شفیع باید عوض این تملک را به مشتری رد کند، ایقاعی است معوض.

۲۷۷- ب صحیح است.

ماده ۸۲۸ ق.م : هرگاه موصی له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌آلمنفعه شود قبول شرط نیست.

نکته : از ظاهر ماده ۸۲۸ ق.م چنین برمی‌آید که وصیت بر غیرمحصور تملیکی است و حکم ماده در مورد شرط نبودن قبول استثناء است. ولی از نظر اصول حقوقی باید نظر کسانی را تأیید کرد که وصیت بر غیرمحصور را در زمره وصایای عهدی آورده‌اند. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۸۲۸ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۷۸- ج صحیح است.

ماده ۸۴۱ ق.م : موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

نکته : وصیت به مال غیرعبارت است از اینکه شخصی مال دیگری را برای خود و معلق به فوت خود وصیت کند مثلاً الف وصیت می‌کند که مال ب پس از فوت الف متعلق به ج باشد که این عمل بنا به نص ماده ۸۴۱ ق.م.باطل است. اما وصیت برای غیر، فرضی است که شخصی برای دیگر وصیت می‌کند مثلاً الف وصیت می‌‌کند مال ب پس از فوت ب متعلق به ج باشد. این عمل را می‌توان از مصادیق معامله فضولی و مشمول حکم ماده ۲۴۷ ق.م یعنی غیرنافذ دانست.

۲۷۹- الف صحیح است.

ماده ۸۴۲ ق.م : ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

نکته : موصی به باید قابلیت وجود را در آینده داشته باشد مانند میوه درخت یا نتاج حیوان. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۸۴۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۲۸۰- الف صحیح است.

ماده ۸۵۶ ق.م: صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 5 ؟