تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
۹۴ یکشنبه ۰۴ مرداد

الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری مسئولیت مدنی

(ماده ۳۰۱ الی ۳۳۸ قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی)

۱۰۱- قانونگذار ما در کدامیک از موارد زیر، وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرر وارده را برای جبران خسارت لازم ندانسته است؟

الف) استیفاء

ب) اتلاف

ج) تسبیب

د) اکراه

۱۰۲- در اتلاف و تسبیب به ترتیب، تقصیر چه نقشی دارد؟

الف) شرط ایجاد مسوولیت است،‌ شرط ایجاد مسوولیت است.

ب) شرط ایجاد مسوولیت نیست، شرط ایجاد مسوولیت است.

ج) شرط ایجاد مسوولیت است، شرط ایجاد مسوولیت نیست.

د) شرط ایجاد مسوولیت نیست، شرط ایجاد مسوولیت نیست.

۱۰۳- هرگاه کارگر در حین انجام کار به دیگری خسارت زند، چه کسی مسوول جبران آن است؟

الف) کارگر مسوول جبران خسارت است مشروط بر اینکه تقصیر او ثابت شود.

ب) کارفرما مسوول جبران خسارت است مشروط بر اینکه تقصیر او ثابت شود.

ج) کارفرما مسوول جبران خسارت است مگر اینکه بی‌تقصیری او ثابت شود.

د) کارگر مسوول جبران خسارت است مگر اینکه بی‌تقصیری او ثابت شود.

۱۰۴- در تصادم دو وسیله نقلیه که هر دو مقصرند، مسوولیت چگونه و برعهده کیست؟

الف) هر راننده مسوول جبران کلیه خسارات طرف مقابل است.

ب) هر راننده به نسبت تقصیر خود مسوول جبران خسارات وارده است.

ج) هر راننده مسوول جبران نیمی از خسارت طرف مقابل است.

د) به دلیل تهاتر دو دین، هیچ یک از آن دو مسوولیت در جبران خسارت ندارند.

۱۰۵- مسوولیت پیش‌بینی شده در قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مسوولیتی ……

الف) قراردادی است.

ب) مبتنی بر تقصیر است که زیاندیده باید ارتکاب تقصیر را به اثبات برساند.

ج) مبتنی بر تقصیر است که زیاندیده باید ارتکاب تقصیر را به اثبات برساند.

د) مبتنی بر تقصیر است ولی مقنن تقصیر دارنده را مفروض انگاشته است.

۱۰۶- در حقوق ایران هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند :

الف) هریک از آنان به نسبت درجه‌ تأثیر خود در ورود ضرر، عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ب) به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ج) هریک از آنان به نسبت سنگینی و سبکی تقصیر خویش، عهده دار خسارت خواهد بود.

د) زیاندیده می‌تواند علیه یکی از آنان دعوی اقامه کند و جبران تمام خسارت را از او مطالبه نماید.

۱۰۷- اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبان تلف شود و مالک به غاصب دیگر رجوع کند، غاصبی که جبران خسارت کرده است به چه کسی حق رجوع دارد؟

الف) به کسی که مال در دست او تلف شده است یا به یکی از لاحقین خود.

ب) فقط به کسی که مال در دست او تلف شده است.

ج) به هیچ کس حق رجوع ندارد.

د) به یکی از غاصبان سابق خود.

۱۰۸- ماهیت حقوقی «بدل حیلوله» چیست؟

الف) وجه التزام

ب)‌خسارت تأخیر در انجام تعهد

ج) خسارت عدم انجام تعهد

د) ضمان بدلی

۱۰۹- آقای (الف) مالی را غصب می‌کند و بعد آن را آقای (ب) غصب می‌کند و سرانجام آقای (ج) آن را غصب نموده و مال در دست وی تلف می‌شود. در این فرض، مسوول نهایی تلف …….. است.

الف) آقای(الف)

ب) آقای (ب)

ج) آقای (ج)

د) هر سه نفر

۱۱۰- درخصوص منافع مال مغصوب، هریک از غاصبین به اندازه :

الف) زمان تصرف خود ضامن است.

ب) زمان تصرف خود و ماقبل خود ضامن است.

ج) زمان تصرف خود ومابعد خود ضامن است.

د) هیچکدام از غاصبین، ضامن نیستند.

۱۱۱- برطبق قانون مدنی، ‌در صورتی که مال مغصوب تلف شود و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید چه قیمتی را بپردازد؟

الف) بالاترین قیمت را بپردازد.

ب) قیمت روز پرداخت را تأدیه کند.

ج) قیمت روز غصب را بدهد.

د) قیمت روز تلف را بدهد.

۱۱۲- در حقوق ایران برطبق قانون مسوولیت مدنی، علی‌الاصول مسوولیت برمبنای نظریه ….. استوار است.

الف) تضمین

ب) تقصیر

ج)‌خطر در برابر انتفاع مادی

د) خطر در برابر هرگونه انتفاع

۱۱۳- در اجتماع سبب و مباشر …

الف) اصولاً سبب ضامن است.

ب) همواره سبب ضامن است.

ج) اصولاً مباشر ضامن است.

د) همواره مباشر ضامن است.

۱۱۴- اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر شود چه کسی مسئول است؟

الف) صاحب حیوان

ب) فاعل آن عمل در صورتی که نتواند تقصیر مالک را در حفظ حیوان ثابت کند.

ج) فاعل آن عمل.

د ) صاحب حیوان در صورتی که نتواند تقصیر فاعل آن عمل را ثابت کند.

۱۱۵- استیفاء از عمل دیگری …

الف) همواره مبتنی بر تراضی است.

ب) اصولاً مبتنی بر تراضی است.

ج) چون از الزامات خارج از قرارداد است به تراضی نیاز ندارد.

د) گزینه ب و ج

۱۱۶- هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء کند صاحب مال مستحق چه خواهد بود؟

الف) اجرت‌المسمی

ب) اجرت‌المثل

ج) برطبق عرف اگر اجرتی برای آن باید پرداخت شود اجرت می‌گیرد.

د) بنا به دستور قاضی مستحق اجرت‌المسمی می‌گردد.

۱۱۷- هرگاه کسی در معبر عمومی چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد و خسارت ببیند کدامیک از آن دو مسئولیت دارد؟

الف) حفرکننده چاه مسئولیت دارد.

ب) هردو مسئولیت تضامنی دارند.

ج) آن که سنگ را نهاده مسئول است و حفرکننده چاه چیزی به عهده ندارد.

د) هر کدام نیمی از خسارت را به عهده دارد.

۱۱۸- کدامیک از موارد زیر از شرایط ضرر قابل جبران نمی‌باشد؟

الف) احتمالی بودن ضرر

ب) شخصی بودن ضرر

ج) قبلاً جبران نشده بودن ضرر

د ) مشروع بودن مطالبه خسارت

۱۱۹- در مسئولیت قراردادی کدامیک از خسارات زیر قابل مطالبه نمی‌باشد؟

الف) خسارات ناشی از تلف مال

ب) خسارت از خسارت

ج) خسارت معنوی

د) خسارت ناشی از فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.

۱۲۰- کدامیک از علل مفصله ذیل را نمی‌توان در مسئولیت مدنی در عداد علل موجهه محسوب کرد؟

الف) رضایت زیان دیده در ورود زیان جسمی به اشخاص، جز در موارد استثنایی

ب) رضایت زیان دیده در ورود زیان به اموال جز در موارد استثنایی

ج) حکم قانون و دستور مقامات صالح

د) دفاع مشروع

۱۲۱- کسی که من غیر حق و از روی جهل مال دیگری را دریافت کرده باشد …

الف) ضامن نیست.

ب) در صورت تلف مال ضامن است مگر اینکه حسن نیت خود را ثابت کند.

ج) در صورتی تلف مال ضامن است مگر اینکه حادثه خارجی را ثابت کند.

د) در هر صورت ضامن است.

۱۲۲- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود …

الف) غاصب می‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ب) غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه آن زیادتی عین باشد.

ج) غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند ولو اینکه آن زیادتی عین باشد.

د) غاصب نمی‌تواند قیمت زیادی را مطالبه کند مگر اینکه زیادتی عین باشد که در این صورت بین مالک و غاصب شرکت مدنی بوجود آید.

۱۲۳- کدام عبارت صحیح است ؟

الف) عین مال مغصوب را از هر کدام از غاصبین نمی‌توان درخواست کرد.

ب) عین مال مغصوب را باید از متصرف آن درخواست کرد و حق رجوع به دیگر غاصبین وجود ندارد.

ج) عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و رجوع به غاصبان دیگر به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است.

د) عین مال مغصوب را باید از متصرف درخواست کرد و در صورت امتناع فقط متصرف به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم می‌شود.

۱۲۴- اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد این اسقاط …

الف)‌ مانع از رجوع به دیگران است.

ب) مانع از رجوع به لاحقین است.

ج) مانع از رجوع به دیگران نیست.

د) مانع از رجوع به ایادی قبلی است.

۱۲۵- مشتری عالم به غصب نسبت به کدام مورد حق رجوع به بایع را دارد؟

الف) عوض زیاده برمقدار ثمن که در صورت تلف مبیع به مالک می‌دهد.

ب) خسارات

ج ) ثمن

د) هر سه مورد

۱۲۶- کسی که مال غیر را تلف کند در چه صورت ضامن است ؟

الف) در صورتی که مالک تقصیر او را ثابت کند.

ب)‌ در صورتی که تلف کننده نتواند بی‌تقصیری خود را ثابت کند.

ج) در صورتی که به طور نوعی تلف‌کننده مقصر باشد.

د) درهر صورت

۱۲۷- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد چه تعهدی در برابر مالک پیدا می‌کند؟

الف) بالاترین قیمت

ب) تفاوت قیمت زنده و کشته حیوان

ج) قیمت زمان تلف

د) مثل حیوان کشته شده

۱۲۸- در صورتی که ثابت شود خسارت ناشی از طوفان ناگهانی وسرعت زیاد وغیر مجاز راننده است راننده چه مسئولیتی دارد؟

الف) راننده مسوول تمام خسارت است.

ب) راننده مسوول تمام خسارت است.

ج) راننده به دلیل طوفان ناگهانی (قوه قاهره) مسوول نیست.

د) راننده مسوول بخشی از خسارت به نسبت درجه تاثیر تقصیر او است.

۱۲۹- سارق اتومبیل بااتومبیل دیگری که راننده اش مقصر بوده است تصادف می کند .مالک برای جبران خسارت به چه کسی می تواند رجوع کند؟

الف) فقط به سارق

ب) فقط به راننده مقصر

ج) به هر یک که بخواهد برای تمام خسارت

د) به هریک از ایشان فقط نسبت به نصف خسارت

۱۳۰- دولت مسوول جبران خساراتی است که …..

الف) کارمندانش به مناسبت انجام وظیفه عمداً به اشخاص وارد می آورند.

ب) فقط بر اثر نقص وسائل ادارات ومؤسسات دولتی به اشخاص وارد می آید.

ج) کارمندانش به مناسبت انجام وظیفه در نتیجه بی احتیاطی به اشخاص وارد می آورند.

د) در نتیجه اعمال حاکمیت که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون صورت پذیرفته به اشخاص وارد آمده است.

۱۳۱-هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند ودر اثر سرایت آتش به ملک همسایه ضرری وارد شود….

الف) مسئولیت ندارد، مشروط بر اینکه آتش عادتاً به محل سرایت نکند.

ب) مسئولیت ندارد، مشروط بر اینکه به مقدار نیاز خود آتش افروخته باشد.

ج) مسئولیت ندارد، مشروط براینکه عادتاً آتش به محل دیگر سرایت نکند ونداند که به ملک دیگری سرایت می کند.

د) مطلقاً مسئولیت ندارد.

۱۳۲- اگر صاحب مهمان سرایی به سفارش پزشک، مجروحان حادثه ای را که در نزدیکی مهمانسرا رخ داده است بپذیرد…..

الف) می تواند هزینه های صرف شده را بگیرد و لو اینکه قصد تبرع داشته باشد.

ب)نمی تواند هزینه های صرف شده را بگیرد اگر قصد تبرع داشته باشد.

ج) می تواند هزینه های صرف شده را بگیرد مشروط بر اینکه عرفاً مهیای این عمل باشد.

د) مطلقاً نمی تواند هزینه های صرف شده را بگیرد.

۱۳۳- اگرکسی برای دفاع از نفس خود، حیوان دیگری را بکشد…

الف) ضامن تفاوت قیمت زنده وکشته آن حیوان است.

ب) ضامن تمام قیمت آن حیوان است.

ج) ضامن تفاوت قیمت زنده وکشته آن حیوان است مگر اینکه کشته آن حیوان قیمت نداشته باشدکه در این صورت باید تمام قیمت حیوان را بدهد.

د) ضامن نیست.

۱۳۴- بر طبق حقوق موضوعه ایران هرگاه چند سبب در زمانهای مختلف باعث ورود خسارت شوند کدام یک از آنها مسوولیت جبران خسارت رادارند؟

الف) کسی که پس از دیگری به ایجاد سبب مبادرت وزیده است.

ب) کسی که تاثیر کار او در تحقیق زیان قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود.

ج) هر دو نفر به طور تساوی ضامن خواهند ود.

د) هر دونفر به نسبت درجه تأثیر شان در تحقق زیان ضامن می باشند.

۱۳۵-هرگاه قیمت مال تلف شده در زمان غصب تا زمان تلف وتأدیه تغییر یابد غاصب مسوول پرداخت …………می باشد.

الف) قیمت زمان غصب

ب) قیمت زما ن تلف

ج) قیمت روز پرداخت

د) بالاترین قیمت

۱۳۶- هرگاه از قطعه سنگ غصب شده متصرف مجسمه گرانبهایی بسازد ازآن کیست؟

الف) ازآن متصرف است به شرط اینکه عوض آن قطعه سنگ را به قالب بپردازد.

ب) از آن مالک است به شرط اینکه عوض آن جسمه را به متصرف بپردازد.

ج) دادن اثر هنری به مالک سبب استفاده بدون جهت اومی شود لذا باید عوض آن پرداخته شود.

د) هر سه مورد

۱۳۷- دخالت عوامل طبیعی مانند باد وباران در تلف مال …….

الف) ضمان مسبب تلف را از بین می برد.

ب) ضمان مسبب تلف را از بین نمی برد.

ج) ضمان مسبب را در صورتی از بین می برد که عرفاً علت اصلی تلف، دخالت عوامل طبیعی باشد.

د) ضمان مسبب تلف را از بین نمی برد مگر اینکه دخالت عوامل طبیعی سبب اقوی باشد.

۱۳۸-در صورتی که مال مغضوب در محل غصب مثلی ودر محل تلف قیمی باشد مسوولیت غاصب به رد مثل است یا قیمت؟

الف) مثل

ب ) قیمت

ج) هرکدام که ارزشش بالاتر باشد.

د) به تراضی مالک وغاصب بستگی دارد.

۱۳۹- در صورتی که شخصی به دیگری کمک کند وکاری برای وی انجام دهد که عرفاً اجرتی ندارد…..

الف) در هر حال مستحق اجرت است.

ب) مطلقاً مستحق اجرت نیست.

ج) اگر استفاده کنده میل به دادن اجرت داشته باشد عامل استحقاق اجرت پیدا می کند.

د) اگر عامل به خود وعده دریافت اجرت داده باشد مستحق اجرت است.

۱۴۰- مطابق قانون مدنی کدام یک از موارد زیر مصداق اتلاف قرار می گیرد؟

الف) عین

ب)عین،منفعت و حق

ج) فقط حق عینی و عین

د) عین یا منفعت

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۰۰- ج صحیح است.

ماده ۳۰۰ ق. م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود….

نکته : پس از فوت موصی، اگر موصی له (طلبکار) به موصی( بدهکار) مدیون شود یعنی دو وصف طلبکار و بدهکار در موصی له جمع شود، مالک ما فی الذمه خود می گردد به این ترتیب پس از فوت موصی، ذمه موصی له در برابر ورثه موصی به میزان موصی به بری می گردد.

مثال: الف مبلغ یک میلیون ریال به نفع ب وصیت می کند سپس ب به همان اندازه به الف بدهکار می گردد پس از فوت الف، ذمه وی به مبلغ یک میلیون ریال نسبت به ب مشغول است و ب نیز به الف یک میلیون‌ریال بدهکار است بنابراین مالک ما فی الذمه خود می گردد و مسئولیتی در برابر ورثه الف نخواهد داشت زیرا دین وی از بین رفته است.

۱۰۱- ب صحیح است.

ماده ۳۲۸ ق.م. : هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ….

نکته : در موارد ذیل، وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرر وارده، برای جبران خسارت لازم نیست : غصب (ماده ۳۱۵ ق.م.) ، اتلاف (ماده ۳۲۸ ق.م.) ، تلف در عاریه طلا و نقره (ماده ۶۴۴ ق.م.)

۱۰۲- ب صحیح است.

تقصیر از ارکان تسبیب محسوب می‌شود. توضیح اینکه تا زمانی که تقصیر سبب ثابت نشود مسوولیتی برای وی شناخته نمی‌شود. اما تقصیر در اتلاف نقشی نداشته و تلف کننده اعم از این که مقصر باشد یا نه، مسوول شناخته می‌شود.

۱۰۳- ج صحیح است.

ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی :‌کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نماید.

۱۰۴- ج صحیح است.

ماده ۳۳۶ ق.م.ا : هرگاه در اثر برخورد دو سوار،‌ وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود… .

۱۰۵- د صحیح است.

مسوولیت پیش‌بینی شده در قانون «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذرماه ۱۳۴۷» مطلق و نوعی است و دارنده اتومبیل با اثبات بی‌تقصیری خود نیز از آن معاف نمی‌شود (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب وقایع حقوقی، دکتر ناصر کاتوزیان)

۱۰۶- ب صحیح است.

ماده ۳۶۵ ق.م.ا : هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

۱۰۷- الف صحیح است.

ماده ۳۱۸ ق.م. : …. ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال درید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند ….. .

۱۰۸- ج صحیح است.

ماده ۳۱۱ ق.م. : غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

نکته :‌منظور از ذیل ماده ۳۱۱ ق.م. همان بدل حیلوله است یعنی غاصب نتوانسته عین مغصوبه را به مالک رد کند بنابراین باید بدل حیلوله را بع عنوان خسارت عین مغصوبه بدهد به عبارت بهتر متعهد تعهد خود را ادا نکرده به جای آن باید خسارت عدم انجام تعهد پرداخت نماید.

۱۰۹- ج صحیح است.

ماده ۳۱۸ ق.م. : هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد…. .

۱۱۰- ج صحیح است.

ماده ۳۲۰ ق.م. : نسبت به منافع مال مغصوب، هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است …. .

۱۱۱- ب صحیح است.

ماده ۳۱۲ ق.م. : هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء [روز پرداخت] را بدهد…..

۱۱۲- ب صحیح است.

در ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی مسوولیت برمبنای نظریه تقصیر استوار است، اما در ماده ۳۲۸ ق.م. برمبنای نظریه تضمین می‌باشد. به عبارت بهتر بنابر قانون مسوولیت مدنی تقصیر باید ثابت شود تا شخص مسوول شناخته شود در صورتی که در قانون مدنی، کسی که مال دیگری را تلف کند چه تقصیر داشته باشد چه نه، مسوول می‌باشد.

۱۱۳- ج صحیح است.

ماده ۳۳۲ ق.م : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

۱۱۴- ج صحیح است.

ماده ۳۳۴ ق.م : مالک یا متصرف حیوان مسوول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسوول خسارات وارده خواهد بود.

۱۱۵- ب صحیح است.

نکته: ممکن است استیفاء از عمل دیگری بر مبنای تراضی نباشد و با وجوداین مبنای استحقاق اجرات المثل باشد. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۳۳۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی،دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۱۶- ب صحیح است.

ماده ۳۳۷ ق.م : هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

۱۱۷- ج صحیح است.

ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی : هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

نکته: بر طبق این ماده قانونگذار در بحث تداخل اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است.

۱۱۸- الف صحیح است.

نکته: در حقوق ایران خسارت احتمالی قابل جبران نمی‌باشد.

۱۱۹- ب صحیح است.

خسارت از خسارات قابل مطالبه نیست. ولی خساراتی که به عنوان تضرر از توقیف در زندان و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت مطالبه می‌شود دعوای اصلی محسوب است و خسارت بر خسارت محسوب نمی‌شود تا قابل مطالبه نباشد. دیوان کشور(شعبه۴) رأی شماره ۲۴۸۸-۱۷/۱۱/۱۳۱۶، احمد متین، مجموعه رویه قضایی ص ۱۶۴

۱۲۰- الف صحیح است.

شرط عدم مسوولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است مگر در مورد :           ۱- صدمه‌های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص و ۲- اضرار عمدی. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۲۳۰ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۲۱- د صحیح است.

ماده ۳۰۳ ق.م : کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

نکته : اثبات وجود حادثه خارجی و قهری در تلف مال و حسن نیت گیرنده از مسوولیت او نمی‌کاهد. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۳۰۳ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۲۲- ب صحیح است.

ماده ۳۱۴ ق.م : اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

نکته : در صورتی که عمل غاصب اصلاً ماهیت مال مغصوبه را تغییر دهد و شیء گرانبهاتری از آن بسازد، دادن شیء با ارزش به مالک باعث استفاده بلاجهت وی می‌شود. درست آن است که مالک عوض شیء با ارزش را پرداخت کند.

۱۲۳- گزینه ب صحیح است.

ماده ۳۱۷ ق.م : مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

نکته : عین مال مغصوب را باید از متصرف آن خواست و رجوع به دیگر غاصبان به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است و اثر حکم محدود به این می‌شود که اگر نتوانستند یا نخواستند به تعهد اصلی خود عمل کنند به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محکوم شوند. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۳۱۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۲۴- ج صحیح است.

اگر مالک از حق رجوع به یکی از غاصبین بگذرد این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۳۲۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۱۲۵- ج صحیح است.

ماده ۳۲۶ ق.م : اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.

نکته : در صورتی که مشتری جاهل به غصب باشد حق رجوع به بایع نسبت به خسارات را دارد(ماده ۳۲۵ ق.م)

۱۲۶- د صحیح است.

ماده ۳۲۸ ق.م : هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد اتلاف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

نکته : در بحث اتلاف برای مسوولیت تلف کننده هیچ نیازی به اثبات تقصیر وی نیست زیرا مسوولیت تلف کننده مسوولیت مطلق است و صرف وجود رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف کافی است که وی را مسوول جبران خسارت بدانیم.

۱۲۷- ب صحیح است.

ماده ۳۳۰ ق.م : اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

۱۲۸- الف صحیح است.

نکته: در حالت معمولی خسارت ناشی ا زطوفان ، سیل وزلزله و… به دلیل فورس ماژور قابل مطالعه نیست لکن در فرضی که شخص تقصیر کرده ودر دوران تقصیرش شرایط فورس ماژور هم بوجود می آید تقصیر مقدم بر فورس ماژور است وسبب می شود که فورس ماژور نادیده گرفته شود بنابراین در این مساله چون راننده سرعت غیر مجاز داشته مقصر است و تمامی خسارت وارده راباید بپردازد به فورس ماژور نیز توجهی نمی کنیم.

۱۲۹- ج صحیح است.

ماده ۳۳۵ ق.م.: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آنها مسوولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد واگر طرفین تقصیر کرده باشند هر دو مسوول خواهند بود.

نکته: در مورد مساله مذکور هر دو شخص مقصر هستند. تقصیر یکی سرقت اتومبیل دیگر غیر بوده. وراننده اتومبیل دیگر نیز مقصر بوده بنابراین هر دو تقصیر داشتند وبنا بر ماده ۳۳۵ ق.م هردو مسوول خواهند بود ومسوولیت هر کدام در برابر مالک اتومبیل مسوولیت تضامنی است.

۱۳۰- ب صحیح است.

ماده ۱۱ق.م.م : کارمندان دولت وشهرداری وموسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسوول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده ومربوط به نقص وسایل ادارای و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره ومؤسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

۱۳۱- ج صحیح است.

ماده ۳۵۳ ق. م. ا: هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد ودراثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

۱۳۲- ب صحیح است.

نکته: «اگر صاحب مهمانسرا قصد تبرع نداشته باشد می تواند هزینه های صرف شده را مطالبه کند از طرفی نیز می دانیم قصد تبرع خلاف اصل است وباید ثابت گردد.

۱۳۳- د صحیح است.

ماده ۳۳۰ ق.م: اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده وکشته آن را بدهد واگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

نکته: مورد اخیرماده ۳۳۰ ق.م نیاز به اثبات دارد یعنی تلف کننده حیوان باید ثابت کند که کشتن حیوان برای حفظ جان وی ضروری بوده است در غیر این صورت ضامن تفاوت قیمت زنده و کشته حیوان خواهد بود.

۱۳۴- ب صحیح است.

ماده ۳۶۴ ق. م. ا: هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود…..

نکته: با توجه به این ماده در می یابیم که قانونگذار در فرض تداخل اسباب در ورود ضرر، نظریه سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است.

۱۳۵-ج صحیح است.

نکته: هر گاه بهای مالی تلف شده از زمان غصب تا زمان تلف وتأدیه تغییر یابد، درباره زمان تقویم اختلاف است وبه نظر می رسد که معیار تقویم بهای روز صدور حکم یا تأدیه است. رجوع کنید حاشیه ۹ ماده ۳۱۱ ق.م ا زکتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۳۶- د صحیح است.

نکته: هر گاه از قطعه سنگ غصب شده متصرف مجسمه گرانبهایی بسازد دادن اثر هنری به مالک سبب استفاده بدون جهت او می شود که باید عوض ان پرداخته شود. بعضی نیز آن رادر حکم تلف شده می دانند.رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۳۱۴ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۳۷- ب صحیح است.

دخالت عوامل طبیعی (مانند باد وباران) در تلف مال ضمان مسبب را از بین نمی برد.رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۳۳۱ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

نکته: تقصیر مسبب تلف بر فورس ماژور مقدم است واثر فورس ماژور را از بین می برد رجوع کنید به توضیح سوال ۱۲۸٫

۱۳۸- الف صحیح است.

نکته: اگر مال مغصوب در محل غصب مثلی ودرمحل تلف قیمی باشد درباره مسوولیت غاصب به مثل یا قیمت اختلاف است وضمان به مثل ترجیح داد. رجوع کنید حاشیه ۷ ماده ۳۱۱ ق.م ا ز کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان.

۱۳۹- د صحیح است.

ماده ۳۳۶ ق.م: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده ویا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است.

نکته: اینکه شخص به خود وعده دریافت اجرت داده باشد نشانه این است که وی عادتاً خود را مهیای انجام عمل کرده است.

۱۴۰- د صحیح است.

ماده ۳۲۸ ق.م: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یامنفعت واگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

نکته: گزینه ب جواب کاملتری می باشد زیرا مصداق اتلاف می تواند عین ومنفعت ویا حق باشد اما بر طبق نص قانون مدنی عین ویا منفعت گزینه صحیح است وچون در سوال عبارت «مطابق قانون مدنی» ذکر شده است بهتر است نص قانون را به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنیم.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟