تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۳۴
۹۴ شنبه ۰۳ مرداد

سقوط تعهدات (ماده ۲۶۴الی ۳۰۱)

۸۱- کدام عبارت صحیح است؟

الف) هر مدیونی مسئول است.

ب) هر مسئولی مدیون است.

ج) بعضی مدیون ها مسئول هستند.

د) هیچکدام

۸۲- کدام مورد قابل استرداد نیست؟

الف) ایفاء تعهد نامشروع

ب) پرداخت صدقه

ج) پرداختن دین در نتیجه اشتباه

د) هیچکدام

۸۳- کسی که از جانب مدیون دین او را ادا می کند…

الف) اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و لو این که قصد تبرع داشته باشد.

ب) اگر با اذن باشد ولی قصدتبرع داشته باشد نمی تواند به او مراجعه کند.

ج) اگر اذن نداشته باشد در صورتی حق مراجعه دارد که قصد تبرع نداشته باشد.

د) اگر اذن نداشته باشد ولی قصد تبرع هم داشته باشد حق مراجعه به اورا دارد.

۸۴- در کدام یک از موارد ذیل وفای به عهد به اهلیت نیاز دارد؟

الف) انجام کار

ب) خودداری از انجام کار

ج)رد عین معین

د) هر سه مورد

۸۵- در صورت امتناع متعهد له از قبول تادیه، تکلیف قانونی متعهد چیست؟

الف) رد مورد تعهد به وکیل متعهدله.

ب) تصرف دادن مورد تعهد به حاکم یا قائم مقام او.

ج) رد مورد تعهد به قائم مقام متعهد له

د) هر سه مورد.

۸۶- اگر موضوع تعهد عین شخصی نباشد و کلی باشد…

الف) متعهد می تواند از فرد متعارف آن ایفاء کند.

ب) متعهد می تواند از فرد اعلای آن ایفاء کند.

ج) متعهد می تواند از فردی که عرفاً معیوب نیست ایفاء کند.

د) هر سه مورد

۸۷- برای انجام دادن تعهد کدامیک از محل های ذیل مقدم است؟

الف) محل وقوع عقد

ب)محل انجام تعهد

ج)محلی که عرف و عادت معین کند

د) محل وقوع مال مورد تعهد

۸۸- انتخاب دین پرداخت شده توسط مدیون در موردی که دیون متعدد باشند در چه صورت صحیح است؟

الف) در صورتی که دائن رضایت دهد.

ب)در صورتی که مکان پرداخت همه دیون واحد باشد.

ج) درصورتی که‌همه دیون ازیک جنس باشد.

د) در صورتی که زمان پرداخت همه دیون واحد باشد.

۸۹- اختیار مدیون در اختصاص دادن تادیه به یکی از دیون چه هنگام باید اعمال شود؟

الف) هنگام عقد

ب) هنگام تادیه

ج) هر زمانی که مدیون بخواهد

د) طبق رویه عرف مشخص می شود.

۹۰- اقاله ضمان چه وضعیتی دارد؟

الف) باطل

ب) نافذ

ج)غیر نافذ

د) غیر قابل استناد

۹۱- اقاله مشروط چه وضعیت حقوقی دارد؟

الف) صحیح است.

ب) اگر دو عوض ثابت بماند غیر نافذ است.

ج) اگر شرط ناظر به تعهد خارجی واضافی باشد صحیح است.

د) مطلقاً صحیح است.

۹۲- اقاله در صورت تراضی دو طرف به پرداخت عوض دیگری به جای مثل یا قیمت مال تلف شده چه وضعیت دارد؟

الف) صحیح است.

ب) نافذ است.

ج) باطل است.

د) آن چه واقع شده اقاله نیست.

۹۳- کدام ابراء صحیح است؟

الف) ابراء شخص حقوقی

ب) ابراء با شرط عوض

ج) ابراء ذمه میت از دین

د) هر سه مورد.

۹۴- کدام مورد باعث بطلان ابراء می شود؟

الف) علم اجمالی به موضوع ابراء

ب) ابراء پیش از وجود دین

ج) درج شرط عوض در ابراء

د) ابرائ از دینی که فقط سبب آن بوجود آمده است.

۹۵- دادن چک به جای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر چه ماهیتی دارد؟

الف) تبدیل تعهد

ب) اسقاط تعهد

ج) هر دو مورد

د) هیچکدام

۹۶- در کدام مورد تضمینات باقی نمی ماند؟

الف) انتقال سفته

ب) انتقال برات

ج) انتقال دین و طلب

د) هر سه مورد

۹۷- در کدام مورد تهاتر بوجود می آید؟

الف) دین معلق

ب) دین مربوط به انفاق

ج) دین موجل

د) هیچکدام

۹۸- برای وقوع تهاتر نیاز به … یکی از طرفین است.

الف) دادخواست تهاتر

ب) دادخواست متقابل

ج) استناد

د) هر سه مورد

۹۹- تهاتر دین توقیف شده به سود ثالث چه وضعیتی دارد؟

الف) نافذ

ب) غیر نافذ

ج) باطل

د) غیر قابل استناد

۱۰۰- اگر موصی له به موصی مدیون باشد پس از فوت موصی ذمه موصی له در برابر ورثه موصی به میزان موصی به، به کدام یک از اسباب زیر بری می شود؟

الف) ابراء

ب) تهاتر

ج) مالکیت مافی الذمه

د) هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

 

۸۱- ج صحیح است.

ممکن است شخصی مدیون باشد ولی مسئول پرداخت آن نباشد(تعهدات طبیعی ماده ۲۶۶ ق.م) مثلاً برای پرداخت نفقه گذشته اقارب مدیون باشد ولی طبق قانون ملزم به پرداخت نفقه گذشته اقارب نیست پس مسئول نیست و اگر خود مدیون با میل، این دین را ادا کرد تعهد طبیعی خود را پرداخت کرده و بنابر ماده ۲۶۶ ق.م نمی تواند آن را پس بگیرد. با این ترتیب گزینه ب نیز صحیح نیست.

بعضی مدیون ها مسئول هستند یعنی شخصی مدیون است و قانون گذار حق مطالبه طلب را از دائن نیز سلب نکرده است(مثلا اگر دین مدیون مشمول مرور زمان نشده باشد، و درمقابل طلبکار مسئول است) ولی برخی مدیون ها مسئول نیستند مثل مثال اول که شخصی نفقه گذشته اقارب خود رانپرداخته (یعنی مدیون است) ولی در قبال آن مسولیتی برای پرداخت دین خودندارد زیرا نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نمی باشد.

۸۲- ب صحیح است.

ماده ۸۰۷ ق. م: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگر بدهد حق رجوع ندارد.

نکته : پرداخت ناشی از اکراه و یا آنچه در نتیجه اشتباه یا حیله طرف ایفاء می شود و پرداخت تعهد نامشروع قابل استرداد است. رجوع کنید حواشی ۴ و ۵ ماده ۲۶۶ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۸۳- ب صحیح است.

ماده ۲۶۷ ق.م: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگر را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

نکته: اگر پرداخت کننده قصد تبرع داشته باشد حق رجوع به مدیون را ندارد، هر چند که پرداخت به اذن او باشد (ماده ۷۲۰ ق.م) ماده ۲۶۷ ناظر به موردی است که دین دیگری به قصد تبرع پرداخته نشده. تبرع نیز بر خلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد(ماده ۲۶۵ ق.م) رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۲۶۷ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۸۴- د صحیح است.

ماده ۲۶۹ ق.م: وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

نکته: درمورد تسلیم عین معین، انجام کار یا خودداری ازانجام کار چون در زمره کارهای مادی است نه حقوقی به اهلیت نیازی نیست زیرا اهلیت فقط برای انجام اعمال حقوقی ضروری است.

۸۵- ب صحیح است.

ماده ۲۷۳ ق.م: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

۸۶- ب صحیح است.

ماده ۲۷۹ ق. م: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.

نکته : اگر موضوع تعهد عین کلی باشد متعهد بایداز فرد متعارف آن ایفاء کند، متعهدنباید از فرد معیوب ایفاء کند، متعهد میتوانداز فرد اعلای آن ایفا کند اما مجبور به این امر نیست.

۸۷- ج صحیح است.

ماده ۲۸۰ ق.م: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

نکته: تعهد باید در محلهای ذیل به ترتیب انجام شود:

الف) محلی که طرفین در قرارداد مشخص کرده اند.

ب) محلی که عرف و عادت مشخص می کند.

ج) محل وقوع عقد

درصورتی که طرفین در قرار داد خود محلی را برای انجام تعهد مشخص نکرده اند و عرف و عادت نیز اقتضای خاصی ندارد تعهد باید درمحل وقوع عقد انجام شود.

۸۸- ج صحیح است.

ماده ۲۸۲ ق.م: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

نکته : ماده ۲۸۲ ق. م ناظر به موردی است که همه دیون از یک جنس باشد ( مانند پول). رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۲۸۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۸۹- ب صحیح است.

اختیار مدیون در اختصاص دادن تادیه به یکی از دیون باید هنگام تادیه اعمال شود …. رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۲۸۲ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۹۰- ج صحیح است.

در قانون مدنی هر کجا واژه عقد ضمان مطرح می شوداصل بر ضمان نقل ذمه است یعنی ضمان در قانون مدنی مفیدنقل ذمه می باشد و اقاله ضمان نقل ذمه غیر نافذ است و برای نفوذ نیاز به تنفیذ مضمون عنه دارد زیرا اقاله ضمان منافات با حقوق اشخاص ثالث دارد و باعث می شود ذمه مدیون دوباره مشغول شود به همین علت نیاز به رضایت وی دارد.

۹۱- ج صحیح است.

اگر دو عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد خلاف مقتضای اقاله نیست بنابراین صحیح است. رجوع کنید حاشیه ۵ ماده ۲۸۳ ق. م از کتاب قانون مدنی درنظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۹۲- د صحیح است.

اگر دو طرف تراضی کنند که بجای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخته شود آنچه واقع شده اقاله نیست. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۲۸۶ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۹۳- د صحیح است.

ماده ۲۹۱ ق.م: ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

نکته : ابراء شخص حقوقی صحیح است. همچنین شرط عوض درابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود. رجوع کنید حاشیه ۸ ماده ۲۸۹ ق. م از کتاب قانونی مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۹۴- ب صحیح است.

ابراء، عمل حقوقی تبعی است واعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین (ابراء مالم یجب) یا پس از سقوط آن واقع شود، بی اثر است. رجوع کنید حاشیه ۲ ماده ۲۸۹ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۹۵- د صحیح است.

دادن چک برای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر دلیل بر تبدیل تعهد دین مستاجر نیست زیرا چک وسیله پرداخت دین است و تبدیل تعهد باید مقصود باشد. رجوع کنید حاشیه ۳ ماده ۲۹۲ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی،دکتر ناصر کاتوزیان.

۹۶- د صحیح است.

ماده ۲۹۳ ق. م: در تبدیل تعهد تضمینات دین سابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

نکته : به نظر برخی از اساتید در بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۲ ق.م تعریف ضمان وانتقال طلب جانشین تبدیل تعهد سنتی شده است بنابراین ماده ۲۹۳ در مورد ضمان، حواله، انتقال طلب وانتقال دین نیز مجری می باشد و تضمینات دین سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت. رجوع کنید حاشیه ۴ ماده ۲۹۲ و حواشی ۲ و ۳ ماده ۲۹۳ ق. م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

حال آن که به نظر مشهور درانتقال طلب ودین تضمینان باقی می ماند. ایشان معتقدند بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۲ ق. م تبدیل تعهد است و با تاسیس های انتقال طلب و دین مثل عقد ضمان و حوله تفاوت داردو نمی توان احکام تبدیل تعهد را در آنها جاری کرد.

۹۷- د صحیح است.

دین معلق و موجل درتهاتر نمی آید چرا که قابل مطالبه نیست همچنین دین مربوط به انفاق در اثر تهاتر از بین نمی رود زیرا برای ادامه معاش طلبکار ضروری است. رجوع کنید حواشی ۳ و ۶ ماده ۲۹۴ ق. م ازکتاب قانون مدنی درنظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۹۸- ج صحیح است.

برای وقوع تهاتر واعمال آن در دادگاه باید یکی از دوطلبکار به آن استناد کند. رجوع کنید حاشیه ۸ ماده ۲۹۴ ق. م از کتاب قانون مدنی درنظم کنونی، دکتر ناصرکاتوزیان.

۹۹- د صحیح است.

ماده ۲۹۹ ق.م: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

مثال: الف به میزان صد میلیون ریال به ب بدهکار است به اندازه همین مبلغ نیز به ج بدهکار می‌باشد سپس ج صد میلیون ریال را نزد الف توقیف می کند. پس از مدتی الف از ب مبلغ صد میلیون ریال طلبکار میگردد و بین دین الف و ب تهاتر صورت میگیرد پس ازاین واقعه الف نمی تواند از تادیه صد میلیون ریال توقیف شده به ج امتناع کند زیرا این تهاتر در مقابل ج غیر قابل استناد است.

۱۰۰- ج صحیح است.

ماده ۳۰۰ ق. م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود….

نکته : پس از فوت موصی، اگر موصی له (طلبکار) به موصی( بدهکار) مدیون شود یعنی دو وصف طلبکار و بدهکار در موصی له جمع شود، مالک ما فی الذمه خود می گردد به این ترتیب پس از فوت موصی، ذمه موصی له در برابر ورثه موصی به میزان موصی به بری می گردد.

مثال: الف مبلغ یک میلیون ریال به نفع ب وصیت می کند سپس ب به همان اندازه به الف بدهکار می گردد پس از فوت الف، ذمه وی به مبلغ یک میلیون ریال نسبت به ب مشغول است و ب نیز به الف یک میلیون‌ریال بدهکار است بنابراین مالک ما فی الذمه خود می گردد و مسئولیتی در برابر ورثه الف نخواهد داشت زیرا دین وی از بین رفته است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟