تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
۹۴ پنج شنبه ۰۱ مرداد

۳۰۱- کدام یک از گزینه‌های ذیل از فرایض معینه قانونی نمی‌باشد؟

۱-                       ۲-                       ۳-                        ۴-

۳۰۲- از اشخاص ذیل کدامیک تنها به فرض ارث می‌برد؟

۱- پدر           ۲- مادر                    ۳- دختر                    ۴- خواهر

۳۰۳- کدام یک از اشخاص ذیل گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برد؟

۱- زوج              ۲- کلاله امی             ۳- پدر           ۴- گزینه ۲ و ۳

۳۰۴- کدام یک از اشخاص ذیل تنها به فرض ارث می‌برد؟

۱- برادر        ۲- زوجه                 ۳- خواهر ابی                 ۴- دختر

۳۰۵- کدام یک از اشخاص ذیل گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند؟

۱- پدر، دختر، زوج                                    ۲- خواهر، دختر، زوجه

۳- کلاله امی، خواهر ابوینی، پدر                  ۴- خواهرابی، دختر، مادر

۳۰۶- کدام یک از اشخاص ذیل تنها به فرض ارث می‌برند؟

۱- پدر، مادر، زوج                                      ۲- مادر، پسر، زوجه

۳- زوجه، خواهر، مادر                               ۴- مادر، زوج، زوجه

۳۰۷- مقصود از کلاله کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌باشد؟

۱- برادر و خواهران متوفی

۲- برادر و خواهران متوفی و فرزندانشان

۳- خویشان در خط اطراف متوفی به ویژه خواهران و برادران متوفی وفرزندان‌آنها

۴- خواهران متوفی و فرزندانشان

۳۰۸- کدام یک از اشخاص ذیل تنها به قرابت ارث می‌برد؟

۱- پسر                     ۲- دختر                   ۳- مادر           ۴- زوج

۳۰۹- کدام یک از اشخاص ذیل تنها به قرابت ارث می‌برد؟

۱- برادر                   ۲- خواهر              ۳- پدر               ۴- مادر

۳۱۰- کدام یک از اشخاص ذیل تنها به قرابت ارث می‌برد؟

۱- کلاله امی                                              ۲- خواهر ابی

۳- زوجه                                                   ۴- هیچکدام

۳۱۱- فرض کدام وارث نصف ترکه است؟

۱- شوهر در صورت بودن اولاد برای متوفی

۲- دختر در صورت نبودن اولاد ذکور برای متوفی

۳- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۴- پدر در صورتی که برای متوفی اولاد باشد.

۳۱۲- فرض شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی به چه میزانی می‌باشد؟

۱-                       ۲-                        ۳-                       ۴-

۳۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- فرض شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی می‌باشد.

۲- فرض شوهر در صورتی که همسر متوفای او از شوهر دیگری اولاد داشته باشد می‌باشد.

۳- فرض شوهر در صورتی که همسر او از وی یا شوهر دیگری اولاد داشته باشد است.

۴- هیچکدام

۳۱۴- در صورتی که متوفی علاوه بر دختر یک پسر هم داشته باشد………

۱- فرض دختر می‌باشد.

۲- فرض دختر می‌باشد.

۳- فرض دختر می‌باشد.

۴- دختر فرض بر نمی‌باشد و به قرابت ارث می‌برد.

۳۱۵- فرض کدام یک از اشخاص ذیل نمی‌باشد؟

۱- خواهر ابوینی تنها                                  ۲- خواهر ابی تنها

۳- خواهر امی تنها                                      ۴- فرض هر سه می‌باشد.

۳۱۶- فرض کدام وارث ربع ترکه است؟

۱- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۲- شوهر درصورت بودن اولاد برای متوفی

۳- کلاله امی

۴- زوجه در صورت بودن اولاد برای متوفی

۳۱۷- فرض زوجه در صورت فوت شوهر بدون اولاد چه میزانی می‌باشد؟

۱-                       ۲-                       ۳-                       ۴-

۳۱۸- فرض کدام وارث ثمن ترکه است؟

۱- زوج در صورت فوت زن بدون اولاد

۲- زوجه در صورت فوت شوهر بدون اولاد

۳- زوج در صورت فوت زن با داشتن اولاد

۴- زوجه در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد

۳۱۹- فرض کدام وارث دو ثلث ترکه است؟

۱- دو دختر و بیشتر در صورت بودن اولاد ذکور

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳- دو خواهر امی

۴- هیچکدام

۳۲۰- فرض دو خواهر ابی در صورت بودن یک برادر به چه میزانی می‌باشد؟

۱- است.                             ۲- است.

۳- است.                             ۴- منتفی است و به قرابت ارث می‌برند.

۳۲۱- در صورتی که متوفی دو خواهر ابوینی بدون برادر داشته باشد فرض دخترها به چه میزانی است؟

۱-                       ۲-                       ۳-                       ۴-

۳۲۲- فرض کدام یک از اشخاص ذیل دو ثلث نمی‌باشد؟

۱- دو خواهر ابی تنها

۲- دو خواهر ابوینی تنها

۳- دو خواهر امی تنها

۴- فرض هرسه دو ثلث می باشد.

۳۲۳- فرض کدام وارث ثلث ترکه است؟

۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد داشته باشد.

۲- زوجه در صورتی که میت اولاد نداشته باشد.

۳- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۴- هیچکدام

۳۲۴-در چه صورتی فرض مادر متوفی ثلث ترکه می‌باشد؟

۱- در صورتی که میت اولاد نداشته باشد.

۲- در صورتی که میت اخوه نداشته باشد.

۳- در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۴- در صورتی که میت اولاد و اخوه داشته باشد.

۳۲۵- فرض کدام وارث ثلث ترکه است؟

۱- کلاله امی در صورتی که تنها باشد.

۲- پدر متوفی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد.

۳- مادر متوفی در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد.

۴- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

۳۲۶- فرض کدام وارث سدس ترکه نمی باشد؟

۱- پدر متوفی اگر برای متوفی اولاد باشد.

۲- مادر متوفی اگر برای متوفی اولاد باشد.

۳- کلاله امی اگر تنها باشد.

۴- فرض در هرسه مورد سدس ترکه است.

۳۲۷- فرض چند وارث سدس ترکه است؟

۱- دو وارث                                               ۲- سه وارث

۳- چهار وارث                                           ۴- پنج وارث

۳۲۸- فرض پدر متوفی در صورتی که برای متوفی اولادی نباشد به چه میزانی است؟

۱-                                                   ۲-

۳-                                               ۴- منتفی است و قرابت بر است.

۳۲۹- فرض پدر متوفی در صورتی که برای متوفی اولادی باشد چه میزان می‌باشد؟

۱-                       ۲-                       ۳-                       ۴-

۳۳۰- فرض مادر متوفی در چه صورتی سدس ترکه می‌باشد؟

۱- در صورتی که برای متوفی اولادی نباشد.

۲- در صورتی که برای متوفی اخوه‌ای نباشد.

۳- در صورتی که برای متوفی اولادی باشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۳۳۱- فرض چند وارث ثلث ترکه است؟

۱- یک وارث                                              ۲- دو وارث

۳- سه وارث                                              ۴- چهار وارث

۳۳۲- فرض چند وارث دو ثلث ترکه است؟

۱- یک وارث                                              ۲- دو وارث

۳- سه وارث                                              ۴- چهار وارث

۳۳۳- فرض چند وارث نصف ترکه است؟

۱- یک وارث                                              ۲- دو وارث

۳- سه وارث                                              ۴- چهار وارث

۳۳۴- فرض چند وارث ربع ترکه است؟

۱- یک وارث                                              ۲- دو وارث

۳- سه وارث                                              ۴- چهار وارث

۳۳۵- فرض چند وارث ثمن ترکه است؟

۱- یک وارث                                              ۲- دو وارث

۳- سه وارث                                              ۴- چهار وارث

۳۳۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد.

۲- از ترکه میت هر صاحب قرابت حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان فرض می‌رسد.

۳- از ترکه میت هر صاحب فرض و قرابت حصه خود را می‌برد.

۴- ترکه میت به میزان مساوی میان صاحبان فرض و قرابت تقسیم می‌شود.

۳۳۷- اگر صاحب قرابتی در یک طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد بعد از کسر حصه صاحب فرض…

۱- باقی ارث به صاحبان فرض می‌رسد.

۲- باقی ارث به صاحبان قرابت در درجه یا طبقه بعدی می‌رسد.

۳- باقی ارث به حاکم می‌رسد.

۴- هیچکدام

۳۳۸- اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوجه نباشد، زائد از فریضه……….

۱- به او رد می‌شود.                                   ۲- به او رد نمی‌شود.

۳- اصولاً به او رد می‌شود.                         ۴- اصولاً به او رد نمی‌شود.

۳۳۹- اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه………….

۱- به او رد می‌شود.                                   ۲- به او رد نمی‌شود.

۳- اصولاً به او رد می‌شود.                         ۴- اصولاً به او رد نمی‌شود.

۳۴۰- اگر صاحب قرابتی در یک طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد بعد از کسر حصه صاحبان فرض………..

۱- باقی ارث به صاحبان فرض رد می‌شود مگر در مورد زوجه که به او رد نمی‌شود.

۲- باقی ارث به صاحبان فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج که به او رد نمی‌شود.

۳- باقی ارث به صاحبان فرض رد می‌شود حتی در مورد زوج و زوجه که به آنها نیز رد می‌شود.

۴- باقی ارث به صاحبان فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود.

۳۴۱- رد بخش باقی مانده از ترکه به صاحبان فرض به چه صورتی می‌باشد؟

۱- به صورت مساوی                                ۲- به نسبت فرض آنان

۳- به نسبت دو به یک                                ۴- گزینه ۱ یا ۲

۳۴۲- در صورتی که کلاله ابوینی یا ابی با کلاله امی ارث ببرند زاید بر فرض . . . . . . . . ..

۱- بین آنها به نسبت فرض تقسیم می‌شود.

۲- به کلاله ابوینی یا ابی رد نمی‌شود.

۳- به کلاله امی رد نمی‌شود.

۴- بین آنها به صورت مساوی تقسیم می‌شود.

۳۴۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- رد بخش باقی‌مانده از ترکه به صاحبان فرض برمبنای اصل‌الاقرب یمنع الابعد می‌باشد.

۲- ممنوع بودن رد به زوج و زوجه در فرضی که صاحب قرابتی در یک طبقه مساوی با صاحبان فرض در درجه نباشد استثنا بر قاعده می‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

 

 

فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول: در سهم الارث طبقه اول

 

۳۴۴- متوفایی دارای پدر، مادر و دو برادر می‌باشد سهم هریک از آنان چه مقدار است؟

۱- ثلث ترکه سهم مادر و دو ثلث ترکه سهم پدر

۲- سدس ترکه سهم مادر و بقیه سهم پدر است.

۳- ترکه به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.

۴- ثلث ترکه سهم مادر و بقیه سهم پدر است.

۳۴۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر وارث متوفی یکی از ابوین به صورت انفراد باشد تمام ارث را می‌برد.

۲- اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند و وراث دیگری نباشد مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد.

۳- اگر وراث متوفی پدر و مادر باشند ولی مادر حاجب داشته باشد سهم مادر سدس از ترکه است و بقیه ترکه مال پدر است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۴۶- اگر اولاد متوفایی متعدد ولی تمام پسر یا دختر باشند؟

۱- ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۲- بالسویه تقسیم می‌شود.

۳- ذکور به قرابت و اناث به فرض ارث می‌برند.

۴- ذکور به فرض و اناث به قرابت ارث می‌برند.

۳۴۷- اگر اولاد متوفی متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دیگر دختر باشند ترکه بین آنان به چه صورت تقسیم می‌شود؟

۱- ذکور دو برابر اناث می‌برند.

۲- بالسویه تقسیم می‌شود.

۳- ذکور و اناث می‌برند.

۴- ذکور و اناث می‌برند.

۳۴۸- هرگاه وراث متوفی عبارت از ابوین و یک دختر باشد، ترکه به چه طریقی تقسیم می‌شود؟

۱- پدر و مادر هرکدام سدس ترکه و دختر نصف ترکه را می‌برند.

۲- پدر و مادر ثلث ترکه و دختر دو ثلث ترکه را می‌برند.

۳- پدر و مادر سدس ترکه و دختر نصف ترکه را می‌برند.

۴- هریک از پدر و مادر و دختر ترکه را می‌برند.

۳۴۹- در صورتی که وراث متوفی عبارت از پدر، مادر، دختر و دو برادر باشد مازاد ترکه به چه طریقی میان ورثه تقسیم می‌شود؟

۱- مابقی ترکه میان دختر و پدر به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۲- بالسویه میان آنان تقسیم می‌شود.

۳- مابقی ترکه میان دختر و پدر و مادر به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۴- مابقی ترکه به دو برادر می‌رسد.

۳۵۰- اگر وراث متوفی عبارت از پدر و یک دختر باشد در این صورت……..

۱- ترکه متعلق به پدر و ترکه متعلق به دختر است و مابقی به نسبت فرض میان آنان تقسیم می‌شود.

۲- ترکه مال دختر و بقیه مال پدر است.

۳- ترکه مال پدر و بقیه متعلق به دختر است.

۴- ترکه به صورت دو به یک میان آنان تقسیم می‌شود.

۳۵۱- اگر شخصی فوت کند و وراثی غیر از زوجه نداشته باشد چه مقدار از ترکه به زوجه منتقل می‌شود؟

۱-                       ۲-                       ۳-       ۴- تمامی ترکه

۳۵۲- اگر شخصی فوت کند و وراثی غیر از زوج نداشته باشد چه مقدار از ترکه به زوج منتقل می‌شود؟

۱-              ۲-                   ۳-            ۴- تمامی ترکه

۳۵۳- در چه صورتی اولاد اولاد میت از او ارث می‌برند؟

۱- در صورتی که میت اولادی نداشته باشد.

۲- در هر صورت از او ارث می‌برند.

۳- در صورتی که میت پدر و مادر نداشته باشد.

۴- در صورتی که میت برادر و خواهر ابوینی یا ابی نداشته باشد.

۳۵۴- هرگاه وراث متوفی عبارت از پدر یا مادر با چند دختر باشد، ترکه چگونه تقسیم می‌شود؟

۱- دخترها دو ثلث و پدر یا مادر یک سدس و مابقی میان وراث به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۲- دخترها نصف و پدر یا مادر ثلث ترکه و مابقی میان وراث به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۳- دخترها دو ثلث و پدر یا مادر ثلث ترکه را می‌برند.

۴- دخترها نصف و پدر یا مادر هرکدام یک سدس و مابقی میان وراث به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۳۵۵- اگر وراث متوفی عبارت از مادر، دو دختر و دو برادر باشند در این صورت . . . . . . .

۱- سهم مادر و سهم دخترها و مابقی میان مادر و دخترها تقسیم می‌شود.

۲- سهم مادر و بقیه سهم دخترها است که را به فرض و را به رد می‌برند.

۳- سهم مادر و سهم دخترها و مابقی سهم برادرها می‌باشد.

۴- سهم دخترها و مابقی سهم مادر می‌باشد.

۳۵۶- هرگاه وراث متوفی عبارت از پدر، مادر و چند دختر باشد سهم هریک به چه میزانی است؟

۱- سه مادر، سهم پدر و سهم دخترها و مابقی میان آنان به نسبت فرض تقسیم می‌شود.

۲- سهم مادر، سهم پدر و سهم دخترها می‌باشد.

۳- سهم مادر و پدر و سهم دخترها و مابقی میان آنان به نسبت فرض تقسیم می‌شود.

۴- سهم مادر، سهم پدر و سهم دخترها و مابقی میان پدر و دخترها تقسیم می‌شود.

۳۵۷- هرگاه وراث متوفی عبارت از پدر، دو دختر و دو پسر باشد در این صورت . . . . . . .

۱- سهم پدر و سهم دخترها و مابقی به پسرها می‌رسد.

۲- سهم پدر و سهم دخترها و مابقی به دخترها می‌رسد.

۳- سهم پدر و سهم دخترها و مابقی به پدر می‌رسد.

۴- سهم پدر و سهم دخترها و مابقی میان پدر و دخترها به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود.

۳۵۸- هرگاه پدر دو پسر داشته باشد که یکی از آنها قبل از فوت پدر بمیرد و دو فرزند داشته باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- ترکه میان پسر و دو فرزند پسر فوت شده تقسیم می‌شود که فرزندان به قائم مقامی پدر خود ارث می‌برند.

۲- ترکه تماماً به پسر می‌رسد.

۳- ترکه تماماً به فرزندان پسر فوت شده می‌رسد.

۴- هیچکدام

۳۵۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه میت اولاد داشته باشد، گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.

۲- تقسیم ارث بین اولاد اولاد برحسب نسل به عمل می‌آید.

۳- در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۶۰- هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد و دو نوه دختر از پسر خود و دو نوه پسر از دختر خود داشته باشد در این صورت سهم آنان به چه میزانی می‌باشد؟

۱- دو نوه دختر دو برابر دو نوه پسر می‌گیرند.

۲- دو نوه پسر دو برابر دو نوه دختر می‌گیرند.

۳- ترکه به میزان مساوی میان تمام آنان تقسیم می‌شود.

۴- دو نوه پسر و دو نوه دختر ترکه را می‌برند.

۳۶۱- اگر زوجه از زوج فرزندی نداشته باشد ولی زوج از زن دیگر خود که بین آنها طلاق واقع شده دارای فرزند باشد در صورت فوت زوج، سهم زوجه از ماترک به چه میزانی می‌باشد؟

۱-                       ۲-                       ۳-                       ۴-

۳۶۲- اگر وراث میت عبارت از پدر، دو برادر، یک دختر و زوجه باشد در این صورت ترکه چگونه میان آنان تقسیم می‌شود؟

۱- سهم پدر ، سهم دختر و سهم زوجه می‌باشد و بقیه به دو برادر می‌رسد.

۲- سهم پدر ، سهم دختر و سهم زوجه می‌باشد و بقیه به پدر و دختر به نسبت فرض آنان می‌رسد.

۳- سهم دختر و سهم زوجه و بقیه به پدر می‌رسد.

۴- سهم پدر و سهم دختر و سهم زوجه می‌باشد و بقیه به پدر و دختر و زوجه به نسبت فرض آنان می‌رسد.

۳۶۳- اگر در طبقه اول بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر . . . . . . . وارد می‌شود.

۱- مادر و دختر                                         ۲- پدر و مادر

۳- پدر و پسر                                            ۴- دختر و دخترها

۳۶۴- اگر در طبقه اول وراث پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد چه کسانی از این زیادت ارث نمی‌برند؟

۱- مادر مطلقاً

۲- مادر در صورتی که حاجب داشته باشد.

۳- پدر و مادر

۴- دختر و دخترها

۳۶۵- حبوه به چه کسی ارث می‌رسد؟

۱- همه وراث میت                                      ۲- دختر و دخترهای میت

۳- پسر بزرگتر                                         ۴- پسرهای میت

۳۶۶- کدام یک از موارد ذیل حبوه محسوب نمی‌شود؟

۱- قرآن میت

۲- انگشتر میت

۳- رختهای شخصی میت

۴- هرسه مورد حبوه محسوب می‌شود.

۳۶۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حبوه میت به پسر بزرگتر می‌رسد و در نتیجه آن از حصه او از ترکه به مقدار حبوه کم می‌شود و به بقیه وراث می‌رسد.

۲- حبوه میت به پسرهای میت می‌رسد که میان خود به نسبت مساوی تقسیم می‌کنند.

۳- حبوه میت به پسر بزرگتر می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود.

۴- حبوه میت به تمام فرزندان میت می‌رسد که میان خود به نسبت دو به یک تقسیم می‌کنند.

۳۶۸- اگر ترکه میت منحصر به اموالی باشد که جزو حبوه محسوب می‌شوند در این صورت . . . . . . .

۱- این اموال به پسر بزرگتر می‌رسد.

۲- این اموال میان تمام ورثه برطبق مقررات مربوط به ارث تقسیم می‌شود.

۳- این اموال به تمام وراث به نسبت مساوی می‌رسد.

۴- این اموال به پسران میت می‌رسد.

۳۶۹- حبوه میراث اضافی پسر بزرگتر از . . . . . . . است.

۱- پدر                                                      ۲- مادر

۳- پدر و مادر                                            ۴- هیچکدام

۳۷۰- در صورتی که متوفی سه دختر و یک پسر داشته باشد که پسر کوچکترین فرزند او می‌باشد، حبوه متعلق به چه کسی است؟

۱- پسر

۲- بزرگترین دختر

۳- دخترها

۴- پسر و دخترها به نسبت دو به یک

۳۷۱- در صورتی که متوفی چند پسر هم سن داشته باشد حبوه متعلق به کیست؟

۱- هیچکس

۲- یکی از آنها به قید قرعه

۳- همه آنها که میان خود تقسیم می‌کنند.

۴- یکی از آنها به انتخاب متوفی

۳۷۲- هرگاه تنها پسر متوفی در زمان مرگ متوفی هنوز به دنیا نیامده باشد و به صورت حمل باشد . . . . . . .

۱- از حبوه استفاده می‌کند.

۲- از حبوه استفاده نمی‌کند.

۳- اصولاً از حبوه استفاده می‌کند.

۴- اصولاً از حبوه استفاده نمی‌کند.

۳۷۳- هرگاه متوفی چند انگشتر داشته که همگی را مورد استعمال قرار می‌داده، حبوه شامل. . . . .

۱- یکی از آنها می‌شود که باید به قید قرعه انتخاب شود.

۲- یکی از آنها می‌شود که باید پسر بزرگتر انتخاب کند.

۳- یکی از آنها می‌شود که باید باقی وراث انتخاب کنند.

۴- همگی آنها می‌شود.

۳۷۴- هرگاه ترکه میت منحصر به اموالی باشد که جزو حبوه محسوب می‌شوند، پرداخت دیون متوفی از آن اموال . . . .

۱- جایز نمی‌باشد.

۲- جایز می‌باشد.

۳- با اذن پسر بزرگتر جایز می‌باشد.

۴- با اذن همگی وراث جایز می باشد.

۳۷۵- هرگاه وراث متوفی عبارت از پدر، مادر، پسر و دختر باشد در این حالت . . . . . . ..

۱- به پدر، به مادر و به دختر و بقیه به پسر می‌رسد.

۲- به پدر، به مادر و به دختر و بقیه میان پدر و مادر و دختر به نسبت فرض آنان تقسیم می‌شود.

۳- به پدر و مادر و مابقی به نسبت دو به یک بین پسر و دختر تقسیم می‌شود.

۴- به پدر، به مادر و به دختر و بقیه میان پدر و دختر تقسیم می‌شود.

۳۷۶- هرگاه وراث متوفی شامل پدر، پسر و دختر باشد در این صورت . . . . . . . . .

۱- سهم پدر و سهم دختر و بقیه به پسر می‌رسد.

۲- سهم پدر و سهم دختر و بقیه میان تمام وراث تقسیم می‌شود.

۳- سهم دختر و بقیه میان پدر و پسر تقسیم می‌شود.

۴- سهم پدر و مابقی میان پسر و دختر به نسبت دو به یک تقسیم می‌شود.

۳۷۷- هرگاه پدر و مادر متوفی موجود باشند با یک پسر. . . . . . .

۱- پدر ، مادر و مابقی به پسر می‌رسد.

۲- پدر و مادر و بقیه به تمام وراث می‌رسد.

۳- پدر ، مادر و پسر ترکه را می‌برند.

۴- پدر، مادر و مابقی میان پسر و پدر تقسیم می‌شود.

۳۷۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه وراث متوفی منحصر به پدر باشد او تمام ارث را می‌برد.

۲- هرگاه وراث متوفی منحصر به مادر باشد او تمام ارث را می‌برد.

۳- هرگاه وراث متوفی منحصر به پسر باشد او تمام ارث را می‌برد.

۴- هرسه گزینه صحیح است.

 

مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم

 

۳۷۹- اگر میت اخوه ابوینی و ابی و امی داشته باشد در این صورت . . .

۱- اخوه امی ارث نمی‌برد.

۲- اخوه ابی ارث نمی‌برد.

۳- اخوه ابی و امی ارث نمی‌برند.

۴- همه آنها ارث می‌برند.

۳۸۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برد.

۲- اخوه ابوینی، اخوه امی را از ارث محروم می‌کند.

۳- اخوه ابی، اخوه امی را از ارث محروم می‌کند.

۴- هرسه گزینه صحیح است.

۳۸۱- هرگاه وراث متوفی منحصر به یکی از اجداد باشد در این صورت . . . . ..

۱- تمام ارث را می‌برد هم به فرض و هم به رد.

۲- تمام ارث را نمی‌برد.

۳- تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۴- تمام ارث را به فرض می‌برد.

۳۸۲- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک خواهر باشد در این صورت . . . .

۱- تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۲- تمام ارث را به فرض می‌برد.

۳- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۴- ترکه را فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۳۸۳- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک برادر باشد در این صورت . . .

۱- تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۲- تمام ارث را به فرض می‌برد.

۳- تمام ارث را نمی‌برد.

۴- تمام ارث را هم به فرض و هم به رد می‌برد.

۳۸۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه وراث متوفی منحصر به مادر باشد او ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۲- هرگاه وراث متوفی منحصر به مادر باشد او تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۳- هرگاه وراث متوفی منحصر به مادر باشد او ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۴- هرگاه وراث متوفی منحصر به مادر باشد او تمام ارث را به فرض می‌برد.

۳۸۵- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک پسر باشد در این صورت . . . .

۱- تمام ارث را به فرض می‌برد.

۲- تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۳- تمام ارث را به فرض و قرابت می‌برد.

۴- تمام ارث را نمی‌برد.

۳۸۶- اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند خواهر ابوینی باشند ترکه بین آنها . . . . . . ..

۱- به نسبت دو به یک تقسیم می‌شود.

۲- بالسویه تقسیم می‌شود.

۳- بالسویه تقسیم نمی‌شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۸۷- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک دختر باشد در این صورت . . .

۱- تمام ارث را به قرابت می‌برد.

۲- تمام ارث را به فرض می‌برد.

۳- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۴- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۳۸۸- هرگاه وراث متوفی منحصر به پدر باشد در این صورت . . . . . .

۱- تمام ترکه را به قرابت می‌برد.

۲- تمام ترکه را به فرض می‌برد.

۳- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۴- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۳۸۹- اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابی باشند ترکه بین آنها . . . . .

۱- بالسویه تقسیم می‌شود.

۲- به نسبت دو به یک تقسیم می‌شود.

۳- بالسویه تقسیم نمی‌شود.

۴- گزینه ۲ و ۳

۳۹۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه وراث میت عبارت از چند برادر و خواهر ابی باشد ترکه میان آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

۲- هرگاه وراث میت عبارت از چند برادر و خواهر ابوینی باشد ترکه میان آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

۳- هرگاه وراث میت عبارت از چند برادر و خواهر امی باشد ترکه میان آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

۴- هیچکدام

۳۹۱- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک نوه دختری باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- تمام ترکه را به قرابت می‌برد.

۲- تمام ترکه را به فرض می‌برد.

۳- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۴- ترکه را به فرض و بقیه را به قرابت می‌برد.

۳۹۲- هرگاه وراث متوفی شامل جد و جده ابی باشد در این صورت…………

۱- ترکه بالسویه میان آنها تقسیم می‌شود.

۲- ترکه به نسبت دو به یک میان آنان تقسیم می‌شود.

۳- ترکه به نسبت سه به یک میان آنان تقسیم می‌شود.

۴- ترکه به نحوی که ورثه می‌خواهند میان آنان تقسیم می‌شود.

۳۹۳- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک نوه پسری باشد در این صورت . . . . . . . . .

۱- تمام ترکه به قرابت به او می‌رسد.

۲- تمام ترکه به فرض به او می‌رسد.

۳- ترکه به فرض و بقیه به قرابت به او می‌رسد.

۴- تمام ترکه به او نمی‌رسد.

۳۹۴- هرگاه وراث میت شامل جد و جده امی باشد در این صورت ترکه به چه نحو میان آنها تقسیم می‌شود؟

۱- بالسویه

۲- به نسبت دو به یک

۳- به هر نحوی که ورثه بخواهند.

۴- به نحوی که دادگاه تشخیص می‌دهد.

۳۹۵- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک خواهرزاده باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- تمام ترکه به قرابت به او می‌رسد.

۲- تمام ترکه به فرض به او می‌رسد.

۳- تمام ترکه را نمی‌برد.

۴- ترکه را به فرض و بقیه را به رد می‌برد.

۳۹۶- هرگاه متوفی جد وجده ابی و جد وجده امی داشته باشد ترکه میان آنها به چه نحوی تقسیم می‌شود؟

۱- ترکه به اجداد ابی می‌رسد که به نسبت دو به یک تقسیم می‌کنند و ترکه به اجداد امی می‌رسد که به تساوی بین خود تقسیم می‌نمایند.

۲- ترکه به اجداد ابی و ترکه به اجداد امی می‌رسد که بین خود به تساوی تقسیم می‌کنند.

۳- ترکه به اجداد امی می‌رسد که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و بقیه به اجداد ابی می‌رسد که به تفاوت میان خود تقسیم می‌کنند.

۴- ترکه به اجداد ابی می‌رسد که به تفاوت تقسیم می‌کنند و ترکه به اجداد امی می‌رسد که به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

۳۹۷- هرگاه وراث متوفی منحصر به یک برادرزاده باشد در این صورت . . . . . . .

۱- تمام ترکه به فرض به او می‌رسد.

۲- تمام ترکه به قرابت به او می‌رسد.

۳- ترکه به فرض و بقیه را به رد می‌برد.

۴- ترکه را به فرض و بقیه را به رد می‌برد.

۳۹۸- در صورتی که وراث میت عبارت از چند برادر و خواهر ابوینی و چند برادر و خواهر ابی و چند برادر و خواهر امی باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- ترکه به برادر و خواهر امی می‌رسد که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی به نسبت دو به یک میان برادر و خواهر ابوینی و ابی تقسیم می‌شود.

۲- ترکه به برادر و خواهر امی می‌رسد که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی به نسبت دو به یک میان برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۳- ترکه به برادر و خواهر امی می‌رسد که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی به نسبت دو به یک میان برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۴- ترکه به برادر و خواهر امی می‌رسد و مابقی به برادر و خواهر ابی می‌رسد.

۳۹۹- در صورتی که میت چند برادر و خواهر ابوینی و یک برادر یا خواهر امی داشته باشد، ترکه به چه نحوی میان آنان تقسیم می‌شود؟

۱- ترکه به برادر یا خواهر امی می‌رسد و مابقی به نسبت دو به یک میان برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۲- ترکه به برادر یا خواهر امی‌ می‌رسد و مابقی به نسبت دو به یک میان برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۳- ترکه به برادر یا خواهر امی می‌رسد وترکه به برادر و خواهر ابوینی می‌رسد و مابقی به نسبت فرض میان آنان تقسیم می‌شود.

۴- ترکه به برادر یا خواهر امی می‌رسد و ترکه به برادر و خواهر ابوینی می‌رسد و مابقی به نسبت فرض میان آنان تقسیم می‌شود.

۴۰۰- هرگاه در طبقه دوم نقصی ایجاد شود این نقص بر . . . . . . . . . وارد می‌شود.

۱- متقربین به پدر                                      ۲- متقربین به مادر

۳- خواهر و خواهرها                                 ۴- جد و جده‌ها

 

 

پاسخنامه:

 

 

۳۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۵ ق.م

۳۰۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۶ ق.م

۳۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۷ ق.م

۳۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۶ ق.م

۳۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۷ ق.م

۳۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۶ ق.م

۳۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۹۷ ق.م

۳۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ ق.م

۳۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ ق.م

۳۱۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ ق.م

۳۱۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۹ ق.م

۳۱۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۹ ق.م

۳۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۹۹ و ۹۰۰ ق.م

۳۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۹ ق.م

۳۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۹ ق.م

۳۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۰ ق.م

۳۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۰ ق.م

۳۱۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۱ ق.م

۳۱۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۲ ق.م

۳۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۲ ق.م

۳۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۲ ق.م

۳۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۲ ق.م

۳۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۳ ق.م

۳۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۳ ق.م

۳۲۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۳ ق.م

۳۲۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۴ ق.م

۳۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۴ ق.م

۳۲۸- گزینه ۴ صحیح است.

۳۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۴ ق.م

۳۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۹۰۳ و ۹۰۴ ق.م

۳۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۳ ق.م

۳۳۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۲ ق.م

۳۳۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۹ ق.م

۳۳۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۰ ق.م

۳۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۱ ق.م

۳۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۳۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۴۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۹۰۵ ق.م

۳۴۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۹۰۵ ق.م

۳۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۰۵ ق.م

۳۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۶ ق.م

۳۴۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۶ ق.م

۳۴۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۷ ق.م

۳۴۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۷ ق.م

۳۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۸ ق.م

۳۴۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۸ ق.م

۳۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۸ ق.م

۳۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۵۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۵ ق.م

۳۵۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۰ ق.م

۳۵۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۹ ق.م

۳۵۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۹ ق.م

۳۵۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۹ ق.م

۳۵۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۹ ق.م

۳۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۱ ق.م

۳۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۱ ق.م

۳۶۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۱ ق.م

۳۶۱- گزینه ۴ صحیح است.

۳۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۳ ق.م

۳۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۴ ق.م

۳۶۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۴ ق.م

۳۶۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۵ ق.م

۳۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۵ ق.م

۳۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۵ ق.م

۳۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۵ ق.م

۳۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۹۱۵ ق.م

۳۷۵- گزینه ۳ صحیح است.

۳۷۶- گزینه ۴ صحیح است.

۳۷۷- گزینه ۱ صحیح است.

۳۷۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۰۶ ق.م

۳۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۸ ق.م

۳۸۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۸ ق.م

۳۸۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۳ ق.م

۳۸۲- گزینه ۳ صحیح است.

۳۸۳- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۴- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۵- گزینه ۲ صحیح است.

۳۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۱۹ ق.م

۳۸۷- گزینه ۳ صحیح است.

۳۸۸- گزینه ۱ صحیح است.

۳۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۰ ق.م

۳۹۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۹۲۰ و ۹۲۱ ق.م

۳۹۱- گزینه ۳ صحیح است.

۳۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۳ ق.م

۳۹۳- گزینه ۱ صحیح است.

۳۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۳ ق.م

۳۹۵- گزینه ۴ صحیح است.

۳۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۳ ق.م

۳۹۷- گزینه ۲ صحیح است.

۳۹۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۲ ق.م

۳۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۲ ق.م

۴۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۷ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟