تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۳
۹۴ پنج شنبه ۰۱ مرداد

۴۰۱- هرگاه متوفی جد و جده ابوینی و یک جد امی داشته باشد در این صورت . . . . . . . . .

۱- ترکه به جد امی می‌رسد و مابقی به نسبت دو به یک میان اجداد ابوینی تقسیم می‌شود.

۲- ترکه به جد امی می‌رسد و ترکه به نسبت دو به یک میان اجداد ابوینی تقسیم می‌شود.

۳- ترکه به جد امی می‌رسد و ترکه به نسبت دو به یک میان اجداد ابوینی تقسیم می‌شود.

۴- ترکه به جد امی می‌رسد و ترکه به نسبت دو به یک میان اجداد ابوینی تقسیم می‌شود.

۴۰۲- در صورتی که وراث میت شامل اجداد و برادر و خواهر ابی و اجداد و برادر و خواهر امی باشند در این صورت . . . . . . ..

۱- ترکه سهم اجداد و برادر و خواهر امی است که به تساوی تقسیم می‌کنند و ترکه سهم اجداد و برادر و خواهر ابی است که به تفاوت میان خود تقسیم می‌کنند.

۲- ترکه سهم اجداد و برادر و خواهر امی است که به تساوی تقسیم می‌کنند و بقیه سهم اجداد و برادر و خواهر ابی است که به تفاوت میان خود تقسیم می‌کنند.

۳- سهم اجداد امی و سهم برادر و خواهر امی است و مابقی سهم اجداد و برادر و خواهر ابی می‌باشد.

۴- ترکه سهم اجداد و برادر و خواهر امی است و مابقی سهم اجداد و برادر و خواهر ابی است که به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

۴۰۳- اگر وراث میت شامل اجداد وبرادر و خواهر ابی با یک برادر یا خواهر امی باشند در این صورت . . . . . . ..

۱- سهم برادر یا خواهر امی و مابقی سهم برادر و خواهر و اجداد ابی است.

۲- سهم برادر یا خواهر امی و مابقی سهم برادر و خواهر و اجداد ابی است.

۳- سهم برادر یا خواهر امی و سهم برادر و خو اهر و اجداد ابی است.

۴- سهم برادر یا خواهر امی و سهم برادر و خواهر و اجداد ابی است.

۴۰۴- اگر وراث میت شامل اجداد و برادر و خواهر ابوینی با جد یا جده امی باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- ترکه به جد یا جده امی و مابقی به نسبت دو به یک میان اجدادو برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۲- ترکه به جد یا جده امی و مابقی به نسبت دو به یک میان اجداد و برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۳- ترکه به جد یا جده امی و مابقی به نسبت مساوی میان اجداد و برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۴- ترکه به جد یا جده‌ امی و مابقی به نسبت مساوی میان اجداد و برادر و خواهر ابوینی تقسیم می‌شود.

۴۰۵- هرگاه زوج یا زوجه در کنار وراث طبقه دوم باشد در این صورت . . . . . . . . .

۱- ابتدا زوج یا زوجه سهم خود را می‌برد و مابقی میان متقربین مادر و پدر به تساوی تقسیم می‌شود.

۲- ابتدا متقربین به مادر سهم خود را می‌برند و سپس زوج یا زوجه و مابقی به متقربین به پدر می‌رسد.

۳- ابتدا زوج یا زوجه سهم خود را می‌برد و سپس متقربین به مادر و مابقی به متقربین به پدر می‌رسد.

۴- ابتدا زوج یا زوجه سهم خود را می‌برد و سپس متقربین به پدر و مابقی به متقربین مادر می‌رسد.

۴۰۶- در صورتی که در هنگام فوت متوفی وراث او عبارت از یک برادر و چند خواهرزاده باشد ………………

۱- ترکه تماماً به خواهرزاده‌ها می‌رسد.

۲- ترکه تماماً به برادر می‌رسد.

۳- ترکه میان برادر و خواهرزاده‌ها به نسبت دو به یک تقسیم می‌شود.

۴- ترکه میان برادر و خواهرزاده‌ها به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

۴۰۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می‌آید.

۲- در تقسیم ارث میان اولاد اخوه ابوینی یا ابی ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۳- در تقسیم ارث میان اولاد اخوه امی ترکه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.

۴- هرسه گزینه صحیح است.

۴۰۸- در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی وامی . . . . .

۱- کلاله ابی ارث نمی‌برد.

۲- کلاله امی ارث نمی‌برد.

۳- کلاله ابوینی ارث نمی‌برد.

۴- هرسه کلاله ارث می‌برند.

۴۰۹- درصورتی که زوج یا زوجه در کنار وراث طبقه دوم باشند در این صورت . . . . . . ..

۱- فرض زوج و سهم زوجه می‌باشد.

۲- فرض زوج و فرض زوجه می‌باشد.

۳- فرض زوج و سهم زوجه می‌باشد.

۴- فرض زوج و فرض زوجه نیز می‌باشد.

۴۱۰- در طبقه دوم بعد از اینکه زوجین فرض خود را گرفتند . . . . . . ۱- متقربین به مادر فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

۲- متقربین به مادر فرض خود را از مابقی ترکه می‌برند.

۳- متقربین به پدر فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

۴- متقربین به پدر فرض خود را از مابقی ترکه می‌برند.

۴۱۱- هرگاه بواسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر . . . . . . .. وارد می‌شود.

۱- کلاله ابوینی                                          ۲- کلاله ابی

۳- کلاله امی                                              ۴- گزینه ۱ و ۲

۴۱۲- اگر وراث متوفی منحصر به یک برادرزاده امی و یک خواهرزاده ابی باشد، ترکه به کدامیک از نسبت‌های زیر بین آنان تقسیم می‌شود؟

۱- یک چهارم برای برادرزاده امی و سه چهارم برای خواهرزاده ابی

۲- یک ششم برای برادرزاده امی و باقی سهم خواهرزاده ابی

۳- یک سوم برای برادرزاده امی و باقی سهم خواهرزاده ابی

۴- یک دوم سهم برادرزاده امی و یک دوم سهم خواهرزاده ابی

۴۱۳- اگر هنگام فوت، خویشاوندان متوفی منحصر به جد امی و خواهر ابی باشد از ترکه کلاً چه میزان به هریک تعلق خواهد یافت؟

۱- یک ششم متعلق به جد امی و باقی متعلق به خواهر ابی است.

۲- دو پنجم متعلق به جد امی و سه پنجم متعلق به خواهر ابی است.

۳- یک سوم متعلق به جد امی و باقی متعلق به خواهر ابی است.

۴- یک ششم متعلق به جد امی و یک دوم متعلق به خواهر ابی و باقی‌مانده به تساوی متعلق به جد امی و خواهر ابی است.

 

مبحث سوم: در سهم الارث وراث طبقه سوم

 

۴۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه وارث متوفی منحصر به یکی از اعمام باشد او تمام ارث را می‌برد.

۲- هرگاه وارث متوفی منحصر به یکی از اخوال باشد او تمام ارث را می‌برد.

۳- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۴- هر دو گزینه صحیح است.

۴۱۵- هرگاه وراث میت چند عمو یا چند عمه ابوینی یا ابی باشند ترکه بین آنها چگونه تقسیم می‌شود؟

۱- ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۲- عموها به فرض و عمه‌ها به قرابت ارث می‌برند.

۳- بالسویه

۴- عموها و عمه‌ها ترکه را ارث می‌برند.

۴۱۶- اگر وراث میت چند عمو و عمه ابوینی یا ابی باشند ترکه بین آنها به چه نحو تقسیم می‌شود؟

۱- بالسویه

۲- عموها دو برابر عمه‌ها ارث می‌برند.

۳- عموها و عمه‌ها ترکه را به ارث می‌برند.

۴- عمه‌ها به فرض و عموها به قرابت ارث می‌برند.

۴۱۷- هرگاه وراث متوفی چند عمو و عمه امی باشند ترکه بین آنها به چه نحو تقسیم می‌شود؟

۱- ترکه بین آنها بالسویه تقسیم خواهد شد.

۲- ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۳- ثلث ترکه به عمه‌ها و ثلث دیگر به عموها می‌رسد.

۴- نصف ترکه به عمه‌ها و نصف دیگر به عموها می‌رسد.

۴۱۸- در صورتی که وراث متوفی شامل چند عمو و عمه ابوینی و چند عمو و عمه امی باشد ………………….

۱- سهم عمو و عمه امی است که به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند و بقیه به نسبت دو به یک بین عمو و عمه ابوینی تقسیم می‌شود.

۲- سهم عمو و عمه امی است که به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند و بقیه به نسبت دو به یک بین عمو و عمه ابوینی تقسیم می‌شود.

۳- سهم عمو و عمه امی و سهم عمو و عمه ابوینی می‌باشد که به تفاوت بین خود تقسیم می‌کنند.

۴- سهم عمو و عمه ابوینی است و بقیه متعلق به عمو و عمه امی می‌باشد.

۴۱۹- در صورتی که وراث متوفی شامل چند عمو و عمه ابی و یک عمه یا عموی امی باشد ترکه به چه نسبتی میان آنان تقسیم می‌شود؟

۱- سهم عمو و عمه امی است و بقیه به نسبت دو به یک بین عمو و عمه ابی تقسیم می‌شود.

۲- سهم عمو و عمه امی است و بقیه به نسبت دو به یک بین عمو و عمه ابی تقسیم می‌شود.

۳- سهم عمو و عمه امی است و بقیه به نسبت مساوی بین عمو و عمه ابی تقسیم می‌شود.

۴- سهم عمو و عمه امی است و بقیه به نسبت مساوی بین عمو و عمه ابی تقسیم می‌شود.

۴۲۰- در صورتی که وراث میت چند دائی یا خاله ابوینی یا ابی باشند ترکه بین آنها چگونه تقسیم می‌شود؟

۱- به نسبت دو به یک

۲- بالسویه

۳- ثلث ترکه به خاله‌ها و ثلث دیگر به دائی‌ها می‌رسد.

۴- نصف ترکه به خاله‌ها و نصف دیگر به دائی‌ها می‌رسد.

۴۲۱- اگر وراث میت چند دائی و خاله ابوینی یا ابی باشند ترکه بین آنها به چه نحو تقسیم می‌شود؟

۱- بالسویه

۲- دائی‌ها دو برابر خاله ها ارث می‌برند.

۳- خاله‌ها به فرض و دائی‌ها به قرابت ارث می‌برند.

۴- دائی‌ها و خاله‌ها ترکه را به ارث می‌برند.

۴۲۲- هرگاه وراث متوفی چند دائی و خاله امی باشند ترکه بین آنها به چه نحو تقسیم می‌شود؟

۱- ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۲- بالسویه

۳- ثلث ترکه به خاله ها و دو ثلث دیگر به دائی‌ها می‌رسد.

۴- خاله‌ها به فرض و دائی‌ها به قرابت ارث می‌برند.

۴۲۳- در صورتی که وراث متوفی شامل چند دائی و خاله ابوینی و چند دائی و خاله امی باشد. . . . . . ..

۱- ترکه سهم دائی و خاله امی است که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند ومابقی از آن دائی و خاله ابوینی است که به نسبت دو به یک میان خود تقسیم می‌کنند.

۲- ترکه سهم دائی و خاله امی است که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی از آن دائی و خاله ابوینی است که آنها نیز به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

۳- ترکه سهم دائی و خاله امی است که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی از آن دائی و خاله ابوینی است که به نسبت دو به یک میان خود تقسیم می‌کنند.

۴- ترکه سهم دائی و خاله امی است که به تساوی بین خود تقسیم می‌کنند و مابقی از آن دائی و خاله ابوینی است که آنها نیز به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

۴۲۴- هرگاه وراث متوفی شامل چند دائی و خاله ابی و یک دائی یا خاله ‌امی باشد . . . . . . . . .

۱- سهم دائی یا خاله امی است و مابقی به تساوی بین دائی و خاله ابی تقسیم می‌شود.

۲- سهم دائی یا خاله امی است و مابقی به تساوی بین دائی و خاله ابی تقسیم می‌شود.

۳- سهم دائی یا خاله امی است و مابقی به نسبت دو به یک میان دائی و خاله ابی تقسیم می‌شود.

۴- سهم دائی یا خاله امی است و مابقی به نسبت دو به یک میان دائی و خاله ابی تقسیم می‌شود.

۴۲۵- در صورتی که وراث میت عبارت از اعمام و اخوال باشد ترکه به چه نحوی میان آنان تقسیم می شود؟

۱- سهم اخوال و سهم اعمام است.

۲- سهم اخوال و سهم اعمام است.

۳- سهم اخوال و سهم اعمام است.

۴- سهم اخوال و مابقی سهم اعمام می‌باشد.

۴۲۶- در صورتی که زوجین همراه با وراث طبقه سوم باشند. . . . . . ..

۱- ابتدا زوجین سهم خود را می‌برند سپس اخوال سهم خود را می‌برند و مابقی متعلق به اعمام است.

۲- ابتدا زوجین سهم خود را می‌برند سپس اعمام سهم خود را می‌برند و مابقی متعلق به اخوال است.

۳- ابتدا اخوال سهم خود را می‌برند و سپس زوجین سهم خود را می‌برند و مابقی متعلق به اعمام است.

۴- ابتدا اخوال سهم خود را می‌برند و سپس اعمام سهم خود را می‌برند و مابقی متعلق به زوجین است.

۴۲۷- هرگاه بواسطه ورود زوج یا زوجه در طبقه سوم نقصی موجود گردد . . . . . . ..

۱- نقص به تساوی بر همه وراث وارد می‌شود.

۲- نقص بر اخوال وارد می‌شود.

۳- نقص بر اعمام وارد می‌شود.

۴- نقص به نسبت دو به یک بر همه وراث وارد می‌شود.

۴۲۸- اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد . . . . .

۱- اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند.

۲- اعمام یا اخوال ابی و امی ارث نمی‌برند.

۳- اعمام یا اخوال امی ارث نمی‌برند.

۴- اعمام یا اخوال ابی و امی ارث می‌برند.

۴۲۹- در صورتی که وراث میت منحصر به یک نفر دایی یا عمو باشد……..

۱- همه ترکه را به قرابت می برد.

۲- همه ترکه را به فرض می‌برد.

۳- همه ترکه را به فرض و قرابت می‌برد.

۴- همه ترکه را نمی‌برد.

۴۳۰- با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها . . . . . . .

۱- ارث نمی‌برند.                                        ۲- ارث می‌برند.

۳- اصولاً ارث نمی‌برند.                              ۴- اصولاً ارث می‌برند.

۴۳۱- در صورت انحصار وراث به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی . . . . . . . . .

۱- پسر عموی ابوینی از ارث محروم می‌شود.

۲- عموی ابی از ارث محروم می‌شود.

۳- هردو از ترکه ارث می‌‌برند.

۴- هیچکدام از ترکه ارث نمی‌برند.

۴۳۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در صورت انحصار وراث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی، عموی ابی از ارث محروم می‌شود.

۲- در صورت انحصار وراث به یک پسردایی ابوینی با یک دایی ابی، دایی ابی از ارث محروم می‌شود.

۳- در صورت انحصار وراث به یک پسر عمه ابوینی با یک عمه ابی، عمه ابی از ارث محروم می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۴۳۳- چنان چه برای میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی، یک دایی و یک خاله باشد، تقسیم ترکه بین آنان به چه نحو است؟

۱- پسرعموی ابوینی بقیه را از ارث محروم می‌کند.

۲- پسرعموی ابوینی عموی ابی را از ارث محروم می‌کند و در کنار دایی و خاله ارث می‌برد.

۳- سدس ترکه سهم دایی و بقیه سهم عمو است.

۴- دو ثلث ترکه سهم عمو و یک ثلث ترکه سهم دایی و خاله است که بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

۴۳۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی، اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می‌برند.

۲- اگر با پسرعموی ابوینی و عموی ابی، اعمام متعدد باشند ولو ابی پسر عمو ارث نمی‌برد.

۳-هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام

۴۳۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه برای میت اعمام نباشد اولاد آنها در کنار اخوال ارث می‌برند.

۲- هرگاه برای میت اخوال نباشد اولاد‌ آنها در کنار اعمام ارث می‌برند.

۳- هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند.

۴- هرسه صحیح است.

۴۳۶- هرگاه زوجین همراه با وراث طبقه سوم باشند در این صورت . . . .

۱- زوجین فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

۲- متقربین به مادر فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

۳- متقربین به مادر فرض خود را از مابقی ترکه می‌برند.

۴- هم زوجین و هم متقربین به مادر فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.

۴۳۷- هرگاه زوجین همراه با وراث طبقه سوم ارث ببرند. . . . . . .

۱- فرض زوج و فرض زوجه می‌باشد.

۲- فرض زوج و فرض زوجه می‌باشد.

۳- فرض زوج و فرض زوجه هم می‌باشد.

۴- فرض زوج و فرض زوجه هم می‌باشد.

۴۳۸- اگر در طبقه سوم نقصی باشد این نقص بر . . . . . . . . . وارد می‌شود.

۱- متقربین به پدر                                      ۲- متقربین به مادر

۳- اخوال                                                   ۴- گزینه‌۲ و ۳

۴۳۹- هرگاه برای میت نه اعمام باشد نه اخوال ولی اولاد آنها زنده باشند . . . . . . . . ..

۱- ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

۲- اولاد آنها به جای آنها ارث نمی‌برند.

۳- ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند.

۴- اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به میت نزدیک می‌شود.

۴۴۰- در صورتی که بین وراث، یک خنثی باشد………

۱- او مانند اناث طبقه خود ارث می‌برد.

۲- او مانند ذکور طبقه خود ارث می‌برد.

۳- ثلث مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

۴- اگر علائم رجولیت در وی غالب باشد سهم یک پسر از طبقه خود را می‌برد و اگر علائم اناثیت در وی غالب باشد سهم یک دختر از طبقه خود را می‌برد.

۴۴۱- در صورتی که در وارث خنثی هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد. . . . . . . . .

۱- مانند افراد ذکور طبقه خود ارث می‌برد.

۲- مانند افراد اناث طبقه خود ارث می‌برد.

۳- نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

۴- ثلث مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

 

مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه

 

۴۴۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- زوجین در نکاح دائم از یکدیگر ارث می‌برند.

۲- زوجین در نکاح منقطع از یکدیگر ارث می‌برند.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۴۳- شرط توارث در نکاح منقطع چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- غیرنافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۴۴۴- در صورت تعدد زوجات متوفی:

۱- فرض زوجه به زوجه نخست می‌رسد.

۲- فرض زوجه بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

۳- فرض زوجه به یکی از زوجات به قید قرعه می‌رسد.

۴- فرض زوجه به زوجه آخر می‌رسد.

۴۴۵- اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه سازد………….

۱- هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.

۲- هریک از آنها که بعد از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.

۳- هریک از آنها چه قبل و چه بعد از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.

۴- هریک از آنها چه قبل و چه بعد از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث نمی‌برد.

۴۴۶- در طلاق بائن طرفین از یکدیگر ……………….

۱- ارث نمی‌برند.

۲- ارث می‌برند.

۳- ارث نمی‌برند مگر برخلاف آن تراضی نمایند.

۴- ارث می‌برند مگر بر خلاف آن تراضی نمایند.

۴۴۷- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ……………….

۱- زوجه از او ارث می‌برد هرچند شوهر کرده باشد.

۲- زوجه از او ارث می‌برد مشروط بر اینکه شوهر نکرده باشد.

۳- زوجه از او ارث نمی‌برد.

۴- زوجه از او ارث می‌برد مگر طلاق بائن باشد.

۴۴۸- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد و زن شوهر نکرده باشد ……………..

۱- زن از شوهر خود ارث می‌برد مشروط بر اینکه طلاق رجعی باشد.

۲- زن از شوهر خود ارث نمی‌برد.

۳- زن از شوهر خود ارث می برد مشروط بر اینکه طلاق بائن باشد.

۴- زن از شوهر خود ارث می‌برد خواه طلاق بائن باشد یا رجعی.

۴۴۹- اگر زوج، زوجه خود را در حالی که مریض است طلاق دهد و زوجه در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد. . . . . . .

۱- زوج از او ارث می‌برد مشروط بر اینکه زن نگرفته باشد.

۲-زوج از او ارث می‌برد هرچند زن گرفته باشد.

۳- زوج از او ارث می‌برد مگر طلاق بائن باشد.

۴- زوج از او ارث نمی‌برد.

۴۵۰- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و از آن مرض شفا یابد ولی دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجه این ابتلا ظرف یک سال از تاریخ طلاق بمیرد . . . . . . ..

۱- زوجه از او ارث می‌برد مشروط بر اینکه شوهر نکرده باشد.

۲- زوجه از او ارث می‌برد هرچند شوهر کرده باشد.

۳- زوجه از او ارث نمی‌برد.

۴-زوجه از او ارث می‌برد مگر طلاق بائن باشد.

۴۵۱- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد . . . . . . ..

۱- زن از او ارث می‌برد.                        ۲- زن از او ارث نمی‌برد.

۳- زن اصولاً از او ارث می‌برد.              ۴- زن اصولاً از او ارث نمی‌برد.

۴۵۲- هرگاه مردی زنی را در حالی که مریض است عقد کند و زن به همان مرض قبل از دخول بمیرد . . . . . . .

۱- شوهر از او ارث نمی‌برد.                 ۲- شوهر از او ارث می‌برد.

۳- شوهر از او اصولاً ارث نمی‌برد.     ۴- شوهر از او اصولاً ارث می‌برد.

۴۵۳- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض بعد از دخول بمیرد . . . . . . ..

۱- زن از او ارث نمی‌برد.                   ۲- زن از او ارث می‌برد.

۳- زن از او اصولاً ارث نمی‌برد.         ۴- زن از او اصولاً ارث می‌برد.

۴۵۴- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و قبل از دخول به مرض دیگری بمیرد . . . . ..

۱- زن از او ارث نمی‌برد.                     ۲- زن از او ارث می‌برد.

۳- زن از او اصولاً ارث نمی‌برد.         ۴- زن از او اصولاً ارث می‌برد.

۴۵۵- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و بعد از شفا یافتن از آن مرض و قبل از دخول بمیرد . . . . ..

۱- زن از او ارث می‌برد.                    ۲- زن از او ارث نمی‌برد.

۳- زن از او اصولاً ارث می‌برد.          ۴- زن از او اصولاً ‌ارث نمی‌برد.

۴۵۶- زوج کدامیک از اموال زوجه را به ارث می‌برد؟

۱- اموال منقول                                          ۲- اموال غیرمنقول

۳- هر دو مورد                                          ۴- هیچکدام

۴۵۷- زوجه کدام یک از اموال ذیل را به ارث می‌برد؟

۱- اموال منقول زوج                                   ۲- اموال غیرمنقول زوج

۳- اموال منقول و غیرمنقول زوج  ۴- هیچکدام

۴۵۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- زوجه از عین ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

۲- زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۴۵۹- زوج از کدام یک از اموال ذیل ارث می‌برد؟

۱- عین ابنیه                                              ۲- عین اشجار

۳- اموال منقول                                          ۴- هر سه مورد

۴۶۰- هرگاه ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زوجه امتناع کنند . . . . .

۱- زن می‌تواند از حاکم اجبار آنها را به فروش عین از تقاضا کند.

۲- زن می‌تواند به حکم دادگاه یا از آن ابنیه و اشجار را تملک کند.

۳- زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفا کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۴۶۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ورثه ملزم به اداء قیمت ابنیه و اشجار به زوجه می‌باشند و قیمت زمان تأدیه مناط اعتبار است.

۲- ورثه ملزم به اداء قیمت ابنیه و اشجار به زوجه نیستند.

۳- ورثه ملزم به اداء قیمت ابنیه و اشجار به زوجه می‌باشند و قیمت زمان فوت متوفی مناط اعتبار است.

۴- ورثه ملزم به اداء قیمت ابنیه و اشجار به زوجه می‌باشند و بالاترین قیمت از زمان فوت متوفی تا زمان تأدیه مناط اعتبار است.

۴۶۲- در صورتی که ورثه منکر زوجیت زوجه متوفی باشند و از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زوجه امتناع ورزند . . . . . . .

۱- زن نمی‌تواند تا زمانی که زوجیت خود را در دادگاه ثابت نکرده است از عین ابنیه و اشجار استیفاء کند.

۲- زن می‌تواند حق خود را از عین ابنیه و اشجار استیفا کند.

۳- زن می‌تواند از حاکم اجبار ورثه را به فروش عین ابنیه و اشجار تقاضا کند.

۴- هیچکدام

۴۶۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- زوجه از قیمت بوته‌های گل ارث می‌برد.

۲- زوجه از قیمت اشجار ارث می‌برد.

۳- زوجه از عین اشجار ارث می‌برد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۶۴- زوجه چه حقی بر روی ابنیه و اشجار دارد؟

۱- حق دینی                                              ۲- حق عینی اصلی

۳- حق عینی تبعی                                      ۴- حق غیرمالی

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۴۰۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۳ ق.م

۴۰۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۴ ق.م

۴۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۴ ق.م

۴۰۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۴ ق.م

۴۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۷ ق.م

۴۰۶- گزینه ۲ صحیح است.

۴۰۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۵ ق.م

۴۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۶ ق.م

۴۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۷ ق.م

۴۱۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۷ ق.م

۴۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۷ ق.م

۴۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۵ ق.م

۴۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۴ ق.م

۴۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۲۹ ق.م

۴۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۱ ق.م

۴۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۱ ق.م

۴۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۱ ق.م

۴۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۲ ق.م

۴۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۲ ق.م

۴۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۳ ق.م

۴۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۳ ق.م

۴۲۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۳ ق.م

۴۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۴ ق.م

۴۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۴ ق.م

۴۲۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۵ ق.م

۴۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۸ ق.م

۴۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۸ ق.م

۴۲۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۰ ق.م

۴۲۹- گزینه ۱ صحیح است.

۴۳۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۶ ق.م

۴۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۶ ق.م

۴۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۶ ق.م

۴۳۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۶ ق.م

۴۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد۹۳۰ و ۹۳۶ ق.م

۴۳۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۷ ق.م

۴۳۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۸ ق.م

۴۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۸ ق.م

۴۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۸ ق.م

۴۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۷ ق.م

۴۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۹ ق.م

۴۴۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۳۹ ق.م

۴۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۰ ق.م و زیر نویس ۱ آن ماده

۴۴۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ ماده ۹۴۰ ق.م

۴۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۲ ق.م

۴۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۳ ق.م

۴۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۳ ق.م

۴۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۴ ق.م

۴۴۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۴ ق.م

۴۴۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۹۴۴ ق.م

۴۵۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۵ ق.م

۴۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۶ ق.م

۴۵۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۶ ق.م

۴۵۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۷ ق.م

۴۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۶ ق.م

۴۶۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۸ ق.م و زیر نویس ۱ آن ماده

۴۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۸ ق.م و زیر نویس ۲ آن ماده

۴۶۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۹۴۸ ق.م

۴۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۹۴۷ ق.م و زیرنویس ۵ ماده ۹۴۸ ق.م

۴۶۴- گزینه ۳ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟