تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۵۶
۹۴ پنج شنبه ۰۱ مرداد

۲۰۰- هرگاه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند این معاملات در برابر طرفین معامله . . . .

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- غیرقابل استناد می‌باشد.

۲۰۱- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند این معاملات در برابر طلبکاران . . . . . . . .

۱- باطل می باشد.                                      ۲- غیرنافذ می‌باشد.

۳- صحیح می‌باشد.                                   ۴- غیرقابل استناد می‌باشد.

۲۰۲- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند دعوای عدم نفوذ معاملات . . . . . . . . ..

۱- تنها از طرفین معامله پذیرفته می‌شود.

۲- تنها از طلبکار پذیرفته می‌شود.

۳- از طرف طلبکار و طرفین معامله پذیرفته می‌شود.

۴- از طرف طلبکار و طرفین معامله پذیرفته نمی‌شود.

۲۰۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اموال غائب مفقود‌الاثر حتی قبل از مرگ او میان وارثان تقسیم می‌شود.

۲- اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او.

۳- اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر پس از انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۰۴- چنانچه پس از صدور حکم موت فرضی، غائب پیدا شود. . . .. ..

۱- وراث نسبت به آنچه که در اثر تصرف در اموال غائب تلف شده است ضامن نمی‌باشند.

۲- وراث نسبت به آنچه که در اثر تصرف در اموال غائب تلف شده است ضامن می‌باشند.

۳- وراث نسبت به آنچه که در اثر تصرف در اموال غائب تلف شده است ضامن نمی‌باشند مگر مرتکب تقصیر شده باشند.

۴- وراث نسبت به آنچه که در اثر تصرف در اموال غائب تلف شده است ضامن می‌باشند مگر وجود قوه قاهره را ثابت کنند.

۲۰۵- در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی غائب، وراث اموال او را به دیگران منتقل سازند و پس از آن غائب پیدا شود:

۱- آن معاملات باطل می‌شود.

۲- آن معاملات غیرنافذ می‌شود و غائب می‌تواند آنها را تنفیذ یا رد نماید.

۳- آن معاملات صحیح می‌باشد و تنها عوض اخذ شده توسط وراث به غائب داده می‌شود.

۴- آن معاملات منفسخ می‌شود.

۲۰۶- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد…

۱- اشخاص مزبور از یکدیگر ارث می‌برند.

۲- اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۳- اشخاص مزبور اصولاً از یکدیگر ارث می‌برند.

۴- اشخاص مزبور اصولاً از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۲۰۷- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر در صورتی که:

۱- موت آنان به سبب غرق باشد.

۲- موت آنان به سبب هدم باشد.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- در هیچ صورتی از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۲۰۸- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر در صورتی که . . . . . . .

۱- فوت آنان بر اثر هدم اتومبیل باشد.

۲- فوت آنان بر اثر هدم آسانسور باشد.

۳- فوت آنان بر اثر هدم بنا باشد.

۴- هرسه مورد

۲۰۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عدم توارث اشخاصی که تاریخ فوتشان مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نیست از یکدیگر به علت تعارض اجرای اصل تأخر حادث درباره هریک از آنان است.

۲- هدم هر چه که اطلاق محل سکنای مشترک بر آن شود در حکم هدم بنا است.

۳- هدم هواپیما و کشتی در حکم هدم بنا نمی‌باشد.

۴- هرسه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۱۰- اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد. . .

۱- اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مشروط بر اینکه فوت آنان به سبب یک حادثه مشترک باشد.

۲- اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند حتی اگر بر اثر یک حادثه فوت نکرده باشند.

۳- اشخاص مزبور از یکدیگر ارث می‌برند.

۴- اشخاص مزبور اصولاً از یکدیگر ارث می‌برند.

۲۱۱- اگر دو شخص که تاریخ فوتشان مجهول است و تقدم و تأخر فوتشان معلوم نمی‌باشد یکی بر اثر هدم و دیگری بر اثر غرق مرده باشند:

۱- از یکدیگر ارث می‌برند.

۲- از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۳- اصولاً از یکدیگر ارث می‌برند.

۴- اصولاً از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۲۱۲- در اجرای قاعده توارث دو تن از یکدیگر آنچه یکی از آن دو به ارث برده . . . . . . .

۱- از ترکه او استثناء نمی‌شود.

۲- از ترکه او استثناء می‌شود.

۳- اصولاً از ترکه او استثناء نمی‌شود.

۴- اصولاً از ترکه او استثناء می‌شود.

۲۱۳- اگر اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری مجهول باشد …

۱- هیچیک از دیگری ارث نمی‌برد.

۲- هر دو از هم ارث می‌برند.

۳- فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

۴- فقط آن که تاریخ فوتش معلوم است از دیگری ارث می‌برد.

۲۱۴- وراثت کسی که تاریخ فوتش مجهول است از کسی که تاریخ فوتش معلوم است نتیجه چه اصلی می‌باشد؟

۱- اصل تأخر حادث                                  ۲- اصل استصحاب

۳- اصل برائت                                           ۴- گزینه ۱ و۲

 

فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث

 

۲۱۵- حمل در صورتی ارث می‌برد که . . . . . . .

۱- نطفه او حین الموت مورث منعقد بوده باشد هرچند زنده متولد نشود.

۲- زنده متولد شود هرچند نطفه او حین‌الموت مورث منعقد نبوده باشد.

۳- نطفه او حین‌الموت مورث منعقد بوده و زنده هم متولد شود.

۴- حمل در هیچ صورتی ارث نمی‌برد.

۲۱۶- در صورتی که نطفه حمل حین الموت مورث منعقد بوده ولی فوراً پس از تولد بمیرد:

۱- از مورث ارث نمی‌برد.

۲- از مورث ارث می‌برد.

۳- از مورث ارث نمی‌برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۴- ازمورث ارث نمی‌برد مگر اینکه وراث دیگر راضی باشند.

۲۱۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- شرط اصلی وراثت حمل وجود او در زمان فوت مورث است و زنده به دنیا آمدن شرط متأخر می‌باشد.

۲- شرط اصلی وراثت حمل زنده به دنیا آمدن است و وجود او در زمان فوت شرط فرعی است.

۳- هم وجود حمل در زمان فوت مورث و هم زنده به دنیا آمدن حمل شرط اصلی وراثت است.

۴- هم وجود حمل در زمان فوت مورث و هم زنده به دنیا آمدن حمل شرط فرعی وراثت است.

۲۱۸- حملی که در لحظه فوت مورث منعقد بوده ولی در زمان تولد دارای شکل و شمایل انسان نباشد و به صورت حیوان باشد . . . .

۱- از مورث خود ارث نمی‌برد مگر زنده باشد.

۲- از مورث خود ارث می‌برد.

۳- از مورث خود ارث نمی‌برد هرچند زنده باشد.

۴- از مورث خود ارث می‌برد مگر خلاف آن اثبات شود.

۲۱۹- حملی که در لحظه فوت مورث منعقد بوده و به صورت و هیأت انسان به دنیا آید ولی ناقص باشد :

۱- از مورث خود ارث نمی‌برد.

۲- از مورث خود ارث می‌برد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

۳- از مورث خود ارث می‌برد هر چند زنده متولد نشود.

۴- هیچکدام

۲۲۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حمل برای بردن ارث باید قابل زیستن باشد.

۲- امکان ادامه زندگی حمل برای بردن ارث احتیاج نمی‌باشد.

۳- شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است.

۴- هرسه گزینه صحیح است.

۲۲۱- با شک در حیات حمل حین ولادت حکم وراثت . . . . .

۱- می‌شود.                                               ۲- نمی‌شود.

۳- با حکم دادگاه می‌شود.                           ۴- با تراضی وراث می‌شود.

۲۲۲- در صورتی که تردید در زمان انعقاد نطفه شود . . .

۱- نطفه‌ای که ظرف ۱۰ ماه از تاریخ فوت بدنیا آید فرض می‌شود که در زمان فوت منعقد بوده است.

۲- امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

۳- نطفه‌ای که ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت به دنیا آید فرض می‌شود که در زمان فوت منعقد بوده است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۲۳- هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد ……………..

۱- تقسیم ترکه بعمل می‌آید ولی برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار می‌گذارند.

۲- تقسیم ترکه بعمل می‌آید بدون اینکه حصه‌ای را کنار بگذارند.

۳- تقسیم ترکه به عمل نمی‌آید تا حال حمل معلوم شود.

۴- تقسیم ترکه به عمل نمی‌آید مگر با اذن دادگاه.

۲۲۴- هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد. . . . .

۱- تقسیم ترکه در صورتی که وراث بخواهند به عمل می‌آید ولی باید حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه است کنار بگذارند.

۲- تقسیم ترکه به عمل نمی‌آید تا حال حمل معلوم شود.

۳- تقسیم ترکه در صورتی که وراث بخواهند به عمل می‌آید ولی باید حصه‌ای که مساوی حصه یک پسر از همان طبقه است کنار بگذارند.

۴- تقسیم ترکه در صورتی که وراث بخواهند با اذن دادگاه به عمل می‌آید.

۲۲۵- تقسیم ترکه در صورت وجود حمل در میان ورثه:

۱- باید در دادگاه انجام شود.

۲- می‌تواند در دادگاه یا خارج آن انجام شود.

۳- باید با حضور ولی یا وصی یا امین جنین باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۲۶- منظور از مانع در عبارت «هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم به عمل نمی‌آید تا حال حمل معلوم شود» چیست؟

۱- حجب حرمانی                                       ۲- حجب نقصانی

۳- حجب حرمانی و نقصانی                        ۴- هیچکدام

۲۲۷- تقسیم ترکه در چه مواردی باید در دادگاه صورت گیرد؟

۱- در همه موارد تقسیم ترکه در دادگاه صورت می‌گیرد.

۲- در صورتی که بین وراث جنینی باشد.

۳- در صورتی که بین وراث غائب مفقودالاثری باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۲۸- در صورتی که محقق گردد غائب مفقودالاثر قبل از مورث مرده است . . . . . . .

۱- حصه غائب از ترکه میان وراث غائب تقسیم می‌شود.

۲- حصه غائب به سایر وراث مورث می‌رسد.

۳- حصه غائب از ترکه به حاکم می‌رسد.

۴- حصه غائب از ترکه میان وراث غائب و مورث به تساوی تقسیم می‌شود.

۲۲۹- اگر بین وراث غائب مفقودالاثری باشد در این صورت . . . . . . .

۱- تقسیم ترکه میان وراث تا معلوم شدن حال او انجام نمی‌شود.

۲- تقسیم ترکه میان وراث صورت می‌گیرد ولی حصه غائب را تا روشن شدن حال او کنار می‌گذارند.

۳- تقسیم ترکه میان وراث صورت می‌گیرد بدون اینکه حصه غائب را کنار بگذارند.

۴- تقسیم ترکه میان وراث تا زمانی که دادگاه حکم به تقسیم ترکه نداده است انجام نمی‌شود.

۲۳۰- در صورتی که محقق گردد غائب مفقودالاثر بعد از مورث مرده است . . . . . . .

۱- حصه غائب از ترکه میان وراث غائب تقسیم می‌شود.

۲- حصه غائب از ترکه به حاکم رد می‌شود.

۳- حصه غائب از ترکه به سایر وراث مورث رد می‌شود.

۴- حصه غائب از ترکه میان وراث غائب و مورث به تساوی تقسیم می‌شود.

۲۳۱- اگر بین وراث غائب مفقودالاثری باشد، تقسیم ترکه . . . . . . .

۱- باید با حضور وراث غائب صورت گیرد.

۲- باید با حضور نماینده غائب صورت گیرد.

۳- می‌تواند به تراضی وارثان حتی خارج از دادگاه صورت گیرد.

۴- گزینه‌۲ و ۳

۲۳۲- کدام یک از موارد ذیل از موانع ارث نمی‌باشد؟

۱- قتل مورث

۲- کفر

۳- ولادت از زنا

۴- هر سه مورد از موانع ارث است.

۲۳۳- در چه صورتی کسی که مورث خود را بکشد از ارث او ممنوع می‌شود؟

۱- در صورتی که قتل مورث عمدی باشد.

۲- در صورتی که قتل مورث منفرداً باشد.

۳- در صورتی که قتل مورث بالمباشره باشد.

۴- در صورتی که قتل مورث عمدی باشد اعم از اینکه منفرداً باشد یا به شرکت دیگری یا بالمباشره باشد یا بالتسبیب.

۲۳۴- کسی که مورث خود را به قتل . . . . . بکشد از ارث او ممنوع می‌شود.

۱- عمد                                                      ۲- شبه عمد

۳- خطای محض                                        ۴- هرسه مورد

۲۳۵- کسی که مورث خود را به قتل در حکم عمد بکشد از ارث مورث . . .

۱- محروم می‌شود.                                    ۲- محروم نمی‌شود.

۳- اصولاً محروم می‌شود.                          ۴- اصولاً محروم نمی‌شود.

۲۳۶- کسی که شخص حاجب از ارث را به قتل می‌رساند از ارث مورث . . .

۱- محروم می‌شود مشروط بر اینکه انگیزه ارث بردن او ثابت شود.

۲- محروم می‌شود حتی اگر انگیزه ارث بردن او ثابت نشود زیرا انگیزه ارث بردن مفروض می‌باشد.

۳- محروم نمی‌شود.

۴- محروم نمی‌شود مگر اینکه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت او صادر شود.

۲۳۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- صرف قتل مورث کافی برای محروم شدن از ارث او می‌باشد و احتیاجی به اثبات انگیزه ارث بردن قاتل نمی‌باشد.

۲- صرف قتل حاجب از ارث کافی برای محروم شدن از ارث مورث می‌باشد و احتیاجی به اثبات انگیزه ارث بردن قاتل نمی‌باشد.

۳- صرف قتل موصی کافی برای محروم شدن از وصیت می باشد و احتیاجی به اثبات انگیزه تملـک موصـی به نمی باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۲۳۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قاتلی که موصی را می‌کشد تا زودتر موصی‌به را به دست آورد از وصیت محروم می‌شود.

۲- سقط حمل از جهت ممنوع ساختن از ارث در حکم قتل مورث نمی‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام

۲۳۹- هرگاه شوهری زن خود را با مردی در یک فراش ببیند و او را بکشد . . . . . . .

۱- از ارث او محروم می‌شود.

۲- از ارث او محروم نمی‌شود.

۳- از مجازات قتل عمد معاف نمی‌شود.

۴- گزینه‌ ۲ و ۳

۲۴۰- کدام یک از موارد ذیل مانع از تحقق ارث نمی‌شود؟

۱- مباشرت در قتل مورث

۲- معاونت در قتل مورث

۳- شرکت در قتل مورث

۴- هرسه مورد مانع از تحقق ارث است.

۲۴۱- قتل عمدی مورث مانع از تحقق ارث می‌گردد مگر اینکه . . . . . . .

۱- قتل به حکم قانون باشد.

۲- قتل برای دفاع از خود باشد.

۳- دادگاه قتل را در حکم عمد تشخیص دهد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۴۲- اگر پدری پسر خود را به قصد تأدیب بزند و پسر در اثر ضربه ناگهانی بمیرد . . . . . . .

۱- پدر از ارث پسر محروم می‌شود.

۲- پدر از ارث پسر محروم نمی‌شود مشروط بر اینکه ضربه نوعاً کشنده نباشد.

۳- پدر از ارث پسر محروم نمی‌شود هرچند ضربه نوعاً کشنده باشد.

۴- هیچکدام

۲۴۳- اگر شخصی مورث خود را بکشد از ارث او محروم می‌شود مگر . . . . ..

۱- آن شخص مجنون باشد.

۲- آن شخص صغیر باشد.

۳- قتل انجام شده غیرعمد باشد.

۴- هرسه مورد

۲۴۴- اگر کسی به این پندار که دیگری مستحق قتل است او را بکشد و بعد معلوم شود که در اشتباه بوده است . . . . . . . . .

۱- این قتل مانع ارث است.

۲- این قتل مانع ارث نیست.

۳- این قتل اصولاً مانع ارث است.

۴- این قتل اصولاً مانع ارث نیست.

۲۴۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- کافر از مسلم ارث نمی‌برد.

۲- مسلم از کافر ارث نمی‌برد.

۳- کافر از کافر ارث نمی‌برد.

۴- گزینه ۱ و۲

۲۴۶- اگر در بین ورثه‌ متوفای کافری، مسلم باشد . . . . .

۱- وراث کافر از مورث کافر خود ارث می‌برند.

۲- وراث کافر از مورث کافر خود ارث نمی‌برند مگر اینکه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

۳- وراث کافر از مورث کافر خود ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

۴- مسلم از مورث کافر خود ارث نمی‌برد.

۲۴۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- کافر ذمی از مسلم ارث نمی‌برد ولی کافر حربی از مسلم ارث می‌برد.

۲- کافر ذمی از مسلم ارث می‌برد ولی کافر حربی از مسلم ارث نمی‌برد.

۳- کافر ذمی و حربی هیچکدام از مسلم ارث نمی‌برند.

۴- کافر ذمی و حربی هر دو از مسلم ارث می‌برند.

۲۴۸- بعد از لعان . . . . . . .

۱- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند.

۲- زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.

۳- زن از شوهر ارث می‌برد ولی شوهر از زن ارث نمی‌برد.

۴- زن از شوهر ارث نمی‌‌برد ولی شوهر از زن ارث می‌برد.

۲۴۹- فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده . . ..

۱- از پدر خود ارث می‌برد ولی پدر از او ارث نمی‌برد.

۲- از پدر خود ارث نمی‌برد ولی پدر از او ارث می‌برد.

۳- از پدر و پدر از او ارث نمی‌برند.

۴- از پدر و پدر از او ارث می‌برند.

۲۵۰- فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده . . .

۱- از مادر خود ارث می‌برد ولی مادر از او ارث نمی‌برد.

۲- از مادر خود ارث نمی‌برد ولی مادر از او ارث می‌برد.

۳- از مادر و مادر از او ارث نمی‌برند.

۴- از مادر و مادر از او ارث می‌برند.

۲۵۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- لعان مانع از ارث در مورد میراث زن و شوهر نیست زیرا انحلال نکاح مقتضی توارث را از بین می‌برد.

۲- لعان مانع از ارث در مورد نسب اولاد است و پدر از پسر و پسر از پدر ارث نمی‌برند.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نیست.

۲۵۲- پس از لعان، خواهر و برادر ابوینی فرزندی که نسب او انکار شده است چه نسبتی با فرزند دارند؟

۱- خواهر و برادر امی                                ۲- خواهر و برادر ابی

۳- خواهر و برادر ابوینی                            ۴- نسبتی با فرزند ندارند.

۲۵۳- پس از لعان، کدام یک از اشخاص ذیل از فرزند ارث می‌برند؟

۱- عمو و دایی                                           ۲- عمه و خاله

۳- عمو و عمه                                            ۴- دایی و خاله

۲۵۴- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند . . . . . . ..

۱- پدر و ارحام پدری از پسر ارث می‌برند.

۲- پسر از ارحام پدری ارث می‌برد.

۳- پسر از پدر ارث می‌برد.

۴- گزینه ۲ و۳

۲۵۵- طفل ناشی از زنا . . . . . . ..

۱- از پدر خود ارث می‌برد ولی پدر از او ارث نمی‌برد.

۲- از مادر خود ارث می‌برد ولی مادر از او ارث نمی‌برد.

۳- از پدر ومادر خود ارث می‌برد ولی آنها از او ارث نمی‌برند.

۴- از پدر و مادر خود و آنها از او ارث نمی‌برند.

۲۵۶- اگرحرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است فقط نسبت به پدر باشد و نسبت به مادر به واسطه شبهه زنا نباشد در این صورت . . . . . . .

۱- طفل از پدر و اقوام او ارث می‌برد ولی پدر و اقوامش از طفل ارث نمی‌برند.

۲- طفل از مادر و اقوام او ارث می‌برد ولی مادر و اقوامش از طفل ارث نمی‌برند.

۳- طفل از مادر و اقوام او و آنها هم از طفل ارث می‌برند.

۴- طفل از پدر و اقوام او و آنها هم از طفل ارث می‌برند.

۲۵۷- اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ناشی از آن است فقط نسبت به مادر باشد و نسبت به پدر به واسطه اکراه، زنا نباشد در این صورت . . . . . . .

۱- طفل از مادر و پدر و اقوامشان و آنها هم از او ارث می‌برند.

۲- طفل از مادر و پدر و اقوامشان و آنها هم از او ارث نمی‌برند.

۳- طفل از پدر و اقوامش و آنها هم از او ارث می‌برند.

۴- طفل از مادر و اقوامش و آنها هم از او ارث می‌برند.

۲۵۸- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- ولادت از زنا از موانع ارث می‌باشد.

۲- فرزند طبیعی مقتضی توارث را با خود ندارد و به همین جهت ولادت از زنا از موانع ارث نمی‌باشد.

۳- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.

۴- گزینه ۲ و۳

۲۵۹- در صورتی که نزدیکی به شبهه با یکی از محارم صورت پذیرد . .

۱- فرزند ناشی از آن از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

۲- فرزند ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی است.

۳- فرزند ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی نمی‌باشد و از پدر و مادر خود ارث می‌برد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۶۰- در صورتی که طفل ناشی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه باشد . . . . . . ..

۱- از پدر و مادر خود ارث می‌برد.

۲- از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

۳- در حکم فرزند طبیعی نمی‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۶۱- در صورتی که لقاح مصنوعی بین دو بیگانه بواسطه شبهه باشد . . . . . . ..

۱- طفل ناشی از آن در حکم فرزند مشروع است.

۲- طفل ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی است.

۳- طفل ناشی از آن از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۶۲- در صورتی که طفل ناشی از لقاح مصنوعی بین زن و شوهر باشد . . . . ..

۱- از پدر و مادر خود ارث می برد.

۲- از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

۳- در حکم فرزند طبیعی نمی باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۶۳- در صورتی که فرزند ناشی از آمیزش نامشروع زن و مرد باشد . . . . . . .

۱- در حکم ولادت از زنا نیست مگر زنا نیز تحقق یافته باشد.

۲- در حکم ولادت از زنا است هرچند که زنا نیز تحقق نیافته باشد.

۳- از پدر و مادر خود ارث می‌برد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۶۴- اقوام کسی که پدر خود را کشته و محروم از ارث است . . . . .

۱- محروم از ارث نمی‌شوند.

۲- محروم از ارث می‌شوند.

۳- اصولاً محروم از ارث می‌شوند.

۴- هیچکدام

۲۶۵- اولاد کسی که پدر خود را کشته است از جد مقتول خود . . . . . .

۱- ارث می‌برند اگر چه وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان شود.

۲- ارث می‌برند مگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان شود.

۳- ارث نمی‌برند.

۴- اصولاً ارث نمی‌برند.

۲۶۶- در صورتی که کسی بر اثر قتل شبه عمد مورث خود را بکشد . . .

۱- از ارث او محروم می‌شود ولی می‌تواند دیه او را بگیرد.

۲- از ارث و دیه او محروم می‌شود.

۳- از ارث و دیه او محروم نمی‌شود.

۴- از ارث او محروم نمی‌شود ولی نمی‌تواند سهم خود از دیه را مطالبه کند.

 

فصل چهارم: در حجب

 

۲۶۷- تعریف صحیح حجب در کدام گزینه آمده است؟

۱- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلاً محروم می‌شود.

۲- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن جزئاً محروم می‌شود.

۳- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر آنها را از ارث محروم می‌کند.

۴- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

۲۶۸- حجب بر چند قسم می‌باشد؟

۱- یک قسم                                               ۲- دو قسم

۳- سه قسم                                               ۴- چهار قسم

۲۶۹- حجب در موردی که برادرزاده بواسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود از چه قسمی می‌باشد؟

۱- حرمانی                                                ۲- نقصانی

۳- حرمانی و نقصانی                 ۴-هیچکدام

۲۷۰- در کدام یک از گزینه‌های ذیل حجب حرمانی می‌باشد؟

۱- وقتی برای همسر متوفای زوج اولادی باشد.

۲- وقتی برای همسر متوفای زوجه اولادی باشد.

۳- وقتی که متوفی علاوه بر برادر ابی، برادر ابوینی نیز داشته باشد.

۴- هیچکدام

۲۷۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است.

۲- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن موانع ارث از ارث محروم می‌شود.

۳- اولاد اولاد پدر یا مادر متوفی با وجود هریک از ابوین که زنده باشند به قائم‌مقامی ارث می‌برند.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۷۲- هر طبقه از وراث طبقه بعد از خود را از ارث . . . . .

۱- محروم می‌نماید.                                    ۲- محروم نمی‌نماید.

۳- اصولاً محروم می‌نماید.                          ۴- اصولاً محروم نمی‌نماید.

۲۷۳- هرطبقه از وراث طبقه بعد از خود را از ارث محروم می‌نماید مگر . . . . . . . . .

۱- وراث متوفی منحصر به عموی ابی و پسرعموی ابوینی باشد.

۲- وراث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد.

۳- مورث خلاف آن را شرط نموده باشد.

۴- گزینه ۱ و۲

۲۷۴- در موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد. . . . . . .

۱- وارث نزدیکتر از خود به مورث را از ارث محروم می‌نماید.

۲- همراه با وارث نزدیکتر از خود به مورث ارث می‌برد.

۳- سهم وارث نزدیکتر از خود به مورث را کاهش می‌دهد.

۴- هیچکدام

۲۷۵- در صورتی که وراث منحصر به نواده‌ها و پدر و مادر متوفی باشند . . . . . . .

۱- نواده‌ها از ارث محروم می‌شوند.

۲- پدر و مادر متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۳- نواده ها در کنار پدر و مادر متوفی ارث می‌برند.

۴- نواده‌ها و پدر و مادر متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۲۷۶- در صورتی که وراث منحصر به اولاد اعمام و دایی متوفی باشند . . . . . . ..

۱- اولاد اعمام از ارث محروم می‌شوند.

۲- دایی متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۳- اولاد اعمام و دایی متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۴- اولاد اعمام در کنار دایی متوفی ارث می‌برند.

۲۷۷- در صورت نبودن اعمام و اخوال متوفی، اولاد آنها . . . . . . .

۱- به تساوی ارث می‌برند.

۲- به نسبت دو به یک ارث می‌برند.

۳- به قائم مقامی از مورث مستقیم خود سهم او را به ارث می‌برند.

۴- هیچکدام

۲۷۸- در صورتی که وراث منحصر به فرزندان برادر و خواهر و جد و جده متوفی باشند:

۱- فرزندان برادر و خواهر از ارث محروم می‌شوند.

۲- فرزندان برادر و خواهر در کنار جد و جده متوفی ارث می‌برند.

۳- جد و جده متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۴- فرزندان برادر و خواهر و جد و جده متوفی از ارث محروم می‌شوند.

۲۷۹- اگر در بین وراث طبقه اول برای میت اولادی نباشد در این صورت . . . . . . .

۱- اولاد اولاد او به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث می‌برند مشروط بر اینکه متوفی پدر و مادر نداشته باشد.

۲- اولاد اولاد او به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث می‌برند هرچند که متوفی پدر و مادر داشته باشد.

۳- اولاد اولاد او به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث نمی‌برند.

۴- اولاد اولاد او به طور مساوی ارث را تقسیم می‌کنند.

۲۸۰- کدام یک از اشخاص ذیل حاجب از اصل ارث (حرمانی) ندارد؟

۱- پدر

۲- مادر

۳- زوجه

۴- هرسه حاجب از اصل ارث ندارند.

۲۸۱- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد در این صورت:

۱- اولاد اخوه به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث می‌برند مشروط بر اینکه برای متوفی اجدادی نباشد.

۲- اولاد اخوه به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث می‌برند هرچند برای متوفی اجدادی باشد.

۳- اولاد اخوه به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث نمی‌برند.

۴- هیچکدام

۲۸۲- کدام یک از اشخاص ذیل حاجب از اصل ارث ندارد؟

۱- پسر

۲- زوج

۳- دختر

۴- هرسه حاجب از اصل ارث ندارند.

۲۸۳- از اشخاص ذیل کدامیک مورد حجب نقصانی قرار می‌گیرد؟

۱- پدر                                                      ۲- پسر

۳- دختر                                                   ۴- برادر

۲۸۴- وقتی که برای میت اولادی باشد ابوین میت اصولاً از بردن بیش از . . . . . . . محروم می‌شوند.

۱-                       ۲-                       ۳-                        ۴-

۲۸۵- وقتی که برای میت اولاد اولاد باشد سهم زوج به چه میزانی می‌باشد؟

۱-                        ۲-                       ۳-                       ۴-

۲۸۶- وقتی که برای میت پدر و دو برادر ابوینی باشد که از ارث ممنوع نمی باشند مادر میت از بردن بیش از یک سدس:

۱- محروم می‌شود.                                    ۲- محروم نمی‌شود.

۳- اصولاً محروم می‌شود.                          ۴- اصولاً محروم نمی‌شود.

۲۸۷- وقتی که برای میت اولادی باشد سهم زوجه به چه میزانی می‌باشد؟

۱-                        ۲-                       ۳-                       ۴-

۲۸۸- در صورتی که مادر حاجب از بعض فرض داشته باشد سهم او به چه میزان است؟

۱-                        ۲-                       ۳-                       ۴-

۲۸۹- در کدام یک از موارد ذیل مادر میت با جمع شرایط دیگر از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود؟

۱- وقتی برای میت حداقل ۳ خواهر باشد.

۲- وقتی میت حداقل یک برادر و یک خواهر داشته باشد.

۳- وقتی میت حداقل دو برادر داشته باشد.

۴- هرسه مورد

۲۹۰- در صورتی که برای میت چند برادر و خواهر ابی باشد، که از ارث محروم نمی باشند مادر میت . . . . ..

۱- در صورت وجود پدر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.

۲- در صورت فقدان پدر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.

۳- درهر صورت چه پدر میت زنده باشد یا مرده از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.

۴- در هیچ صورت چه پدر میت زنده باشد یا مرده از بردن بیش از یک سدس محروم نمی‌شود.

۲۹۱- کدام گروه از اشخاص ذیل می توانند با جمع شرایط دیگر حاجب نقصانی مادر محسوب ‌شوند؟

۱- یک برادر ابی و دو خواهر امی

۲- چهار خواهر امی

۳- دو برادر ابوینی

۴- هرسه مورد

۲۹۲- سهم پدر و مادر متوفی در صورت نبودن فرزند برای متوفی و حاجب دیگر چه میزانی است؟

۱- مادر و پدر                                ۲- پدر و مادر

۳- پدر و مادر                                ۴- مادر و بقیه مال پدر

۲۹۳- در صورتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد مادر میت در صورتی از بردن بیش از یک سدس با جمع شرایط دیگر محروم می‌شود که . . . . . . . . ..

۱- اخوه متوفی بعد از مرگ متوفی زنده باشند.

۲- اخوه متوفی همزمان با متوفی به سبب غرق یا هدم بمیرند.

۳- اخوه متوفی همزمان با متوفی بمیرند هرچند که سبب مرگ غرق یا هدم نباشد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۲۹۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- برادر و خواهر متوفی بدون اینکه ارث ببرند حاجب مادر قرار می‌گیرند.

۲- میان حجب و ارث ملازمه وجود ندارد.

۳- میان حجب و ارث ملازمه وجود دارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۲۹۵- اگر برای میت پدر و چند برادر ابوینی باشد که برادرها به سبب قتل ممنوع از ارث می‌باشند، مادر میت از بردن بیش از یک سدس . . . . . . . . . . .

۱- محروم می‌شود.                                    ۲- محروم نمی‌شود.

۳- اصولاً محروم می‌شود.                          ۴- اصولاً محروم نمی‌شود.

۲۹۶- وقتی برای میت چند برادر یا خواهر باشد مادر میت در صورتی از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود که . . . . . . . . . . ..

۱- اخوه متوفی از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل.

۲- اخوه متوفی از ارث ممنوع نباشند حتی به سبب قتل.

۳- مادر متوفی از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

۴- مادر متوفی از ارث ممنوع نباشد حتی به سبب قتل.

۲۹۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- فرض پدر هیچگاه بیش از ترکه نیست.

۲- فرض پدر در صورت نبودن اولاد برای متوفی بیش از ترکه است.

۳- پدر متوفی فرض بر نمی‌باشد بلکه قرابت بر است.

۴- هیچکدام

۲۹۸- در صورتی که یکی از برادر و خواهرهای متوفی حمل باشد مادر متوفی با جمع شرایط دیگر از بردن بیش از یک سدس . . ..

۱- محروم می‌شود.                                    ۲- محروم نمی‌شود.

۳- اصولاً محروم می‌شود.                          ۴- اصولاً محروم نمی‌شود.

 

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

 

۲۹۹- وراث به چه صورتی ارث می‌برند؟

۱- همگی به فرض

۲- همگی به قرابت

۳- بعضی به فرض و بعضی به قرابت

۴- اصولاً به فرض

۳۰۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است.

۲- صاحبان قرابت کسانی هستند که سهمی از ارث ندارند.

۳- صاحبان فرض اشخاصی هستند سهم آنان از ترکه معین نیست.

۴- گزینه ۱ و۲

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

۲۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۱ ق.م

۲۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۱ ق.م

۲۰۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۱ ق.م

۲۰۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۲ ق.م

۲۰۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۲ ق.م

۲۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۲ ق.م

۲۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۳ ق.م

۲۰۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۳ ق.م

۲۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۳ ق.م

۲۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۳ ق.م

۲۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۳ ق.م

۲۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۳ ق.م

۲۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۸۷۳ ق.م

۲۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۴ ق.م

۲۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۴ ق.م

۲۱۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۵ ق.م

۲۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۵ ق.م

۲۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۵ ق.م

۲۱۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۵ ق.م

۲۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۵ ق.م

۲۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۵ ق.م و زیر نویس ۴ آن ماده

۲۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۶ ق.م

۲۲۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۷ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۲۲۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۸ ق.م

۲۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۸ ق.م

۲۲۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۸ ق.م

۲۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۸ ق.م

۲۲۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۸ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۸۷۹ ق.م

۲۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۹ ق.م

۲۲۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۹ ق.م

۲۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۹ ق.م

۲۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۹ ق.م

۲۳۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. مواد ۸۸۰ و ۸۸۱ مکرر و زیرنویس ۱ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۳۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۰ ق.م

۲۳۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۰ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۸۰ ق.م

۲۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۰ ق.م

۲۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۴ماده ۸۸۰ ق.م

۲۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ و ۵ ماده ۸۸۰ ق.م

۲۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۸۰ ق.م

۲۴۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۸۸۰ ق.م

۲۴۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۱ ق.م

۲۴۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۸۱ ق.م

۲۴۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۸۱ ق.م

۲۴۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۱ ق.م

۲۴۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۱ مکرر ق.م

۲۴۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۱ مکرر ق.م

۲۴۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۸۱ مکرر ق.م

۲۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۲ ق.م

۲۴۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۲ ق.م

۲۵۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۲ ق.م

۲۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۸۸۲ ق.م

۲۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۸۸۲ ق.م

۲۵۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۸۸۲ ق.م

۲۵۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۳ ق.م

۲۵۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۴ ق.م

۲۵۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۴ ق.م

۲۵۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۴ ق.م

۲۵۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۴ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده

۲۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۶۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۸۴ ق.م

۲۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۵ ق.م

۲۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۵ ق.م

۲۶۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۸۰ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۸۸۵ ق.م

۲۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۶ ق.م

۲۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۷ ق.م

۲۶۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۷ ق.م

۲۷۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۷ ق.م

۲۷۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۳ ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۸۸ ق.م

۲۷۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۸۹ ق.م

۲۸۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۱ ق.م

۲۸۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۰ ق.م

۲۸۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۱ ق.م

۲۸۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۸- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۸۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۳ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۲ ق.م و زیرنویس ۴ آن ماده

۲۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۵ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۶ماده ۸۹۲ ق.م

۲۹۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۳ ق.م

۳۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۹۴ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 4 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

    با سلام
    با همین شرایط قبول بفرمایید.

  • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

    سلام استادبزرگوارباتشکر مجددبابت ارائه سوالات .خدمتان عرض کنم بعضی ازسوالات درمجموعه حقوق مدنی ۸قسمت سوم وچهارم ،گزینه هامشخص نیستند.سوالات به شرح ذیل میباشند.سوال۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۳۰۱-۳۱۲-۳۱۷-۳۲۱-۳۲۹-۳۵۱-۳۵۲ممنون ازحسن توجه جنابعالی