تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۳
۹۴ چهارشنبه ۳۱ تیر

۷۰۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- رهن در برابر اعیان درست نیست.

۲- رهن در برابر اعیان درست است.

۳- رهن در برابر اعیان درست است اگر ضمان تلف آن بر عهده راهن نباشد.

۴- رهن در برابر اعیان درست نیست مگر ضمان تلف آن بر عهد راهن باشد.

۷۰۲- رهن در برابر اعیان مضمونه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۷۰۳- رهن در برابر کدام یک از اموال ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- مال مغصوب                                         ۲- عاریه مضمونه

۳- هر دو مورد                                          ۴- هیچکدام

۷۰۴- رهن دادن برای وامی که شخص خواهد گرفت چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۷۰۵- دادن رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیر نافذ است.

۷۰۶- دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهدشکنی….

۱- تابع احکام رهن است و صحیح می‌باشد.

۲- باطل می‌باشد.

۳- تابع ماده۱۰ قانون مدنی می‌باشد و صحیح می‌باشد.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۷۰۷- اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده برای ضمان درک و ضمان معاوضی مبیع رهن دهد حکم این شرط چیست؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۷۰۸- کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟

۱- ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد رهن بدهد.

۲- ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشد.

۴- هیچکدام

۷۰۹- اگر یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد رهن بدهد این رهن…..

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد می‌باشد.

۷۱۰- اگر دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند این رهن:

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- صحیح می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۷۱۱- در موردی که یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد رهن می‌دهد:

۱- تمام مال مرهون در برابر هر یک از طلبها، رهن است.

۲- به نسبت میزان هر طلب سهم مشاعی از عین وثیقه آن قرار می‌گیرد.

۳- هر یک از مرتهنان قطع نظر از میزان طلب سهم مساوی از وثیقه دارند.

۴- هیچکدام

۷۱۲- در موردی که دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند:

۱- سهم هر مدیون، رهن دین او است و با پرداخت آن آزاد می‌شود.

۲- سهم هر مدیون، رهن دین او نمی‌باشد و با پرداخت آن آزاد نمی‌شود.

۳- کل مال در برابر دیون، وثیقه است و هر گاه کل دیون پرداخته شود رهن آزاد می‌شود.

۴- گزینه۲ و۳

۷۱۳- کدام یک از شروط ذیل صحیح است؟

۱- شرط وکالت مرتهن در استیفای طلب خود از عین مرهونه یا قیمت آن در صورت خودداری راهن از ادا دین.

۲- شرط وکالت ورثه مرتهن بعد از فوت مرتهن در استیفای طلب او از عین مرهونه یا قیمت آن در صورت خودداری راهن از ادای دین.

۳- شرط وکالت شخص ثالث در استیفای طلب مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن در صورت خودداری راهن از ادای دین.

۴- هر سه شرط صحیح می باشند.

۷۱۴- نیابتی که به فوت موکل از بین نرود در بخش بعد از فوت چه نامیده می‌شود؟

۱- وکالت                                                  ۲- وصایت

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- حق العمل کاری

۷۱۵- اگر در ضمن عقد رهن، راهن مرتهن را وکیل خود در استیفای طلب از عین مرهونه کند این وکالت:

۱- از طرف راهن قابل فسخ می‌باشد.

۲- از طرف مرتهن قابل فسخ می‌باشد.

۳- از طرف راهن و مرتهن قابل فسخ می‌باشد.

۴- از طرف راهن و مرتهن قابل فسخ نمی‌باشد.

۷۱۶- چنانچه در ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت در استیفای طلب خود ازعین مرهونه داده شود….

۱- مرتهن حق فسخ عقد رهن را ندارد.

۲- مرتهن حق فسخ عقد رهن را دارد.

۳- مرتهن حق فسخ عقد رهن را اصولاً ندارد.

۴- مرتهن حق فسخ عقد رهن را اصولاً ًدارد.

۷۱۷- مطابق قانون ثبت هرگاه مرتهن وکیل در استیفای طلب خود از عین مرهونه باشد:

۱- می‌تواند عین مرهونه را به فروش برساند و طلب خود را از آن استیفا کند.

۲- باید برای فروش مال مرهون و استیفای طلب به مقامهای عمومی رجوع کند.

۳- باید برای فروش مال مرهون به راهن رجوع کند.

۴- هیچکدام

۷۱۸- شرط تعلق رهن یا تملیک قهری آن به مرتهن در صورت خودداری راهن از ادای دین چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۷۱۹- هر گاه هنگام سر رسید دین و پس از رجوع مرتهن به راهن، راهن او را وکیل در فروش عین مرهونه کند:

۱- مرتهن برای استیفای طلب باید به مقامات عمومی رجوع کند.

۲- مرتهن می‌تواند عین مرهونه را به فروش برساند و طلب خود را از آن استیفا کند.

۳- این وکالت باطل می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۷۲۰- اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد…..

۱- شرط باطل است.

۲- عقد باطل است.

۳- شرط و عقد باطل است.

۴- شرط و عقد صحیح می‌باشند.

۷۲۱- اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد مگر به بهای معین:

۱- شرط باطل است.

۲- عقد باطل است.

۳- شرط و عقد باطل است.

۴- شرط و عقد صحیح است.

۷۲۲- اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد مگر به اذن شخص ثالث:

۱- شرط باطل است.

۲- عقد باطل است.

۳- شرط و عقد باطل است.

۴- شرط و عقد صحیح است.

۷۲۳- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد:

۱- عقد رهن باطل می‌شود.

۲- مرتهن می‌تواند عین مرهونه را به فروش برساند.

۳- مرتهن می‌تواند به حاکم رجوع کند و اجبار او به بیع یاادای دین را بخواهد.

۴- عقد رهن منفسخ می‌شود.

۷۲۴- در صورتی که راهن ورشکسته شود مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن:

۱- در صف غرما قرار می‌گیرد.

۲- بر طلبکاران دیگر رجحان خواهد داشت.

۳- تا نیمی از طلب خود بر دیگران رجحان خواهد داشت.

۴- تا ثلث طلب خود بر دیگران رجحان خواهد داشت.

۷۲۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- مرتهن برای استیفای طلب خود از عین مرهون بر طلبکاران دیگر مقدم است.

۲- مرتهن برای استیفای طلب خود از منافع عین مرهون بر طلبکاران دیگر مقدم است.

۳-گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۷۲۶- در مواردی که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا می کنند ترتیب استیفای طلب آنان از عین مرهونه چگونه است؟

۱- حق تقدم در استیفای طلب بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است.

۲- مال مرهونه میان آنان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

۳- مال مرهونه متعلق به مرتهنی است که زودتر از مقامات عمومی درخواست استیفای طلب خود را کرده است.

۴- گزینه۱و۳

۷۲۷- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال چه کسی است؟

۱- راهن                                                    ۲- مرتهن

۳- راهن و مرتهن به نسبت مساوی              ۴- حاکم

۷۲۸- اگر مال مرهون به قیمتی کمتر از طلب مرتهن فروخته شود در این صورت:

۱- مرتهن نمی‌تواند برای نقیصه به راهن رجوع کند.

۲- مرتهن می‌تواند برای نقیصه به راهن رجوع کند و بر طلبکاران دیگر مقدم می‌باشد.

۳- مرتهن می‌تواند برای نقیصه به راهن رجوع کند ولی بر طلبکاران دیگر مقدم نمی‌باشد.

۴- مرتهن اصولاً نمی‌تواند برای نقیصه به راهن رجوع کند.

۷۲۹- طبق قانون ثبت اگر مال مرهون به قیمتی معادل طلب و خسارات مرتهن به فروش نرسد در این صورت…..

۱- مال به همان قیمت بازار به فروش می‌رسد و مرتهن برای نقیصه به راهن رجوع می‌کند.

۲- مال مرهون به مرتهن واگذار می‌شود و فرض می‌شود که مرتهن به تمام طلب خود رسیده است.

۳- مال مرهون تا وقتی که به قیمتی معادل طلب و خسارات مرتهن خریدار نداشته باشد به فروش نمی‌رود.

۴- هیچکدام

۷۳۰- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند….

۱- حق دارد مقداری از رهن را مطالبه نماید.

۲- حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند.

۳- اصولاً حق ندارد مقداری از رهن را مطا لبه کند.

۴- اصولاً حق دارد مقداری از رهن را مطالبه کند.

۷۳۱- اگر راهن مقداری ازدین را ادا نماید….

۱- مرتهن باید بخشی از رهن را آزاد کند.

۲- مرتهن می‌تواند تمام رهن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد.

۳- مرتهن می‌تواند رهن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر بر خلاف آن تراضی شود.

۴- مرتهن باید بخشی از رهن را آزاد کند مگر بر خلاف آن تراضی شود.

۷۳۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن نمی‌شود.

۲- تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن می‌شود.

۳- تجزیه دین در صورتی که قراردادی باشد باعث تجزیه حق رهن می‌شود.

۴- تجزیه دین در صورتی که قهری باشد باعث تجزیه حق رهن می‌شود.

۷۳۳- اگر پدر خانواده ای که مدیون شخصی می‌باشد و به او وثیقه داده است بمیرد و دارایی او به سه پسرش برسد و یکی از پسران که بیش از یک سوم بدهی را بر ذمه ندارد سهم خود را از بدهی بدهد در این صورت:

۱- یک سوم از وثیقه که سهم او است آزاد می‌شود.

۲- یک سوم از وثیقه که سهم او است آزاد نمی‌شود.

۳- همه وثیقه آزاد می‌شود.

۴- نصف وثیقه آزاد می‌شود.

۷۳۴- هر گاه مرتهن مدیون را از بخشی از دین ابرای کند در این صورت:

۱- بخشی از رهن که معادل بخش ابرای شده است آزاد می گردد.

۲- وثیقه آزاد نمی‌شود و تمام آن در رهن باقی می‌ماند تا تمام طلب پرداخته شود.

۳- بخشی از رهن با نظر دادگاه آزاد می‌شود.

۴- نصف رهن آزاد می شود.

۷۳۵- هرگاه چند مال که قیمت هر کدام کافی برای طلب می‌باشد وثیقه یک طلب باشند و بعضی از آن اموال تلف شود ……

۱- بخشی از دین بدون وثیقه نمی‌ماند.

۲- بخشی از دین بدون وثیقه می‌ماند.

۳- مرتهن می‌تواند تمام طلب خود را از هر مالی که باقی مانده است وصول کند.

۴- گزینه۱ و۳

۷۳۶- تبدیل رهن به مال دیگر….

۱- امکانپذیر نمی‌باشد.

۲- در صورت درخواست راهن جایز می‌باشد.

۳- در صورت درخواست مرتهن جایز می‌باشد.

۴- در صورت تراضی طرفین جایز می‌باشد.

۷۳۷- ثمره رهن و زیادتی که در آن حاصل می‌شود در صورتی که متصل باشد….

۱- متعلق به راهن است.                              ۲- متعلق به مرتهن است.

۳- جزو رهن خواهد بود.                            ۴- هیچکدام

۷۳۸- ثمره رهن و زیادتی که در آن حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد….

۱- متعلق به راهن است.                              ۲- متعلق به مرتهن است.

۳- جزو رهن خواهد بود.                            ۴- گزینه۱ و۳

۷۳۹- رهن تصرف طبق قانون مدنی…..

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۷۴۰- رهن تصرف رهنی است که در آن:

۱- تعلق منافع مورد رهن به راهن شرط شده باشد.

۲- تعلق منافع مورد رهن به مرتهن شرط شده باشد.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۷۴۱- در معاملات با حق استرداد، منافع به چه کسی تعلق دارد؟

۱- فروشنده                                              ۲- خریدار

۳- فروشنده و خریدار                                ۴- هیچکدام

۷۴۲- عقد رهن….

۱- جایز می‌باشد.

۲- لازم می‌باشد.

۳- نسبت به مرتهن جایز ولی نسبت به راهن لازم می‌باشد.

۴- نسبت به مرتهن لازم ولی نسبت به راهن جایز می‌باشد.

۷۴۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- عقدرهن نسبت به‌مرتهن جایزاست ولی با فوت و حجراومنفسخ نمی‌شود.

۲- عقدرهن نسبت به مرتهن جایز است و با فوت و حجرا و منفسخ می‌شود.

۳- عقدرهن نسبت به مرتهن لازم است ولی با فوت وحجراو منفسخ می‌شود.

۴- عقد رهن نسبت به مرتهن لازم است وبا فوت و حجرا و منفسخ نمی‌شود.

۷۴۴- عقد رهن به فوت کدام یک از طرفین عقد منفسخ می‌شود؟

۱- راهن                                                    ۲- مرتهن

۳- راهن و مرتهن                                       ۴- هیچکدام

۷۴۵- در صورت فوت مرتهن و اختلاف راهن و ورثه، وثیقه باید به تصرف چه کسی داده شود؟

۱- ورثه مرتهن

۲- راهن

۳- به شخص ثالثی که با تراضی راهن و ورثه معین می‌شود.

۴- حاکم

۷۴۶- در صورتی که راهن بعد از فوت مرتهن تقاضا کند که وثیقه به تصرف شخص ثالثی داده شود ولی در تعیین شخص ثالث با ورثه تراضی نکند:

۱- وثیقه به راهن داده می‌شود.

۲- وثیقه به ورثه داده می‌شود.

۳- شخص ثالث توسط حاکم معین می‌شود.

۴- عقد رهن منفسخ می‌شود.

۷۴۷- در صورت فوت راهن، تسلط ورثه او بر عین مرهونه نتیجه ….

۱- مالکیت آنان است.

۲- قائم مقامی آنان از راهن است.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۷۴۸- در صورتی که عین مرهون در ید مرتهن تلف شود:

۱- مرتهن ضامن می‌باشد.

۲- مرتهن ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تقصیر.

۳- مرتهن ضامن می‌باشد مگر در صورت اثبات قوه قاهره.

۴- مرتهن ضامن می‌باشد مگر در صورت اثبات عدم تقصیر.

۷۴۹- بعد از برائت ذمه راهن، عین مرهونه در ید مرتهن امانت…. می‌باشد.

۱- قراردادی         ۲- شرعی         ۳- گزینه۱ و۲        ۴- هیچکدام

۷۵۰- اگر بعد از برائت ذمه راهن، مرتهن با وجود مطالبه عین مرهونه از جانب راهن، آن را رد ننماید و در این حین تلف شود…….

۱- مرتهن ضامن آن می‌باشد.

۲- مرتهن ضامن آن نمی‌باشد.

۳- مرتهن ضامن آن نمی‌باشد مگر مرتکب تقصیر شده باشد.

۴- مرتهن ضامن آن می‌باشد مشروط بر اینکه حادثه خارجی سبب تلف آن نشده باشد.

۷۵۱- اگر عین مرهونه بواسطه عمل راهن یا شخص دیگری تلف شود:

۱- عقد رهن منفسخ می‌شود.

۲- عقد رهن باطل می‌شود.

۳- تلف کننده باید بدل آن را بدهد.

۴- عقد رهن قابل فسخ می‌شود.

۷۵۲- اگر عین مرهونه بواسطه عمل راهن تلف شود و وی بدل آن را بدهد:

۱- بدل مزبور رهن خواهد بود.

۲ – بدل مزبور رهن نخواهد بود و عقد رهن باید تجدید شود.

۳- بدل مزبور با حکم دادگاه رهن خواهد بود.

۴- بدل مزبور رهن نخواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود.

۷۵۳- در صورتی که عین مرهونه توسط شخصی تلف شود و وی در مقام بدل آن، پول بدهد:

۱- مرتهن می‌تواند پیش از سر رسیدن دین آن را بابت طلب خود بردارد.

۲- پول همچون عین مرهونه باید نزد مرتهن به عنوان وثیقه باقی بماند.

۳- مرتهن نمی‌تواند پیش از سر رسید دین آن را بابت طلب خود بردارد.

۴- گزینه۲و۳

۷۵۴- در فرضی که عین مرهونه در تصرف راهن بوده و توسط شخص ثالثی تلف شود و در مقام بدل، پول بدهد در این صورت:

۱- بدل پولی نیز به تصرف راهن داده می‌شود ولی مرتهن حق تأمین آن را به سود خود دارد.

۲- بدل پولی نیز به تصرف راهن داده می‌شود و مرتهن حق تأمین آن به سود خود را ندارد.

۳- بدل پولی به تصرف مرتهن داده می‌شود و راهن حق تأمین آن به سود خود را ندارد.

۴- بدل پولی به تصرف مرتهن داده می‌شود ولی راهن حق تأمین آن به سود خود را دارد.

۷۵۵- اگر راهن مرتهن را وکیل خود در استیفای طلب از عین مرهونه کند ولی قبل از استیفای طلب عین مرهونه تلف شود و بدل آن داده شود:

۱- وکالت مزبور شامل بدل نیز می‌باشد.

۲- وکالت مزبور شامل بدل نمی‌باشد.

۳- وکالت مزبور شامل بدل نمی‌باشد مگر با حکم دادگاه.

۴- وکالت مزبور شامل بدل نیز می‌باشد مگر خلاف آن در دادگاه احراز گردد.

۷۵۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن می‌باشد مگر به اذن مرتهن.

۲- راهن می‌تواند در رهن هر تصرفی که بخواهد انجام دهد حتی اگر منافی حق مرتهن باشد.

۳- راهن نمی‌تواند حتی به اذن مرتهن در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن می‌باشد.

۴- راهن اصولاً می‌تواند در رهن هر تصرفی که بخواهد انجام دهد.

۷۵۷- رهن مازاد بر طبق قانون مدنی….

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- صحیح می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۷۵۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- رهن دادن مکرر از سوی راهن منافی با حق مرتهن نمی‌باشد.

۲- تسلیم مادی عین مرهونه به مرتهن دوم تصرف منافی با حق مرتهن اول نمی‌باشد.

۳- تسلیم معنوی عین مرهونه به مرتهن دوم تصرف منافی با حق مرتهن اول نمی‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۷۵۹- تصرفات ناقل ملکیت در عین مرهونه توسط راهن….

۱- منافی با حق مرتهن می‌باشد.

۲- منافی باحق مرتهن نمی‌باشد

۳- اگر با اجازه مرتهن باشد منافی با حق مرتهن نمی‌باشد.

۴- اگر با اذن دادگاه باشد منافی باحق مرتهن نمی‌باشد.

۷۶۰- اجاره مورد رهن….

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- ممنوع می‌باشد.

۳- قابل فسخ می‌باشد.                                ۴- غیر قابل استناد می‌باشد.

۷۶۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- راهن نمی‌تواند تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه کند.

۲- راهن می‌تواند تصرفی که زیانی به عین مرهونه نمی رساند ولی فایده ای هم برای آن ندارد انجام دهد.

۳- راهن نمی‌تواند تصرفی که فایده ای برای عین مرهونه ندارد انجام دهد حتی اگر منافی با حق مرتهن نباشد.

۴- گزینه۱ و۲

۷۶۲- در صورتی که مرتهن مانع تصرفات مشروع راهن در عین مرهونه شود:

۱- راهن می‌تواند بدون اجازه او تصرفات خود را انجام دهد.

۲- عقد رهن منفسخ می‌شود.

۳- عقد رهن باطل می‌شود.

۴- راهن می‌تواند با اجازه حاکم تصرفات خود را انجام دهد.

 

فصل نوزدهم : «در هبه»

 

۷۶۳- عقدی که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخصی دیگری تملیک می‌کند چه نام دارد؟

۱- بیع             ۲- هبه             ۳- صلح             ۴- رهن

۷۶۴- کدام یک ازموارد ذیل می توانند به عنوان عین موهوبه واقع شوند؟

۱- عین       ۲- منفعت           ۳- دین      ۴- هر سه مورد

۷۶۵- شرط عوض در عقد رهن……….

۱- صحیح می‌باشد.

۲- صحیح نمی‌باشد چون با رایگان بودن آن منافات دارد.

۳- صحیح نمی‌باشد چون شرط در برابر تملیک قرار می‌گیرد.

۴- گزینه۲ و۳

۷۶۶- کدام یک از اعیان زیر نمی‌توانند به عنوان عین موهوبه قرار گیرند؟

۱- عین معین

۲- عین در حکم معین

۳- عین کلی

۴- هر سه می‌توانند به عنوان عین موهوبه واقع شوند.

۷۶۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- انتقال رایگان حق انتفاع و ارتفاق به دیگری مصداق عقد هبه می‌باشد.

۲- انتقال مجانی حق رهن به دیگری مصداق عقد هبه می‌باشد.

۳- انتقال مجانی حق تحجیر به دیگری مصداق عقد هبه می‌باشد.

۴- هیچکدام

۷۶۸- واهب برای منعقد کردن عقد هبه باید دارای اهلیت …. باشد.

۱- برای معامله                                          ۲- برای تصرف در مال

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۷۶۹- کدام یک از اشخاص ذیل می توانند به عنوان واهب در عقد هبه قرار گیرند؟

۱- ورشکسته            ۲- راهن           ۳- هر دو          ۴- هیچکدام

۷۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

۲- واهب لازم نیست مالک مالی باشد که هبه می‌کند و مالکیت منافع کافی می‌باشد.

۳- واهب می‌تواند مالی را که مالک عین و منافع آن نیست هبه کند.

۴- هیچکدام

۷۷۱- عقد هبه از عقود….. می‌باشد.

۱- عینی           ۲- تبعی             ۳- احتمالی           ۴- الحاقی

۷۷۲- عناصر تشکیل دهنده عقد هبه با کدام یک از گزینه های ذیل مطابق می‌باشد؟

۱- ایجاب و قبول

۲- ایجاب و قبول و قبض

۳- ایجاب

۴- ایجاب و قبول و قبض و اذن حاکم

۷۷۳- قبض عین موهوبه در عقد هبه….

۱- باید با اذن واهب باشد.

۲- می‌تواند بدون اذن واهب باشد.

۳- باید با اذن حاکم باشد.

۴- باید با اذن متهب باشد.

۷۷۴- قبض عین موهوبه در عقد هبه………

۱- شرط صحت عقد می‌باشد.                     ۲- شرط لزوم عقد می‌باشد.

۳- شرط نمی‌باشد.                                     ۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۷۷۵- قبض در عقد هبه…..

۱- عنصری اضافی و خارج از عقد است که تملیک را کامل می‌کند.

۲- در زمره ارکان عقد به شمار می آید.

۳- لازم نمی‌باشد زیرا هبه از عقود رضایی می‌باشد.

۴- شرط لزوم عقد می‌باشد.

۷۷۶- هبه مال مشاع چه حکمی دارد؟

۱- صحیح نمی‌باشد زیرا با قبض عین موهوبه در سهم سایر شرکا هم تصرف می‌شود.

۲- صحیح می‌باشد. مشروط بر اینکه مال مشاع در ید واهب باشد و متهب او را وکیل در قبض کند.

۳- صحیح می‌باشد. مشروط بر اینکه متهب واهب را وکیل در قبض کند حتی اگر مال مشاع در ید واهب نباشد.

۴- اصولاً صحیح نمی‌باشد.

۷۷۷- هبه به صغیر، مجنون یا سفیه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح نمی‌باشد زیرا اهلیت ندارند.

۲- صحیح می‌باشد ولی قبض مال لازم نمی‌باشد.

۳- صحیح می‌باشد ولی قبض عین موهوبه باید توسط خود آنان صورت گیرد.

۴- صحیح می‌باشد ولی قبض عین موهوبه باید توسط ولی آنان صورت گیرد.

۷۷۸- در چه صورتی قبض عین موهوبه در عقد هبه لازم نمی‌باشد؟

۱- قبض عین موهوبه در هر صورت لازم می‌باشد زیرا از ارکان اصلی عقد هبه می‌باشد.

۲- قبض عین موهوبه در هیچ صورتی لازم نمی‌باشد.

۳- قبض عین موهوبه در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد لازم نمی‌باشد.

۴- قبض عین موهوبه در صورتی که واهب راضی باشد لازم نمی‌باشد.

۷۷۹- در فرضی که ولی یا قیم محجور مالی را که در تصرف دارند به محجور هبه می‌کنند:

۱- عقد هبه با قبض محجور واقع می‌شود.

۲- عقد هبه با تراضی طرفین تحقق می یابد و نیازی به قبض نمی‌باشد.

۳- عقد هبه با قبض حاکم واقع می‌شود.

۴- عقدهبه با قبض مجدد توسط ولی یا قیم محجور واقع می‌شود.

۷۸۰- کدام یک از انواع هبه مذکور در ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- هبه معوض                                           ۲- هبه مجانی

۳- هبه با شرط عوض                                ۴- هر سه صحیح می باشند.

۷۸۱- اگر در عقد هبه واهب شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد این شرط….

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- باطل و مبطل عقد می‌باشد.                     ۴- غیر نافذ می‌باشد.

۷۸۲- درهبه با شرط عوض، شرط از نظر ساختمان حقوقی….

۱- باید عملی رایگان باشد.

۲- باید عملی معوض باشد.

۳- می‌تواند عملی رایگان یا معوض باشد.

۴- هیچکدام

۷۸۳- اگر در عقد هبه واهب شرط کند که متهب خانه خود را به مبلغ معینی به او بفروشد این شرط….

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- باطل و مبطل می‌باشد.

۳- قابل فسخ می‌باشد.                                ۴- صحیح می‌باشد.

۷۸۴- اگر قبل از قبض عین موهوبه توسط متهب، وی فوت کند:

۱- عین موهوبه باید توسط وراث متهب قبض شود.

۲- عقد هبه باطل می‌شود.

۳- عین موهوبه باید توسط حاکم قبض شود.

۴- عقد هبه منفسخ می‌شود.

۷۸۵- اگر قبل از قبض عین موهوبه توسط متهب، وی محجور شود:

۱- عین موهوبه باید توسط ولی یا قیم محجور قبض شود.

۲- عین موهوبه باید توسط خود محجور قبض شود.

۳- عقد هبه باطل می‌شود.

۴- عقد هبه منفسخ می‌شود.

۷۸۶- اگر قبل از قبض عین موهوبه توسط متهب، واهب محجور شود:

۱- عین موهوبه باید توسط متهب قبض شود.

۲- عقد هبه باطل می‌شود.

۳- عقد هبه منفسخ می‌شود.

۴- عین موهوبه باید به اذن ولی یا قیم واهب به قبض متهب در آید.

۷۸۷- عقد هبه …. می‌باشد

۱- جایز                                                    ۲- لازم

۳- اصولاً جایز                                          ۴- اصولاً لازم

۷۸۸- در صورتی که بعد از قبض عین موهوبه توسط متهب عین موهوبه در ید او تلف شود:

۱- واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۲- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کندومتهب باید مثل آن را به واهب بدهد.

۳- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند و متهب باید قیمت آن را به واهب بدهد.

۴- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند و متهب باید مثل یا قیمت آن را به واهب بدهد.

۷۸۹- در کدام یک از موارد ذیل واهب می تواند از عقد هبه رجوع و آن را فسخ کند؟

۱-در صورتی که متهب پدر واهب باشد.

۲- در صورتی که متهب مادر واهب باشد.

۳-در صورتی که متهب اولاد واهب باشد.

۴- هیچکدام

۷۹۰- هبه با شرط عوض….

۱- قابل رجوع می‌باشد.

۲- قابل رجوع نمی‌باشد هر چند عوض داده نشده باشد.

۳- اصولاً قابل رجوع می‌باشد.

۴- قابل رجوع نمی‌باشد مشروط بر اینکه عوض داده شده باشد.

۷۹۱- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود یا متعلق حق غیر گردد…..

۱- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۲- در صورتی که قهری باشد واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۳- در صورتی که اختیاری باشد واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۴- در هیچ صورت واهب نمی‌تواند از عقدهبه رجوع کند خواه انتقال قهری باشد یا اختیاری.

۷۹۲- در صورتی که متهب بواسطه فلس محجور شود….

۱- واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۲- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۳- واهب در صورتی می‌تواند از عقد هبه رجوع کند که متهب راضی باشد.

۴- واهب در صورتی می‌تواند از عقد هبه رجوع کند که طلبکاران متهب راضی باشند.

۷۹۳- در صورتی که متهب عین موهوبه را به رهن دیگری بدهد……

۱- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۲- واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۳- واهب در صورتی می‌تواند از عقد هبه رجوع کند که مرتهن راضی باشد.

۴- واهب در صورتی می‌تواند از عقد هبه رجوع کند که بدل عین موهوبه را متهب به مرتهن بدهد.

۷۹۴- در صورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود….

۱- واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۲- واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع کند.

۳- در صورتی که متهب عین موهوبه را به شکل اول درآورد واهب می‌تواند از آن رجوع کند.

۴- واهب نمی‌تواند از عقد هبه رجوع کند مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد.

۷۹۵- هبه با مرگ یکی از طرفین عقد….

۱- منحل می‌شود.

۲- منحل نمی‌شود و واهب می‌تواند از عقد رجوع کند.

۳- منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود.

۴- منحل می‌شود مگر خلاف آن شرط شده باشد.

۷۹۶- پس از قبض عین موهوبه، هبه…..

۱- لازم می‌شود.

۲- نسبت به واهب لازم می‌شود.

۳- نسبت به متهب لازم می‌شود.

۴- جایز باقی می‌ماند.

۷۹۷- در صورتی که متهب، نوه واهب باشد….

۱- عقد هبه توسط واهب قابل فسخ می‌باشد.

۲- عقد هبه توسط واهب قابل رجوع نمی‌باشد.

۳- عقد هبه اصولاً قابل رجوع می‌باشد.

۴- هیچکدام

۷۹۸- با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب….

۱- حق رجوع واهب ساقط نمی‌شود.

۲- حق رجوع واهب ساقط می‌شود مگر هنگام رجوع واهب دوباره به ملکیت متهب در آمده باشد.

۳- حق رجوع واهب ساقط می‌شود هر چند هنگام رجوع واهب دوباره به ملکیت متهب در آمده باشد.

۴- هیچکدام

۷۹۹- در صورتی که متهب مال موهوبه را اجاره دهد….

۱-حق رجوع واهب ساقط می‌شود.

۲- حق رجوع واهب ساقط نمی‌شود.

۳- حق رجوع واهب ساقط نمی‌شود مشروط بر اینکه مستأجر راضی باشد.

۴- حق رجوع واهب اصولاً ساقط نمی‌شود.

۸۰۰- عاریه دادن عین موهوبه……..

۱- حق رجوع واهب را ساقط می‌کند.

۲- حق رجوع واهب را ساقط نمی‌کند.

۳- اصولاً حق رجوع واهب را ساقط می‌کند.

۴- اصولاً حق رجوع واهب را ساقط نمی‌کند.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

 1. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۵ ق.م
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۵ ق.م
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۵ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۵ ق.م
 5. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۷۷۵ ق.م
 6. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۷۷۵ ق.م
 7. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۷۷۵ ق.م
 8. گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۷۷۶ ق.م
 9. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۶ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۶ ق.م
 11. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۶ ق.م
 12. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۶ ق.م
 13. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۷ ق.م
 14. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۷ ق.م
 15. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۷۷ ق.م
 16. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۷۷ ق.م
 17. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۷۷ ق.م
 18. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۷۷۷ ق.م
 19. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۷۷۷ ق.م
 20. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۸ ق.م
 21. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۸ ق.م
 22. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۸ ق.م
 23. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۹ ق.م
 24. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۰ ق.م
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۰ ق.م
 26. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۸۰ ق.م
 27. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۱ ق.م
 28. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۱ ق.م
 29. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۱ ق.م
 30. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۳ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۳ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۳ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۳ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۸۳ ق.م
 35. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۸۳ ق.م
 36. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۴ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۶ ق.م
 38. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۶ ق.م
 39. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۶ ق.م
 40. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۶ ق.م
 41. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۸۶ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۷ ق.م
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. مواد ۷۸۷ و۷۸۸ ق.م
 44. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۸ ق.م
 45. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۸ ق.م
 46. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۸ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۸۸ ق.م
 48. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۸۹ ق.م
 49. گزینه۲ صحیح است.
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۰ ق.م
 51. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۱ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۱ ق.م
 53. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۹۱ ق.م
 54. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۹۱ ق.م
 55. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۲ ق.م
 56. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۳ ق.م
 57. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۹۳ ق.م
 58. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۷۹۳ ق.م
 59. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۹۳ ق.م
 60. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۹۳ ق.م
 61. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۴ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 62. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۴ ق.م
 63. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۵ ق.م
 64. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۹۵ ق.م
 65. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۹۵ ق.م
 66. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۹۵ ق.م
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۹۵ ق.م
 68. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۶ ق.م
 69. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۹۶ ق.م
 70. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۷ ق.م
 71. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۸ ق.م
 72. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۸ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 73. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۸ ق.م
 74. گزینه۱ صحیح است.
 75. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۹۸ ق.م
 76. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۹۸ ق.م
 77. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۹۹ ق.م
 78. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۰ ق.م
 79. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۰ ق.م
 80. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۱ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 81. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۱ ق.م
 82. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۱ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۱ ق.م
 84. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۲ ق.م
 85. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۲ ق.م
 86. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۲ ق.م
 87. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 88. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 89. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 90. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 91. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 92. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 93. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 94. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۳ ق.م
 95. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۳ ق.م
 96. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۳ ق.م
 97. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۰۳ ق.م
 98. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۰۳ ق.م
 99. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۰۳ ق.م
 100. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۰۳ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟