تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
۹۴ چهارشنبه ۳۱ تیر

۱۰۱- اگر موصی در اثر وقوع جرمی مرده باشد …………

۱- ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه هر دو در محاسبه میزان دارایی موصی منظور می‌شود.

۲- ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه جزء حقوق ورثه است و در زمره اموال موصی نمی‌آید.

۳- ضرر و زیان ناشی از جرم در زمره اموال موصی نمی‌آید ولی دیه جز ترکه است و در تعیین دارایی به حساب می‌آید.

۴- ضرر و زیان ناشی از جرم در تعیین دارایی به حساب می‌آید ولی دیه در زمره اموال موصی نمی‌آید.

۱۰۲- برای تعیین میزان ثلث دارایی موصی . . . . ..

۱- باید دارایی خالص متوفی در نظر گرفته شود.

۲- باید دارایی ناخالص متوفی درنظر گرفته شود.

۳- باید دارایی متوفی پس از کسر دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی در نظر گرفته شود.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۰۳- در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت . . . . .

۱- مطالبات غیرقابل وصول او منظور نمی‌شود حتی اگر مدیون وارث باشد.

۲- مطالبات غیرقابل وصول او منظور می‌شود.

۳- مطالبات غیرقابل وصول او منظورنمی‌شود مگر اینکه مدیون وارث باشد.

۴- هیچکدام

۱۰۴- در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت . . . . .

۱- اموال و حقوق و مطالبات موصی منظور می‌شود.

۲- اموالی که سبب تملک آن بوسیله موصی ایجاد گردیده و بعد از فوت به ترکه افزوده شده است منظور می‌شود.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۰۵- در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت وجه بیمه عمر :

۱- جزء ترکه محسوب می‌شود.

۲- جزء ترکه محسوب نمی‌شود.

۳- در صورتی که ذینفع معین داشته باشد جزء ترکه محسوب نمی‌شود هرچند از وارثان باشد.

۴- در صورتی که ذینفع معین داشته باشد جزء ترکه محسوب نمی‌شود مگر اینکه از وارثان باشد.

۱۰۶- در چه صورتی وجه بیمه عمر در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت جزء ترکه محسوب می‌شود؟

۱- در صورتی که وجه بیمه عمر به سود ترکه باشد.

۲- در صورتی که وجه بیمه عمر ذی‌نفع معین داشته باشد.

۳- در صورتی که وجه بیمه عمر ذی‌نفع معین نداشته باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۰۷- وصیت عهدی ماهیتاً . . . . . . . می‌باشد.

۱- عقد      ۲- ایقاع         ۳- واقعه حقوقی         ۴- هیچکدام

۱۰۸- اگر موصی به عین کلی باشد وصیت . . . . .

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیرنافذ است.

۱۰۹- اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد کلی با . . . . .. می‌باشد.

۱- موصی له           ۲- وصی             ۳- ورثه                 ۴- حاکم

۱۱۰- اگر در وصیت به مال کلی شرط شود که تعیین فرد کلی با وصی است این شرط چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- نافذ است.

۳- باطل و مبطل است.                                ۴- غیرنافذ است.

۱۱۱- اگر موصی به کلی باشد . . . . . . .

۱-ورثه باید عالیترین جنس را به موصی‌له بدهند.

۲- ورثه نباید فردی را که در دید عرف معیوب است به موصی‌له بدهند.

۳- ورثه ملزم نمی‌باشند که عالیترین جنس را به موصی‌له بدهند.

۴- گزینه‌۲ و۳

۱۱۲- در صورتی که دادن مال کلی به موصی‌له در زمره تعهدهای موصی‌له دیگر باشد انتخاب فرد کلی با . . . . . می‌باشد.

۱- ورثه                                                    ۲- متعهد

۳- حاکم                                                    ۴- موصی

۱۱۳- اگر موصی به، کلی باشد و ورثه درانتخاب فرد کلی توافق نکنند……

۱- حاکم فرد کلی را تعیین می‌کند.

۲- موصی له فرد کلی را تعیین می‌کند.

۳- نظر هریک از وارثان نسبت به سهم خود او مؤثر است مگر اینکه پراکنده شدن حق موصی‌له در چند فرد با هدف موصی از وصیت در تضاد باشد.

۴- وصی فرد کلی را تعیین می‌کند.

۱۱۴- اگر موصی به کلی باشد و ورثه در تعیین فرد کلی با هم توافق نکنند و پراکنده شدن موصی له در چند فرد با هدف موصی از وصیت در تضاد باشد . . . . . . .

۱- حاکم فرد کلی را تعیین می‌کند.

۲- چاره‌ای جز توسل به قرعه نمی‌باشد.

۳-موصی له فرد کلی را تعیین می‌کند.

۴- هیچکدام

۱۱۵- اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد در این صورت . . . . . . .

۱- موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد شد.

۲- ورثه حق دارند بدون رضای موصی له سهم او را تعیین کنند.

۳-وصیت باطل می‌باشد.

۴- موصی‌له نمی‌تواند تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را از دادگاه بخواهد.

۱۱۶- اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند در این صورت . . . . . .

۱- زیاده از همه امور کسر می‌شود.

۲- زیاده به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه تا میزان ثلث خارج می‌شود.

۳- زیاده از ثلث از اموری کسر می‌شود که موصی‌له انتخاب می‌کند.

۴- هیچکدام

۱۱۷- اگر موصی زیاده برثلث را تماماً یکدفعه وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند در این صورت . . . . . . ..

۱- زیاده از همه کسر می‌شود.

۲- زیاده از اموری کسر می‌شود که ورثه انتخاب می‌کنند.

۳- زیاده از اموری کسر می‌شود که موصی‌له انتخاب می‌کند.

۴- زیاده به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه تا میزان ثلث خارج می‌شود.

 

فصل چهارم: در موصی له

 

۱۱۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وجود موصی‌له در زمان وصیت شرط است و وجود او در زمان فوت کافی نیست.

۲- وجود موصی‌له در زمان فوت کافی است حتی اگر در زمان وصیت موجود نباشد.

۳- وجود موصی له نه در زمان وصیت و نه در زمان فوت شرط نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۱۹- فوت موصی له پیش از قبول وصیت و تملک موصی‌به . . . . . .

۱- به وصیت خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

۲- موجب بطلان وصیت می‌شود.

۳- موجب بطلان وصیت می‌شود مگر اینکه از اوضاع و احوال برآید که موصی می‌خواسته ورثه موصی‌له را از موضوع وصیت منتفع گرداند.

۴- موجب انفساخ وصیت می‌شود.

۱۲۰- هرگاه موصی فردی را وصی خود در تملیک مال به شخص مورد نظر خود کند وجود شخص مورد نظر موصی در چه زمانی شرط است؟

۱- در زمان انشاء وصیت از سوی موصی

۲- در زمان مرگ موصی

۳- در زمان انشاء تملیک از سوی وصی

۴- هرسه مورد

۱۲۱- وصیت بر معدوم چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است مگر به تبع موجود باشد.

۳- باطل است حتی اگر به تبع موجود باشد.

۴- غیرنافذ است.

۱۲۲- اهلیت تملک موصی‌له در چه زمانی شرط می‌باشد؟

۱- زمان انشاء وصیت                                ۲- زمان تملک موصی‌به

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۲۳- اهلیت تصرف موصی‌له در چه زمانی شرط می‌باشد؟

۱- زمان قبول وصیت بعد از فوت موصی

۲- زمان قبول وصیت در زمان حیات موصی

۳- زمان انشاء وصیت

۴- زمان قبول وصیت خواه در زمان حیات موصی باشد یا بعد از آن

۱۲۴- اگر موصی له پس از وصیت موصی‌ را به قتل برساند:

۱- اهلیت تملک موصی به را از دست می‌دهد حتی اگر انگیزه تملک موصی به اثبات نشود.

۲- از وصیت محروم می‌شود مشروط بر اینکه انگیزه تملک موصی به اثبات شود.

۳- از وصیت محروم می‌شود وانگیزه تملک موصی به مفروض می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳٫

۱۲۵- وصیت برای حمل . . . . . . .

۱- صحیح نمی‌باشد.

۲- صحیح می‌باشد حتی اگر زنده متولد نشود.

۳- صحیح می‌باشد و تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

۴- غیرنافذ می‌باشد.

۱۲۶- قبول وصیت برای حملی که زنده به دنیا آمده و سپس درگذشته است . . . . . . ..

۱- لازم نمی‌باشد.                                      ۲- لازم می‌باشد.

۳- اصولاً لازم نمی‌باشد.                            ۴- اصولاً لازم می‌باشد.

۱۲۷- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود . . . . . . .

۱- موصی به، به ورثه موصی می‌رسد.

۲- موصی به، به ورثه حمل می‌رسد حتی اگر جرم مانع ارث باشد.

۳- موصی به، به ورثه‌ حمل می‌سد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

۴- موصی به، به حاکم می‌رسد.

۱۲۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود وصیت در صورتی نافذ است که جنین سقط شده زنده به دنیا بیاید و پس از آن بمیرد.

۲- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود حتی اگر جنین مرده به دنیا بیاید وصیت نافذ است و موصی‌به به ورثه او می‌رسد.

۳- وصیت برای حمل صحیح نمی باشد.

۴- هیچکدام

۱۲۹- اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به چگونه بین آنها تقسیم می‌شود؟

۱- به طور مساوی

۲- بالسویه مگر اینکه موصی طور دیگرمقرر داشته باشد.

۳- به قید قرعه

۴- دو به یک مرد به زن

۱۳۰- قاعده تقسیم مساوی موصی‌به میان موصی‌لهم متعدد در جایی اجرا می‌شود که موصی لهم . . . . . . .

۱- محصور باشند.

۲- غیرمحصور باشند.

۳- محصور یا غیرمحصور باشند.

۴- هیچکدام

۱۳۱- در موردی که موصی له متعدد و محصور تنها به اوصاف و جنس معرفی شوند و اشخاص معین در نظر نباشد . . . . . . .

۱- وصیت در حکم تملیک بر غیرمحصور است ولی قاعده تساوی سهام اجرا می‌شود.

۲- وصیت در حکم تملیک بر غیرمحصور است و قاعده تساوی سهام اجرا نمی‌شود.

۳- وصیت در حکم تملیک بر محصور است ولی قاعده تساوی سهام اجرا نمی‌شود.

۴- وصیت در حکم تملیک بر محصور است و قاعده تساوی سهام اجرا می‌شود.

۱۳۲- در موردی که موصی له متعدد و محصور تنها به اوصاف و جنس معرفی شوند و اشخاص معین در نظر نباشد بطلان وصیت درباره بعض آنان . . . . . . .

۱- بر سهام موصی لهم دیگر می‌افزاید.

۲- بر سهام ورثه می‌افزاید.

۳- بر سهام موصی‌لهم دیگر و ورثه می‌افزاید.

۴- هیچکدام

۱۳۳- در فرضی که موصی له محصور و معین با غیرمحصور همراه و شریک است تقسیم موصی به بین آنان چگونه می‌باشد؟

۱- نیمی از موصی به اختصاص به غیرمحصور دارد و نیم دیگر از آن محصوران است.

۲- تمام موصی به به تساوی میان آنان تقسیم می‌شود.

۳- موصی به اختصاص به غیرمحصور دارد و دیگر از آن محصوران است.

۴- تقسیم موصی‌به، به طریقی می‌باشد که ورثه می‌خواهند.

۱۳۴- در صورتی که موصی وصیت بر فرزندان برادر خود و دانشجویان بی بضاعت کند …………….

۱- تمام موصی‌به، به فرزندان برادر موصی می‌رسد.

۲- تمام موصی‌به، به دانشجویان بی بضاعت می‌رسد.

۳- نیمی از موصی به، به فرزندان برادر موصی و نیم دیگر به دانشجویان بی بضاعت می‌رسد.

۴- موصی به میان فرزندان برادر موصی و دانشجویان بی‌بضاعت به طور مساوی تقسیم می‌شود.

 

فصل پنجم: در وصی

 

۱۳۵- موصی حداقل و حداکثر چند نفر وصی می‌تواند انتخاب کند؟

۱- حداقل یک نفر و حداکثر دو نفر

۲- حداقل یک نفر و حداکثر وجود ندارد.

۳- حداقل دو نفر و حداکثر سه نفر

۴- حداقل دو نفر و حداکثر وجود ندارد.

۱۳۶- در صورت تعدد اوصیاء . . . . . . .

۱- اصل بر اجتماع آنان است مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

۲- اصل بر اجتماع آنان است حتی در صورت تصریح به استقلال هر یک.

۳- اصل بر استقلال آنان است مگر در صورت تصریح به اجتماع آنان.

۴- اصل بر استقلال آنان است حتی در صورت تصریح به اجتماع آنان.

۱۳۷- در فرضی که وصایت به اجتماع است عمل یکی از اوصیاء بدون دیگران . . . . . . ..

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- صحیح می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۱۳۸- در حالتی که چند نفر با فاصله و ضمن اعمال حقوقی جداگانه به وصایت برگزیده می شوند ظاهر این است که:

۱- هر کدام به استقلال منصبی می یابند مگر در صورت تصریح به اجتماع آنان.

۲- هر کدام به استقلال منصبی می یابند حتی در صورت تصریح به اجتماع آنان.

۳- اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

۴- اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند حتی در صورت تصریح به استقلال هر یک.

۱۳۹- در صورتی که اوصیاء در حالت اجتماع اتفاق نظر پیدا نکنند . . . .

۱- هریک از آنان می‌تواند به استقلال عمل نماید.

۲- وصایت آنان ساقط می‌شود.

۳- تا موقعی که به اتفاق نظر نرسیده‌اند نمی‌توانند اقدامی در زمینه وصایت انجام دهند.

۴- حاکم بر مبنای قصد موصی آنان را به اتفاق اجبار می‌نماید و راه حلی را که راجح می‌داند بر دیگران تحمیل می‌سازد.

۱۴۰- در صورتی که اوصیاء در حالت اجتماع اتفاق‌نظر پیدا نکنند و قصد موصی یا حکمی از وصیت نامه احراز نشود . . . . . . .

۱- حاکم آنان را به اتفاق اجبار می‌نماید و راه حلی را که راجح می‌داند بر دیگران تحمیل می‌کند.

۲- وصایت آنان ساقط می‌شود.

۳- فرض می‌شود که وصی وجود ندارد و دادگاه باید امینی را مأمور اجرای وصیت کند.

۴- هریک از آنان می‌توانند به استقلال عمل نمایند.

۱۴۱- در صورت فوت یا انعزال یکی از اوصیاء مجتمع . . . . ..

۱- سمت اوصیاء دیگر هم از بین می‌رود و وصیت باطل می‌شود.

۲- اوصیاء دیگر می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

۳- حاکم باید امینی را به جای متوفی ضمیمه دیگران کند.

۴- حاکم باید وصی دیگری را به جای متوفی انتخاب نماید.

۱۴۲- در صورت ناتوانی، بیماری یا غیبت یکی از اوصیاء مجتمع . . . .

۱- دادگاه امینی را به جای او منصوب می‌کند و این امین وکیل و معاون وصی ناتوان است.

۲- دادگاه امینی را به جای او منصوب می‌کند و این امین جایگزین وصی ناتوان است.

۳- وصیت باطل می‌شود و سمت اوصیاء دیگر هم از بین می‌رود.

۴- اوصیاء دیگر می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

۱۴۳- در صورتی که یکی از اوصیاء مجتمع به کلی عاجز از انجام وصیت شود . . . . . . .

۱- دادگاه امینی را به جای او منصوب می‌کند و این امین وکیل و معاون وصی ناتوان است.

۲- دادگاه امینی را به جای او منصوب می‌کند و این امین جایگزین وصی ناتوان است.

۳- وصیت باطل می‌شود.

۴- وصیت منفسخ می‌شود.

۱۴۴- هرگاه دو وصی که مستقلاً حق اقدام دارند در موضوع معینی اقدام کنند . . . . ..

۱- اقدام مقدم نافذ است و اقدام وصی بعدی بدون موضوع می‌ماند.

۲- اقدام مؤخر نافذ است و اقدام وصی نخست را بی‌اثر می‌کند.

۳- اقدام هر دو وصی نافذ می‌باشد.

۴- اقدام هیچکدام نافذ نمی‌باشد.

۱۴۵- در صورتی که تصریح به استقلال اوصیاء متعدد شود . . . . ..

۱- امکان اجتماع اوصیاء وجود ندارد.

۲- منعی برای اجتماع اوصیاء وجود ندارد، و درتصمیمهای جمعی اراده هر وصی کارگزار نیست.

۳- منعی برای اجتماع اوصیاء وجود ندارد ولی در تصمیمهای جمعی اراده هر وصی نیز کارگزار است.

۴- اجتماع اوصیاء‌ با اذن حاکم امکان دارد.

۱۴۶- وجود وصی در چه زمانی شرط می‌باشد؟

۱- در زمان فوت موصی                             ۲- در زمان انشاء وصیت

۳- در زمان قبول وصی                              ۴- هرسه مورد

۱۴۷- اهلیت وصی در چه زمانی شرط می‌باشد؟

۱- در زمان تفویض سمت                           ۲- در زمان فوت موصی

۳- در زمان انشاء وصیت                            ۴- گزینه‌ ۱ و ۲

۱۴۸- اگر وصی در حین انجام وصایت فاقد اهلیت گردد در این صورت . . . . . . .

۱- وصایت منحل می‌شود.

۲- وصایت منحل نمی‌شود و همین که مانع حجر رفع شد وصی می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

۳- وصایت منفسخ می‌شود.

۴- وصایت توسط ورثه موصی قابل فسخ می‌شود.

۱۴۹- اگر موصی وصف مخصوصی را در شخص وصی شرط کرده باشد و وصی فاقد آن وصف گردد . . . . .

۱- حاکم ضم امین می‌کند.

۲- منعزل می‌گردد.

۳- منعزل نمی‌گردد و همین که وصف مذکور برگردد وصی می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

۴- موصی ناظر تعیین می‌کند.

۱۵۰- وصایت به نحو ترتیب چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است                                              ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۱۵۱- در صورتی که وصایت به نحو ترتیب باشد وجود و اهلیت وصی دوم در چه زمانی شرط است؟

۱- در زمان انشاء وصیت

۲- در زمان فوت موصی

۳- در زمانی که وصایت از وصی قبلی به او می‌رسد.

۴- هرسه مورد

۱۵۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وصی حق ندارد برای بعد از فوت خود وصی معین کند.

۲- وصی حق ندارد در زمان حیات وصایت را به دیگری تفویض کند.

۳- وصی حق ندارد چه در زمان حیات و چه بعد از فوت خود وصی معین کند مگر اینکه این اختیار به او داده شده باشد.

۴- وصی حق دارد چه در زمان حیات و چه بعد از فوت خود برای اجرای وصایت وصی معین کند مگر اینکه این حق به طور صریح یا ضمنی از او سلب شده باشد.

۱۵۳- وصی حق انجام کدام یک از اعمال ذیل را برای اجرای وصایت دارد؟

۱- گرفتن وکیل                                          ۲- گرفتن اجیر

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۵۴- وصی قرار دادن صغیر چه حکمی دارد؟

۱- باطل است زیرا صغیر اهلیت ندارد.

۲- غیرنافذ است.

۳- صحیح است.

۴- اگر همراه با یک نفر کبیر باشد صحیح است.

۱۵۵- در فرضی که صغیر به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار می‌گیرد اجرا وصایای موصی با چه کسی است؟

۱- تا موقع رشد صغیر با کبیر است.

۲- با صغیر.

۳- با صغیر و کبیر مجتمعاً.

۴- با صغیر و امین منصوب از طرف حاکم.

۱۵۶- وصی قرار دادن سفیه برای امور غیرمالی چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیرنافذ است.

۱۵۷- انتخاب وصی غیرمسلم توسط ولی مسلم برای مولی‌علیه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۱۵۸- در صورتی که موصی صغیر را وصی خود نماید و تصدی او به وصایت را معلق به بلوغ و رشد او کند. . . . . . .

۱- وصایت باطل است.

۲- وصایت غیرنافذ است.

۳- وصایت صحیح است.

۴- وصایت در برابر ورثه غیرقابل استناد می‌باشد.

۱۵۹- درموردی که موصی صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داده ولی صغیر پیش از بلوغ فوت می‌کند. . . . . . .

۱- وصی کبیر هم منعزل می‌شود.

۲- حاکم امینی را انتخاب می‌کند تا به همراه کبیر وصایت را انجام دهند.

۳- وصایت منفسخ می‌شود.

۴- وصی کبیر می‌تواند با استقلال به کار خود ادامه دهد.

۱۶۰- هرگاه صغیر به همراه کبیر وصی قرار داده شوند ولی صغیر پس از بلوغ بعلت حجر نتواند با کبیر همکاری کند. . . . . . . . . .

۱- حاکم ضم امین می‌کند تا با کبیر مشترکاً وصایت را انجام دهند.

۲- وصی کبیر می‌تواند با استقلال به کار خود ادامه دهد.

۳- وصایت باطل و وصی کبیر هم منعزل می‌شود.

۴- وصایت منفسخ می‌شود.

۱۶۱- انتخاب سفیه برای وصایت در کدام یک از موارد ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- آموختن زبان و صنعت                          ۲- شیردادن کودک

۳- گزینه ۱ و۲                                           ۴- هیچکدام

۱۶۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر وصایت برای امور مالی باشد سفیه برای انجام آن اهلیت دارد.

۲- وصی باید برای تصرفی که مأمور به اجرای آن شده است اهلیت داشته باشد.

۳- صغیر نمی‌تواند به تنهایی عهده‌دار امور وصایت شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۱۶۳- انتخاب یک نفر ناظر توسط موصی برای نظارت در عملیات وصی چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.

۲- باطل است.

۳- اگر وصی قبول کند صحیح است.

۴- غیرنافذ است.

۱۶۴- اگر موصی یک نفر ناظر برای نظارت در عملیات وصی انتخاب کند ولی تعیین نکند که ناظر اطلاعی می‌باشد یا استصوابی. . . . . . . .

۱- اصل اطلاعی بودن نظارت است.

۲- اصل استصوابی بودن نظارت است.

۳- اصل اطلاعی و استصوابی بودن نظارت است.

۴- هیچکدام

۱۶۵- وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می‌باشد . . . . ۱- ضامن می‌باشد مگر در صورت اثبات عدم تقصیر.

۲- در حکم امین می‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط.

۳- ضامن می‌باشد مگر در صورت اثبات قوه قاهره.

۴- در حکم امین نمی‌باشد مگر در صورت اثبات عدم تقصیر یا قوه قاهره توسط وصی.

۱۶۶- اگر وصی بعد از انعزال دست از تصرف درموصی به برندارد :

۱- ضامن است مشروط بر اینکه تقصیر کرده باشد.

۲- ضامن است هرچند تقصیر هم نکرده باشد.

۳- در حکم امین است مگر تقصیر او ثابت شود.

۴- گزینه ۱و ۳

۱۶۷- اگر وصی برطبق وصایای موصی رفتار نکند . . .

۱- منعزل می‌شود.                                     ۲- ضامن است.

۳- گزینه ۱و ۲                                           ۴- هیچکدام

۱۶۸- کدام یک از اشخاص ذیل اختیار تعیین وصی برای صغیر را ندارد؟

۱- پدر

۲- جد پدری

۳- قیم

۴- هرسه حق تعیین وصی برای صغیر را دارند.

۱۶۹- در صورتی که چند شخص به اتفاق وصایت را به عهده داشته باشند و از تصمیمهای جمعی آنان خسارتی به بار آید،…….

۱- مسؤولیت مشترک دارند.

۲- مسؤولیت تضامنی دارند.

۳- مسؤولیت مشترک و تضامنی دارند.

۴- مسؤولیت ندارند.

 

باب دوم: «در ارث»

فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

 

۱۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ترکه بدون وارث به عنوان مال بدون صاحب در اختیار و ملکیت بیت‌المال می‌باشد.

۲- حاکم به سبب، وارث ترکه بدون وارث می‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشد.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۱۷۱- موجبات ارث عبارتند از . . . . . . ..

۱- نسب، سبب و زوجیت.

۲- نسب، سبب و ولایت.

۳- نسب، سبب.

۴- نسب، سبب، زوجیت و ولایت.

۱۷۲- کدام یک از اشخاص ذیل به نسب ارث نمی‌برند؟

۱- پدر و مادر

۲- اجداد

۳- زوجه

۴- هرسه به نسب ارث می‌برند.

۱۷۳- منظور از اولاد در عبارت «اشخاصی که در طبقه دوم به نسب ارث می‌برند عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها» کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟

۱- اولاد اجداد                                            ۲- اولاد برادر و خواهر

۳- اولاد اجداد و برادر و خواهر                   ۴- هیچکدام

۱۷۴- وارثین وقتی ارث می‌برند که . . . . . . .

۱- از طبقه قبل وارثی نباشد.

۲- از درجه قبل وارثی نباشد.

۳- از طبقه و درجه قبل وارثی نباشد.

۴- هیچکدام

۱۷۵- کدام یک از اشخاص ذیل به سبب ارث نمی‌برد؟

۱- زوج

۲- حاکم

۳- زوجه

۴- هر سه به سبب ارث می برند.

۱۷۶- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود آن شخص . .

۱- فقط به یک جهت ارث می‌برد.

۲- به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد.

۳- به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد.

۴- فقط از جهت سببی ارث می‌برد.

۱۷۷- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود و بعضی از آنها مانع دیگری باشد،آن شخص . . . . . .

۱- فقط از جهت عنوان مانع ارث می‌برد.

۲- به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد.

۳- فقط از جهت نسبی ارث می‌برد.

۴- فقط از جهت سببی ارث می برد.

۱۷۸- در فرضی که دخترعمو همسر متوفی هم باشد و از طبقات و درجات قبلی کسی نباشد:

۱-وی از دو جهت نسبی ارث می‌برد.

۲- وی از جهت سببی ارث می‌برد.

۳- وی دو جهت نسبی و سببی ارث می‌برد.

۴- وی جهت نسبی ارث می‌برد.

۱۷۹- در صورتی که شخصی هم عموی متوفی و هم دایی او باشد و از طبقات و درجات قبلی وارثی نباشد . . . . .

۱- وی از هر دو جهت به نسب ارث می‌برد.

۲- وی ز یکی از جهات ارث می‌برد.

۳- وی از هر دو جهت به سبب ارث می برد.

۴- وی تنها از جهت سببی ارث می‌برد.

۱۸۰- در کدام یک از گزینه‌های ذیل وارث از دو جهت ارث می‌برد؟

۱- فرضی که برادر متوفی پسرعموی او هم باشد.

۲- فرضی که شخص هم عموی متوفی و هم دایی او باشد.

۳- فرضی که عموی متوفی، برادرزاده او هم باشد.

۴- در هر سه گزینه وارث از دو جهت ارث می‌برد.

۱۸۱- در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به چه کسی است؟

۱- حاکم                                                    ۲- دادستان

۳- دادگاه                                                   ۴- هرسه مورد

۱۸۲- در موردی که متوفی وصی معین کرده در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به چه کسی است؟

۱- وصی                                                  ۲- حاکم

۳- دادستان                                               ۴- هرسه مورد

 

فصل دوم: در تحقق ارث

 

۱۸۳- در صورت نبودن وارث، حاکم . . . . . . .

۱- مالک و وارث ترکه می‌باشد.

۲- مأمور اداره‌ ترکه است.

۳- مالک و مأمور اداره ترکه است.

۴- هیچکدام

۱۸۴- ارث به . . . . . . . تحقق می‌یابد.

۱- موت حقیقی مورث                                ۲- موت فرضی مورث

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۸۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی با فوت متوفی مستقر می‌شود.

۲- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی حتی قبل از اداء دیون او مستقر می‌شود.

۳- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

۴- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از قبول آنها

۱۸۶- دارایی متوفی قبل از اخراج دیون او و تأدیه حقوق موصی‌لهم چه نامیده می‌شود؟

۱- ارث                                                     ۲- ترکه

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۸۷- در صورتی که ترکه کافی برای اداء دیون نباشد . .

۱- حق وارثان بر آن از بین می‌رود.

۲- حق وارثان بر آن از بین نمی‌رود.

۳- حق وارثان بر آن اصولاً از بین می‌رود.

۴- حق وارثان بر آن اصولاً از بین نمی‌رود.

۱۸۸- رد و قبول ترکه توسط وارثان . . . . . . .

۱- در انتقال قهری آن به وارثان مؤثر می‌باشد.

۲- به معنی رد و قبول تصفیه ترکه است.

۳- در مالکیت وارثان مؤثر می‌باشد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۱۸۹- ادای کدام یک از حقوق ذیل مقدم بر تقسیم ترکه می‌باشد؟

۱- قیمت کفن میت

۲- وصایای میت تا ثلث ترکه

۳- دیون و واجبات مالی متوفی

۴- هرسه مورد

۱۹۰- اداء کدام یک از حقوق ذیل از ترکه مقدم بر دیگران می‌باشد؟

۱- عینی که متعلق به رهن است.

۲- دیون و واجبات مالی متوفی

۳- وصایای میت

۴- سهم وراث

۱۹۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- قیمت کفن میت مقدم بر دیونی است که وثیقه دارند.

۲- قیمت کفن میت با دیونی که وثیقه دارند در یک سطح می‌باشند و هیچکدام بر دیگری مقدم نمی‌باشد.

۳- دیونی که وثیقه دارند بر قیمت کفن میت مقدم می‌باشند.

۴- هیچکدام

۱۹۲- کدام یک از گزینه‌های ذیل ترتیب صحیح مصارف ترکه می‌باشد؟

۱- قیمت کفن میت، حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است، دیون متوفی، وصایای میت، سهم وراث.

۲- حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است، قیمت کفن میت، دیون متوفی، وصایای میت، سهم وراث.

۳- دیون متوفی، قیمت کفن میت، حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است، وصایای میت،‌ سهم وراث.

۴- وصایای میت، دیون متوفی، قیمت کفن میت، حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است، سهم وراث.

۱۹۳- اگر بر اداء واجبات مالی وصیت شده باشد. . . . .

۱- اجرای آن همزمان با سایر وصایا می‌باشد.

۲- اجرای آن مقدم بر سایر وصایا می باشد.

۳- اجرای آن مؤخر از سایر وصایا می باشد.

۴- اجرای آن مقدم بر سایر دیون متوفی می‌باشد.

۱۹۴- در موردی که عین ترکه رهن دینی باشد و متوفی مال دیگری برای تأمین هزینه کفن نداشته باشد در این صورت . . . . . . ..

۱- هزینه‌ کفن باید از عین وثیقه برداشته شود.

۲- هزینه کفن از طلبکار گرفته می‌شود.

۳- هزینه کفن از ورثه گرفته می‌شود.

۴- هزینه کفن با دولت است و از بیت‌المال پرداخته می‌شود.

۱۹۵- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند معاملات مزبور . . . . . . .

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                  ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۱۹۶- حکم ماده ۸۷۱ «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره غیرنافذ است» ناظر بر کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌باشد؟

۱- تصرفات ناقل

۲- قراردادهای مربوط به اداره ترکه

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۱۹۷- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است اعیان ترکه را اجاره دهند معامله مذکور. . . . . .

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- غیرنافذ می‌باشد.

۳- صحیح می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۱۹۸- انجام کدام یک از اعمال ذیل نسبت به اعیان ترکه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است صحیح می‌باشد؟

۱- فروش اعیان                                         ۲- هبه اعیان

۳- تعمیر اعیان                                           ۴- هیچکدام

۱۹۹- هرگاه ورثه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند ولی قبل از رد معاملات توسط طلبکاران دیون آنان را بپردازند، معاملات مذکور……..

۱- صحیح می‌باشد.

۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذی می‌باشد و طلبکاران می‌توانند به استناد اینکه معاملات قبل از پرداخت دیون انجام شده است، معاملات را رد نمایند.

۴- توسط طلبکاران قابل فسخ می‌باشد.

۲۰۰- هرگاه مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند این معاملات در برابر طرفین معامله . . . .

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- غیرقابل استناد می‌باشد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱۰۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۶- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۴۵ ق.م

۱۰۷- گزینه ۲ صحیح است.

۱۰۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۷ ق.م

۱۰۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۷ ق.م

۱۱۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۸ ق.م

۱۱۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۹ ق.م

۱۱۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۹ ق.م

۱۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۱۹- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۶ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۷ ماده ۸۵۰ ق.م

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۱ ق.م

۱۲۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۱ ق.م

۱۲۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۲ ق.م

۱۲۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۲ ق.م

۱۲۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۳ ق.م

۱۳۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۴ ق.م

۱۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۴ ق.م

۱۳۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۳۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۳۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۶ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۷ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۸ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۸ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۹ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱۰ ماده ۸۵۴ ق.م

۱۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۵ ق.م

۱۵۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۵ ق.م

۱۵۲- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۵ ق.م

۱۵۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۵ ق.م

۱۵۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۶ ق.م

۱۵۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۶ ق.م

۱۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۵۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۵۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۶ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۶۱- گزینه ۳صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۶۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ و ۲ ماده ۸۵۶ ق.م

۱۶۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۷ ق.م

۱۶۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۵۷ ق.م

۱۶۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۸ ق.م

۱۶۶- گزینه۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۵۸ ق.م

۱۶۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۵۹ ق.م

۱۶۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۰ ق.م

۱۶۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۵۸ ق.م

۱۷۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۶۱ ق.م

۱۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۸۶۱ ق.م

۱۷۲- گزینه۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۱ ق.م

۱۷۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۶۲ ق.م

۱۷۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۳ ق.م

۱۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۴ ق.م

۱۷۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۵ ق.م

۱۷۷- گزینه ۱صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۵ ق.م

۱۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۵ ق.م

۱۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۵ ق.م

۱۸۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۸۶۵ ق.م

۱۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۶ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۱۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۶۶ ق.م

۱۸۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۶ ق.م

۱۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۷ ق.م

۱۸۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۸ ق.م

۱۸۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۶۸ ق.م

۱۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۶۸ ق.م

۱۸۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۶۸ ق.م

۱۸۹- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۹ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۱۹۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۹ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۱۹۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۹ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۱۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۶۹ ق.م و زیرنویس ۲ آن ماده

۱۹۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۶۹ ق.م

۱۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۴ ماده ۸۶۹ ق.م

۱۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۷۱ ق.م

۱۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۱ ق.م

۱۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۱ ق.م

۱۹۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۱ ماده ۸۷۱ ق.م

۱۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۲ ماده ۸۷۱ ق.م

۲۰۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۳ ماده ۸۷۱ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟