تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۸
۹۴ چهارشنبه ۳۱ تیر

«در وصایا و ارث»

باب اول:

در وصایا

فصل اول: در کلیات

 

۱- وصیت بر چند قسم می‌باشد؟

۱- دو قسم           ۲- سه قسم       ۳- یک قسم             ۴- چهارقسم

۲- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه:

۱- شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید.

۲- کسی مال خود را برای زمان حیاتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

۳- کسی مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور معوض تملیک کند.

۴- کسی مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

۳- وصیت تملیکی نسبت به کدام یک از اموال ذیل امکان‌پذیر می‌باشد؟

۱- عین            ۲- منفعت           ۳- عین و منفعت           ۴- هیچکدام

۴- وصیت عهدی عبارت است از اینکه:

۱- کسی مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

۲- شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید.

۳- گزینه ۱ و ۲

۴- هیچکدام

۵- کسی که به موجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود چه نامیده می‌شود؟

۱- موصی له       ۲- وصی     ۳- موصی          ۴- گزینه ۱ و ۲

۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- وصیت تملیکی به صورت مجانی می‌باشد.

۲- وصیت تملیکی می‌تواند به صورت معوض درآید.

۳- وصیت تملیکی می‌تواند با شرط عوض منعقد گردد.

۴- گزینه ۲ و۳

۷- عمل حقوقی در صورتی وصیت است که . . . . . . .

۱- انشاء آن برای زمان حیات موصی باشد.

۲- انشاء آن برای بعد از فوت موصی باشد.

۳- انشاء آن برای بعد از فوت موصی‌له باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۸- اعطای اختیار به وصی در وصیت عهدی . . . . . . .

۱- معوض می‌باشد.

۲- رایگان می‌باشد هرچند موضوع وصایت عقد معوض باشد.

۳- رایگان می‌باشد مگر موضوع وصایت عقد معوض باشد.

۴- می‌تواند به صورت رایگان یا معوض باشد.

۹- تملیک به موجب وصیت . . . . . . .

۱- محقق می‌شود.

۲- محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی له.

۳- محقق نمی‌شود مگر با قبول و قبض موصی‌له.

۴- اصولاً محقق می‌شود.

۱۰- وصیت تملیکی ماهیتاً. . . . . . . می‌باشد.

۱- عقد       ۲- ایقاع       ۳- واقعه حقوقی       ۴- هیچکدام

۱۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وصیت پیش از قبول موصی‌له واقع می‌شود و تحقق اثر آن منوط به تملیک است.

۲- وصیت پیش از قبول موصی‌له واقع نمی‌شود.

۳- قبول موصی‌له یکی از ارکان وصیت تملیکی می‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۱۲- قبول موصی‌له باعث تحقق تملیک از زمان . . . . . . .

۱- فوت موصی می‌شود.                            ۲- قبول می‌شود.

۳- انشاء وصیت می‌شود.                           ۴- هیچکدام

۱۳- هرگاه موصی‌له غیرمحصور باشد . . . . . . .

۱- قبول حاکم شرط است.                          ۲- قبول شرط نیست.

۳- قبول اصولاً شرط نیست.                       ۴- قبول موصی‌شرط است.

۱۴- در کدام یک از وصیت‌های ذیل قبول شرط می‌باشد؟

۱- وصیت برای فقرا                  ۲- وصیت بر امور عام‌المنفعه

۳- هردو مورد                           ۴- هیچکدام

۱۵- وصیت بر غیرمحصور در زمره وصایای . . . . .. است.

۱- تملیکی       ۲- عهدی     ۳- تملیکی و عهدی           ۴- هیچکدام

۱۶- هرگاه کسی مال خود را به موجب وصیت وقف بر غیرمحصور وجهات کند تحقق وصیت:

۱- منوط به قبول نمی‌باشد.                  ۲- منوط به قبول موصی می‌باشد.

۳- منوط به قبول حاکم می‌باشد.       ۴- اصولاً منوط به قبول نمی‌باشد.

۱۷- قبول موصی‌له قبل از فوت موصی. . . . . . .

۱- مؤثر نمی‌باشد و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند مگر در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

۲- مؤثر نمی‌باشد و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

۳- مؤثر می‌باشد و موصی نمی‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۴- مؤثر می‌باشد و موصی نمی‌تواند از وصیت خود رجوع کند مگر در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

۱۸- نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت در چه زمانی معتبر است؟

۱- بعد از فوت موصی

۲- قبل از فوت موصی

۳- رد قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت او

۴- رد بعد از فوت موصی و قبول قبل از فوت او

۱۹- اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت موصی:

۱- نمی‌تواند آن را قبول کند.

۲- می‌تواند آن را قبول کند.

۳- در صورت رضایت وراث می‌تواند آن را قبول کند.

۴- اصولاً نمی‌تواند آن را قبول کند.

۲۰- قبض در عقد وصیت . . . . . . .

۱- شرط صحت عقد می‌باشد.                     ۲- شرط لزوم عقد می‌باشد.

۳- شرط نمی‌باشد.                                     ۴- شرط نفوذ عقد می‌باشد.

۲۱- اگر موصی‌له بعد از فوت موصی وصیت را قبول کند . . . . . . .

۱- دیگر نمی‌تـواند آن را رد کند.

۲- درصورتی که موصی‌به را قبض کرده باشد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند.

۳- می‌تواند حتی بعد از قبض موصی‌به آن را رد کند.

۴- هیچکدام

۲۲- اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند:

۱- بعد از فوت موصی قبول ثانوی لازم نمی‌باشد.

۲- بعد از فوت موصی برای تحقق وصیت باید دوباره وصیت را قبول کند.

۳- بعد از فوت موصی اصولاً قبول ثانوی لازم می‌باشد.

۴- بعد از فوت موصی اصولاً قبول ثانوی لازم نمی‌باشد.

۲۳- اگر موصی له بعد از قبول وصیت در زمان حیات موصی در همان دوران وصیت را رد کند، بعد از فوت موصی . . . . ..

۱- قبول ثانوی لازم نمی‌باشد.

۲- قبول ثانوی لازم می‌باشد.

۳- قبول ثانوی اصولاً‌ لازم نمی‌باشد.

۴- قبول ثانوی اصولاً لازم می‌باشد.

۲۴- در صورتی که موصی‌له پیش از قبول وصیت فوت کند:

۱- وصیت باطل می‌شود مگر اینکه از قرائن چنین برآید که موصی مایل بوده است مفاد ایجاب برای وراث موصی‌له باشد.

۲- وراث او می‌توانند به قائم‌مقامی او وصیت را قبول کنند.

۳- وصیت منفسخ می‌شود.

۴- وصیت قابل فسخ می‌شود.

۲۵- اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد . . . . . . .

۱- رد یا قبول وصیت با ولی آنان خواهد بود.

۲- رد یا قبول وصیت با خود آنان است.

۳- وصیت بر آنان باطل می‌باشد.

۴- وصیت در برابر آنان غیر قابل استناد می‌باشد.

۲۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند.

۲- موصی‌له یا باید وصیت را به طور کلی رد کند یا موصی‌به را تماماً قبول کند.

۳- تبعیض در رد و قبول وصیت امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۴- گزینه ۲ و ۳

۲۷- چنانچه موصی‌له وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند:

۱- وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر منفسخ می‌باشد.

۲- وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد.

۳- وصیت به طور کلی باطل می‌شود.

۴- وصیت به طور کلی صحیح می‌باشد.

۲۸- در صورتی که موضوع وصیت غیرقابل تجزیه باشد و موصی‌له تنها قسمتی از موصی‌به را قبول کند:

۱- وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

۲- وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر منفسخ می‌شود.

۳- وصیت به طور کلی باطل می‌شود.

۴- وصیت به طور کلی صحیح می‌باشد.

۲۹- در صورتی که از قرائن برآید که موصی از تبعیض موصی‌به راضی نبوده ولی موصی‌له قسمتی از موصی‌به را قبول کند. . . . . . ..

۱- وصیت به طور کلی باطل می‌شود.

۲- وصیت به طور کلی منفسخ می‌شود.

۳- وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

۴- وصیت به طور کلی صحیح می‌باشد.

۳۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ورثه موصی مادامی که موصی‌له رد یا قبول خود را اعلام نکرده نمی‌توانند در موصی‌به تصرف کنند.

۲- ورثه‌ موصی می‌توانند حتی مادامی که موصی‌له رد یا قبول خود را اعلام نکرده در موصی‌به تصرف کنند.

۳- ورثه موصی در هیچ صورتی نمی‌توانند در موصی‌به تصرف کنند.

۴- هیچکدام

۳۱- اگر تأخیر موصی‌له در رد یا قبول موصی‌به موجب تضرّر ورثه شود در این صورت:

۱- ورثه موصی‌له را مجبور می‌کنند که تصمیم خود را بگیرد.

۲- حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را بگیرد.

۳- حق قبول یا رد موصی‌له ساقط می‌شود.

۴- موصی‌له می‌تواند تا زمانی که بخواهد رد یا قبول موصی‌به را به تأخیر اندازد و از این بابت مسؤولیتی ندارد.

۳۲- اگر موصی‌له در رد یا قبول موصی‌به تأخیر کند در این صورت:

۱- حاکم او را مجبور به اعلام تصمیم می‌کند.

۲- تا موقعی که این تأخیر او موجب تضرر ورثه نشود حاکم او را مجبور به اعلام تصمیم نمی‌کند.

۳- حق قبول یا رد او ساقط می‌شود.

۴- ضامن خسارات ورثه می‌باشد.

۳۳- فرض وجود ضرر ورثه در موردی که موصی‌له در رد یا قبول موصی‌به تأخیر می‌کند ویژه چه موردی است؟

۱- ویژه موردی که موصی‌به جزء مشاع از ترکه است و ورثه نمی‌توانند در سهم خود تصرف کنند.

۲- ویژه موردی است که تأخیر موصی‌له موجب تلف تدریجی و تنزل بهای موصی‌به می‌شود.

۳- ویژه موردی است که تأخیر موصی‌له موجب تحمل هزینه نگهداری موصی‌به برای ورثه می‌شود.

۴- هرسه مورد

۳۴- در صورتی که موصی‌له در رد یا قبول موصی‌به تأخیر کند و این تأخیر موجب تضرر ورثه شود حاکم چگونه و با چه ضمانت اجرایی او را اجبار به گرفتن تصمیم می‌کند؟

۱- با استفاده از اجبار مالی                         ۲- با استفاده از حبس

۳- با استفاده از اجبار غیرمالی                    ۴- هرسه مورد

۳۵- در وصیت عهدی قبول وصی . . . . . . .

۱- شرط نمی‌باشد.                                     ۲- شرط می‌باشد.

۳- اصولاً شرط نمی‌باشد.                           ۴- اصولاً شرط می‌باشد.

۳۶- وصی حق رد وصیت را . . . . . . ..

۱- مادامی که موصی زنده است دارد.

۲- بعد از فوت موصی دارد.

۳- چه بعد و چه قبل از فوت موصی دارد.

۴- چه بعد و چه قبل از فوت موصی ندارد.

۳۷- اگر وصی وصیت را قبل از فوت موصی رد نکند در این صورت . . . .

۱- بعد از فوت او حق رد وصیت را ندارد.

۲- بعد از فوت او حق رد وصیت را دارد.

۳- بعد از فوت او حق رد وصیت را ندارد مگر جاهل بر وصایت بوده باشد.

۴- بعد از فوت او اصولاً حق رد وصیت را دارد.

۳۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- رد وصی در زمان حیات موصی باید به موصی ابلاغ شود.

۲- رد وصی در زمان حیات موصی نیازی به ابلاغ به موصی ندارد و به صرف رد وصی او معاف از مسؤولیت می‌شود.

۳- رد پنهانی وصی هیچ اثری در جلوگیری از تضییع حقوق محجوران و تلف ثلث ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۳

۳۹- اگروصی به دلیل قاهر و احتراز ناپذیری نتواند به وصایت عمل کند:

۱- ضامن می‌باشد.

۲- ضامن نمی‌باشد.

۳- اگر نتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند ضامن می‌باشد.

۴- هیچکدام

۴۰- اگر وصی به وصایت عمل نکند . . . . . . .

۱- توسط ورثه مجبور به انجام وصایت می‌شود.

۲- توسط حاکم مجبور به انجام وصایت می‌شود.

۳- منعزل می‌شود و پس از آن مسؤولیتی ندارد.

۴- گزینه ۱ و ۲

۴۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اشخاص حقوقی نمی‌توانند به عنوان وصی قرار گیرند.

۲- اشخاص حقوقی در هر حال می‌توانند به عنوان وصی قرار گیرند.

۳- اشخاص حقوقی می‌توانند به عنوان وصی قرار گیرند مگر اینکه برمبنای اساسنامه خود حق اجرای وصایت را نداشته باشند یا اجرای وصایت با هدف از تشکیل آن‌ها مغایر باشد.

۴- اشخاص حقوقی با حکم دادگاه می‌توانند به عنوان وصی قرار گیرند.

 

فصل دوم: در موصی

 

۴۲- جواز تصرف موصی در مورد وصیت برای وصیت . . . . . .

۱- شرط می‌باشد.                                      ۲- شرط نمی‌باشد.

۳- اصولاً شرط می‌باشد.                            ۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۴۳- اهلیت موصی برای وصیت کردن در چه زمانی شرط است؟

۱- در زمان انشاء وصیت                            ۲- در زمان فوت

۳- از زمان انشاء وصیت تا زمان فوت          ۴- هیچکدام

۴۴- وصیت کردن به مالی که وثیقه طلب دیگری قرار گرفته است . . . .

۱- نافذ است.

۲- باطل است.

۳- در صورت رضایت طلبکار صحیح است.

۴- غیرنافذ است.

۴۵-وصیت به مالی که متعلق حق دیگران قرارگرفته‌است چه حکمی‌ دارد؟

۱- نافذ است و در مقام اجرای وصیت موصی‌له با طلبکار شریک می‌شود.

۲- نافذ است و در مقام اجرای وصیت طلبکار برموصی‌له مقدم می‌شود.

۳- نافذ است و در مقام اجرای وصیت موصی‌له بر طلبکار مقدم می‌شود.

۴- باطل است.

۴۶- وصیت ورشکسته در اموال خود چه حکمی دارد؟

۱- جایز است.                                           ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۴۷- وصیت ورشکسته در اموال خود در چه صورتی اجرا می‌شود؟

۱- در هرصورتی اجرا می‌شود و موصی‌له وارد غرما می‌شود.

۲- در صورتی اجرا می‌شود که ترکه زاید بر طلب بستانکاران باشد.

۳- در هیچ صورتی اجرا نمی‌شود و باطل است.

۴- در صورتی اجرا می‌شود که بستانکاران آن را تنفیذ کنند.

۴۸- هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و پس از آن وصیت کند این وصیت . . . . . .

۱- باطل می‌باشد.

۲- صحیح می‌باشد.

۳- در صورت هلاکت شخص باطل می‌‌باشد.

۴- غیرنافذ می‌باشد.

۴۹- هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و پس از آن وصیت کند در صورتی که جرح یا مسمومیت به موت منتهی نشود وصیت . . . . ..

۱- باطل خواهد بود.                                   ۲- صحیح خواهد بود.

۳- قابل فسخ خواهد بود.                            ۴- غیرقابل استناد خواهد بود.

۵۰- هرگاه شخصی وصیت کند و سپس به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم نماید، وصیت مذکور . . . . . . .

۱-صحیح خواهد بود.

۲- باطل خواهد بود.

۳- در صورت هلاکت شخص باطل می‌باشد.

۴- غیرنافذ می باشد.

۵۱- هرگاه شخصی به قصد خودنمایی خود را مجروح سازد و پس از آن وصیت کند این وصیت:

۱- باطل خواهد بود.

۲- صحیح خواهد بود.

۳- در صورت هلاکت شخص باطل خواهد بود.

۴- غیرنافذ خواهد بود.

۵۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح سازد وسپس وصیت کند آن وصیت باطل است.

۲- هرگاه کسی به قصد فداکاری خود را مجروح سازد و سپس وصیت کند آن وصیت باطل است.

۳- هرگاه کسی به قصد جهاد خود را مجروح سازد و سپس وصیت کند آن وصیت باطل است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۵۳- هرگاه کسی به اعمالی که به حکم عادت منتهی به مرگ می‌شود دست بزند و سپس وصیت کند این وصیت . . . . . ..

۱- تا موقعی که قصد خودکشی او احراز نشود صحیح است.

۲- باطل است زیرا این اعمال اماره بر قصد خودکشی می‌باشد.

۳- غیرنافذ است.

۴- قابل فسخ است.

۵۴- اگر موصی اقدامی کند که به حکم عادت موجب مرگ نباشد ولی اتفاقاً به هلاکت او بیانجامد، وصیتی که قبل از مرگ انجام می‌دهد چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۵۵- هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و پس از آن وصیت به تجهیز یا تعیین وصی کند در صورت هلاکت او وصیت مذکور . . . . . . .

۱- نافذ می‌باشد.                                         ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۵۶- حکم ماده ۸۳۶ که می‌گوید «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم سازد و سپس وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است» شامل چه وصایایی می‌شود؟

۱- وصایای مالی                                       ۲- وصایای غیرمالی

۳- وصایای مالی و غیرمالی                        ۴- هیچکدام

۵۷- اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور . . . . . . ..

۱- نافذ می‌باشد.                                         ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۵۸- در صورتی که موصی به تمام مال خود به نفع شخصی وصیت کند و وراث زیاده بر ثلث را تنفیذ کنند و در نتیجه یک یا چند نفر از ورثه از ارث محروم شوند، وصیت مزبور . . . . .

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۵۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- موصی نمی‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۲- موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۳- موصی در صورت رضایت موصی‌له می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۴- موصی در صورت رضایت ورثه می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

۶۰- شرط اسقاط حق رجوع موصی در ضمن وصیت . . . . ..

۱- نافذ می‌باشد.                                         ۲- باطل می باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۶۱- حق رجوع موصی از وصیت . . . . . . . می‌باشد.

۱- حکم                                                     ۲- حق

۳- حق و حکم                                           ۴- هیچکدام

۶۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- موصی می‌تواند ضمن انشاء وصیت بطلان تمام وصایای متضاد بعدی را اعلام کند.

۲- موصی نمی‌تواند ضمن انشاء وصیت بطلان تمام وصایای متضاد بعدی را اعلام کند.

۳- رجوع موصی از وصیت برای برهم زدن وصایای گذشته است.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۳- رجوع از وصیت . . . . . . .

۱- عمل تشریفاتی می‌باشد.                         ۲- عمل رضایی می‌باشد.

۳- عمل غیرتشریفاتی می‌باشد.                   ۴- گزینه ۲ و ۳

۶۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- موصی می‌تواند در رجوع از وصیت تبعیض کند.

۲- موصی می‌تواند فقط از بخشی از وصیت رجوع کند.

۳- موصی یا باید از تمام وصیت رجوع کند یا اصلاً رجوع نکند.

۴- گزینه ‌۱ و ۲

۶۵- هر گاه موصی در ضمن انشاء وصیت، اقرار به امری ‌نماید در این صورت موصی:

۱- می‌تواند از اقرار و وصیت خود رجوع کند.

۲- نمی‌تواند از اقرار و وصیت خود رجوع کند.

۳- می‌تواند از اقرار رجوع کند ولی نمی‌تواند از وصیت رجوع کند.

۴- می‌تواند از وصیت رجوع کند ولی نمی‌تواند از اقرار رجوع کند.

۶۶- رجوع از وصیت . . . . . . .

۱- باید به طور صریح باشد.

۲- باید به طور ضمنی باشد.

۳- می‌تواند به طور صریح یا ضمنی باشد.

۴- هیچکدام

۶۷- کدام یک از موارد ذیل رجوع از وصیت تلقی می‌شود؟

۱- انتقال موصی به به دیگری                     ۲- اتلاف موصی به

۳- از بین بردن وصیت                               ۴- هرسه مورد

۶۸- انشاء وصیت مخالف توسط موصی . . . . . . ..

۱- رجوع از وصیت تلقی نمی‌شود.

۲- رجوع از وصیت به طور ضمنی تلقی می‌شود.

۳- رجوع از وصیت به طور صریح تلقی می‌شود.

۴- رجوع از وصیت اصولاً تلقی نمی‌شود.

۶۹- تصرفات اداری موصی در مال خود رجوع از وصیت . . . . . . .

۱- تلقی می‌شود.                                        ۲- تلقی نمی‌شود.

۳- اصولاً تلقی می‌شود.                              ۴- اصولاً تلقی نمی‌شود.

۷۰- اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول بنماید کدام یک از آنها معتبر می‌باشد؟

۱- وصیت اول

۲- وصیت دوم

۳- هر دو معتبر می‌باشد.

۴- هیچکدام معتبر نمی‌باشد و ساقط می‌شود.

۷۱- هرگاه دو وصیت‌نامه مخالف در یک روز توسط موصی تنظیم شده باشد و نتوان تقدم یکی از آنها را احراز کرد ……………….

۱- هر دو باطل می‌باشند.

۲- هر دو صحیح می‌باشند.

۳- در صورتی که تعارض آن دو ذاتی نباشد هر دو صحیح می‌باشند.

۴- وصیتی که موصی‌له قبول کند صحیح می‌باشد.

۷۲- هرگاه دو وصیتنامه یکی تملیک طلب به بدهکار و دیگری تملیک همان طلب به شخص ثالث توسط موصی تنظیم شود به گونه‌ای که نتوان تقدم یکی از آن دو را احراز کرد:

۱- هر دو باطل می باشد.                            ۲- هر دو صحیح می‌باشد.

۳- هر دو قابل فسخ می‌باشد.                      ۴- هر دو منفسخ می‌شود.

۷۳- هرگاه دو وصیت نامه یکی تملیک مال به شخصی و دیگری تملیک همان مال به شخص دیگری توسط موصی تنظیم شود به گونه‌ای که نتوان تقدم یکی از آن دو را احراز کرد:

۱- هر دو باطل می‌باشند.

۲- هر دو صحیح می‌باشد.

۳- هر دو غیرنافذ می‌باشد.

۴- هر دو قابل فسخ می‌باشد.

۷۴- اگر مانع اجرای دو وصیت تجاوز موضوع آنها از ثلث باشد و تقدم و تأخر آنها احراز نشود . . . . . ..

۱- اصل بطلان هر دو وصیت است.

۲- اصل بقای هر دو وصیت است و باید از هر دو به نسبت کسر شود تا مجموع آنها از ثلث تجاوز نکند.

۳- اصل بقای هر دو وصیت است و وراث باید مقدار زیادتر از ثلث را اجازه دهند والا هر دو باطل می‌شود.

۴- هیچکدام

۷۵- در صورتی که موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول کند ولی وصیت‌نامه دوم به دلایلی قابل استناد در دادگاه نباشد و تشریفات آن رعایت نشده باشد . . . . . . .

۱- وصیت نامه اول به قوت خود باقی می‌ماند.

۲- رجوع از وصیت نامه اول محقق می‌شود.

۳- وصیت نامه اول اصولاً به قوت خود باقی می‌ماند.

۴- رجوع از وصیت نامه اول اصولاً محقق می‌شود.

 

فصل سوم: در موصی به

 

۷۶- وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع . . . . ..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۷۷- وصیت به مال غیر . . . . ..

۱- باطل است مگر اینکه با اجازه مالک باشد.

۲- صحیح است.

۳- باطل است ولو اینکه با اجازه مالک باشد.

۴- غیر نافذ است.

۷۸- در فرضی که شخصی مال دیگری را برای مالک و معلق به فوت او وصیت می‌کند بدون اینکه از سوی او نمایندگی داشته باشد، وصیت مزبور ……………………

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۷۹- در فرضی که شخصی مال دیگری را برای خود و معلق به فوت خود وصیت می‌کند، وصیت مزبور. . . . . . .

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- صحیح می‌باشد.

۳- غیرنافذ می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۸۰- وصیت به مال و برای غیر به ترتیب چه حکمی دارند؟

۱- غیرنافذ- غیرنافذ                                   ۲- غیرنافذ- باطل

۳- باطل- باطل                                          ۴- باطل- غیرنافذ

۸۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- وصیت به مال غیر در صورتی باطل است که موصی به عین معین و ملک غیر باشد.

۲- موصی به باید ملک موصی باشد.

۳- وصیت به مالی که در رهن دیگری است نافذ می‌باشد.

۴- وصیت به مال غیر در هر صورت باطل است ولو موصی به عین معین نباشد.

۸۲- وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیرقابل استناد است.                             ۴- قابل فسخ است.

۸۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است و قابلیت وجود در آینده را ندارد باطل است.

۲- وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است ولی قابلیت وجود در آینده را دارد صحیح است.

۳- وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است باطل است.

۴- گزینه ۱ و ۲

۸۴- وصیت به کدام یک از امور ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- میوه درخت در حالی که هنوز درخت میوه ندارد.

۲- نتاج حیوانات در حالی که هنوز حیوان نتاجی ندارد.

۳- وصیت در هر دو مورد صحیح می‌باشد.

۴- هیچکدام

۸۵- اگر موصی به اسبی که خیال می‌کند در مزرعه دارد وصیت نماید و بعد معلوم شود که اسب هنگام وصیت مرده بوده است، وصیت مزبور . . . . .

۱- باطل است.                                          ۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۸۶- وصیت به منافع ترکه چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیرقابل استناد است.                             ۴- غیرنافذ است.

۸۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- برای تحقق وصیت علم تفصیلی به موصی‌به لازم است.

۲- برای تحقق وصیت علم اجمالی به موصی به لازم است.

۳- برای تحقق وصیت علم به موصی به لازم نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۸۸- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه چه حکمی دارد؟

۱- باطل است مگر با اجازه وراث.

۲- صحیح است.

۳- غیرنافذ است و با اجازه وراث صحیح می‌شود.

۴- باطل است ولو با اجازه وراث.

۸۹- اگر بعضی از ورثه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه را اجازه نمایند در این صورت:

۱- زیاده بر ثلث نسبت به تمام وراث نافذ می‌شود.

۲- زیاده بر ثلث فقط نسبت به سهم آنان نافذ می‌شود.

۳- زیاده بر ثلث غیرنافذ باقی می‌ماند تا بقیه وراث نیز اجازه دهند.

۴- زیاده بر ثلث نسبت به تمام وراث باطل می‌شود.

۹۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- قابلیت تعیین موصی به برای صحت وصیت کافی است.

۲- موصی در انتخاب موصی به تا ثلث ترکه آزاد است.

۳- موصی به می‌تواند مشاع در کل ترکه یا بعضی از اموال باشد یا به مال معین اختصاص یابد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۹۱- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه توسط شخصی که وارث ندارد چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- نافذ است.

۳- غیرنافذ است.                                        ۴- قابل فسخ است.

۹۲- اهلیت وراث برای تنفیذ وصیت زاید بر ثلث . . . . ..

۱- شرط می باشد.                                     ۲- شرط نمی باشد.

۳- اصولاً شرط می باشد.                           ۴- اصولاً شرط نمی باشد.

۹۳- اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث توسط ورشکسته . . . . . . .

۱- نافذ می‌باشد.

۲- نافذ نمی باشد.

۳- اصولاً نافذ می‌باشد.

۴- نافذ نمی‌باشد مگر با رضایت دادگاه.

۹۴- در صورتی که وارثان در زمان حیات موصی اجازه وصیت به زیاده بر ثلث را به او بدهند این اجازه . . . . .

۱- در زمان حیات موصی قابل رجوع می باشد.

۲- بعد از فوت موصی قابل رجوع می‌باشد.

۳- چه در زمان حیات موصی و چه بعد از فوت او قابل رجوع می‌باشد.

۴- چه در زمان حیات موصی و چه بعد از فوت او قابل رجوع نمی‌باشد.

۹۵- اجازه وصیت زیاده بر ثلث توسط وراث . . . . ..

۱- پس از مرگ موصی معتبر است.

۲- در زمان حیات موصی معتبر است.

۳- چه در زمان حیات و چه بعد از فوت موصی معتبر است.

۴- نه در زمان حیات و نه بعد از فوت موصی معتبر نمی‌باشد.

۹۶- رد وصیت زیاده بر ثلث توسط وراث . . . . . . .

۱- پس از مرگ موصی معتبر است.

۲- در زمان حیات موصی معتبر است.

۳- چه در زمان حیات و چه بعد از فوت موصی معتبر است.

۴- نه در زمان حیات و نه بعد از فوت موصی معتبر نمی‌باشد.

۹۷- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- عدم تنفیذ بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت زاید بر ثلث در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد.

۲- اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث یک عمل حقوقی می‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشد.

۴- هیچکدام

۹۸- کسی می‌تواند وصیت زاید بر ثلث را اجازه کند که در زمان . . . . . وصف وارث را داشته باشد.

۱- فوت موصی                                         ۲- تنفیذ وصیت

۳- انشاء وصیت                                        ۴- هر سه مورد

۹۹- هرگاه موصی به مال معینی باشد آن مال برمبنای ارزش چه زمانی تقویم می‌شود؟

۱- زمان فوت موصی                 ۲- زمان انشاء وصیت

۳- گزینه ۱ و ۲                                          ۴- هیچکدام

۱۰۰- میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین . . . . . . معین می‌شود.

۱- وصیت                                                 ۲- فوت

۳- تنفیذ                                                    ۴- هیچکدام

 

 

پاسخنامه:

 

 

۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۵ ق.م

۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۶ ق.م

۳- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۶ ق.م

۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۶ ق.م

۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۶ ق.م

۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۲۶ ق.م

۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ ماده ۸۲۶ ق.م

۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۲۶ ق.م

۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۷ ق.م

۱۰- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۲۷ ق.م

۱۲- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۲۷ ق.م

۱۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۸ ق.م

۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۸ ق.م

۱۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۸۲۸ ق.م

۱۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ماده ۸۲۸ ق.م

۱۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۲۹ ق.م

۱۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۰ ق.م

۱۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۰ ق.م

۲۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۰ ق.م

۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۰ ق.م

۲۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۰ ق.م

۲۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۱ماده ۸۳۰ ق.م

۲۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیر نویس ۲ ماده ۸۳۰ ق.م

۲۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۱ ق.م

۲۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۲ ق.م

۲۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۲ ق.م

۲۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ماده ۸۳۲ ق.م

۲۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۲ ق.م

۳۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۳ ق.م

۳۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۳ ق.م

۳۲-گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۳ ق.م

۳۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۳ ق.م

۳۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۸۳۳ ق.م

۳۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۴ ق.م

۳۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۴ ق.م

۳۷- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۴ ق.م

۳۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۴ ق.م

۳۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ماده ۸۳۴ ق.م

۴۰- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۴ ق.م

۴۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۳۴ ق.م

۴۲- گزینه ۲ صحیح است.

۴۳- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۵ ق.م

۴۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۵ ق.م

۴۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۵ ق.م

۴۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۵ ق.م

۴۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۵ ق.م

۴۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۶ ق.م

۴۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۶ ق.م

۵۰- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۴- گزینه ۱صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۵- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۶ ق.م

۵۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۷ ق.م

۵۸- گزینه ۱ صحیح است.

۵۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۸ ق.م

۶۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۱- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۲- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۵- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۶- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۷- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۸- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۳۸ ق.م

۶۹- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۷ ماده ۸۳۸ ق.م

۷۰- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۳۹ ق.م

۷۱- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۹ ق.م

۷۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۹ ق.م

۷۳- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۳۹ ق.م

۷۴- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۳۹ ق.م

۷۵- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۳۹ ق.م

۷۶- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۰ ق.م

۷۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۱ ق.م

۷۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۱ ق.م

۷۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۱ ق.م

۸۰- گزینه ۴ صحیح است.

۸۱- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۱ ق.م

۸۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۲ ق.م

۸۳- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۲ ق.م

۸۴- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۲ ق.م

۸۵- گزینه ۱صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۲ ق.م

۸۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۲ ق.م

۸۷- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۴۲ ق.م

۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۳ ق.م

۸۹- گزینه ۲صحیح است. ر.ک. ماده۸۴۳ ق.م

۹۰- گزینه ۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۴۲ ق.م و زیرنویس ۱ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۱- گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۲- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۳- گزینه ۲صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۴- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۵- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۶- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۷- گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ و ۷ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۸- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۴ ماده ۸۴۳ ق.م

۹۹- گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۱ ماده ۸۴۴ ق.م

۱۰۰- گزینه ۲صحیح است. ر.ک. ماده ۸۴۵ ق.مبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟