تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۶
۹۴ چهارشنبه ۳۱ تیر

۸۰۱- تغییر عین موهوبه در صورتی حق رجوع واهب را از بین می‌برد که ….

۱- صورت عرفی عین را تغیر دهد و ماهیت دیگری به آن دهد.

۲- صورت عرفی عین را تغییر دهد هر چند که در اثر آن ماهیت دیگری به وجود نیاید.

۳- توسط متهب صورت گرفته باشد.

۴- توسط شخص ثالث صورت گرفته باشد.

۸۰۲- در صورتی که متهب از مورد هبه که پارچه می‌باشد لباسی بدوزد:

۱- حق رجوع واهب از بین می‌رود.

۲- حق رجوع واهب از بین نمی‌رود.

۳- حق رجوع واهب از بین نمی‌رود مشروط بر اینکه متهب راضی باشد.

۴- هیچکدام

۸۰۳- در صورتی که بخشی از عین موهوبه تلف شود، آیا در بخش تلف نشده حق رجوع باقی می‌ماند یا خیر؟

۱- خیر تلف بخشی از عین در حکم تلف تمام عین می‌باشد.

۲- بله واهب می‌تواند به بخش تلف نشده رجوع کند.

۳- اگر تلف بعض باعث تغییر اساسی شود یا عین موهوبه را از ارزش بیندازد حق رجوع ساقط می‌شود و گرنه حق رجوع باقی می‌ماند.

۴- خیراصولاً تلف بخشی از عین در حکم تلف تمام عین می‌باشد.

۸۰۴- برای کاستی ها و ضایعاتی که پس از هبه در عین موهوبه ایجاد می‌شود پس از رجوع، واهب….

۱- حق گرفتن ارش از متهب را دارد.

۲- حق گرفتن خسارت از متهب را دارد.

۳- حق گرفتن ارش و خسارت از متهب را ندارد حتی اگر او باعث خسارت شده باشد.

۴- حق گرفتن ارش و خسارت از متهب را ندارد مگراینکه او باعث خسارت شده باشد.

۸۰۵- در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه در فاصله عقد تا رجوع متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- واهب

۲- متهب

۳- اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب.

۴- اگر متصل باشد مال متهب و اگر منفصل باشد مال واهب.

۸۰۶- اگر حیوانی هبه شود حمل آن در صورتی که در زمان مالکیت متهب ایجاد شده باشد متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- واهب

۲- متهب هر چند در زمان رجوع واهب هنوز در شکم مادر باشد.

۳- متهب مشروط بر اینکه تا زمان رجوع واهب حمل به دنیا بیاید.

۴- واهب و متهب

۸۰۷- هر گاه حیوان حامل، هبه شود و واهب رجوع کند حمل متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- واهب      ۲- متهب       ۳- واهب و متهب         ۴- هیچکدام

۸۰۸- اگر حیوان نری هبه شود و متهب آن را با حیوان ماده شخص ثالثی جفت اندازد حمل متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- واهب                                                   ۲- متهب

۳- شخص ثالث                                         ۴- واهب و شخص ثالث

۸۰۹- اگر حیوانی هبه شود و بعد واهب رجوع کند شیر در پستان حیوان و پشم حیوان که هنوز موعد چیدن آن فرا نرسیده است متعلق به چه کسی می‌باشند؟

۱- هر دو متعلق به واهب است.

۲- هر دو متعلق به متهب است.

۳- شیر متعلق به واهب و پشم متعلق به متهب است.

۴- شیر متعلق به متهب و پشم متعلق به واهب است.

۸۱۰- اگردرختی هبه شود و بعد واهب رجوع کند میوه درخت که هنگام برداشت آن رسیده متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- واهب       ۲- متهب       ۳- واهب و متهب       ۴- هیچکدام

۸۱۱- هر گاه متهب در عین موهوبه تعمیراتی کند که بر قیمت آن بیفزاید و بعد واهب رجوع کند متهب مستحق چه چیزی می‌باشد؟

۱- دستمزد کار خود

۲- عوض بهای اضافی

۳- مستحق چیزی نخواهد بود.

۴- گزینه۱ و۲

۸۱۲- در کدام یک از موارد ذیل رجوع از هبه امکان دارد؟

۱- فوت واهب                                            ۲- فوت متهب

۳- حجر متهب                                           ۴- هیچکدام

۸۱۳- هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد….

۱- حق رجوع به طلب ندارد.

۲- حق رجوع به طلب دارد.

۳- اصولاً حق رجوع به طلب ندارد.

۴- اصولاً حق رجوع به طلب دارد.

۸۱۴- بخشش طلب به مدیون….

۱- ابرای می‌باشد و نیاز به قبول ندارد.

۲- ابرای نمی‌باشد و تحقق آن نیاز به قبول دارد.

۳- ابرای می‌باشد ولی نیاز به قبول دارد.

۴- ابرای نمی‌باشد و تحقق آن نیاز به قبول ندارد.

۸۱۵- هبه طلب به غیر مدیون….

۱- جایز می‌باشد و قبض مادی آن امکان دارد.

۲- جایز نمی‌باشد.

۳- جایز می‌باشد و قبض معنوی آن امکان دارد.

۴- اصولاً جایز نمی‌باشد.

۸۱۶- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد….

۱- حق رجوع دارد.                                    ۲- حق رجوع ندارد.

۳- اصولاً حق رجوع دارد.                          ۴- اصولاً حق رجوع ندارد.

 

                                   قسمت سوم:«در اخذ به شفعه»

 

۸۱۷- برای اخذ به شفعه چه شرایطی لازم است؟

۱- مال باید غیر منقول، قابل تقسیم و بین دو نفر مشترک باشد.

۲- مال باید منقول، قابل تقسیم و بین دو نفر مشترک باشد.

۳- مال باید غیر منقول و قابل تقسیم باشد حتی اگر شرکا بیش از دو نفر باشند.

۴- مال باید غیر منقول، قابل تقسیم و بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آنها حصه خود را به قصد بیع به دیگری واگذار کند.

۸۱۸- در اخذ به شفعه، شفیع قیمت چه زمانی را باید تأدیه کند؟

۱- زمان عقد                                              ۲- زمان اخذ به شفعه

۳- زمان عقد یا اخذ به شفعه                        ۴- هر قیمتی که بالاتر است.

۸۱۹- اخذ به شفعه، ماهیتاً ….. می‌باشد.

۱- عقد         ۲- ایقاع         ۳- واقعه حقوقی         ۴- هیچکدام

۸۲۰- برای اخذ به شفعه، شفیع چه اقدامی باید انجام دهد؟

۱- اقامه دعوی بر علیه خریدار

۲- اقامه دعوی بر علیه خریدار و شریک

۳- شفیع می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی بطورمستقیم ازملک خریدارتملک کند.

۴- اقامه دعوی بر علیه شریک

۸۲۱- اخذ به شفعه با اراده چه کسانی واقع می‌شود؟

۱- شفیع و خریدار                                     ۲- خریدار و شریک

۳- تنها شفیع                                             ۴- شفیع و شریک

۸۲۲- در صورتی که شفیع برای اخذ به شفعه اقامه دعوی کند….

۱- حکم دادگاه چهره اعلامی دارد.

۲- حکم دادگاه چهره تأسیسی دارد.

۳- دادگاه فقط به احراز شرایط عمل حقوقی که پیش از آن واقع شده می‌پردازد.

۴- گزینه۱ و۳

۸۲۳- شفیع باید دعوای اخذ به شفعه را بر علیه چه کسی اقامه کند؟

۱- شریک                                                 ۲-خریدار

۳- شریک و خریدار                                   ۴- دادستان

۸۲۴- شرط محدود بودن شریکان به دو نفر در اخذ به شفعه مربوط به چه مرحله ای می‌باشد؟

۱- مرحله ایجاد حق                                   ۲- مرحله اجرای حق

۳- مرحله ایجاد و اجرای حق                      ۴- هیچکدام

۸۲۵- اگر شریک پیش از اخذ به شفعه بمیرد و پنج وارث داشته باشد….

۱- آنان می توانند حق شفیع را اعمال کنند.

۲- آنان نمی توانند حق شفیع را اعمال کنند.

۳- آنان اصولاً می توانند حق شفیع را اعمال کنند.

۴- آنان اصولاً نمی توانند حق شفیع را اعمال کنند.

۸۲۶- زمینه و شرط ضروری ایجاد حق شفعه کدام یک از موارد ذیل می‌باشد؟

۱- همسایگی و اتصال دو ملک

۲- اشاعه و شرکت دو نفر در مال غیر منقول

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۸۲۷- حق شفعه ویژه ….. می‌باشد.

۱- اموال منقول حکمی                 ۲- املاک

۳- اموال منقول و غیر منقول                        ۴- اموال منقول مادی

۸۲۸- حق شفعه در مورد کدام یک از اموال ذیل مجری نمی‌باشد؟

۱- اموال غیر منقول ذاتی

۲- اموال غیر منقول حکمی

۳- اموال غیر منقول تبعی که ملصق به ملک است و به فرض همین اتصال فروخته می‌شود.

۴- گزینه۲ و۳

۸۲۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- انتقال سهم شریک به هبه سبب ایجاد حق شفعه می‌شود.

۲- انتقال سهم شریک به صلح سبب ایجاد حق شفعه می‌شود.

۳- انتقال سهم شریک به معاوضه سبب ایجاد حق شفعه می‌شود.

۴- هیچکدام

۸۳۰- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند در چه صورتی برای شریک حق شفعه ایجاد می‌شود؟

۱- در صورتی که سهم مشاع به عنوان مبیع قرار گیرد.

۲- در صورتی که سهم مشاع به عنوان ثمن قرار گیرد.

۳- در هر صورتی برای شریک حق شفعه ایجاد می‌شود.

۴- در هیچ صورتی برای شریک حق شفعه به وجود نمی‌آید.

۸۳۱- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- برای اجرای حق شفعه شفیع باید پیش از هر اقدامی ثمن را در اختیار خریدار قرار دهد.

۲- برای اجرای حق شفعه شفیع می‌تواند تا موقعی که سهم شریک را اخذ نکرده است از دادن ثمن به خریدار امتناع کند.

۳- برای اجرای حق شفعه شفیع ابتدا می‌تواند سهم شریک را تملک کند و سپس ثمن را بپردازد.

۴ – هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۸۳۲- هر گاه بنا ودرخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه….

۱- به وجود نمی‌آید.

۲- به وجود می‌آید.

۳- اصولاً به وجود نمی‌آید.

۴- اصولاً به وجود می‌آید.

۸۳۳- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد ویکی از آنها ملک خود را با ممر و مجری بفروشد، دیگری………..

۱- حق شفعه ندارد.

۲- حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک شریک نباشند.

۳- حق شفعه دارد مشروط بر اینکه در خود ملک شریک باشند.

۴- اصولاً حق شفعه ندارد.

۸۳۴- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را بدون ممر یا مجری بفروشد، دیگری:

۱- حق شفعه دارد.                                     ۲- حق شفعه ندارد.

۳- اصولاً حق شفعه ندارد.                          ۴- اصولاً حق شفعه دارد.

۸۳۵- اگر آپارتمانی دارای دو مالک باشد و یکی از آنها واحد اختصاصی خود را به شخصی بفروشد مالک واحد دیگر….

۱- حق شفعه ندارد.

۲- حق شفعه دارد.

۳- اصولاً حق شفعه ندارد.

۴- حق شفعه دارد مشروط بر اینکه به ضرر خریدار نباشد.

۸۳۶- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی میان دو نفر مشترک باشد و حصه یکی از دو شریک وقف باشد و شریک دیگر حصه خود را به قصد بیع به دیگری منتقل کند در این صورت:

۱- متولی حق شفعه ندارد.

۲- موقوف علیهم حق شفعه ندارند.

۳- متولی و موقوف علیهم حق شفعه ندارند.

۴- متولی و موقوف علیهم حق شفعه دارند.

۸۳۷- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر نباشد در این صورت:

۱- حق شفعه را می توان نسبت به تمام مبیع اجرا نمود.

۲- حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر کل ثمن اجرا نمود.

۳- حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

۴- حق شفعه را نمی توان حتی نسبت به آن بعض که قابل شفعه می‌باشد اعمال نمود.

۸۳۸- در فرضی که شریک، دو مال مشترک قابل اخذ به شفعه را با هم در ضمن یک عقد و در برابر یک ثمن بفروشد در این صورت:

۱- شفیع می‌تواند نسبت به یکی از آنها حق شفعه خود را اعمال کند و در دیگری اعمال نکند.

۲- شفیع نمی‌تواند تبعیض قایل شودو باید حق شفعه را نسبت به هر دو اعمال کند.

۳- شفیع می‌تواند تبعیض قایل شود.

۴- گزینه۱ و۳

۸۳۹- در فرضی که شریک، دو مال مشترک قابل اخذ به شفعه را با هم در ضمن دو عقد بفروشد در این صورت:

۱- شفیع می‌تواند تبعیض قایل شود.

۲- شفیع می‌تواند نسبت به یکی از آنها از حق شفعه خود استفاده کند ونسبت به دیگری استفاده نکند.

۳- شفیع نمی‌تواند تبعیض قایل شود.

۴- گزینه۱ و۲

۸۴۰- هر گاه مال غیر منقول میان دو نفر مشترک باشد و یکی از آن دو حصه خود را به بیع فاسد به دیگری انتقال دهد در این صورت:

۱- حق شفعه وجود نخواهد داشت.

۲- حق شفعه به وجود می‌آید.

۳- اصولاً حق شفعه وجود نخواهد داشت.

۴- اصولاً حق شفعه به وجود می آید.

۸۴۱- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه….

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۸۴۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حق شفعه در موردی قابل اجرا است که اثر عقد بیع تملیک باشد.

۲- حق شفعه در بیع شرط وجود ندارد.

۳- حق شفعه در بیع شرط نیز وجود دارد.

۴- گزینه۱ و۳

۸۴۳- در موردی که شریک ملک مشاع، قولنامه ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم می‌کند…..

۱- حق شفعه به محض تنظیم قولنامه برای شریک دیگر به وجود می‌آید.

۲- حق شفعه تا زمانی که سند انتقال در محضر امضاء و ثبت نشده است برای شریک به وجود نمی‌آید.

۳- حق شفعه به محض تنظیم قولنامه برای شریک دیگر به وجود می‌آید مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

۴- هیچکدام

۸۴۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- حق شفعه را می توان نسبت به بخشی از مبیع اجرا نمود.

۲- صاحب حق شفعه یا باید از حق خود صرفنظر کند یا نسبت به تمام مبیع از حق خود استفاده کند.

۳-در بیع فاسد حق شفعه نمی‌باشد.

۴- گزینه۱ و۳

۸۴۵- اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد را….

۱- قابل فسخ می‌نماید.

۲- منفسخ می‌نماید.

۳- غیر قابل استناد در برابر شفیع می‌نماید.

۴- غیر نافذ می‌‌نماید.

۸۴۶- هر گاه پیش از اخذ به شفعه، شریک و خریدار بیع را اقاله کنند در این صورت….

۱- اقاله مبنای حق شفعه را از بین می‌برد.

۲- اقاله باطل می‌باشد.

۳- اقاله غیر نافذ می‌باشد.

۴- اقاله در مقابل شفیع قابل استناد نمی‌باشد.

۸۴۷- اثر فسخ بیع پیش از اعمال حق شفعه چیست؟

۱- اگر منشأ فسخ خیاراتی باشد که در هنگام بیع موجود بوده اند حق شفعه مبنای خود را از دست می‌دهد.

۲- اگر منشأ فسخ خیاراتی باشد که در هنگام بیع موجود نبوده اند حق شفعه مبنای خود را از دست می دهد.

۳- در هر صورت فسخ بیع در برابر شفیع غیر قابل استناد است.

۴- گزینه۱ و۲

۸۴۸- خریدار پس از احراز بطلان بیع و باز گرداندن ثمن به شفیع:

۱- می‌تواند ثمنی را که به فروشنده داده است استرداد نماید.

۲- نمی‌تواند به فروشنده برای استرداد ثمنی که به او پرداخته رجوع کند.

۳- اصولاً می‌تواند برای استرداد ثمنی که به فروشنده داده است به او رجوع کند.

۴- اصولاً نمی‌تواند برای استرداد ثمنی که به فروشنده داده است به او رجوع کند.

۸۴۹- اگر شفیع در مقام اخذ به شفعه، ثمنی به خریدار بدهد که ملک دیگران است:

۱- اخذ به شفعه باطل است و شفیع باید مبیع را به خریدار باز گرداند.

۲- اخذ به شفعه صحیح است و شفیع باید اذن صاحب ثمن را بگیرد.

۳- اخذ به شفعه غیر نافذ است.

۴- اخذ به شفعه قابل فسخ است.

۸۵۰- در مقابل شفیع چه کسی ضامن درک مورد شفعه می‌باشد؟

۱- مشتری     ۲- شریک       ۳- شریک و مشتری         ۴- هیچکدام

۸۵۱- اگر در موقع اخذ به شفعه، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به چه کسی را برای تسلیم مبیع دارد؟

۱- مشتری        ۲- شریک         ۳- شریک و مشتری       ۴- هیچکدام

۸۵۲- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حادث شده باشد….

۱- ضامن نمی‌باشد.

۲- ضامن می‌باشد.

۳- ضامن نمی‌باشد مگر به سبب تقصیر او ایجاد شده باشد.

۴- ضامن می‌باشد مگر وقوع قوه قاهره را ثابت کند.

۸۵۳- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در مبیع حادث شده باشد:

۱- ضامن نمی‌باشد.

۲- ضامن می‌باشد.

۳- ضامن نمی‌باشد مگر مرتکب تعدی و تفریط شده باشد.

۴- ضامن می‌باشد مگر قوه قاهره را اثبات کند.

۸۵۴- در صورتی که عقد بیع قابل تجزیه باشد و یکی از اجزای موضوع تلف شود اعمال حق شفعه نسبت به آنچه باقی مانده….

۱- ممکن نمی‌باشد.

۲- ممکن می‌باشد.

۳- ممکن نمی‌باشد مگر خلاف آن تصریح شود.

۴- اصولاً ممکن می‌باشد.

۸۵۵- نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- مشتری       ۲- شفیع       ۳- بایع         ۴- مشتری و شفیع

۸۵۶- نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که متصل باشد متعلق به چه کسی می‌باشد؟

۱- مشتری

۲- شفیع ولی‌مشتری‌می‌تواند بنایی راکه کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.

۳- شفیع ومشتری نمی‌تواندبنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

۴- مشتری و شفیع به طور مساوی.

۸۵۷- اگر تردید در متصل یا منفصل بودن نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل شده است وجود داشته باشد………..

۱- اصل برعدم انتقال و بقای در ملک خریدار است بنابراین منفصل فرض می‌شود.

۲- اصل بر انتقال به شفیع می‌باشد بنابراین متصل فرض می‌شود.

۳- اصل بر انتقال به شفیع می‌باشد مگر اینکه خلاف آن احراز شود.

۴- هیچکدام

۸۵۸- هر گاه خریدار در مبیع تغییراتی دهد که بر قیمت آن بیفزاید در هنگام اخذ به شفعه مستحق چه چیزی خواهد بود؟

۱- دستمزد کار خود

۲- عوض بهای اضافی

۳- گزینه۱ و۲

۴- خریدار مستحق چیزی نخواهد بود.

۸۵۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

در صورتی که خریدار در مبیع بنایی بسازد یا درختی بکارد پس از اخذ به شفعه:

۱- خریدار نمی‌تواند با وجود درخواست شفیع مبنی بر قلع آنها، درخت و بنا را باقی بگذارد.

۲- شفیع نمی‌تواند خریدار را از قلع آنها باز دارد و او را به فروش بنا و درخت اجبار کند.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام

۸۶۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر شفیع از مال خریدار استفاده‌ای ببرد باید عوض آن را بدهد

۲- خریدار می‌تواند از شفیع عوض منافعی را که از قلع بنا و درخت عاید او می‌شود بگیرد.

۳-هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۸۶۱- هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در هنگام اخذ به شفعه…..

۱- ثمن پرداختی مشتری به بایع را به او مسترد می‌کند

۲- ثمن پرداختی مشتری به علاوه ارش را به او مسترد می‌کند.

۳- مقدار ارش را از ثمن کسر می‌کند و بقیه را به او مسترد می‌کند.

۴- مقدار ارش را به مشتری مسترد می‌کند.

۸۶۲- حق شفعه….

۱- فوری می‌باشد.                                     ۲- فوری نمی‌باشد.

۳- مدت دار می‌باشد.                                  ۴- گزینه۲ و۳

۸۶۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مهلت عرفی اجرای حق شفعه از تاریخ آگاه شدن از وقوع معامله رعایت می‌شود.

۲- درنگ در اخذ به شفعه باعث سقوط حق می‌شود.

۳- مقصود از فوریت حق شفعه، فوریت عرفی می‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۸۶۴- در صورتی که درنگ شفیع از اجرای حق شفعه ناظر به اشتباه اودر میزان ثمن و کیفیت معامله باشد:

۱- درنگ او باعث سقوط حق شفعه می‌شود.

۲- درنگ او در حکم جهل به وقوع معامله است.

۳- درنگ او باعث سقوط حق شفعه نمی‌شود.

۴- گزینه۲ و۳

۸۶۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اصل آگاهی شفیع از وجود حق شفعه است.

۲- اصل آگاهی شفیع از فوری بودن حق شفعه است.

۳- اصل آگاهی شفیع از قانون است و در صورت ادعای جهل به قانون باید آن را اثبات کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۸۶۶- اگر شفیع بواسطه قوه قاهره نتواند حق خود را به مرحله اجرا گذارد در این صورت….

۱- حق شفیع ساقط می‌شود زیرا اجرای آن فوریت دارد.

۲- مهلت عرفی جریان نمی یابد و برای شفیع عذر موجه است.

۳- شفیع می‌تواند بعد از رفع مانع حق خود را اجرا کند.

۴- گزینه۲ و۳

۸۶۷- حق شفعه قابل اسقاط….

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۸۶۸- کدام یک از گزینه های ذیل دلالت بر اسقاط حق شفعه توسط شفیع می‌کند؟

۱- رد پیشنهاد فروش سهم شریک

۲- تبریک گفتن به خریدار سهم شریک

۳- تشویق شریک به معامله کردن سهم خود

۴- هیچکدام

۸۶۹- اسقاط حق خیاری که برای شریک در بیع پیش بینی شده است……

۱-دلالت بر اسقاط حق شفعه ندارد.

۲- دلالت بر اسقاط حق شفعه دارد.

۳- دلالت بر اسقاط حق شفعه ندارد مگر اینکه با قراین دیگری همراه شود.

۴- دلالت براسقاط حق شفعه دارد مگر اینکه با قراین دیگری همراه شود.

۸۷۰- کدام یک از موارد ذیل بر اسقاط حق شفعه توسط شفیع دلالت می‌کند؟

۱- هرگاه شریک، ضامن درک مبیع یا ثمن درعقد بیع سهم شریک دیگرشود.

۲- هر گاه شفیع پیش از اخذ به شفعه با آگاهی از وجود حق و امکان اجرای آن سهم خود را به دیگری منتقل کند.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۸۷۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حق شفعه قابل انتقال قهری می‌باشد.

۲- حق شفعه قابل انتقال قراردادی می‌باشد.

۳- حق شفعه قابل انتقال قهری و قراردادی می‌باشد.

۴- حق شفعه قابل انتقال قهری و قراردادی نمی‌باشد.

۸۷۲- انتقال حق شفعه به دیگری….

۱-امکان ندارد مگر همراه با سهم شریک باشد.

۲- امکان ندارد حتی اگر همراه با سهم شریک باشد.

۳- امکان دارد.

۴- امکان دارد مگر خلاف آن تصریح شود.

۸۷۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حق شفعه به نسبت سهم هر وارث به ارث می‌رسد ولی اجرای حق باید به طور جمعی صورت گیرد.

۲- حق شفعه به طور کلی به همه وراث می‌رسد و اجرای آن هم به طور جمعی صورت می‌گیرد.

۳- حق شفعه به طور کلی به همه وراث می‌رسد ولی اجرای آن توسط هر وارثی امکان دارد.

۴- حق شفعه به نسبت سهم هر وارث به ارث می‌رسد و اجرای آن هم توسط هر وارث امکان دارد.

۸۷۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- زن نیز از حق شفعه ارث می برد مگر موضوع آن تملک زمین باشد.

۲- زن نیز از حق شفعه ارث می برد هر چند موضوع آن تملک زمین باشد.

۳- زن از حق شفعه ارث نمی برد.

۴- زن از حق شفعه ارث نمی برد مگر اینکه باقی وراث راضی باشند.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۸۰۳ ق.م
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۸۰۳ ق.م
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده ۸۰۳ ق.م
 4. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۰ ماده ۸۰۳ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۴ ق.م
 6. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۴ ق.م
 7. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۴ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴ ق.م
 9. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۴ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۴ ق.م
 11. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۰۴ ق.م
 12. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۵ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۶ ق.م
 14. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۶ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۸۰۶ ق.م
 16. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۷ ق.م
 17. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۸ ق.م
 18. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۸ ق.م
 19. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۸ ق.م
 20. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۸ ق.م
 21. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۸ ق.م
 22. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۰۸ ق.م
 23. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۰۸ ق.م
 24. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۰۸ ق.م
 25. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۰۸ ق.م
 26. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۸۰۸ ق.م
 27. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۰۸ ق.م
 28. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۸۰۸ ق.م
 29. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۰۸ ق.م
 30. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۸۰۸ ق.م
 31. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۸۰۸ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۰۹ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۰ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۰ ق.م
 35. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۱۰ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۱ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۲ ق.م
 38. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۱۲ ق.م
 39. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۱۲ ق.م
 40. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۳ ق.م
 41. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۴ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۱۴ ق.م
 43. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۱۴ ق.م
 44. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. مواد ۸۱۳ و ۸۱۵ ق.م
 45. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۶ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 46. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۱۶ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۱۶ ق.م
 48. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۱۷ ق.م
 49. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۱۷ ق.م
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۷ ق.م
 51. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۷ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 54. گزینه۲ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۳ ماده ۸۱۸ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۹ ق.م
 56. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۱۹ ق.م
 57. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۱۹ ق.م
 58. گزینه ۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۱۹ ق.م
 59. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۱۹ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۱۹ ق.م
 61. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۲۰ ق.م
 62. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۲۱ ق.م
 63. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۲۱ ق.م
 64. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۲۱ ق.م
 65. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۲۱ ق.م
 66. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۸۲۱ ق.م
 67. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۲۲ ق.م
 68. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۸۲۲ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۲۲ ق.م
 70. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴و۵ ماده ۸۲۲ ق.م
 71. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۸۲۳ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 72. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۸۲۳ ق.م
 73. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۸۲۳ ق.م
 74. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۸۲۳ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 10 ؟