تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۶:۴۶
۹۴ سه شنبه ۳۰ تیر

۶۰۱- اگر کفیل، مکفول را درغیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که ذکر کرده‌اند تسلیم کند در این صورت….

۱- قبول آن بر مکفول له لازم نیست و اگر قبول هم کند کفیل بری نمی‌شود.

۲- قبول آن بر مکفول له لازم است و کفیل بری می‌شود.

۳- قبول آن بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کند کفیل بری می‌شود.

۴- قبول آن بر مکفول له لازم است ولی کفیل بری نمی‌شود و باید خسارات وارده به مکفول له را نیز بپردازد.

۶۰۲- اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم مکفول را کند در این صورت کفیل:

۱- ملزم به قبول نیست.

۲- ملزم به قبول است.

۳- اصولاً ملزم به قبول نیست.

۴- اصولاً ملزم به قبول است.

۶۰۳- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای آنان خارج کند….

۱- کفیل است.                                            ۲- ضامن است

۳-در حکم ضامن است.                              ۴- در حکم کفیل است.

۶۰۴- مبنای مسؤولیت کفیل حکمی چیست؟

۱- مسؤولیت قراردادی                               ۲- جبران ضرر ذیحق

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۶۰۵- هر گاه شخصی که مدیون را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای آنان خارج می کند دیوانه یا صغیر غیر ممیز باشد…..

۱- از مسؤولیت مصون است.

۲- از مسؤولیت مصون نیست.

۳- تنها مسؤولیت حاضر کردن مدیون را دارد.

۴- تنها باید از عهده حقی که بر مدیون بوده است بر آید.

۶۰۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر کس در فراری دادن مدیون از سلطه ذیحق مباشرت کند در حکم کفیل است.

۲- مباشرت فراری دهنده لازم است و دادن تعلیمات لازم یا نشان دادن راه فرار به مدیون باعث مسؤولیت شخصی فراری دهنده نمی‌شود.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۶۰۷- کفیل حکمی در برابر شخص ذی حق یا قائم مقام او چه تعهدی دارد؟

۱- باید ابتدا مدیون را احضار کند و اگر نتوانست باید از عهده حقی که بر او ثابت می‌شود بر آید.

۲- باید ابتدا از عهده حقی که بر او ثابت می‌شود بر آید و اگر نتوانست باید او را احضار کند.

۳- در احضار مدیون یا دادن دین او مخیر است هر چند مباشرت مدیون در وفای به عهد شرط باشد.

۴- در احضار مدیون یا دادن دین او مختار است مگر اینکه مباشرت مدیون در وفای به عهد شرط باشد که باید مدیون را احضار کند.

۶۰۸- کفیل حکمی در صورت رضای مدیون به فرار، پس از پرداخت دین او چه حقی دارد؟

۱- می‌تواند بر مبنای اذن مدیون به او رجوع کند.

۲- نمی‌تواند بر مبنای اذن مدیون به او رجوع کند.

۳- می‌تواند بر مبنای استفاده بدون جهت به او رجوع کند.

۴- گزینه ۲ و ۳

۶۰۹- در کدام یک از گزینه های ذیل کفیل از تعهدی که دارد بری می‌شود؟

۱- در صورت فوت مکفول

۲- در صورت فوت مکفول له

۳- در صورت فوت مکفول یا مکفول له

۴- هیچکدام

۶۱۰- در کدام یک از موارد ذیل کفیل از تعهدی که دارد بری می‌شود؟

۱- در صورتی که مکفول را به نحوی که متعهد شده است حاضر کند.

۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳- در صورتی که شخص ثالث مکفول را در موقع مقرر حاضر کند.

۴- هر سه مورد

۶۱۱- در صورتی که مکفول از مکفول له طلبکار شود و بین طلب او با طلب مکفول له تهاتر واقع شود در این صورت….

۱- کفیل از مسؤولیت بری می‌شود.

۲- کفیل از مسؤولیت بری نمی‌شود.

۳- کفیل از احضار مدیون بری می‌شود ولی باید دین او را بدهد.

۴- کفیل از دادن دین مدیون بری می‌شود و فقط باید او را احضار کند.

۶۱۲- در کدام یک از موارد ذیل کفیل از تعهدی که دارد بری می‌شود؟

۱- در صورتی که ذمه مکفول از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

۲- در صورتی که مکفول له، کفیل را بری نماید.

۳- در هر دو صورت ذمه کفیل بری می‌شود.

۴- در هیچکدام ذمه کفیل بری نمی‌شود.

۶۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- کفیل در صورتی از مسؤولیت بری می‌شود که مدیون را احضار کند.

۲- احضار مدیون لازم نیست و کوشش کفیل برای احضار مکفول کافی است هر چند نتواند او را احضار کند.

۳- تعهد کفیل، تعهد به وسیله است.

۴- گزینه۲و۳

۶۱۴- اگر مکفول له طلب خود را به سود دیگری حواله دهد تا مکفول به او بپردازد…..

۱- کفیل بری می‌شود.

۲- کفیل بری نمی‌شود.

۳- کفیل تنها از احضار مدیون بری می‌شود.

۴- کفیل تنها از ایفای دین مدیون بری می‌شود.

۶۱۵- انتقال حق مکفول له به دیگری….

۱- در صورتی که قراردادی باشد باعث برائت کفیل می‌شود.

۲- در صورتی که قهری باشد باعث برائت کفیل می شود.

۳- در هر صورت باعث برائت کفیل می‌شود اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری.

۴- در هیچ صورتی باعث برائت کفیل نمی‌شود.

۶۱۶- در صورتی که کفیل نتواند مکفول را در زمان و مکان مقرر حاضر کند و بعداً مکفول فوت کند…..

۱- کفیل از تعهدی که دارد بری می‌شود.

۲-کفیل بری نمی‌شود زیرا دین بر عهده او قرار گرفته است.

۳- کفیل اصولاً از تعهدی که دارد بری می‌شود.

۴- کفیل در صورت رضایت مکفول از تعهدی که دارد بری می‌شود.

۶۱۷- اگر مکفول به جنون دایمی که امیدی به بهبودی او نمی‌رود مبتلا شود و هدف از احضار اقدامی ‌باشد که مکفول مجنون توان انجام دادن آن را ندارد…..

۱- کفیل بری می‌شود.

۲- کفیل بری نمی‌شود.

۳- این مورد در حکم فوت مکفول است.

۴- گزینه۱ و۳

۶۱۸- اگر مکفول به جنون موقت و درمان پذیر مبتلا شود در این صورت ….

۱- کفیل بری می‌شود.

۲- کفیل بری نمی‌شود و باید به او مهلت داد.

۳- اگر کفالت موقت یا مقید به زمان باشد کفیل بری می‌شود.

۴- گزینه۲ و۳

۶۱۹- فوت کفیل چه اثری دارد؟

۱- باعث برائت کفیل می‌شود.

۲- باعث برائت کفیل نمی‌شود.

۳- در صورتی که دین بر ذمه او قرار گرفته باشد دین بر ترکه او باقی می‌ماند و به وراث می‌رسد.

۴- گزینه۱ و۳

۶۲۰- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرر حاضر کند ولی مکفول له از قبول آن امتناع نماید در این صورت….

۱- کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم اثبات نماید.

۲- کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با احضار مکفول نزد حاکم اثبات نماید.

۳- کفیل بری می‌شود و وظیفه ای ندارد.

۴- کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار مکفول نزد حاکم اثبات نماید.

۶۲۱- در صورتی که مکفول له بر اثر قوه قاهره قادر بر تسلّم مکفول نباشد…..

۱- کفیل با احضار مکفول نزد حاکم بری می‌شود.

۲- کفیل بری می‌شود.

۳- کفیل بری نمی‌شود و باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل کند.

۴- کفیل می‌تواند احضار مکفول را با شهادت معتبر نزد حاکم اثبات نماید.

۶۲۲- هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران…..

۱- بری می‌شود.

۲- در صورتی که تعهد مکفول تجزیه پذیر باشد بری نمی‌شود.

۳- در صورتی که تعهد مکفول تجزیه ناپذیر باشد بری نمی‌شود.

۴- بری نمی‌شود اعم از اینکه تعهد مکفول تجزیه پذیر باشد یا تجزیه ناپذیر.

۶۲۳- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا، اگر هر کدام از آنها مکفول اصلی را حاضر کند….

۱- تمام کفیلان بری می شوند.

۲- تنها کفیلی که مکفول اصلی را حاضر کرده بری می‌شود.

۳- تنها کفیل اول بری می‌شود.

۴- هیچکدام از کفیلان بری نمی‌شود.

۶۲۴- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا، فوت هر کفیل….

۱- باعث بری شدن کفیلان قبل از او می‌شود.

۲- باعث بری شدن کفیلان بعد از او می‌شود.

۳- باعث بری شدن کفیلان قبل و بعد از او می‌شود.

۴- باعث بری شدن کفیلان قبل و بعد از او نمی‌شود.

۶۲۵- اگر کفیل با عدم تمکن از احضار مکفول حقی را که به عهده او است ادا کند در چه صورتی حق رجوع به مکفول را برای اخذ آنچه که داده است دارد؟

۱- در صورتی که کفالت به اذن مکفول بوده باشد یا کفیل به اذن مکفول دین را ادا کرده باشد.

۲- در هیچ صورتی کفیل حق رجوع به مکفول را ندارد.

۳- در هر صورتی کفیل حق رجوع به مکفول را برای اخذ آنچه که داده است دارد.

۴- در صورتی که کفیل با اذن مکفول له دین را ادا کرده باشد حق رجوع به مکفول را دارد.

۶۲۶- هر گاه کفیلی با امکان احضار مکفول او را احضار نکند و دین او را بپردازد در این صورت….

۱- چنین کفیلی در حکم متبرع است.

۲- حق رجوع به مکفول را برای اخذ دین ندارد.

۳- حق رجوع به مکفول را برای اخذ دین دارد.

۴- گزینه۱ و۲

۶۲۷- در چه صورتی کفیل بعد از پرداخت دین مکفول حق رجوع به او را دارد؟

۱-در صورتی که مکفول از هنگام حضور بی اطلاع بماند.

۲- در صورتی که مکفول بر اثر قوه قاهره نتواند حاضر شود و کفیل دین او را بدهد.

۳- درهر دو صورت کفیل حق رجوع به مکفول را دارد.

۴- هیچکدام

 

 

فصل هفدهم: « در صلح»

 

۶۲۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود باشد.

۲- صلح ممکن است در مورد جلوگیری از تنازع احتمالی باشد.

۳- صلح ممکن است در مقام معاملات واقع شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۶۲۹- قرارداد ارفاقی که بین طلبکارها و تاجر ورشکسته واقع می‌شود از نظر ماهیت تابع چه عقدی می‌باشد؟

۱- معاوضه

۲- صلح

۳- حواله

۴- تابع ماده۱۰ ق.م می‌باشد.

۶۳۰- تراضی درباره تقسیم مال مشاع….

۱- در همه حال تابع احکام صلح می‌باشد.

۲- اگر به صورت طرح پیمانی برای شیوه تقسیم و تعیین حصه شرکا باشد تابع قواعد صلح است.

۳- در صورتی که مالکان در میزان مالکیت اختلاف دارند و بدین وسیله به آن پایان می بخشند نوعی صلح می‌باشد.

۴- تابع احکام صلح نمی‌باشد.

۶۳۱- برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت….. داشته باشند.

۱- معامله

۲- تصرف در مورد صلح

۳- معامله و تصرف در مورد صلح

۴- هیچکدام

۶۳۲- عقد صلح توسط کدام یک از اشخاص ذیل قابل انعقاد می‌باشد؟

۱- ورشکسته در اموال خود

۲- مرتهن در مورد رهن

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۶۳۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر صلحی نافذ است.

۲- هیچ صلحی نافذ نمی‌باشد.

۳- هر صلحی نافذ است به جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

۴- هیچ صلحی نافذ نیست مگر اینکه دادگاه آن را تنفیذ کند.

۶۳۴- کدام یک از صلح های ذیل صحیح می‌باشند؟

۱- صلحی که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد.

۲- صلحی که عمل حقوقی موضوع آن با طبیعت حق مورد نزاع و قواعد مربوط به نظم عمومی در تعارض باشد.

۳- صلح درباره میزان نفقه.

۴- هیچکدام

۶۳۵- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد؟

۱- انتقال حق شفعه                                    ۲- اسقاط حضانت

۳- فروش و تقسیم مال موقوفه                    ۴- هیچکدام

۶۳۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- احوال شخصیه موضوع صلح قرار نمی‌گیرد.

۲- هرگاه درباره موضوعی از احوال شخصیه دعوی طرح شود به وسیله صلح می توان دعوی را اسقاط کرد.

۳- صلح درباره آثار احوال شخصیه نافذ نمی‌باشد.

۴- هرسه گزینه صحیح می‌باشند.

۶۳۷- چنانچه وارثان درباره تقسیم ترکه با هم صلح کنند چنین صلحی…. می‌باشد

۱- باطل                                                    ۲- غیر نافذ

۳- صحیح                                                 ۴- قابل فسخ

۶۳۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- صلح دعوای بطلان نمی‌تواند باعث تنفیذ معامله باطل شود و اثر آن ظاهری و مربوط به حق اقامه دعوی است.

۲- اهلیت اشخاص می‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

۳- بیشتر روابط خانوادگی می توانند موضوع صلح قرار گیرند.

۴- هیچکدام

۶۳۹- صلح در مورد عقد غیر نافذ چه حکمی دارد؟

۱- غیر نافذ است.

۲- باطل است.

۳- صحیح است مشروط بر اینکه یکی از متصالحان کسی باشد که عقد به اراده او تنفیذ می‌شود.

۴- صحیح است هر چند کسی که عقد به اراده او تنفیذ می‌شود جزو متصالحان نباشد.

۶۴۰- صلح درباره نفقه آینده چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است ولی نباید مقدار آن کمتر از مقدار متعارف باشد.

۲- صحیح است و می‌تواند کمتر یا بیشتر از مقدار متعارف باشد.

۳- باطل است.

۴- توسط مستحقان نفقه قابل فسخ می‌باشد.

۶۴۱- صلحی که به قصد فرار از دین واقع می‌شود….

۱- باطل است.

۲- غیرنافذ است.

۳- در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.

۴- صحیح است.

۶۴۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- صلح از جمله مواردی است که علم تفصیلی به موضوع آن لازم است.

۲- صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن لازم است.

۳- صلح از جمله مواردی است که علم به موضوع آن لازم نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۶۴۳- درخواست صلح بعد از انکار دعوی توسط مخاطب چه حکمی دارد؟

۱- جایز است و اقرار محسوب نمی‌شود.

۲- جایز نمی‌باشد.

۳- اصولاً جایز نمی‌باشد.

۴- جایز است و اقرار محسوب می‌شود.

۶۴۴- حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود….

۱- می‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

۲- چنانچه بعد از وقوع جرم باشد می‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

۳- چنانچه قبل از وقوع جرم باشد می‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

۴- نمی‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

۶۴۵- کدام یک از انواع صلح مذکور در ذیل صحیح است؟

۱- صلح معوض                                        ۲- صلح بلاعوض

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۶۴۶- در صورتی که صلح در مقام معاملات واقع شود…..

۱- نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.

۲- شرایط و احکام خاصه آن معامله را دارد ولی نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است را ندارد.

۳- هم شرایط و احکام خاصه و هم نتیجه آن معامله را دارد.

۴- شرایط و احکام خاصه و نتیجه آن معامله را ندارد.

۶۴۷- جوهر صلح و وجه امتیازی که آن را از معامله ای که به جای آن واقع شده است متمایز می‌کند چیست؟

۱- نام صلح                                               ۲- نتیجه عقد صلح

۳- تسالم و جلوگیری از تنازع                     ۴- هر سه مورد

۶۴۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- صلح در مقام بیع نتیجه بیع را می‌دهد.

۲- صلح در مقام اجاره نتیجه اجاره را می‌دهد.

۳- صلح در مقام معامله رهنی اثری در قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد ندارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۶۴۹- حق شفعه در صلح…..

۱- وجود ندارد مگر در مقام بیع باشد.

۲- وجود دارد.

۳- وجود ندارد هر چند در مقام بیع باشد.

۴- وجود دارد مگر خلاف آن ثابت شود.

۶۵۰- کدام یک از موارد ذیل در صلحی که در مقام بیع واقع می‌شود وجود دارد؟

۱- حق شفعه

۲- خیار مجلس

۳- حکم تلف مبیع بعد از قبض در مورد خیار مجلس و حیوان و شرط مختص مشتری

۴- هیچکدام

۶۵۱- صلح از جمله عقود….

۱- لازم است مگر در مقام عقود جایزه باشد.

۲- جایز است.

۳- لازم است هر چند در مقام عقود جایزه باشد.

۴- خیاری است.

۶۵۲- صلح بلاعوض از جمله عقود…..

۱- لازم است.                                            ۲- جایز است.

۳- خیاری است.                                        ۴- عینی است.

۶۵۳- عقد صلح به کدام یک از طرق ذیل قابل انحلال می‌باشد؟

۱- فسخ به خیار                                        ۲- اقاله

۳- هردو مورد                                           ۴- هیچکدام

۶۵۴- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد با کدام یک از خیارات ذیل قابل انحلال نمی‌باشد؟

۱- خیار غبن

۲- خیار شرط

۳- خیار تخلف شرط

۴- با هر سه خیار فوق قابل انحلال می‌باشد.

۶۵۵- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد….

۱- قاطع بین طرفین است و قابل فسخ به خیارات نمی‌باشد مگر به خیار شرط، تخلف شرط یا تدلیس.

۲- قاطع بین طرفین نیست.

۳- قاطع بین طرفین است و قابل فسخ به خیارات به غیر از غبن نمی‌باشد.

۴- قاطع بین طرفین است و قابل فسخ با هیچ خیاری نمی‌باشد.

۶۵۶- اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شده باشد صلح….

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۵۷- در کدام یک از موارد ذیل عقد صلح باطل می‌باشد؟

۱- اگردر مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد.

۲- اگر در طرف مصالحه اشتباهی واقع شود.

۳-اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شود.

۴- هیچکدام

۶۵۸- صلح به اکراه….

۱- نافذ می‌باشد.                                         ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۶۵۹- تدلیس در صلح موجب ….

۱- بطلان صلح می‌شود.                             ۲- عدم نفوذ صلح می‌شود.

۳- غیر قابل استناد شدن صلح می‌شود.        ۴- خیار فسخ می‌شود.

۶۶۰- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل …. است و صلح دعوی ناشی از بطلان معامله …. است

۱- باطل، صحیح                                        ۲- صحیح، باطل

۳- باطل، باطل                                           ۴- صحیح، صحیح

۶۶۱- هر گاه دو نفر، بدین پندار که بیع درست است درباره اختلاف نسبت به تسلیم مبیع، صلح کنند و بعد معلوم شود که بیع از اساس باطل بوده است، صلح آنان…..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است..

۶۶۲- هر گاه بطلان معامله ای بین طرفین معلوم باشد و آنان دعوای ناشی از آثار بطلان معامله را صلح کنند، عقد صلح….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴-قابل فسخ است.

۶۶۳- اگر درباره بطلان نکاح با محارم یا هر بطلان دیگری که با نظم عمومی ارتباط دارد صلح شود این صلح…..

۱- نافذ است.

۲- غیر نافذ است.

۳- به دلیل نامشروع بودن موضوع آن اثری ندارد.

۴- قابل فسخ می‌باشد.

۶۶۴- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند:

۱- کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است مگر منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد.

۲- کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب نمی‌شود.

۳- کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد.

۴- کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب نمی‌شود مگر اینکه در عقد به آن تصریح شود.

۶۶۵- اگر بعد از صلح معلوم گردد موضوع صلح منتفی بوده است، عقد صلح ….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۶۶- اگر بعد از صلح معلوم شود مالی که به صلح تملیک شده در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح انجام شده……

۱- صحیح است.                                        ۲- منفسخ می‌شود.

۳- باطل می‌شود.                                       ۴- غیر نافذ می‌شود.

۶۶۷- اگر در صلح دعاوی معلوم شود که دعوی در اثر حکم از بین رفته است صلح انجام شده ….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- منفسخ می‌شود.                                     ۴- غیر قابل استناد می‌شود.

۶۶۸- اگر والدین اختلاف خود درباره حضانت طفل را به صلح خاتمه دهند ولی بعدا معلوم شود که طفل در هنگام صلح فوت کرده بوده، صلح انجام شده ……..

۱- باطل است.                                           ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیر نافذ است.

۶۶۹- اگر در عقد صلح شرط شود که احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‌گیرد نفقه معینی را همه ساله تا مدت معین تأدیه کند، این شرط….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۷۰- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی را به نفع ….. تأدیه کند.

۱- طرف مصالحه                                      ۲- شخص ثالث

۳-گزینه۱و۲                                              ۴- هیچکدام

۶۷۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در مضاربه ممکن است شرط شود که سهمی از سود به شخص ثالثی که در عقد شرکت ندارد پرداخته شود.

۲- اثر صلح می‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۶۷۲- اگر در عقد صلح شرط شود که احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‌گیرد نفقه معینی همه ساله تا مدت معین تأدیه کند و بعد از مرگ منتفع به ورثه او بدهد این شرط:

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۷۳- صلحی که در آن احد طرفین متعهد می شود در عوض مال الصلحی که می‌گیرد نفقه معین را تأدیه کند به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه…..

۱- فسخ می‌شود.                                       ۲- فسخ نمی‌شود.

۳- اصولاً فسخ می‌شود.                             ۴- اصولاً فسخ نمی‌شود.

 

فصل هجدهم: «در رهن»

 

۶۷۴- عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد چه نام دارد؟

۱- رهن         ۲- صلح             ۳- معاوضه         ۴- بیع شرط

۶۷۵- رهن عقدی است….

۱- رضایی       ۲- تبعی             ۳- الحاقی               ۴- مجانی

۶۷۶- وثیقه دادن برای دین آینده چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۶۷۷-وثیقه دادن برای دینی که هنوز بر ذمه مدیون قرار نگرفته است ولی سبب آن ایجاد شده است چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۷۸- عقد رهن عقدی است….

۱- رضایی                                                ۲- تشریفاتی

۳- عینی                                                    ۴- گزینه۲ و۳

۶۷۹- مال مرهون باید به قبض چه کسی داده شود؟

۱- مرتهن

۲- شخص ثالث به تراضی طرفین

۳- مرتهن یا شخص ثالثی که به تراضی طرفین تعیین شده است.

۴- دادگاه

۶۸۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- قبض عین مرهونه لازم نمی‌باشد ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله می‌باشد.

۲- قبض عین مرهونه لازم می‌باشد ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نمی‌باشد.

۳- قبض و استمرار قبض، شرط صحت معامله می‌باشند.

۴- قبض و استمرار قبض، شرط صحت معامله نمی‌باشند.

۶۸۱- برای وقوع عقد رهن….

۱- قبض مادی مال مرهون ضرورت دارد.

۲- قبض عرفی مال مرهون کافی است.

۳- استیلای معنوی مرتهن بر توقیف و فروش مال مرهون کافی است.

۴- گزینه۲ و۳

۶۸۲- قبض در عقد رهن ………

۱- شرط صحت می‌باشد.                           ۲- شرط لزوم می‌باشد.

۳- شرط نمی‌باشد.                                     ۴- گزینه۱ و۲

۶۸۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در عقد رهن قبض در صورتی مؤثر است که به اذن راهن و مرتهن باشد.

۲- در عقد رهن قبض در صورتی مؤثر است که به اذن راهن باشد.

۳- در عقد رهن برای صحت قبض اذن راهن شرط نمی‌باشد.

۴- در عقد رهن قبض در صورتی مؤثر است که به اذن مرتهن باشد.

۶۸۴- در فرضی که پیش از رهن وثیقه در اختیار مرتهن باشد در این صورت:

۱- قبض دوباره مال مرهون لازم است.

۲- ایجاب و قبول دلالت بر اذن بر قبض و ادامه تصرف دارد.

۳- قبض دوباره مال مرهون لازم است مگر طرفین بر خلاف آن شرط کنند.

۴- هیچکدام

۶۸۵- در صورتی که طرفین عقد رهن در هنگام عقد اهلیت داشته ولی در هنگام قبض مال مرهون، محجور شوند عقد رهن……

۱- با گفتن ایجاب و قبول کامل شده است و صحیح است.

۲- باطل می‌شود.

۳- غیر نافذ می‌شود.

۴- قابل فسخ می‌شود.

۶۸۶- مال موضوع رهن….

۱- می‌تواند قابل نقل و انتقال قانونی نباشد.

۲- باید قابل نقل و انتقال قانونی باشد مگربر خلاف آن شرط شود.

۳- باید قابل نقل و انتقال قانونی باشد و شرط خلاف آن مؤثر در مقام نمی‌باشد.

۴- می‌تواند قابل نقل و انتقال قانونی باشد یا نباشد.

۶۸۷- رهن مالی که بر حسب ذات خود و قواعد عمومی در زمره اموال قابل انتقال می‌باشد ولی مقررات خاص تا مدت معین حق انتقال آن را از مالک گرفته …….

۱- جایز نمی‌باشد.

۲- جایز می‌باشد مشروط بر آنکه مدت چندان طولانی نباشد که مال وصف وثیقه بودن را از دست بدهد.

۳- در هر صورت جایز می‌باشد.

۴- اصولاً جایز نمی‌باشد.

۶۸۸- هر گاه بدهکار اتومبیل خود را که از طرف دولت به مدت ۵ سال غیر قابل فروش اعلام شده است به رهن گذارد این رهن…..

۱- جایز است.                                           ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۶۸۹- هرگاه بدهکار اتومبیل خود را که از طرف دولت به مدت ۹۰ سال غیر قابل فروش اعلام شده است به رهن گذارد این رهن….

۱- جایز است.                                           ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیر نافذ است.

۶۹۰- کدام یک از اعیان ذیل نمی‌تواند در عقد رهن به عنوان وثیقه قرار بگیرد؟

۱- عین معین                                             ۲- عین در حکم معین

۳- عین کلی                                               ۴- گزینه۲ و۳

۶۹۱- کدام یک از امور ذیل می‌تواند در عقد رهن به عنوان وثیقه قرار بگیرد؟

۱- دین           ۲- منفعت           ۳- هر دو             ۴- هیچکدام

۶۹۲- کدام یک از اموال ذیل قابل رهن دادن می‌باشند؟

۱- سرقفلی                                                ۲- حق تألیف

۳- سهام بی نام شرکتها                              ۴- هیچکدام

۶۹۳- کدام یک از گزینه های ذیل قابل رهن دادن می‌باشند؟

۱- اسناد در وجه حامل                               ۲- حق اختراع

۳- مطالبات شخصی                                  ۴- هیچکدام

۶۹۴- وثیقه نهادن اسناد در عقد رهن چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- اگر دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد باشند صحیح می‌باشد.

۳- اگردر حکم سند طلب باشند صحیح می‌باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۶۹۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اموال غیر مادی قابل رهن دادن می باشند.

۲- اسکناس می‌تواند در عقد رهن به عنوان وثیقه قرار گیرد.

۳- هر دو گزینه صحیح می باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی باشند.

۶۹۶- قبض عین در حکم معین در عقد رهن چگونه است؟

۱- راهن بخشی از آن را که معادل وثیقه است انتخاب می‌کند و به مرتهن تسلیم می‌کند.

۲- مرتهن بخشی از آن را که معادل وثیقه است انتخاب و قبض می‌کند.

۳- راهن تمام مالی را که بخشی از آن باید وثیقه قرار گیرد به رهن می‌دهد.

۴- گزینه۱ و۳

۶۹۷- اگر در عقد رهن شرط شود که مرتهن منافع عین را به دیگری واگذارد و عوض را به عنوان وثیقه نزد خود نگاهدارد حکم این شرط چیست؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- باطل و مبطل است.

۶۹۸- اگر در عقد رهن شرط شود که طلب راهن از شخص ثالث به عنوان وثیقه در نزد مرتهن قرار گیرد حکم این شرط چیست؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- در صورتی که طلب از شخص ثالث گرفته شود و به قبض مرتهن در آید صحیح است.

۴- گزینه۱ و۳

۶۹۹- اگر در عقد رهن شرط شود که منافع عین به مرتهن انتقال یابد ولی مرتهن اجاره بها را نزد خود به عنوان وثیقه نگاهدارد این شرط چه حکمی دارد؟

۱- صحیح می‌باشد.                                   ۲- باطل می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.                                  ۴- باطل و مبطل می‌باشد.

۷۰۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- برای هر مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد مگر عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

۲- برای هر مالی که در ذمه باشد نمی توان رهن داد.

۳- برای هر مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

۴- گزینه۱ و۲

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۴ ق.م
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۴ ق.م
 3. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۵ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۴۵ ق.م
 5. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۴۵ ق.م
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۵ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 7. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۴۵ ق.م
 8. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۴۵ ق.م
 9. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۶ ق.م
 10. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۶ ق.م
 11. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۶ ق.م
 12. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۶ ق.م
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۴۶ ق.م
 14. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۴۶ ق.م
 15. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۴۶ ق.م
 16. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۴۶ ق.م
 17. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۷۴۶ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۷۴۶ ق.م
 19. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۷۴۶ ق.م
 20. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۷ ق.م
 21. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۴۷ ق.م
 22. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۹ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 23. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۰ ق.م
 24. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۰ ق.م
 25. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۱ ق.م
 26. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۱ ق.م
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۱ ق.م
 28. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۲ ق.م
 29. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۲ ق.م
 30. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۵۲ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۳ ق.م
 32. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۳ ق.م
 33. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۴ ق.م
 34. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۷ ماده ۷۵۴ ق.م
 35. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۴ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۳و۴ ماده ۷۵۴ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۵۴ ق.م
 38. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۵ ماده ۷۵۴ ق.م
 39. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۷۵۴ ق.م
 40. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۷۵۴ ق.م
 41. گزینه ۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۸ ماده ۷۵۴ ق.م
 42. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده ۷۵۴ ق.م
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۵ ق.م
 44. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۶ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 45. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۷ ق.م
 46. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۸ ق.م
 47. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۵۸ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۸ ق.م و زیرنویس۳ آن ماده
 49. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۵۹ ق.م
 50. گزینه۴ صحیح است.
 51. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۰ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۰ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۰ ق.م
 54. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۱ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۱ ق.م
 56. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۲ ق.م
 57. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۲ ق.م
 58. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۳ ق.م
 59. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۴ ق.م
 60. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۵ ق.م
 61. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۶۵ ق.م
 62. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۶۵ ق.م
 63. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۶۵ ق.م
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۶ ق.م
 65. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۷ ق.م
 66. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۶۷ ق.م
 67. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۶۷ ق.م
 68. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۶۷ ق.م
 69. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۸ ق.م
 70. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۸ ق.م
 71. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۷۶۸ ق.م
 72. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۶۹ ق.م
 73. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۰ ق.م
 74. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۱ ق.م
 75. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۱ ق.م
 76. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۱ ق.م
 77. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۱ ق.م
 78. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۲ ق.م
 79. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۲ ق.م
 80. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۲ ق.م
 81. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۲ ق.م
 82. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۲ ق.م
 83. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۲ ق.م
 84. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۷۲ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۷۲ ق.م
 86. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۳ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۳ ق.م
 88. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۳ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۳ ق.م
 90. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۴ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 91. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۴ ق.م
 92. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳و۲ ماده ۷۷۴ ق.م
 93. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۳ ماده ۷۷۴ ق.م
 94. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۷۴ ق.م
 95. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۳ ماده ۷۷۴ ق.م
 96. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۷۴ ق.م
 97. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۷۴ ق.م
 98. گزینه۴ صحیح است.
 99. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۷۴ ق.م
 100. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۷۵ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 10 ؟