تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۶:۵۰
۹۴ سه شنبه ۳۰ تیر

۵۰۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر مشتری اختیار فسخ مبیع را کند ضامن نیز بری می‌شود.

۲- اگر مشتری اختیار گرفتن ارش کند ضامن مسؤول پرداخت آن می‌باشد هر چند به آن تصریح نکنند.

۳- اگر مشتری اختیار گرفتن ارش کند، ضامن مسؤول پرداخت آن نمی‌باشد مگر اینکه به آن تصریح شود.

۴- گزینه۱ و۲

۵۰۲- ضمان عهده از فروشنده مبنی بر بازگرداندن ثمن به خریدار در صورت تلف مبیع پیش از قبض چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- قابل فسخ است.                                     ۴- غیر قابل استناد می‌باشد.

 

مبحث سوم :«در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه»

 

۵۰۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۲- ضامن قبل از ادای دین حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۳- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را حتی قبل از ادای دین دارد.

۴- ضامن اصولاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۵۰۴- در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور هم منقضی شود ولی مضمون عنه به تعهد خود عمل نکند در این صورت…..

۱- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۲- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۳- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر پس از ادای دین.

۴- هیچکدام

۵۰۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده است.

۲- ضامن به میزان مبلغ پرداخت شده حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۳- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از ادای دین.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۰۶- مبنای ماده ۷۰۹ « در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شود ولی مضمون عنه به تعهد خود عمل نکند ضامن حق رجوع به او را دارد» کدام یک از گزینه‌های ذیل می‌باشد؟

۱- التزام اضافی مضمون عنه در برابر ضامن.

۲- اثر عقد ضمان است.

۳- اثر عقد ضمان و التزام اضافی مضمون عنه در برابر ضامن است.

۴- هیچکدام

۵۰۷- اگر ضامن با رضایت مضمون‌له دین را به دیگری حواله کند و آن شخص قبول نماید در این صورت:

۱-ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد.

۲- ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد.

۳- مثل آن است که ضامن از ادای دین خودداری کرده است.

۴- گزینه۱ و۳

۵۰۸- در کدام یک از موارد ذیل ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد؟

۱-حواله ضامن به عهده شخص ثالث

۲- حواله مضمون له به عهده ضامن

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۰۹- اگر ضامن از مضمون له طلبکار شود و این طلب با بدهی او به مضمون له تهاتر شود در این صورت:

۱- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۲- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۳- ضامن در صورتی حق رجوع به مضمون عنه رادارد که منشای طلب بعد از عقد ضمان باشد.

۴- ضامن در صورتی حق رجوع به مضمون عنه را دارد که منشای طلب پیش از عقد ضمان باشد.

۵۱۰- در صورتی که ضامن با مضمون عنه صلح کند:

۱- ضامن می‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده است از مضمون عنه بگیرد.

۲- ضامن نمی‌تواند به مضمون عنه رجوع کند زیرا شرط رجوع به او ادای دین است.

۳- ضامن می‌تواند برای مقدار پرداختی به مضمون عنه رجوع کند حتی اگر بیش از اصل دین باشد.

۴- هیچکدام

۵۱۱- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد در این صورت ضامن حق رجوع به چه کسی را دارد؟

۱- مضمون له                                            ۲- مضمون عنه

۳- هر دو                                                  ۴- هیچکدام

۵۱۲- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد در این صورت:

۱- مضمون عنه برای دریافت خسارت می‌تواند به ضامن رجوع کند.

۲- مضمون عنه برای دریافت مبلغ پرداختی می‌تواند به مضمون له رجوع کند.

۳- مضمون عنه مختار است که برای مبلغ پرداختی به ضامن یا مضمون له رجوع کند.

۴- مضمون عنه حق رجوع به ضامن و مضمون له را ندارد زیرا این ضرر ناشی از قاعده اقدام است.

۵۱۳- در موردی که ضمان بدون اذن مضمون عنه واقع شده باشد اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد در این صورت:

۱- مضمون عنه می‌تواند برای جبران خسارت به ضامن رجوع کند.

۲- مضمون عنه باید ابتدا به مضمون له رجوع کند ولی اگر نتواند حق خویش را از او بگیرد حق رجوع به ضامن را دارد.

۳- مضمون عنه فقط می‌تواند به مضمون له رجوع کند.

۴- هیچکدام

۵۱۴- اگر مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل کند و ضامن بدون آگاه ساختن او دین را بپردازد و او نیز در مقام وفای به عهد دوباره آن را به مضمون له بدهد در این صورت:

۱- مضمون عنه باید ابتدا به مضمون له رجوع کند ولی اگر نتواند حق خویش را از او بگیرد می‌تواند جبران خسارت خود را از ضامن بخواهد.

۲- مضمون عنه فقط می‌تواند به مضمون له رجوع کند.

۳- مضمون عنه حق رجوع به هیچکس را ندارد.

۴- مضمون عنه فقط می‌تواند به ضامن رجوع کند.

۵۱۵- در کدام یک از موارد ذیل ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد؟

۱- هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد.

۲- هر گاه ضامن از مضمون له طلبکار باشد و این طلب با بدهی او از بابت ضمان تهاتر شود.

۳- در هر دو مورد ضامن حق رجوع دارد.

۴- هیچکدام

۵۱۶- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد….

۱- می‌تواند برای گرفتن کل دین به مضمون عنه رجوع کند.

۲- نمی‌تواند زیاده بر آنچه داده است به مضمون عنه رجوع کند مگر دین را صلح به کمتر کرده باشد.

۳- نمی‌تواند زیاده بر آنچه داده است به مضمون عنه رجوع کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

۴- می تواند حتی به بیشتر از آنچه پرداخته است به مضمون عنه رجوع کند.

۵۱۷- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد در این صورت:

۱- حق رجوع به مضمون عنه برای دریافت کلیه مبلغ پرداختی را دارد.

۲- حق رجوع به مضمون عنه برای گرفتن مبلغ زیادی را ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

۳- حق رجوع به مضمون عنه برای گرفتن زیاده را ندارد هر چند که به اذن مضمون عنه داده باشد.

۴- حق رجوع به مضمون عنه برای دریافت کلیه مبلغ پرداختی را ندارد مگر پس از تحصیل اجازه از محکمه.

۵۱۸- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به مضمون عنه بابت زیاده را ندارد مگر:

۱- مضمون عنه اذن به ضمان بیش از دین داده باشد.

۲- مضمون عنه اذن به پرداخت بیشتر داده باشد.

۳- هر دو مورد

۴-هیچکدام

۵۱۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اذن به ضمان بیشتر از دین امری است خلاف اصل و نیاز به تصریح دارد.

۲- اذن مضمون عنه به ضمان بیش از دین حاوی اذن به پرداخت معادل ضمان نمی‌باشد.

۳- اذن به ضمان ظاهر در اذن به تعهد به میزان اذن است.

۴- هرسه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۲۰- هر گاه دین مدت داشته باشد ولی ضمان حال باشد در این صورت:

۱- مضمون‌له می‌تواند به ضامن رجوع کند ولی ضامن مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

۲- مضمون‌له می‌تواند به ضامن رجوع کند و ضامن هم می‌تواند قبل از مدت دین به مضمون عنه رجوع کند.

۳- مضمون له مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند به ضامن رجوع کند ولی می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند.

۴- مضمون له مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند به ضامن و مضمون عنه رجوع کند.

۵۲۱- در موردی که اجل ضمان کمتر از دین می‌باشد:

۱- رجوع به مضمون عنه تا رسیدن اجل دین به تأخیر می‌افتد مگر اینکه مدیون اذن به ضمان با اجل کمتر داده باشد.

۲- رجوع به مضمون عنه تا رسیدن اجل دین به تأخیر نمی افتد.

۳- رجوع به مضمون عنه اصولاً به تأخیر نمی افتد.

۴- رجوع به مضمون عنه تا رسیدن اجل دین در هر حال به تأخیر می‌افتد.

۵۲۲- در صورتی که دین، حال ولی ضمان، مدت دار باشد و ضامن قبل از موعد دین را بدهد:

۱- می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند.

۲- نمی‌تواند تا رسیدن اجل ضمان به مضمون عنه رجوع کند.

۳- می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند مگر مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

۴ هیچکدام

۵۲۳- هر گاه مضمون عنه دین خود به مضمون له را ادا کند….

۱- ضامن بری می‌شود.

۲- ضامن بری نمی‌شود.

۳- در صورتی که ضامن به مضمون عنه اذن در ادای دین داده باشد ضامن بری می‌شود.

۴- ضامن بری نمی‌شود مگر در صورتی که مضمون له راضی باشد.

۵۲۴- هر گاه مضمون عنه دین را اداء کند و ضامن ثانیاً دین را اداء کند در این صورت….

۱- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۲- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۳- ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر اینکه از پرداخت مضمونه عنه ناآگاه باشد.

۴- ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد.

۵۲۵- هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند و ضامن ناآگاه ثانیاً دین را اداء کند در این صورت …..

۱- ضامن حق رجوع به مضمون له برای استرداد مال پرداخته شده را دارد.

۲- ضامن حق رجوع به مضمون عنه برای جبران خسارت خود را دارد مشروط بر اینکه نتواند حق خود را از مضمون له بگیرد.

۳- ضامن حق رجوع به مضمون له را ندارد.

۴- گزینه۱ و۲

۵۲۶- هر گاه مضمون له ضامن را از ادای دین ابرای کند….

۱- مضمون عنه نیز از ادای دین به مضمون‌له بری می‌شود.

۲- مضمون عنه نیز از تأدیه دین به ضامن بری می‌شود.

۳- مضمون عنه از ادای دین به مضمون له بری نمی‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۵۲۷- ملاک رجوع ضامن به مضمون عنه چیست؟

۱- تحمل غرامت                                         ۲- تحصیل برائت

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۵۲۸- در کدام یک از موارد ذیل ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد؟

۱- هر گاه مضمون له ضامن را ابرای کند.

۲- هر گاه شخص ثالثی دین ضامن را بدهد.

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۲۹- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد:

۱- در صورتی که ضمان به اذن مضمون عنه منعقد شده باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۲- در هر صورت حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۳- حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۴- اصولاً حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۵۳۰- ضامنی که بدون قصد تبرع ضمانت کسی را کند….

۱- حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۲- حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۳- در صورتی که ضمان به اذن مضمون عنه منعقد شده باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۴- در صورتی که ضمان به اذن دادگاه منعقد شده باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

۵۳۱- اگر کسی اموال محجور یا غایبی را در معرض تفریط ببیند و برای حفظ این اموال و بی آنکه قصد تبرع داشته باشد از غایب یا محجور مدیون ضمانت کند….

۱- حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

۲- حق رجوع به مدیون را بر مبنای استیفای ناروا دارد.

۳- حق رجوع به مدیون را بر مبنای ضمان دارد.

۴- حق رجوع به مضمون عنه را دارد مشروط بر اینکه قبلاً از وی اذن گرفته باشد.

۵۳۲- برای رجوع ضامن به مضمون عنه چه شرطی لازم می‌باشد؟

۱- ضامن باید دین را اداء کند.

۲- ضامن نباید به قصد تبرع ضمانت کرده باشد.

۳- عقد ضمان باید به اذن مضمون عنه منعقد شده باشد.

۴- وجود هر سه شرط فوق ضروری می‌باشد.

 

مبحث چهارم : «در اثر ضمان بین ضامنین»

 

۵۳۳- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند….

۱- مضمون له می‌تواند به هر یک از آنان برای تمام دین رجوع کند.

۲- مضمون له می‌تواند به هر یک از آنان فقط به اندازه سهمش رجوع کند.

۳- مضمون له فقط می‌تواند به اولین نفر رجوع کند زیرا بعد از او موضوعی برای ضمانت باقی نمی‌ماند.

۴- مضمون له نمی‌تواند به هیچکدام از آنان رجوع کند.

۵۳۴- اگر اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند و یکی از آنها تمام قرض را تأدیه کند او می‌تواند….

۱- به هر یک از ضامنین دیگر به قدر سهم آنان رجوع کند.

۲- به هر یک از ضامنین دیگر برای تمام دین رجوع کند.

۳- به هر یک از ضامنین که اذن در تأدیه دین داده باشند به قدر سهمش رجوع کند.

۴- به هر یک از ضامنین که اذن در تأدیه دین داده باشند برای تمام دین رجوع کند.

۵۳۵- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند ولی سهم هر یک از آنان معین نشده باشد….

۱- هر یک از آنان به مقدار کل دین مسؤول می‌باشند.

۲- هر یک از آنان به نسبت مساوی مسؤول می‌باشند.

۳- در این صورت عقد ضمان باطل می‌باشد.

۴- در این صورت تنها ضامن اول مسؤول می‌باشد.

۵۳۶- هرگاه اشخاص متعدد به نحو تسهیم ضامن شخصی شوند….

۱- هر یک از ضامنان نماینده دیگران در پرداخت هستند.

۲- هیچ پیوندی میان ضامنان به وجود نمی آید و هر یک مسؤول سهم خویش می‌باشد.

۳- رابطه تضامنی میان ضامنان به وجود می‌آید.

۴- گزینه۱ و۳

۵۳۷- ضامنِ ضامن در صورت ادای دین به چه کسی حق رجوع دارد؟

۱- مدیون اصلی                                         ۲- مضمون عنه خود

۳- مدیون اصلی یا مضمون عنه خود            ۴- هیچکدام

۵۳۸- اگر مدیون اصلی بموجب تعهد خاصی حق رجوع ضامنِ ضامن را به خود ایجاد کند در صورت ادای دین توسط ضامنِ ضامن، او حق رجوع به چه کسی را دارد؟

۱- فقط به مضمون عنه خود

۲- فقط به مدیون اصلی

۳- به مضمون عنه خود به موجب عقد ضمان و به مدیون اصلی بر مبنای تعهد

۴- به مضمون عنه خود یا مدیون اصلی به موجب عقد ضمان

۵۳۹- در صورتی که ضمانت از ضامن به قید تضامن باشد و مضمون‌له نخستین ضامن را ابرای کند در این صورت:

۱- ذمه مدیون اصلی و ضامن پس از او بری می‌شود.

۲- ذمه مدیون اصلی بری می‌شود ولی ذمه ضامن پس از او مشغول باقی می‌ماند.

۳- ذمه مدیون اصلی مشغول باقی می‌ماند ولی ذمه ضامن پس از او بری می‌شود.

۴- ذمه مدیون اصلی و ضامن پس از او مشغول باقی می‌ماند.

۵۴۰- در ضمان تضامنی ابرای هر ضامن باعث….

۱- ابرای ضامنان پس از او می‌شود.

۲- ابرای ضامنان قبل از او می‌شود.

۳- ابرای ضامنان قبل و بعد از او می‌شود.

۴- ابرای ضامنان قبل و بعد از او نمی‌شود.

۵۴۱- اگر کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود ولی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید ، این التزام ….

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۵۴۲- اگر شخصی التزام به تأدیه دین دیگری را معلق به عدم تأدیه وی نماید در این صورت….

۱- اگر دین به ذمه او منتقل شود التزام او صحیح است.

۲- اگر دین بر ذمه مدیون اصلی باقی ماند و منتقل نشود التزام او صحیح است.

۳- التزام او صحیح است چه دین به ذمه او منتقل شود و چه به ذمه مدیون اصلی باقی ماند.

۴- التزام او صحیح نمی‌باشد.

 

فصل پانزدهم: «در حواله»

 

۵۴۳- عقدی که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد چه نام دارد؟

۱- حواله      ۲- معاوضه         ۳- کفالت             ۴- مضاربه

۵۴۴- اگر در عقد حواله شرط شود که انتقال دین صورت نگیرد و محیل نیز کماکان عهده دار پرداخت دین باشد حکم این شرط چیست؟

۱- باطل است.                                           ۲- باطل و مبطل است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر نافذ است.

۵۴۵- حواله را چه کسی صادر می‌‌نماید؟

۱- محیل

۲- محتال

۳- محال علیه

۴- هر سه می‌توانند صادر کنند

۵۴۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال.

۲- حواله محقق نمی‌شود مگر با قبول محال علیه.

۳- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محیل.

۴- حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

۵۴۷- حواله‌ای که از سوی محیل بری به سود محتال صادر می‌شود چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است و تابع احکام مربوط به حواله می‌باشد.

۳- تابع احکام حواله نمی‌باشد.

۴- غیر نافذ است.

۵۴۸- اگر دین بر ذمه محیل ثابت نباشد ولی سبب ومقتضی دین به وجود آمده باشد حواله دین….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۴۹- حواله برای پرداخت نفقه آینده زوجه….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۵۰- حواله‌ای که از سوی محال علیه بری قبول می‌شود چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- تابع احکام حواله نمی‌باشد.                     ۴- غیر نافذ است.

۵۵۱- برای صحت حواله…..

۱- لازم است محیل مدیون محتال باشد.

۲- لازم است محال علیه مدیون محیل باشد.

۳- لازم است محال علیه مدیون محیل و محیل مدیون محتال باشد.

۴- لازم نیست محال علیه مدیون محیل و محیل مدیون محتال باشد.

۵۵۲- در چه صورتی محال علیه در حکم ضامن است؟

۱- در صورتی که مدیون به محیل باشد.

۲- در صورتی که مدیون به محیل نباشد.

۳- در هر صورت چه مدیون به محیل باشد و چه نباشد.

۴- در هیچ صورتی در حکم ضامن نمی‌باشد.

۵۵۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در حواله وجود علم تفصیلی به موضوع حواله لازم است.

۲- در حواله وجود علم اجمالی به موضوع حواله لازم است.

۳- در حواله وجود علم به موضوع حواله لازم نمی‌باشد چون از عقود مبتنی بر تسامح است.

۴- هیچکدام

۵۵۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حواله‌ای که از سوی محیل بری به سود محتال صادر می‌شود ممکن است قرض یا هبه یا اعطای نیابت برای وصول طلب باشد.

۲- اگر بعد از حواله، محیل دین را بپردازد مانند این است که بیگانه‌ای آن را پرداخته است.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام

۵۵۵- در اختلاف میان محال علیه و محیل درباره مدیون بودن محال علیه یا برائت او گفته چه کسی مقدم است؟

۱- گفته محیل مقدم است.

۲- گفته محال علیه مقدم است و اصل برائت ذمه محال علیه است.

۳- گفته هیچکدام مقدم نمی‌شود و هر دو مدعی محسوب می شوند.

۴- گفته محال علیه مقدم است و اصل برائت ذمه محیل است.

۵۵۶- ملائت محال علیه در عقد حواله….

۱- شرط صحت عقد است.

۲- شرط لزوم عقد است.

۳- شرط نمی‌باشد.

۴- گزینه۱ و۲

۵۵۷- هر گاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده باشد….

۱- محتال می‌تواند حواله را فسخ کند و به محیل رجوع کند.

۲- محتال می‌تواند حواله را فسخ کند ولی حق رجوع به محیل را ندارد.

۳- محتال در صورت جهل به اعسار او می‌تواند حواله را فسخ کند.

۴- محتال نمی‌تواند حواله را فسخ کند.

۵۵۸- خیار محتال در صورت جهل به اعسار محال علیه در هنگام حواله….

۱- فوری است.                                          ۲- فوری نمی‌باشد.

۳- مدت دار است.                                       ۴- گزینه۱ و۳

۵۵۹- حق فسخ محتال در صورت جهل به اعسار محال علیه در هنگام حواله مستند به چه خیاری می‌باشد؟

۱- خیار عیب                                             ۲- خیار غبن

۳- خیار تدلیس                                          ۴- خیار تخلف از شرط

۵۶۰- پس از تحقق حواله….

۱- ذمه محال علیه به محیل ضمیمه می‌شود.

۲- ذمه محیل از دینی که دارد بری می‌شود.

۳- ذمه محال علیه به محیل ضمیمه می‌شود ولی محتال ابتدا باید به محیل رجوع کند.

۴- هیچکدام

۵۶۱- پس از ادای وجه حواله، محال علیه در چه صورتی می‌تواند به محیل رجوع کند؟

۱- در صورتی که مدیون محیل بوده باشد.

۲- در صورتی که مدیون محیل نبوده باشد.

۳- در هر صورت می‌تواند به محیل رجوع کند چه مدیون او بوده یا نبوده باشد.

۴- در هیچ حال نمی‌تواند به محیل رجوع کند.

۵۶۲- حواله عقدی است….

۱- لازم              ۲- جایز                ۳- تبعی             ۴- گزینه۱ و۳

۵۶۳- عقد حواله قابل فسخ نمی‌باشد مگر….

۱- در صورت اعسار محال علیه در هنگام عقد و جهل محتال به آن.

۲- در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

۳- در صورت تخلف از شروط ضمن عقد.

۴- هر سه مورد

۵۶۴- اقاله حواله چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۶۵- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد و بعد بطلان بیع معلوم شود، عقد حواله….

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- غیر نافذ می‌شود.                                   ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۵۶۶- اگر در بیع، مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد در چه صورتی حواله باطل می‌شود؟

۱- در صورت فسخ بیع                              ۲- در صورت بطلان بیع

۳- در صورت اقاله بیع                               ۴- هر سه مورد

۵۶۷- اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حکم حواله صادره در ضمن آن چیست؟

۱- حواله باطل نبوده و محال علیه بری نمی‌شود.

۲- حواله باطل نبوده ولی محال علیه بری می‌شود.

۳- حواله باطل می‌شود.

۴- حواله غیر نافذ می‌شود.

۵۶۸- در صورتی که پس از ایفای دین توسط محال علیه، بطلان بیع معلوم شود:

۱- محال علیه می‌تواند پولی را که به ناروا به فروشنده داده است از او بگیرد.

۲- محال علیه نمی‌تواند پولی را که به ناروا به فروشنده داده است از او بگیرد.

۳- محال علیه تنها می‌تواند به محیل برای دریافت پول رجوع کند.

۴- گزینه۲ و۳

۵۶۹- پس از بطلان حواله….

۱- محال علیه در اخذ مال از محتال مقدم از محیل است.

۲- محیل در اخذ مال از محتال مقدم از محال علیه است.

۳- محال علیه در اخذ مال از محتال اصولاً مقدم از محیل است.

۴- محیل در اخذ مال از محتال اصولاً مقدم از محال علیه است.

۵۷۰- در صورتی که بعد از بطلان حواله، محیل نمایندگی محال علیه و برائت او را با طلب از خود بپذیرد….

۱- محال علیه حق رجوع به محتال راندارد.

۲- محال علیه حق رجوع به محتال را برای اخذ ثمن پرداختی دارد.

۳- محیل حق رجوع به محتال را ندارد.

۴- گزینه۱ و۳

۵۷۱- در فرضی که فروشنده به عهده خریدار حواله صادر می کند پس از بطلان حواله، خریدار حق رجوع به چه کسی را برای اخذ ثمن پرداختی دارد؟

۱- فروشنده(محیل)                                       ۲- محتال

۳- محیل و محتال                                       ۴- هیچکدام

۵۷۲- در صورتی که بر مبنای بیع حواله صادر شده باشد پس از فسخ و اقاله بیع محال علیه در برابر چه کسی بری می‌شود؟

۱- در برابر محتال                                     ۲- در برابر محیل

۳- در برابر محتال و محیل                         ۴- هیچکدام

 

فصل شانزدهم: «در کفالت»

 

۵۷۳- عقدی که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند چه نام دارد؟

۱- ضمان           ۲- حواله                 ۳- کفالت                ۴- صلح

۵۷۴- تفاوت اصلی عقد ضمان با کفالت در چیست؟

۱- در ضمان تعهد بر دین مدیون است ولی در کفالت تعهد بر احضار او است.

۲- در ضمان رضای سه نفر شرط است ولی در کفالت رضای دو نفر شرط می‌باشد.

۳- ضمان از عقود مبتنی بر مسامحه است ولی کفالت از عقود مبتنی بر مسامحه نمی‌باشد.

۴- ضمان از عقود تبعی است ولی کفالت از عقود تبعی نمی‌باشد.

۵۷۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- کفالت سبب انتقال دین می‌شود.

۲- کفالت سبب انتقال دین نمی‌شود.

۳- التزام کفیل به پرداخت دین، نتیجه تخلف او در احضار مکفول می‌باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۵۷۶- کدام یک از عقود ذیل از عقود تبعی می‌باشند؟

۱- ضمان         ۲- کفالت         ۳- حواله           ۴- هر سه مورد

۵۷۷- برای انعقاد عقد کفالت رضای چه کسانی شرط می‌باشد؟

۱- کفیل و مکفول                                       ۲- کفیل و مکفول له

۳- مکفول و مکفول له                 ۴- کفیل، مکفول و مکفول له

۵۷۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- با انعقاد عقد کفالت هیچ تعهدی برای مکفول به وجود نمی‌آید.

۲- با انعقاد عقد کفالت، کفیل سلطه بر مکفول پیدا می‌کند.

۳- اثر کفالت محدود به رابطه مکفول له و کفیل است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۷۹- در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول…..

۱- شرط است.

۲- شرط نیست مگر مکفول منکر حق باشد.

۳- شرط نیست اگر چه مکفول منکر حق باشد.

۴- شرط است مگر خلاف آن شرط شود.

۵۸۰- ادعای حق از طرف مکفول له بر مکفول برای انعقاد عقد کفالت….

۱- کافی نیست مگر مکفول تأیید کند.

۲- کافی است.

۳- کافی نیست مگر بعد از ثبوت دین مکفول.

۳- کافی نیست مگر پس از اقامه دعوی برای مطالبه حق بر مکفول.

۵۸۱- اگر کفیل متعهد باشد که در اثر عدم احضار مکفول وجه التزامی بپردازد، با عدم احضار مکفول….

۱- دادن وجه التزام بر او لازم می‌شود حتی اگر مدیون از مسؤولیت مبری شود.

۲- دادن وجه التزام بر او لازم نمی‌شود.

۳- دادن وجه التزام بر او لازم می‌شود مگر مدیون از مسؤولیت مبری شود.

۴- اصولاً دادن وجه التزام بر او لازم نمی‌شود.

۵۸۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- کفالت ممکن است مطلق یا موقت باشد.

۲- در صورت موقت بودن عقد کفالت، مدت آن باید معلوم باشد.

۳- در صورت مطلق بودن عقد کفالت، مدت آن باید معلوم باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۸۳- مدت کفالت در چه مواردی باید معین باشد؟

۱- وقتی مدت آن محدود باشد.                    ۲- وقتی مؤجل باشد.

۳- وقتی مطلق باشد.                                  ۴- گزینه۱ و۲

۵۸۴- مجهول ماندن مدت در کفالت موقت موجب ….. می‌شود.

۱- بطلان کفالت

۲- عدم نفوذ کفالت

۳- قابل فسخ شدن کفالت

۴- غیر قابل استناد شدن کفالت

۵۸۵- هر گاه موعد احضار مکفول در آینده قابل تعیین باشد در این صورت….

۱- کفالت در حکم مطلق است.

۲- کفالت در حکم موقت است.

۳- کفالت در حکم مؤجل است.

۴- هیچکدام

۵۸۶- اگر موعد احضار مکفول روز اجرای حکم باشد عقد کفالت….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۸۷- کفالت از کفیل چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۵۸۸- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- کفالت مکفول از کفیل صحیح است.

۲- کفالت شخص ثالث از کفیل صحیح است.

۳- ضمانت مضمون عنه از ضامن صحیح است

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۸۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند.

۲- در کفالت مطلق، مکفول له تا قبل از رسیدن موعد نمی‌تواند احضار مکفول راتقاضا کند.

۳- در کفالت مطلق، مکفول له نمی‌تواند از اختیار خود سوء استفاده کند و احضار مکفول را گاه و بی گاه بخواهد.

۴- گزینه۲ و۳

۵۹۰- در کفالت موقت:

۱- مکفول له می‌تواند هر وقت بخواهد احضار مکفول را تقاضا کند.

۲- مکفول له نمی‌تواند قبل از رسیدن موعد احضار مکفول را تقاضا کند.

۳- مکفول له می‌تواند قبل و بعد از موعد احضار مکفول را تقاضا کند.

۴- گزینه۱ و۳

۵۹۱- در صورت تردید، تعهد کفیل با یک بار احضار مکفول اجرا می‌شود یا نیاز به تکرار احضار دارد؟

۱- با یک بار احضار، التزام کفیل اجرا می‌شود.

۲- با تکرار احضار تعهد کفیل اجرا می‌شود.

۳- با حداقل دوبار احضار، التزام کفیل اجرا می‌شود.

۴- هیچکدام

۵۹۲- اگر کفیل مکفول را در زمان و مکان معین شده حاضر نکند در این صورت….

۱- ضامن خسارت مکفول له نمی‌باشد چون تعهد او مالی نمی‌باشد.

۲- باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

۳- اجبار به احضار مکفول می‌شود.

۴- عقد کفالت منفسخ می‌شود.

۵۹۳- تعهد کفیل به احضار مدیون….

۱- تعهد به نتیجه است و تنها اثبات قوه قاهره عذر محسوب می‌شود.

۲- تعهد به وسیله است و مکفول له باید تقصیر او را ثابت کند.

۳- تعهد به نتیجه است و حتی در صورت اثبات قوه قاهره از مسؤولیت بری نمی‌شود.

۴- تعهد به وسیله است و تنها در صورت اثبات عدم تقصیر خود معاف از مسؤولیت می‌شود.

۵۹۴- در چه صورتی می‌توان کفیل را حبس کرد؟

۱- برای اجبار به احضار مکفول

۲- برای پرداخت وجه التزام تعیین شده در نتیجه عدم احضار مکفول

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۵۹۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وجود قوه قاهره در احضار مکفول مانع از مطالبه وجه التزام است.

۲- وجه التزام ممکن است مبلغی بیش از دین مکفول باشد.

۳- وجه التزام جانشین ادای دین می‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۵۹۶- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد، در صورتی که مکفول را احضار نکند….

۱- باید وجه التزام تعیین شده را بپردازد.

۲- باید دین مکفول را بپردازد.

۳- باید دین مکفول و وجه التزام تعیینی را بپردازد.

۴- می‌تواند دین مکفول یا وجه التزام تعیینی را بپردازد.

۵۹۷- اگردر کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در چه محلی تسلیم کند؟

۱- کفیل باید مکفول را به حاکم یا جانشین او تسلیم کند.

۲- کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقدمنصرف به محل دیگری باشد.

۳- کفیل نمی‌تواند مکفول را تا زمانی که محل تسلیم معین نشده است تسلیم کند.

۴- کفیل مختار است مکفول را در هر جایی که بخواهد تسلیم کند و نمی‌توان او را محدود کرد.

۵۹۸- اگر عقد کفالت در شهری خارج از اقامتگاه مکفول له و محل دادگاه صالح و هنگام مسافرت موقت واقع شود محل تسلیم مکفول….

۱- محل وقوع عقد می‌باشد.

۲- محل وقوع عقد نمی‌باشد.

۳- هر محلی است که کفیل بخواهد.

۴- اصولاً محل وقوع عقد می‌باشد.

۵۹۹- اگر محل تسلیم مکفول معین نشده باشد و به دلایلی نتوان مکفول رادر محل وقوع عقد تسلیم کرد و از قراین نیز محل دیگری معلوم نشود در این صورت….

۱- عقد کفالت باطل است.

۲- اصل بر این است که کفیل مختار است در هر محلی که بخواهد مکفول را تسلیم کند.

۳- اصل بر این است که مکفول باید در مرجع صالح برای رسیدگی احضار شود.

۴- عقد کفالت منفسخ است.

۶۰۰- اگر مکفول در موقع احضار غایب باشد در این صورت….

۱- کفیل در صورت عدم احضار باید بدهی او یا وجه التزام تعیین شده را بپردازد.

۲- به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

۳- به کفیل یک ماه مهلت برای حاضر کردن مکفول می دهند ولی این مدت قابل تمدید است.

۴- عقد کفالت منفسخ می‌شود.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۸ ق.م و زیرنویس۳ آن ماده
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۰۸ ق.م
 3. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۹ ق.م
 4. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۹ ق.م
 5. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۹ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۰۹ ق.م
 7. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۰ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۰ ق.م
 9. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۰ ق.م
 10. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۱۰ ق.م
 11. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۱ ق.م
 12. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۱ ق.م
 13. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۱ ق.م
 14. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۱۱ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۲ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 16. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۳ ق.م
 17. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۴ ق.م
 18. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۴ ق.م
 19. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۳ ماده ۷۱۴ ق.م
 20. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۵ ق.م
 21. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۵ ق.م
 22. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۶ ق.م
 23. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۷ ق.م
 24. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۷ ق.م
 25. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۷۱۷ ق.م
 26. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۸ ق.م و زیرنویس ۱ آن ماده
 27. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۱۹ ق.م
 28. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۱۹ ق.م
 29. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۰ ق.م
 30. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۰ ق.م
 31. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۲۰ ق.م
 32. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۷۰۹ و ۷۲۰ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۱ ق.م
 34. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۱ ق.م
 35. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۱ ق.م
 36. گزینه۲ صحیح است. ر. ک.زیرنویس۲ ماده ۷۲۱ ق.م
 37. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۲ ق.م
 38. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۲ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 39. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۲۲ ق.م
 40. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۲۲ ق.م
 41. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۳ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۳ ق.م و زیرنویس۱ و۲ آن ماده
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۴ ق.م
 44. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۴ ق.م
 45. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۵ ق.م
 46. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۵ ق.م
 47. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۶ ق.م
 48. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۲۶ ق.م
 49. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۲۶ ق.م
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۷ ق.م
 51. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. مواد۷۲۶ و ۷۲۷ ق.م
 52. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۷ ق.م
 53. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۷ ق.م
 54. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۶ ق.م و زیرنویس۳ ماده ۷۲۷ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۲۷ ق.م
 56. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۸ ق.م
 57. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۲۹ ق.م
 58. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۲۹ ق.م
 59. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۲۹ ق.م
 60. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۰ ق.م
 61. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۱ ق.م
 62. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۷۲۶ و ۷۳۲ ق.م
 63. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۲ ق.م و زیرنویس۳ آن ماده
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۳۲ ق.م
 65. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۳ ق.م
 66. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۳ ق.م
 67. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۳ ق.م
 68. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۳ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۳۳ ق.م
 70. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۳۳ ق.م
 71. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۳۳ ق.م
 72. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۷۳۳ ق.م
 73. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۴ ق.م
 74. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۳۴ ق.م
 75. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۳۴ ق.م
 76. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۷۲۶ و ۶۹۱ ق.م و زیرنویس۲ ماده ۷۳۴ ق.م
 77. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۵ ق.م
 78. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۳۵ ق.م
 79. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۶ ق.م
 80. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۶ ق.م
 81. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۳۶ ق.م
 82. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۷ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۳۷ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۳۷ ق.م
 85. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۳۷ ق.م
 86. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۳۷ ق.م
 87. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۸ ق.م
 88. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۳۸ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۹ ق.م
 90. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۳۹ ق.م
 91. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۳۹ ق.م
 92. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۰ ق.م
 93. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۴۰ ق.م
 94. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۷۴۰ ق.م
 95. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۳ ماده ۷۴۱ ق.م
 96. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۱ ق.م
 97. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۲ ق.م
 98. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۴۲ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۴۲ ق.م
 100. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۴۳ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟