تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۹
۹۴ سه شنبه ۳۰ تیر

۳۰۱- اگر طرفین عقد عاریه نسبت به موضوع عقد جهل داشته باشند….

۱- عاریه صحیح است چون عاریه از عقود مبتنی بر احسان و مسامحه است.

۲- عاریه باطل است.

۳- عاریه غیر نافذ است.

۴- عاریه قابل فسخ است.

۳۰۲- عاریه عقدی است….

۱- جایز                                                    ۲- لازم

۳- خیاری                                                 ۴- گزینه۲ و۳

۳۰۳- عاریه به موت هر یک از طرفین ………. می‌شود.

۱- باطل                                                    ۲- غیر نافذ

۳- منفسخ                                                  ۴- قابل فسخ

۳۰۴- عاریه زمین برای دفن عقدی است….

۱- لازم و غیر قابل رجوع                           ۲- جایز ولی غیر قابل رجوع

۳- جایز و قابل رجوع                                ۴- لازم ولی قابل رجوع

۳۰۵- هر گاه مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارت کند:

۱- معیر مسؤول خسارات وارده خواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب نشود.

۲- معیر مسؤول خسارات وارده نخواهد بود هر چند عرفاً مسبب محسوب شود.

۳- معیر مسؤول خسارات وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود.

۴- معیر اصولاً مسؤول خسارات وارده خواهد بود.

۳۰۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر گاه مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسؤول خسارات وارده خواهد بود.

۲- هر گاه مورد ودیعه دارای عیوبی باشد که برای مستودع تولید خسارتی کند مودع مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

۳- هر گاه مال الاجاره دارای عیوبی باشد که برای مستأجر تولید خسارتی کند موجر مسؤول خسارات وارده خواهد بود.

۴- هیچکدام

۳۰۷- هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارت کند معیر مسؤول خسارات وارده نمی‌باشد مگر در صورتی که…

۱- ثابت شود از عیوب آگاه بوده است.

۲- ثابت شود به عمد یا در نتیجه بی مبالاتی، عیوب را به امین اعلام نکرده است.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۳۰۸- در عقد عاریه شرط تبری از عیوب مال عاریه توسط معیر چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲- باطل و مبطل است.

۳- صحیح است.

۴- در برابر مستعیر قابل استناد نمی‌باشد.

۳۰۹- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه….

۱- نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط.

۲- نمی‌باشد هر چند تقصیر کند.

۳- می‌باشد مگر در صورت اثبات عدم تقصیر.

۴- می‌باشد مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند.

۳۱۰- مستعیر مسؤول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه…..

۱- است مگر این که خلاف آن را ثابت کند.

۲- نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن معیر استعمال نموده باشد.

۳- نیست مگر اینکه بر خلاف متعارف در عاریه مطلق استفاده نموده باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۱۱- در فرضی که استعمال مالی توسط مستعیر در حدود عرف می‌باشد و به میزان آن در عقد عاریه تصریح نشده باشد مستعیر تا چه حدی می‌تواند ازمال استفاده کند؟

۱- تا هر اندازه ای که بخواهد می‌تواند استفاده کند.

۲- مستعیر می‌تواند تا حد تلف از مورد عاریه استفاده کند.

۳- مستعیر نباید تا حد تلف از مورد عاریه استفاده کند.

۴- گزینه۱ و۲

۳۱۲- اگر در عقد عاریه شرط شود که مستعیر حتی در صورت عدم تقصیر ضامن است حکم این شرط چیست؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- باطل ومبطل است.                 ۴- غیر نافذ است.

۳۱۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال مال شده باشد این شرط:

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر قابل استناد است.                            ۴- غیر نافذ است.

۳۱۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر….

۱- ضامن است هر چند شرط ضمان نشده باشد و تعدی و تفریط هم نکرده باشد.

۲- ضامن نیست مگر اینکه شرط ضمان او شده باشد.

۳- ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۱۵- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- در عاریه طلا و نقره، مستعیر حتی در صورت عدم تقصیر و عدم شرط ضمان ضامن است.

۲- در ودیعه طلا و نقره، مستودع حتی در صورت عدم تقصیر و عدم شرط ضمان ضامن است.

۳- در اجاره طلا و نقره، مستأجر حتی در صورت عدم تقصیر و عدم شرط ضمان ضامن است.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۳۱۶- در عاریه فلزهای گرانبها…..

۱- مستعیر ضامن است هر چند تعدی و تفریط نکرده باشد و شرط ضمان نیز نشده باشد.

۲- مستعیر ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا شرط ضمان شده باشد.

۳- مستعیر در صورت عدم تقصیر یا عدم شرط ضمان، ضامن نمی‌باشد مگر درطلا ونقره که حتی بدون شرط ضمان وتقصیر، مستعیر ضامن است.

۴- هیچکدام

۳۱۷- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده کیست؟

۱- معیر                                                    ۲- مستعیر

۳- معیر و مستعیر به طور مساوی              ۴- تابع عرف و عادت است.

۳۱۸- مخارج لازم برای نگاهداری از مال عاریه بر عهده کیست؟

۱- معیر

۲- مستعیر

۳- معیر و مستعیر به طور مساوی

۴- تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

۳۱۹- در صورتی که مستعیر مال عاریه را بدون اذن معیر به تصرف غیر دهد….

۱- ضامن می‌باشد.

۲- ضامن نمی‌باشد.

۳- ضامن می‌باشد مگر برای احتراز از خطر ناچار شده باشد که آن را به دیگری بسپارد.

۴- ضامن نمی‌باشد مگر اینکه موجب از بین رفتن مال عاریه شود.

۳۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- صاحب حق انتفاع می‌تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد.

۲- مستعیر می‌تواند مال مورد عاریه را به عاریه دهد.

۳- هر دو صحیح می باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

 

فصل یازدهم: «در قرض»

 

۳۲۱- عقدی که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف مقابل مثل آن را رد می‌‌نماید چه نام دارد؟

۱- عاریه      ۲- ودیعه           ۳- قرض       ۴- صلح

۳۲۲- تعهد مقترض در موعد رد مال قرض چیست؟

۱- رد عین مال قرض                                 ۲- رد مثل مال قرض

۳- رد قیمت مال قرض                                ۴- رد مثل یا قیمت مال قرض

۳۲۳- در صورتی که مقترض از رد مثل مال قرض متعذر باشد باید قیمت چه روزی را بدهد؟

۱- قیمت روز قرض

۲- قیمت یوم الرد

۳- قیمت روز قبض مال

۴- بالاترین قیمت از زمان عقد تا رد مال قرض

۳۲۴- عقد قرض از عقود…. می‌باشد.

۱- تشریفاتی                                             ۲- عینی

۳- رضایی                                                ۴- گزینه۱ و۲

۳۲۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ممکن است در عقد قرض مال قیمی در رابطه دو طرف مثلی تلقی شود و وام گیرنده تعهد به رد مثل کند.

۲- ممکن است در عقد قرض مال مثلی در رابطه دو طرف قیمی تلقی شود و وام گیرنده تعهد به رد قیمت کند.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۳۲۶- اگر وام گیرنده تعهد کند که در برابر تملیک مال مثلی بهای آن را بپردازد عقدی که واقع می‌شود….

۱- باطل است.

۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است و تابع قواعد مربوط به قرض می‌باشد.

۴-صحیح است ولی تابع قواعد مربوط به قرض نمی‌باشد و احکام خاص خود را دارد.

۳۲۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- تملیک منفعت مال در برابر تعهد به رد مثل آن قرض می‌باشد.

۲- واگذاری حق انتفاع در برابر تعهد به رد مثل حق قرض می‌باشد.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام

۳۲۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف شود تلف از مال مقترض است.

۲- اگر مالی که موضوع قرض است قبل از تسلیم تلف شود تلف از مال مقترض است.

۳- تلف مال موضوع قرض چه بعد و چه قبل از قرض از مال مقترض است.

۴- تلف مال موضوع قرض بعد از تسلیم از مال مقرض است مگر اینکه مقترض تعدی و تفریط کرده باشد.

۳۲۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر مال موضوع قرض قیمتاً ترقی کند مقترض نمی‌تواند به استناد ترقی مبلغ زمان عقد را بدهد.

۲- اگر مال موضوع قرض قیمتاً تنزل کند مقرض نمی‌تواند مبلغی بیش از آن چه وام داده است مطالبه کند.

۳- وام گیرنده می‌تواند به جای رد مثل، عین آنچه را که به وام گرفته است رد کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۳۰- اگر مثل مال قرض در زمان رد از قیمت افتاده باشد مقترض باید قیمت چه زمانی را بدهد؟

۱- زمان عقد                                              ۲- یوم الادا

۳- آخرین قیمت را باید بدهد                       ۴- زمان قبض مال

۳۳۱- اگر موضوع قرض به دلار باشد ولی شرط شود که مقترض معادل آن را در هنگام رد به ریال دهد این شرط…..

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- صحیح است ولی آنچه واقع شده است قرض نمی‌باشد.

۴- غیر نافذ است.

۳۳۲- اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد….

۱- مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود رامطالبه کند.

۲- مقرض می‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود رامطالبه کند و تنها اثری که بر تعیین اجل بار می‌شود این است که عقد بعد از پایان اجل منحل می‌شود.

۳- مقرض اصولاً نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

۴- مقرض اصولاً می‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

۳۳۳- شرط اجل در عقد قرض…..

۱- الزام آور می‌باشد.

۲- الزام آور نمی‌باشد.

۳- الزام آور نمی‌باشد مگر اینکه همراه با وجه ملزمی ‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۳۴- در صورت مرگ یا ورشکستگی مقترض، دین او به مقرض….

۱- حال نمی‌شود.                                       ۲- حال می‌شود.

۳- اصولاً حال نمی‌شود.                             ۴- اصولاً حال می‌شود.

۳۳۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر شرط اجل تنها به نفع مقرض باشد مطالبه وام پیش از فرا رسیدن اجل امکان دارد.

۲- اگر شرط اجل تنها به نفع مقترض باشد مطالبه وام پیش از فرا رسیدن اجل امکان دارد.

۳- اگر شرط اجل به نفع مقرض و مقترض باشد مطالبه وام پیش ازفرا رسیدن اجل امکان دارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۳۶- در موقع مطالبه دین از طرف مقرض، حاکم….

۱- نمی‌تواند برای مقترض مهلتی قرار دهد.

۲- نمی‌تواند برای مقترض اقساطی قرار دهد.

۳- می‌تواند برای مقترض با توجه به اوضاع و احوال مهلت یا اقساطی قرار دهد.

۴- گزینه۱ و۲

۳۳۷- حاکم در مواقعی که برای پرداخت دین مقرض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد به چه اموری توجه می کند؟

۱- وضع مالی مدیون

۲- شرایط ضمنی و بنایی دو طرف

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

فصل دوازدهم : «در قمار و گروبندی»

 

۳۳۸- قمار و گروبندی بر طبق قانون مدنی….

۱- صحیح می‌باشد و دعاوی راجع به آن مسموع خواهد بود.

۲- صحیح می‌باشد ولی دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.

۳- باطل می‌باشد ولی دعاوی راجع به آن مسموع خواهد بود.

۴- باطل می‌باشد و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.

۳۳۹- اگر بر مبنای قمار و گروبندی مالی پرداخت شده باشد از طرف پرداخت کننده:

۱- قابل استرداد نمی‌باشد.

۲- قابل استرداد می‌باشد زیرا از مصادیق استفاده بلاجهت است.

۳- اصولاً قابل استرداد نمی‌باشد.

۴- اصولاً قابل استرداد می‌باشد.

۳۴۰- اگر در مقام فروش مالی، فروشنده کالا بلیط بخت آزمایی منتشر سازد و آن را به قید قرعه به یکی از خریداران تملیک کند این امر ….

۱- از مصادیق قمار می‌باشد و باطل است.

۲- از مصادیق قمار نمی‌باشد و صحیح است.

۳- از مصادیق قمار می‌باشد و غیر نافذ است.

۴- از مصادیق قمار نمی‌باشد ولی باطل است.

۳۴۱- اگر بانکی برای تشویق پس اندازکنندگان جایزه ای به قید قرعه به آنان بدهد این امر:

۱- از مصادیق قمار می‌باشد و باطل است.

۲- از مصادیق قمار نمی‌باشد و صحیح است.

۳- از مصادیق قمار می‌باشد و غیر نافذ است.

۴- از مصادیق قمار نمی‌باشد ولی باطل است.

۳۴۲- اگر مدیر قمارخانه به یکی از بازیکنان مبلغی وام دهد تا او بتواند به بازی ادامه دهد چه عقدی منعقد شده است؟

۱- عقد قرض

۲- عقد عاریه

۳- عقد ودیعه

۴- هیچ عقدی منعقد نشده است.

۳۴۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- گروبندی در تمام امور باطل می‌باشد.

۲- گروبندی در تمام امور به جز تیراندازی و شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری باطل است.

۳- گروبندی در تمام امور به جز تنیس و فوتبال باطل است.

۴- گروبندی در تمام امور صحیح است.

۳۴۴- در دوانیدن حیوانات سواری و تیر اندازی و شمشیر زنی، گروبندی….

۱- میان شرکت کنندگان در مسابقه صحیح است.

۲- میان شرکت کنندگان با تماشاگران صحیح است.

۳- میان تماشاگران صحیح است.

۴- هر سه مورد.

 

فصل سیزدهم: «در وکالت»

مبحث اول: « در کلیات»

 

۳۴۵- عقدی که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌‌نماید چه نام دارد؟

۱- مضاربه      ۲- مزارعه     ۳- معاوضه         ۴- وکالت

۳۴۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- حق العمل کاری در حکم وکالت است.

۲- وکالت نوعی حق العمل کاری می‌باشد.

۳- حق العمل کاری همان وکالت می‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۴۷- دادن وکالت برای انجام دادن چه نوع اعمالی می‌باشد؟

۱- اعمال حقوقی                                       ۲- اعمال مادی

۳- اعمال حقوقی و مادی                             ۴- هیچکدام

۳۴۸- هر گاه شخصی دیگری را مأمور انجام عمل مادی نماید رابطه این دو شخص مبتنی بر چه عقدی می‌باشد؟

۱- وکالت

۲- اگر عقد معوض باشد رابطه این دو مبتنی بر اجاره اشخاص یا جعاله می‌باشد.

۳- اگر عقد غیر معوض باشد رابطه دو طرف مشمول ماده۱۰ قانون مدنی است.

۴- گزینه۲ و۳

۳۴۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- بلیط فروش سینما، وکیل صاحب سینما در فروش بلیط ها می‌باشد.

۲- بلیط فروش سینما، اجیر صاحب سینما در فروش بلیط ها می‌باشد.

۳- دلالی در حکم وکالت است.

۴- گزینه۱ و۳

۳۵۰- اگر شخصی دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد که به هر مبلغی که می خواهد معامله کند ولی در هر حال بهای ثابتی را به وی بپردازد رابطه دو طرف تابع عقد وکالت…..

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- اصولاً می‌باشد.                                     ۴- اصولاً نمی‌باشد.

۳۵۱- برای تحقق عقد وکالت قبول وکیل….

۱- لازم نمی‌باشد.

۲- در صورتی که لفظی باشد صحیح می‌باشد.

۳- در صورتی که فعلی باشد صحیح می‌باشد.

۴- اعم از اینکه لفظی باشد یا فعلی، صحیح می‌باشد.

۳۵۲- اگر وکیلی بدون اعلام قبولی وکالت، مفاد آن را اجرا کند…..

۱- این اقدام حاوی قبول وکیل نیز است هرچند از وکالت آگاه نباشد.

۲- این اقدام حاوی قبول وکیل نیز است مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد.

۳- این اقدام حاوی قبول وکیل نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۵۳- تحقق وکالت منوط به چه چیزی می‌باشد؟

۱- منوط به قبول وکیل می‌باشد.

۲- منوط به آگاه شدن موکل از قبول وکیل می‌باشد.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۳۵۴- در انعقاد عقد وکالت توالی بین ایجاب و قبول….

۱- شرط می‌باشد.

۲- شرط نمی‌باشد و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.

۳- اصولاً شرط می‌باشد.

۴- اصولاً شرط نمی‌باشد.

۳۵۵- در مواردی که موضوع وکالت انجام اعمالی است که انعقاد یا اثبات آن اعمال نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه….

۱- باید با سند رسمی‌ باشد.

۲- باید با سند عادی باشد.

۳- می‌تواند به صورت رسمی یا عادی باشد.

۴- اصولاً باید با سند رسمی ‌باشد.

۳۵۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وکالت همیشه به صورت مجانی واقع می‌شود.

۲- وکالت همیشه به صورت معوض واقع می‌شود.

۳- وکالت ممکن است به صورت مجانی یا با اجرت واقع شود.

۴- هیچکدام

۳۵۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد.

۲- وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاص باشد.

۳- هر جا که شبهه ای در وکالت وکیل باشد اصل عدم نیابت است.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۵۸- اگر شخصی وکالت برای تمام امور موکل داشته باشد….

۱- می‌تواند از طرف او طرح دعوا کند ولی نمی‌تواند طرف دعوای اشخاص بر او قرار گیرد.

۲- نمی‌تواند از طرف او طرح دعوا کند ولی می‌تواند طرف دعوای اشخاص براو قرار گیرد.

۳- می‌تواند هم از طرف او طرح دعوا کند و هم طرف دعوای اشخاص بر او قرار گیرد.

۴- نمی‌تواند از طرف او طرح دعوا کند یا طرف دعوای اشخاص بر او قرار گیرد و برای انجام این امور وکالت خاص لازم می‌باشد.

۳۵۹- در صورتی که وکالت به صورت مطلق باشد اختیار وکیل در چه اموری می‌باشد؟

۱- امور اداری

۲- هر گونه تصرفی غیر از امور اداری

۳- امور اداری و هر گونه تصرف دیگر

۴- وکالت به طور مطلق قابل انعقاد نمی‌باشد.

۳۶۰- درموردی که موکل وکالت به طور مطلق نسبت به مال معینی را به وکیل می‌دهد وکیل…..

۱- حق همه گونه تصرفی را در مال معین دارد.

۲- وکیل تنها حق اداره کردن آن مال را دارد.

۳- حق همه گونه تصرف و اداره آن مال را دارد.

۴- حق تصرف و اداره آن مال را ندارد.

۳۶۱- معامله وکیل با خود چه حکمی دارد؟

۱- صحیح می‌باشد.

۲- در اموری که شخصیت طرف علت عمده عقد می‌باشد باطل است.

۳- در اموری که بهای کالا معین است و اراده وکیل در شرایط عقد اثر ندارد صحیح است.

۴- گزینه ۲ و۳

۳۶۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- وکالت در امری داده می‌شود که خود موکل هم بتواند آن را انجام دهد.

۲- وکالت در هر امری داده می‌شود حتی اگر موکل نتواند آن را انجام دهد.

۳- کسی که اهلیت انجام امور خود را ندارد نمی‌تواند وکیل در انجام امور دیگران شود.

۴- گزینه ۱ و۳

۳۶۳- برای انعقاد عقد وکالت، اهلیت برای کدام یک از اشخاص ذیل شرط می‌باشد؟

۱- موکل           ۲- وکیل             ۳- هر دو           ۴- هیچکدام

۳۶۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سفیه می‌تواند در امور مالی وکیل دیگران شود یا وکالت دیگران را قبول کند.

۲- سفیه می‌تواند در امور غیر مالی وکیل دیگران شود.

۳- سفیه می‌تواند برای انجام امور غیر مالی خود وکیل بگیرد.

۴- گزینه ۲ و۳

۳۶۵- کدام گزینه غلط می‌باشد؟

۱- سفیه می‌تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد.

۲- صغیر ممیز می‌تواند برای قبول هبه به دیگری وکالت دهد.

۳- سفیه می‌تواند وکیل دیگری برای قبول هبه شود.

۴- هیچکدام

۳۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- سفیه می‌تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد ولی نمی‌تواند دستمزد وکیل را به عهده بگیرد.

۲- سفیه می‌تواند هم برای طلاق به دیگری وکالت دهد و هم دستمزد او را بر عهده گیرد.

۳- سفیه نمی‌تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد ولی می‌تواند دستمزد وکیل را بر عهده بگیرد.

۴- سفیه نمی‌تواند نه برای طلاق به دیگری وکالت دهد و نه دستمزد وکیل را بر عهده گیرد.

۳۶۷- وکالت محجور در اموری که اراده او نقشی در انعقاد قرارداد موضوع وکالت ندارد و تنها مأمور ابلاغ یا امضای سند و رساندن پیام است چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۳۶۸- شخص ورشکسته…..

۱- می‌تواند هم وکیل دیگران شود و هم در امری که ممنوع از تصرف در آن است وکالت به دیگران دهد.

۲- می‌تواند وکیل دیگران شود ولی در امری که ممنوع از تصرف در آن است نمی‌تواند وکالت به دیگران دهد.

۳- نمی‌تواند نه وکیل دیگران شود و نه در امری که ممنوع از تصرف در آن است وکالت به دیگران دهد.

۴- نمی‌تواند وکیل دیگران شود ولی می‌تواند در امری که ممنوع از تصرف در آن است وکالت به دیگران دهد.

۳۶۹- اگر وکیل عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد اقدام وکیل….

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است..

۳۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض مال نیز است.

۲- وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نیز است.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۳۷۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکیل در بیع، وکیل در قبض ثمن نیز می‌باشد.

۲- وکیل در بیع، وکیل در قبض ثمن نمی‌باشد.

۳- وکیل در بیع اصولاً وکیل در قبض ثمن نیز می‌باشد.

۴- وکیل در بیع اصولاً وکیل در قبض ثمن نمی‌باشد.

 


مبحث دوم: «در تعهدات وکیل»

 

۳۷۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد آید که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب شود او مسؤول جبران خسارات وارده است.

۲-خودداری یا تأخیر در اجرای آنچه وکیل بر عهده دارد تقصیر و ضمان آور است.

۳- هر دو گزینه صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۳۷۳- اگر وکیل با اذن موکل برای اجرای وکالت وکیل بگیرد و از اعمال وکیل جدید ضرری متوجه موکل شود…..

۱- وکیل نخست ضامن می‌باشد.

۲- وکیل نخست ضامن نمی‌باشد مگر اینکه در انتخاب وکیل جدید بی‌مبالاتی کرده باشد.

۳- اگر وکیل جدید برای موکل باشد وکیل نخست ضامن می‌باشد.

۴- اگر وکیل جدید برای وکیل نخست باشد وکیل نخست ضامن می‌باشد.

۳۷۴- اگر وکیلان متعدد برای اجرای وکالت انتخاب شوند که به اجتماع عمل کنند در مورد اعمال جمعی آنان مسؤولیت….حکمفرما می‌باشد.

۱- مشترک                                                ۲- تضامنی

۳- مشترک و تضامنی                                ۴- هیچکدام

۳۷۵- در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندید می‌گیرد و به سود خود اقدام می کند عمل وکیل….

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- فضولی است و غیرنافذ است. ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۷۶- اگر وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود معامله………..

۱- باطل است.                                           ۲- نافذ است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۳۷۷- در فرضی که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد ولی درنتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم، عمل حقوقی انجام شده به مصلحت موکل منتهی نشود، معامله:

۱- باطل است.                                           ۲- غیرنافذ است.

۳- نافذ است.                                             ۴- قابل فسخ است.

۳۷۸- کدام یک از امور ذیل از وظایف وکیل می‌باشد؟

۱- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد.

۲- وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده است به او رد کند.

۳- وکیل باید در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت کند.

۴- هر سه مورد

۳۷۹- اگر وکیل در انجام اقدامات خود که در راستای وکالت انجام می‌شود مالی را به اشتباه از شخص ثالثی بگیرد در این صورت مال را باید به چه کسی رد نماید؟

۱- موکل                                                   ۲- شخص ثالث

۳- حاکم                                                    ۴- موکل یا شخص ثالث

۳۸۰- هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند وکیل معین شده باشد:

۱- هر یک از آنها می‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید.

۲- هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید.

۳- هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشند.

۴- هر یک از آنها می‌تواند بدون دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه تصریح به خلاف آن شده باشد.

۳۸۱- کدام گزینه در موردی که چند وکیل برای انجام امری انتخاب شده اند درست نمی‌باشد؟

۱- حالت استقلال وکیلان امری است خلاف ظاهرکه بایدبه دلیلی احرازشود.

۲- حالت ترتیب وکیلان امری است خلاف ظاهر که باید به دلیلی احراز شود.

۳- حالت اجتماع وکیلان امری است خلاف ظاهرکه باید به دلیلی احراز شود.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۸۲- در فرضی که چند وکیل در زمانهای مختلف و ضمن اعمال حقوقی مختلف مأمور انجام دادن کاری می شوند ظاهر این است که ….

۱- هر کدام استقلال در انجام امور دارند.

۲- باید به اجتماع هم اقدام کنند.

۳- باید به اجتماع هم اقدام کنند مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- هر کدام استقلال در انجام امور دارند مگر خلاف آن ثابت شود.

۳۸۳- در موردی که دو وکیل مستقلاً وکالت در یک موضوع معین را به جا می آورند عمل حقوقی کدام یک نافذ می‌باشد؟

۱- کسی که عمل او مقدم است.

۲- کسی که عمل او مؤخر است.

۳- اعمال هر دو نافذ می‌باشد.

۴- اعمال هر دو باطل می‌باشد.

۳۸۴- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری:

۱- باطل می‌شود.

۲- صحیح باقی می‌ماند و موکل باید به جای متوفی شخص دیگری را منصوب کند.

۳- منفسخ می‌شود.

۴- توسط موکل قابل فسخ می‌شود.

۳۸۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست هر چند تصریح به عدم وکالت شود.

۲- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز است مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شود.

۳- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نمی‌باشد هر چند تصریح به وکالت شود.

۴- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نمی‌باشد مگر اینکه تصریح به وکالت شود.

۳۸۶- در موارد تردید در اینکه آیا امری از لوازم و مقدمات وکالت می‌باشد یا نمی‌باشد، اصل بر…….

۱- عدم ولایت و نیابت می‌باشد بنابراین این امر از لوازم و مقدمات وکالت نمی‌باشد.

۲- ولایت و نیابت می‌باشد بنابراین این امر از لوازم و مقدمات وکالت می‌باشد.

۳- ولایت و نیابت می‌باشد مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی نمایند.

۴- هیچکدام

۳۸۷- وکیل در امری:

۱- وکیل در توکیل نیز می‌باشد.

۲- وکیل در توکیل نمی‌باشد.

۳- وکیل در توکیل نیز می‌باشد مگر صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل نباشد.

۴- وکیل در توکیل نمی‌باشد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.

۳۸۸- اگر وکیلی که حق توکیل ندارد اختیار وکیل کند، عمل او….

۱- باطل است.

۲- نافذ است.

۳- توسط موکل قابل فسخ است.

۴- غیر نافذ است.

۳۸۹- اگر وکیلی که حق توکیل ندارد اختیار وکیل کند و وکیل دوم موجب ضرر موکل شود چه کسی مسؤول این ضررمی‌باشد؟

۱- وکیل اول

۲- وکیل دوم

۳- وکیل اول و دوم به طور تضامنی

۴- وکیل اول و دوم به طور مشترک

۳۹۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد.

۲- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل دارد.

۳- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل دارد مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- هیچکدام

۳۹۱- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هرگونه اقدام قانونی را برای موکل دارد….

۱- می‌تواند در وکالتی که به دیگری می‌دهد هر اختیاری که بخواهد به او تفویض کند هر چند در وکالتنامه نخستین وکیل این اختیارها تصریح نشده باشد.

۲- می‌تواند در وکالتی که به دیگری می‌دهد هر اختیاری که بخواهد به او تفویض کند مشروط بر اینکه در وکالتنامه نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

۳- نمی‌تواند در وکالتی که به دیگری می‌دهد هر اختیاری که بخواهد به او تفویض کند.

۴- اصولاً نمی‌تواند در وکالتی که به دیگری می‌دهد هر اختیاری که بخواهد به او تفویض کند.

۳۹۲- اگر وکیلی که حق توکیل ندارد اختیار وکیل کند و وکیل دوم به تنهایی موجب تلف مال موکل شود ……..

۱- در صورتی که موکل به وکیل دوم رجوع کند او نمی‌تواند به وکیل اول رجوع کند.

۲- در صورتی که موکل به وکیل اول رجوع کند او می‌تواند به وکیل دوم رجوع کند.

۳- در صورتی که موکل به وکیل اول رجوع کند او نمی‌تواند به وکیل دوم رجوع کند.

۴- گزینه۱ و۲

 

مبحث سوم : «در تعهدات موکل»

 

۳۹۳- در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است….

۱- موکل تعهد خواهد داشت مگر اینکه آن را رد کند.

۲- موکل تعهد نخواهد داشت مگر اینکه آن را اجازه نماید.

۳- موکل تعهد خواهد داشت مگر اینکه خلاف آن در دادگاه احراز شود.

۴- گزینه۱ و۳

۳۹۴- اگر وکیل در معامله ای که انجام می‌دهد نام موکل را پنهان دارد و خود طرف معامله قرار گیرد، طرف معامله برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله به چه کسی می‌تواند رجوع کند؟

۱- وکیل        ۲- موکل           ۳- وکیل وموکل          ۴- هیچکدام

۳۹۵- عمل فضولی وکیل که بر مبنای اداره فضولی مال غیر و برای دفع ضرر از موکل انجام می‌شود در برابر موکل….

۱- قابل استناد نمی‌باشد.

۲- قابل استناد می‌باشد هر چند آن عمل را اجازه ننماید.

۳- قابل استناد می‌باشد مشروط بر اینکه آن عمل را اجازه نماید.

۴- اصولاً قابل استناد نمی‌باشد.

۳۹۶- اگر اعمالی را که بر طبق عرف وکیل باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد….

۱- مستحق اجرت آن خواهد بود.

۲- مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۳- مستحق اجرت آن خواهد بود مشروط بر اینکه در وکالت به این امر تصریح شده باشد.

۴- اصولاً مستحق آن اجرت نخواهد بود.

۳۹۷- هر گاه وکالتنامه وکیل حاوی اختیار او در انجام دادن معامله ولی سند پنهانی تنظیم شده بین وکیل و موکل حاوی عدم اختیار او در انجام دادن آن معامله باشد معامله انجام شده توسط وکیل:

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۳۹۸- حق الوکاله وکیل تابع………. خواهد بود.

۱- قرارداد بین طرفین و در صورت عدم قرارداد تابع عرف

۲- عرف و در صورت عدم عرف تابع قرارداد بین طرفین

۳- قانون

۴- قرارداد، عرف و قانون

۳۹۹- هر گاه در ارتباط با حق الوکاله وکیل، قرارداد و عرفی وجود نداشته باشد وکیل مستحق چه چیزی خواهد بود؟

۱- مستحق حق الوکاله ای که قانون تعیین می کند.

۲- مستحق اجرت نمی‌باشد.

۳- مستحق اجرت المثل عمل خود می‌باشد.

۴- مستحق حق الوکاله ای است که دادگاه تعیین می نماید.

۴۰۰- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد وکالت….

۱- مجانی فرض می‌شود زیرا اصل عدم اجرت است.

۲- با اجرت فرض می‌شود.

۳- اصولاً مجانی فرض می‌شود.

۴- با اجرت فرض می‌شود مشروط براینکه طرفین تراضی نمایند.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۲ صحیح است.
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۸ ق.م
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۸ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۸ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۹ ق.م
 6. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۹ ق.م
 7. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۹ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۳۹ ق.م
 9. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۰ ق.م
 10. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۱ ق.م
 11. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۴۱ ق.م
 12. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۲ ق.م
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۳ ق.م
 14. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۴ ق.م
 15. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۴ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 16. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۴۴ ق.م
 17. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۶ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۶ ق.م
 19. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۷ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 20. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۶ ق.م و زیرنویس۲ ماده ۶۴۷ ق.م
 21. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۸ ق.م
 22. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۸ ق.م
 23. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۸ ق.م
 24. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۴۸ ق.م
 25. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۴۸ ق.م
 26. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۴۸ ق.م
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۴۸ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۴۹ ق.م
 29. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۰ ق.م و زیرنویس۱ و۲ آن ماده
 30. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۵۰ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۵۰ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۱ ق.م
 33. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۵۱ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۵۱ ق.م
 35. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۵۱ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۲ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۵۲ ق.م
 38. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۴ ق.م
 39. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۵۴ ق.م
 40. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۵۴ ق.م
 41. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۵۴ ق.م
 42. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۶۵۴ ق.م
 43. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۵ ق.م
 44. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۵۵ ق.م
 45. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۶ ق.م
 46. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۵۶ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۵۶ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است.
 49. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳و۴ ماده ۶۵۶ ق.م
 50. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۵۶ ق.م
 51. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۸ ق.م
 52. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۵۷ ق.م
 53. گزینه۱ صحیح است. ر.ک. ماده۶۵۷ ق.م و زیرنویس۳ ماده ۶۵۸ ق.م
 54. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۵۸ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۵۸ ق.م
 56. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۵۹ ق.م
 57. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۰ ق.م وزیر نویس۱ آن ماده
 58. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۶۰ ق.م
 59. گزینه۱صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۰ ق.م و ۶۶۱ماده ق.م
 60. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۶۰ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴و۳ ماده ۶۶۱ ق.م
 62. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۲ ق.م
 63. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۲ ق.م
 64. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۲ ق.م
 65. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۲ ق.م
 66. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۲ ق.م
 67. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۶۲ ق.م
 68. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۶۲ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۳ ق.م وزیرنویس۱ آن ماده
 70. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۴ ق.م
 71. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۵ ق.م
 72. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۶ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 73. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۶ ق.م
 74. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۶۶ ق.م
 75. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۶۷ ق.م
 76. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۶۷ ق.م
 77. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۶۷ ق.م
 78. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ ق.م
 79. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۶۸ ق.م
 80. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۶۹ ق.م
 81. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۶۹ ق.م
 82. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۶۹ ق.م
 83. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۶۹ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۰ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۱ ق.م
 86. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۷۱ ق.م
 87. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۲ ق.م
 88. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۷۲ ق.م
 89. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۷۳ ق.م
 90. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۷۲ ق.م
 91. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۷۲ ق.م
 92. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۷۳ ق.م
 93. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۴ ق.م
 94. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۶۷۴ ق.م
 95. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۷۴ ق.م
 96. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۷۵ ق.م
 97. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۵ ماده ۶۷۴ ق.م
 98. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۶ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۶ ق.م
 100. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۷ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟