تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۷
۹۴ سه شنبه ۳۰ تیر

مبحث چهارم : « درطرق مختلفه انقضای وکالت»

 

۴۰۱- وکالت به وسیله کدام یک از موارد ذیل منحل نمی‌شود؟

۱- عزل موکل

۲- استعفای وکیل

۳- از بین رفتن متعلق وکالت

۴- وکالت به هر سه مورد منحل می‌شود.

۴۰۲- وکالت وکیل بر طبق کدام یک از موارد ذیل منحل نمی‌شود؟

۱- جنون وکیل

۲- سفه وکیل

۳- موت موکل

۴- وکالت در هر سه صورت منحل می‌شود.

۴۰۳- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر …..

۱- وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

۲- عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

۳- وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

۴- دادگاه اجازه عزل را به موکل ندهد.

۴۰۴- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- وکالتی که در ضمن عقد لازم شرط می‌شود لازم می‌شود.

۲- وکالتی که در ضمن عقد لازم شرط می‌شود به موت یا جنون هر یک از طرفین از بین می‌رود.

۳- وکالتی که در ضمن عقد لازم شرط می‌شود به موت یا جنون هر یک از طرفین از بین نمی‌رود.

۴- گزینه۱ و ۳

۴۰۵- اگر در وکالتی که در ضمن عقد لازم درج شده است شرط شود که به موت یا جنون هیچ یک از طرفین از بین نرود در این صورت….

۱- عقد وکالت باطل است.

۲- شرط، باطل است ولی عقد، صحیح است.

۳- رابطه دو طرف تابع عقد وکالت نیست و ایجاد حق یا وصایت است.

۴- عقد وکالت منفسخ می‌شود.

۴۰۶- شرط اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت چه حکمی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- باطل و مبطل عقد است.                          ۴- غیر قابل استناد است.

۴۰۷- در صورتی که وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز دیگر شرط شود….

۱- موکل کماکان می‌تواند وکیل را عزل کند.

۲- موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند.

۳- موکل تا زمان بقای عقد جایز نمی‌تواند وکیل را عزل کند.

۴- موکل اصولاً می‌تواند وکیل را عزل کند.

۴۰۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در فرضی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد اسقاط حق عزل موکل با آزادی موکل منافات دارد و ممکن نیست.

۲- در فرضی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد اسقاط حق استعفای وکیل با آزادی وکیل منافات دارد و ممکن نمی‌باشد.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۴۰۹- با شرط وکالت ضمن عقد لازم دیگر…..

۱- حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل از بین می‌رود.

۲- حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل از بین نمی‌رود.

۳- حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل از بین نمی‌رود مگر اینکه در شرط تصریح به سقوط این حق شود.

۴- حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل از بین می‌رود مگر اینکه در شرط تصریح به عدم سقوط این حق شود.

۴۱۰- در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی به صورت شرط فعل باشد:

۱- توکیل به غیر الزام آور است و وکالتی که داده می‌شود الزام آور است.

۲- توکیل به غیرالزام آور است ولی وکالتی که داده می‌شود الزام‌آور نیست.

۳- توکیل به غیر الزام آور نیست ولی اگر وکالت داده شود لازم می‌باشد.

۴- توکیل به غیر الزام آور نیست و اگر هم وکالت داده شود جایز می‌باشد.

۴۱۱- اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعل باشد عزل موکل…..

۱- مؤثر نمی‌باشد.

۲- مؤثر می‌باشد.

۳- مؤثر می‌باشد ولی ضمان آور است.

۴- اصولاً مؤثر نمی‌باشد.

۴۱۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- عزل ناهنجار و ناروای وکیل در موردی که سوء استفاده از حق محسوب ‌شود موجب ضمان موکل است.

۲- عزل وکیل ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

۳- اگر وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد وکیل حق استعفا ندارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۱۳- اگر موکل وکیل را عزل کند ولی وکیل از عزل آگاه نشود و اعمالی را در حدود وکالت انجام دهد این اعمال…..

۱- نافذ است.

۲- باطل می‌باشد..

۳- قابل فسخ می‌باشد..

۴- در مقابل موکل قابل استناد نمی‌باشد.

۴۱۴- برای اینکه اعمالی را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل انجام می‌دهد نافذ باشد باید….. از عزل آگاه نباشد

۱- وکیل                                                    ۲- طرف قرارداد

۳- وکیل یا طرف قرارداد                            ۴- هیچکدام

۴۱۵- بعد از اینکه وکیل استعفا داد….

۱- عقد وکالت از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند مورد وکالت را به جا آورد.

۲- می‌تواند از استعفا رجوع کند و در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

۳- عقد وکالت از بین می‌رود و اگر بخواهد مورد وکالت را انجام دهد باید عقد وکالت را تجدید کند.

۴- مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است وکیل می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

۴۱۶- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر استعفای او به موکل در حدود وکالت انجام می‌دهد نسبت به موکل….. است

۱- نافذ                                                      ۲- باطل

۳- غیر قابل استناد                                     ۴- قابل فسخ

۴۱۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- محجوریت موکل در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد موجب بطلان وکالت نمی‌شود.

۲- محجوریت وکیل در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وکالت نمی‌شود.

۳- محجوریت وکیل و موکل در هر صورت موجب بطلان وکالت می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۴۱۸- اگر شخصی که برای قبول هبه به دیگری وکالت داده بعد از عقد سفیه شود، عقد وکالت:

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- توسط وکیل قابل فسخ می‌شود.              ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۴۱۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ورشکستگی موکل موجب انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.

۲- ورشکستگی وکیل موجب انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال دیگری است.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۴۲۰- اعمالی که وکیل قبل از رسیدن خبر حجر موکل به او در حدود وکالت انجام می‌دهد ….

۱- باطل است.

۲- نافذ است.

۳- توسط موکل قابل فسخ است.

۴- در مقابل موکل غیر قابل استناد می‌باشد.

۴۲۱- هر گاه متعلق وکالت از بین برود عقد وکالت….. می‌شود.

۱- باطل                                                    ۲- منفسخ

۳- قابل فسخ                                             ۴- غیر قابل استناد

۴۲۲- اگر موکل مالی را که برای فروش آن وکالت داده خود بفروشد….

۱- وکالت باطل می‌شود.                             ۲- وکالت منفسخ می‌شود.

۳- وکالت صحیح باقی می‌ماند.                    ۴- وکالت غیر نافذ می‌شود.

۴۲۳- هرگاه موکل برای وقف مالی وکالت دهد که پیش از آن وکالت فروش آن را داده است در این صورت….

۱- وکالت قبلی باطل می‌شود.

۲- وکالت قبلی غیر نافذ می‌شود.

۳- وکالت قبلی صحیح باقی می‌ماند.

۴- وکالت قبلی به طور ضمنی فسخ می‌شود

۴۲۴- در کدام یک از موارد ذیل وکالت منفسخ می‌شود؟

۱- پایان یافتن مدت وکالت

۲- انجام اعمالی که منافی با وکالت وکیل است توسط موکل

۳- از بین رفتن متعلق وکالت

۴- هر سه مورد

 

فصل چهاردهم: «در ضمان عقدی»

مبحث اول: «در کلیات»

 

۴۲۵- عقدی که به موجب آن شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد چه نام دارد؟

۱- کفالت       ۲- مضاربه           ۳- ضمان             ۴- رهن

۴۲۶- کدام یک از تعهدهای زیر قابل ضمانت می‌باشد؟

۱- حضانت

۲- تمکین

۳- هر دو قابل ضمانت می‌باشند.

۴- هیچکدام قابل ضمانت نمی‌باشند.

۴۲۷- کدام یک از امور ذیل ممکن است به عنوان مال موضوع دین در عقد ضمان قرار گیرد؟

۱- عین                                                     ۲- منفعت

۳- انجام دادن کار                                       ۴- هر سه مورد

۴۲۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- موضوع ضمان باید مال کلی قابل ایفا بوسیله دیگری باشد.

۲- موضوع ضمان باید رد عین معین باشد.

۳- موضوع ضمان می‌تواند رد عین معین یا کلی باشد.

۴- هیچکدام

۴۲۹- ضمان از اعیان بر طبق قانون مدنی….. می‌باشد.

۱- صحیح        ۲- باطل         ۳- غیر نافذ           ۴- قابل فسخ

۴۳۰- موضوع ضمان در ضمان عهده…..می‌باشد.

۱- رد عین معین                                         ۲- رد عین کلی

۳- رد عین معین یا کلی                               ۴- هیچکدام

۴۳۱- تعهد مبنی بر انجام دادن کار در صورتی که مشروط بر مباشرت مدیون باشد:

۱- قابل ضمانت می‌باشد.

۲- قابل ضمانت نمی‌باشد.

۳- اصولاً قابل ضمانت می‌باشد.

۴- قابل ضمانت نمی‌باشد مگر اینکه ضامن رضایت دهد.

۴۳۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ضمان عهده نوعی از ضمان می‌باشد.

۲- ضمان عهده نوعی از تعهد به فعل ثالث است.

۳- ضمان عهده نه نوعی از ضمان می‌باشد و نه نوعی از تعهد به فعل ثالث.

۴- ضمان عهده هم نوعی از ضمان می‌باشد و هم نوعی از تعهدبه فعل ثالث.

۴۳۳- در ضمان، رضای مدیون اصلی…..

۱- شرط نمی‌باشد.                                     ۲- شرط می‌باشد.

۳- اصولاً شرط نمی‌باشد.                           ۴- اصولاً شرط می‌باشد.

۴۳۴- عقد ضمان میان چه کسانی بسته می‌شود؟

۱- ضامن و مضمون عنه

۲- ضامن و مضمون له

۳- مضمون عنه و مضمون له

۴- مضمون عنه، مضمون له و ضامن

۴۳۵- انعقاد عقد ضمان توسط مضمون له سفیه یا صغیر ممیز چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.

۲-اگر ضمان بر مبنای نقل ذمه منعقد شود صحیح است.

۳- اگر ضمان بر مبنای وثیقه و تضامن منعقد شود صحیح است.

۴- صحیح است.

۴۳۶- در ضمان نقل ذمه اهلیت چه کسانی شرط می‌باشد؟

۱- ضامن                                                  ۲- مضمون له

۳- ضامن و مضمون له                               ۴- مضمون عنه

۴۳۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ورشکسته می‌تواند ضامن دین دیگری شود ولی نمی‌تواند تا پایان کار ورشکستگی به تعهد خود عمل کند.

۲- ورشسکته نمی‌تواند ضامن دین دیگری شود.

۳- ورشکسته می‌تواند ضامن دین دیگری شود و می‌تواند حتی قبل از پایان کار ورشکستگی به تعهد خود عمل کند.

۴- ورشکسته نمی تواند ضامن دین دیگری شود مگر بارضای طلبکاران.

۴۳۸- هرگاه ورشکسته ضامن دین دیگری شود:

۱- مضمون له در زمره طلبکاران قرار می‌گیرد.

۲- مضمون له در زمره طلبکاران قرار نمی‌گیرد ولی در صورت جهل به ورشکستگی ضامن، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند.

۳- مضمون له در زمره طلبکاران قرار نمی‌گیرد و حق فسخ عقد ضمان را به علت جهل به ورشکستگی ضامن ندارد.

۴- مضمون له در صورت رضای سایر طلبکاران در صف غرما جای می‌گیرد.

۴۳۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ورشکستگی مضمون له مانع نفوذ عقد ضمان است.

۲- ورشکستگی مضمون له مانع نفوذ عقد ضمان نیست.

۳- ورشکستگی مضمون له در صورتی مانع نفوذ عقد ضمان است که ناقل باشد.

۴- ورشکستگی مضمون له در صورتی مانع نفوذ عقد ضمان است که بر مبنای وثیقه و تضامن باشد.

۴۴۰- ضمانت کردن از کدام یک از افراد ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- محجور         ۲- میت        ۳- گزینه۱و۲           ۴- هیچکدام

۴۴۱- ضمانت از ضامن چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- در صورتی که توسط شخص ثالث باشد صحیح است.

۴- در صورتی توسط مضمون عنه باشد صحیح است.

۴۴۲- کدام یک از ضمانت های ذیل درست است؟

۱- ضمان دور

۲- ضمان تسلسل

۳- هر دو مورد درست است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۴۴۳- چنانچه ضمانت از ضامن مطلق باشد در برابر مضمون له چه کسی مسؤول می‌باشد؟

۱- آخرین ضامن

۲- ضامن نخست

۳- هم ضامن نخست و هم ضامن آخر

۴- هیچکدام مسؤول نمی‌باشند.

۴۴۴- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت کدام یک از آنان صحیح می‌باشد؟

۱- ضمانت همه آنان صحیح می‌باشد.

۲- ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح می‌باشد.

۳- ضمانت هر کدام که مضمون عنه قبول کند صحیح می‌باشد.

۴- ضمانت هیچ کدام صحیح نمی‌باشد.

۴۴۵- در موردی که ضمان چند تن از یک مدیون به طور مطلق باشد و همه ضمن یک عقد تمام دین را بر عهده بگیرند ظاهر در…..

۱- تضامن است.

۲- تسهیم است.

۳- تضامن و تسهیم بسته به مورد است.

۴- هیچکدام

۴۴۶- در ضمان تضامنی، آن که دین را می پردازد حق رجوع به چه کسی را دارد؟

۱- مدیون اصلی

۲- مضمون عنه خود

۳- مدیون اصلی یا مضمون عنه خود

۴- هیچکدام

۴۴۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد.

۲- در ضمان شرط است که ضامن مالدار باشد.

۳- در ضمان اصولاً شرط نیست که ضامن مالدار باشد.

۴- در ضمان اصولاً شرط است که ضامن مالدار باشد.

۴۴۸- اگر ضامن در وقت ضمان تمکن مالی نداشته باشد…..

۱- مضمون له حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۲- مضمون له حق فسخ عقد ضمان را ندارد.

۳- در صورتی که مضمون له به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۴- در صورتی که مضمون عنه راضی باشد مضمون له حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۴۴۹- اگر ضامن پس از انعقاد عقد ضمان، غیر ملیء شود….

۱- مضمون له حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۲- مضمون له حق فسخ عقد ضمان را ندارد.

۳- مضمون له اصولاً حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۴- مضمون له در صورتی که از این امر آگاه نشود حق فسخ عقد ضمان را دارد.

۴۵۰- در موردی که ضامن در وقت ضمان تمکن مالی نداشته و مضمون له جاهل به عدم تمکن او باشد مضمون له به استناد خیار ….. حق فسخ عقد ضمان را دارد؟

۱- شرط                                                   ۲- تخلف از شرط

۳- غبن                                                     ۴- رؤیت

۴۵۱- در موردی که ضامن در وقت ضمان تمکن مالی نداشته باشد ولی پیش از اعمال خیار توسط مضمون له جاهل تمکن مالی پیدا کند…..

۱- خیار مضمون له زایل می‌شود.

۲- به استناد اصل استصحاب خیار مضمون له کماکان باقی می‌ماند.

۳- بقاء و زوال خیار بستگی به نظر دادگاه دارد.

۴- بقاء و زوال خیار بستگی به نظر طرفین دارد.

۴۵۲- ضمان از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۵۳- ضمان از دینی که هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نمی‌باشد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- اگر سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده باشد صحیح می‌باشد.

۴- غیر نافذ است.

۴۵۴- ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زن چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۵۵- التزام به پرداخت دین احتمالی آینده به گونه ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۵۶- اگر شخصی در مؤسسه‌ای استخدام شود و دیگری از وی ضمانت کند که اگر در محاسبات کسر آورد جبران خسارت کند این التزام…..

۱- باطل است.

۲- ضمان است و صحیح می‌باشد.

۳- ضمان نیست ولی بر مبنای ماده۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۴۵۷- ضمان از حسن انجام قرارداد پیمانکار در مورد جبران خسارت صاحبکار چه حکمی دارد؟

۱ باطل است.                                             ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است..

۴۵۸- ضمانت از ….. صحیح می‌باشد.

۱- غاصب در صورت تلف مال

۲- جاعل پیش از انجام دادن کار موضوع قرارداد

۳- گزینه ۱و ۲

۴- هیچکدام

۴۵۹- واژه سبب در عبارت: « ضمان از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است» در چه معنی ای به کار رفته است؟

۱- در معنی مقتضی                                   ۲- در معنی فلسفی خود

۳- در معنی مقتضی و فلسفی خود               ۴- هیچکدام

۴۶۰- کدام یک از ضمانت‌های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- ضمان حال از دین مؤجل                       ۲- ضمان مؤجل از دین حال

۳- هر دو صحیح می‌باشند.                         ۴- هیچکدام.

۴۶۱- آیا مضمون له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند؟

۱- بله می‌تواند مشروط بر اینکه برای دین اصلی رهنی باشد.

۲- خیر نمی‌تواند.

۳- بله می‌تواند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.

۴- خیر اصولاً نمی‌تواند.

۴۶۲- در عقد ضمان، علم ضامن به کدام یک از موارد ذیل شرط است؟

۱- مقدار دین                                             ۲- اوصاف دین

۳- شرایط دین                                           ۴- هیچکدام

۴۶۳- اگر کسی بدون اینکه بداند دین دیگری چه مقدار است ضمان دین او شود، این ضمان …..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۶۴- ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید ….. است.

۱- صحیح                                                 ۲- باطل

۳- غیر نافذ                                                ۴- قابل فسخ

۴۶۵- ضمان عقد …. است.

۱- مبتنی بر مسامحه                                  ۲- مغابنه‌ای

۳- احتمالی                                                ۴- تشریفاتی

۴۶۶- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در ضمان وجود علم تفصیلی به موضوع و طرف قرارداد لازم است.

۲- در ضمان وجود علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد لازم است.

۳- در ضمان وجود علم به موضوع و طرف قرارداد لازم نمی‌باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۴۶۷- ضمان بخش مبهمی از دین که قابلیت تعیین را ندارد چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۶۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین مضمون عنه شرط نمی‌باشد.

۲- علم محال علیه به مقدار و اوصاف و شرایط دین محیل شرط نمی‌باشد.

۳- علم کفیل به مقدار و اوصاف و شرایط دین مکفول شرط نمی‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۴۶۹- اگر ضامن علم به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت می کند نداشته باشد و تنها بگوید چیزی را ضمانت می کنم در این صورت عقد ضمان…..

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۷۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له لازم نمی‌باشد.

۲- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون عنه لازم نمی‌باشد.

۳- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له و مضمون عنه لازم نمی‌باشد.

۴- معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له و مضمون عنه لازم می‌باشد.

۴۷۱- برای ایجاد عقد ضمان چه شرطی لازم است؟

۱- وجود علم اجمالی به طلبکار و بدهکار

۲- قابل تعیین بودن طلبکار و بدهکار

۳- وجود علم تفصیلی به طلبکار و بدهکار

۴- گزینه۱ و۲

۴۷۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

۲- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود مگر شرط فسخی در آن موجود باشد.

۳- هر دینی را نمی‌توان ضمانت نمود مگر مضمون عنه راضی باشد.

۴- از دینی که در آن شرط فسخی موجود است نمی‌توان ضمانت نمود مگر با اجازه دادگاه.

۴۷۳- ضمانت از تمام مهر پیش از نزدیکی چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۷۴- ضمان عهده از بایع یا مشتری نسبت به درک مبیع یا ثمن…….

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۴۷۵- ضمان عهده از بایع به این معنی است که اگر مبیع مستحق للغیر در آید….

۱- ثمن باید به خریدار باز گردانده شود.

۲- مثل یا قیمت مال باید به خریدار بازگردانده شود.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۴۷۶- ضمان عهده بایع پیش از قبض ثمن….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۷۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- ضمان عهده ویژه بیع است.

۲- ضمان عهده هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری صحیح می‌باشد.

۳- ضمان عهده در هر عقد معوضی وجود دارد.

۴- گزینه۲ و۳

۴۷۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ضمان عهده ویژه فساد ناشی از مستحق للغیر در آمدن است.

۲- ضمان عهده در هر مورد که بیع باطل باشد امکان دارد.

۳- ضمان عهده اصولاً ویژه فساد ناشی از مستحق للغیر درآمدن است.

۴- هیچکدام

۴۷۹- ضمان عهده شامل انحلال بیع به سبب….. است.

۱- اقاله         ۲- فسخ           ۳- بطلان           ۴- هر سه مورد

۴۸۰- در صورتی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر در آید و نسبت به بقیه مشتری به استناد خیار تبعض صفقه از حق فسخ خود استفاده کند در این صورت به استناد ضمان عهده….

۱- می‌توان تمام ثمن را از ضامن گرفت.

۲- تنها می‌توان ثمن بخش باطل شده را از ضامن گرفت.

۳- نمی‌توان تمام ثمن را از ضامن گرفت مگر با حکم دادگاه.

۴- تنها می‌توان ثمن بخش فسخ شده را از ضمان گرفت.

 

مبحث دوم: «دراثر ضمان بین ضامن و مضمون له»

 

۴۸۱- اگر ضمان به صورت مطلق منعقد گردد چه اثری دارد؟

۱- موجب نقل ذمه می‌شود.

۲- موجب ضم ذمه عرضی می‌شود.

۳- موجب ضم ذمه طولی می‌شود.

۴- گزینه۲ و۳

۴۸۲- آیا تراضی بر خلاف ماده ۶۹۸ « بعد از ضمان ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌شود» جایز است یا خیر؟

۱- بله زیرا این ماده قاعده ای است تکمیلی.

۲- خیر زیرا این ماده قاعده ای است آمره.

۳- خیر زیرا این ماده قاعده ای است مربوط به نظم عمومی.

۴- گزینه۲ و۳

۴۸۳- تعلیق در ضمان چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۴۸۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

۲- التزام به تأدیه نمی‌تواند معلق باشد.

۳- التزام به تأدیه اصولاً ممکن است معلق باشد.

۴- التزام به تأدیه اصولاً نمی‌تواند معلق باشد.

۴۸۵- در فرضی که ضامن التزام به تأدیه دین خود را معلق به عدم تأدیه مدیون می‌کند ذمه مدیون اصلی به ضامن ضمیمه شده یا انتقال دین انجام گرفته است؟

۱- ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن ضمیمه شده است ولی عرضی می‌باشد.

۲- انتقال دین صورت گرفته است.

۳- بستگی به نظر دادگاه دارد.

۴- ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن ضمیمه شده است ولی طولی می‌باشد.

۴۸۶- اگر ضامن در عقد ضمان شرط کند که اگر مدیون دین را نداد من ضامنم این شرط….

۱- باطل است.                                           ۲- باطل و مبطل عقد است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر نافذ می‌باشد.

۴۸۷- تعلیق ضمان به شرایط صحت آن….

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر قابل استناد است.

۴۸۸- اگر ضامن در عقد ضمان شرط کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم حکم این شرط چیست؟

۱- باطل است.                                           ۲- باطل و مبطل عقد است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیرنافذ است.

۴۸۹- ضمان عقدی است…..

۱- لازم           ۲- جایز           ۳- معلق           ۴- تشریفاتی

۴۹۰- در چه صورتی عقد ضمان قابل فسخ می‌باشد؟

۱- در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به

۲- در صورت تخلف از مقررات عقد

۳- در صورت جهل مضمون له به اعسار ضامن در هنگام عقد

۴- هر سه مورد

۴۹۱- حق فسخ عقد ضمان ممکن است به سود…. باشد.

۱- ضامن                                                  ۲- مضمون له

۳- ضامن و مضمون له                               ۴- مضمون عنه

۴۹۲- قرار دادن شرط خیار در عقد ضمان چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۴۹۳- هر گاه ضمان مدت داشته باشد….

۱- مضمون له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را از ضامن مطالبه کند مگر دین او حال باشد.

۲- مضمون له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را از ضامن مطالبه کند اگر چه دین او حال باشد.

۳- مضمون له می‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را از ضامن مطالبه کند.

۴- هیچکدام

۴۹۴- در ضمان حال…..

۱- مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

۲- مضمون له حق مطالبه طلب خود را ندارد مگر دین حال باشد.

۳- مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد مگر دین مؤجل باشد.

۴- مضمون له حق مطالبه طلب خود را ندارد.

۴۹۵- اگر در ضمان معین نشود که حال است یا مؤجل و به صورت مطلق منعقد گردد حمل بر ضمان ….

۱- حال می‌شود.

۲- مؤجل می‌شود.

۳- حال می‌شود مگر اینکه به قراین معلوم شود که مؤجل بوده است.

۴- مؤجل می‌شود مگر اینکه به قراین معلوم شود که حال بوده است.

۴۹۶- اگردین مؤجل باشد ولی ضمان به صورت مطلق منعقد گردد، در این صورت:

۱- از قراین معلوم می‌شود که ضمان نیز مؤجل است.

۲- ضمان حمل بر حال می‌شود مگر خلاف آن احراز شود.

۳- ضمان حمل بر حال می‌شود.

۴- حال یا مؤجل بودن ضمان بسته به نظر دادگاه است.

۴۹۷- ضمان مؤجل به فوت ضامن…..

۱- حال می‌شود.

۲- حال نمی‌شود.

۳- اصولاً حال می‌شود.

۴- اصولاً حال نمی‌شود.

۴۹۸- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند….

۱- ضامن بری می‌شود.

۲- ضامن بری نمی‌شود هر چند مقصود ابرای از اصل دین باشد.

۳- ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابرای از اصل دین باشد

۴- ضامن بری می‌شود هر چند مقصود ابرای از اصل دین نباشد.

۴۹۹- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند و تردید شود که آیا قصد او ابرای از اصل دین بوده است یا خیر در این صورت…..

۱- قدر متیقن ابرای شخص مضمون عنه است و قصد ابرای از اصل دین باید ثابت شود.

۲- قدر متیقن ابرای شخص مضمون عنه و ضامن با هم است و اصل بر ابرای از اصل دین می‌باشد.

۳- اصل بر ابرای از اصل دین می‌باشد وفقط ذمه مضمون عنه بری می‌شود.

۴- هیچکدام

۵۰۰- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار ….

۱- از ضمان بری می‌شود.

۲-از ضمان بری نمی‌شود.

۳- از ضمان بری می‌شود مگر در صورت تصریح دو طرف بر خلاف آن.

۴- از ضمان بری نمی‌شود مگر در صورت تصریح دو طرف بر خلاف آن.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 2. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۷۹ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۷۸ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۷۸ ق.م
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۰ ماده ۶۷۹ ق.م
 7. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده ۶۷۹ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۷۹ ق.م
 9. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۶۷۹ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۶۷۹ ق.م
 11. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۸ ماده ۶۷۹ ق.م
 12. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲و۳ ماده ۶۷۹ ق.م
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۰ ق.م
 14. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۰ ق.م
 15. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۱ ق.م
 16. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۱ ق.م
 17. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۲ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۲ ق.م
 19. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۸۲ ق.م
 20. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۲ ق.م
 21. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۳ ق.م
 22. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۳ ق.م
 23. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۳ ق.م
 24. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۳ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۴ ق.م
 26. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۴ ق.م
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۸۴ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۴ ق.م
 29. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۴ ق.م
 30. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۴ ق.م
 31. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۸۴ ق.م
 32. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۴ ق.م
 33. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۵ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است.ر.ک. ماده ۶۸۵ ق.م و زیرنویس۱ ماده ۶۸۶ ق.م
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۸۶ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است.
 37. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۶ ق.م
 38. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۶ ق.م
 39. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۸۶ ق.م
 40. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۷ ق.م
 41. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۸ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۸۸ ق.م
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۸۸ ق.م
 44. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۸۹ ق.م
 45. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۸۹ ق.م
 46. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۸۹ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۰ ق.م
 48. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۰ ق.م
 49. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۰ ق.م
 50. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۰ ق.م
 51. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۰ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۱ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۱ ق.م
 54. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۱ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۹۱ ق.م
 56. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۹۱ ق.م
 57. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۹۱ ق.م
 58. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۶ ماده ۶۹۱ ق.م
 59. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۹۱ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۲ ق.م
 61. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۳ ق.م
 62. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۴ ق.م
 63. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۴ ق.م
 64. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۴ ق.م
 65. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۴ ق.م
 66. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۴ ق.م
 67. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۴ ق.م
 68. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۹۴ ق.م
 69. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۴ ق.م
 70. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۵ ق.م
 71. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۵ ق.م
 72. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۶ ق.م
 73. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۶ ق.م
 74. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۷ ق.م
 75. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۷ ق.م
 76. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۷ ق.م
 77. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۹۷ ق.م
 78. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۹۷ ق.م
 79. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۹۷ ق.م
 80. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۶۹۷ ق.م
 81. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 82. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۹۸ ق.م
 83. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۹ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۹ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۹۹ ق.م
 86. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۹۹ ق.م
 87. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۰ ق.م
 88. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۰ ق.م
 89. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۱ ق.م
 90. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۱ ق.م
 91. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۷۰۱ ق.م
 92. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۰۱ ق.م
 93. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۲ ق.م
 94. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۳ ق.م
 95. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۴ ق.م
 96. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۰۴ ق.م
 97. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۵ ق.م
 98. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۷ ق.م
 99. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۷۰۷ ق.م
 100. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۷۰۸ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 6 ؟