تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۴۷
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

۲۰۱- هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا پس از تقسیم عیبی ظاهر شود…..

۱- در صورتی که در حین تقسیم عالم به عیب نبوده باشند شریک یا شرکای مزبور حق فسخ عقد را دارند.

۲- در صورتی که در حین تقسیم عالم به عیب نبوده باشند عقد توسط همه شرکا قابل فسخ است.

۳- توسط شرکای مزبور قابل فسخ است حتی اگر در حین تقسیم عالم به عیب بوده باشند.

۴- توسط همه شرکا قابل فسخ است حتی اگر در حین تقسیم عالم به عیب بوده باشند.

۲۰۲- هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا پس از تقسیم عیبی ظاهر شود و تقسیم را بر هم زنند منافع بین تقسیم و فسخ آن برای چه کسانی می‌باشد؟

۱- چون تقسیم فسخ می‌شود منافع مربوط به هر حصه به صاحب حصه تعلق دارد.

۲- چون تقسیم باطل می‌شود منافع مربوط به هر حصه برای همه شرکا می‌باشد.

۳- چون تقسیم فسخ می‌شود منافع مربوط به هر حصه برای همه شرکا می‌باشد.

۴- چون تقسیم باطل می شود منافع مربوط به هر حصه به صاحب حصه تعلق دارد.

۲۰۳- هر گاه بعد از تقسیم مال مشاع معلوم شود که تقسیم به غلط واقع شده است تقسیم….. می‌باشد.

۱- قابل فسخ       ۲- باطل           ۳- منفسخ         ۴- غیرنافذ

۲۰۴- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، تقسیم…..

۱- باطل است.

۲- در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح است.

۳- قابل فسخ است.

۴- غیر نافذ است.

۲۰۵- هر گاه بعد از تقسیم زمین میان شرکا معلوم شود که مقدار معینی از آن مال غیر بوده است تقسیم….

۱- در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح است.

۲- در صورتی که وضع مال غیر باعث از بین رفتن نور یا راه عبور بعضی از سهام شود باطل است هر چند مقدار آن در تمام حصص برابر باشد.

۳- غیر نافذ است.

۴- گزینه۱ و۲

۲۰۶- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم…..

۱- مخصوص همان قسمت است.

۲- در صورت تراضی همه شرکا مخصوص همان قسمت است.

۳- مخصوص همان قسمت نمی‌باشد و به کل اموال تعلق دارد.

۴- اصولاً مخصوص همان قسمت است.

۲۰۷- تقسیم ملکی که در آن حق ارتفاقی به نفع دیگری وجود دارد….

۱- صحیح است ولی بعد از تقسیم، حق ارتفاق از بین می‌رود.

۲- صحیح است و بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

۳- باطل است.

۴- از طرف صاحب حق ارتفاق قابل فسخ می‌باشد.

۲۰۸- هر گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم….

۱- حق مجری و عبور ساقط می‌شود.

۲- حق مجری و عبور ساقط نمی‌شود.

۳- حق مجری و عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد.

۴- حق مجری و عبور ساقط می‌شود مگر اینکه عدم سقوط آن شرط شده باشد.

۲۰۹- تقسیم ترکه میت قبل از ادای دیون او…..

۱- باطل می‌باشد.                                       ۲- غیر نافذ می‌باشد.

۳- صحیح می‌باشد.                                   ۴- قابل فسخ می‌باشد.

۲۱۰- هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود طلبکار چه حقی دارد؟

۱- طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.

۲- طلبکار می‌تواند به هر یک از وراث برای وصول تمام دیون رجوع کند.

۳- طلبکار می‌تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم او یا برای وصول تمام دیون رجوع کند.

۴- طلبکار نمی‌تواند به هیچ یک از وراث رجوع کند.

۲۱۱- هر گاه بعد از تقسیم ترکه میت معلوم شود که بر میت دینی بوده است و بعضی از وراث معسر شده باشند طلبکار چه حقی دارد؟

۱- طلبکار می‌تواند برای اخذ سهم معسر یا معسرین به هر یک از وراث رجوع کند.

۲- طلبکار می‌تواند برای اخذ سهم معسر یا معسرین به نسبت سهم هر وراث به او رجوع کند.

۳- طلبکار نمی‌تواند سهم معسر یامعسرین را از باقی وراث بگیرد.

۴- طلبکار اصولاً نمی‌تواند سهم معسر یا معسرین را از باقی وراث بگیرد.

۲۱۲- آورده شرکا به شرکت می‌تواند کدام یک از امور ذیل باشد؟

۱- وجه نقد                                ۲- کار شریک

۳- اموال غیر از وجه                  ۴- هر سه مورد

 

فصل نهم: «در ودیعه»

مبحث اول: در کلیات

 

۲۱۳- عقدی که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد چه نام دارد؟

۱- عاریه                                                   ۲- ودیعه

۳- مضاربه                                               ۴- صلح

۲۱۴- اگر در میهمانسرایی شخصی مأمور گرفتن لباس مشتریان شود و در برابر تحویل لباسها شماره یا کاغذی به عنوان رسید بدهد چه عقدی واقع می‌شود؟

۱- ودیعه

۲- عاریه

۳- عقد نامعین بر طبق ماده۱۰ قانون مدنی

۴- عقدی بسته نمی‌شود.

۲۱۵- عقد ودیعه جزو عقود…..

۱- عینی است و نیاز به قبض مال توسط مستودع دارد.

۲- رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می‌شود.

۳- احتمالی است.

۴- الحاقی است.

۲۱۶- جوهر و ماهیت اصلی عقد ودیعه چیست؟

۱- استفاده مجانی از مال دیگری

۲- نیابت گرفتن برای انجام امور

۳- نیابت گرفتن برای نگاهداری مجانی مال

۴- هیچکدام

۲۱۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- ودیعه عقدی است مجانی که شرط پاداش در آن با مقتضای عقد منافات دارد.

۲- ودیعه عقدی است مجانی که شرط عوض در آن صحیح می‌باشد.

۳- ودیعه عقدی است معوض.

۴- ودیعه عقدی است تبعی.

۲۱۸- اگر صاحب گاراژی محل معینی را با کلید آن در اختیار صاحب اتومبیل قرار دهد به نحوی که مالک گاراژ نتواند ماشین را جا به جا کند رابطه آن دو تابع چه عقدی می‌باشد؟

۱- ودیعه                                                   ۲- عاریه

۳- اجاره                                                   ۴- صلح

۲۱۹- رابطه حقوقی بانک و کسی که مال خود را در صندوق امانت  می‌گذارد تابع کدام یک از گزینه های ذیل است؟

۱- اجاره صندوق

۲- ودیعه مال به بانک

۳- مخلوطی ازاجاره صندوق و ودیعه مال

۴- بیع صندوق

۲۲۰- اگر عمده فروش کالایی مقداری از کالا را برای مصرف و عرضه به خرده فروشی بدهد رابطه حقوقی آن دو تابع عقد ودیعه….

۱- می‌باشد.                                               ۲- نمی‌باشد.

۳- می‌باشد مگر خلاف آن اثبات شود.          ۴- اصولاً می‌باشد.

۲۲۱- قبول در عقد ودیعه چه حکمی دارد؟

۱- لازم نمی‌باشد.

۲- لازم است و باید به طورلفظی باشد.

۳- لازم است و باید به طور فعلی باشد.

۴- لازم است و می‌تواند به صورت لفظی یا فعلی باشد.

۲۲۲- اگر مالک پارکینگ در پارکینگ را باز کند و مالک اتومبیل ماشین خود را به درون پارکینگ ببرد رابطه آن دو تابع کدام یک از عقود ذیل می‌باشد؟

۱- عقد ودیعه

۲- عقد عاریه

۳- عقد اجاره

۴- چون قبول بیان نشده هیچ عقدی واقع نشده است.

۲۲۳- اگر شخصی به دکان آشنایی رجوع کند و از او بخواهد که بسته های وی را برای ساعتی نگاهداری کند و صاحب دکان هیچ نگوید…..

۱- سکوت او به منزله رد ایجاب است و عقد ودیعه منعقد نمی‌شود.

۲- سکوت او به منزله قبول ایجاب است و عقد ودیعه منعقد می‌شود.

۳- سکوت او به منزله قبول ایجاب است و عقد عاریه منعقد می‌شود.

۴- سکوت او به منزله رد ایجاب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۲۲۴- کدام یک از اشخاص ذیل می توانند مالی را به ودیعه گذارند؟

۱- مالک مال

۲- قائم مقام مالک

۳- کسی که از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

۴- هر سه مورد

۲۲۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مستودع می‌تواند برای محافظت بیشتر از مال آن را به ودیعه نزد دیگری گذارد.

۲- دادگاه می‌تواند مال مورد نزاع را تا پایان دادرسی در نزد حافظ به ودیعه گذارد.

۳-مستأجر نمی‌تواند مال الاجاره را به ودیعه گذارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۲۶- وجود اهلیت در عقد ودیعه چه وضعیتی دارد؟

۱- برای طرفین لازم است.                   ۲- برای طرفین لازم نیست.

۳- فقط برای مودع لازم است.            ۴- فقط برای مستودع لازم است.

۲۲۷- اگر کسی مالی را از فرد محجور به عنوان ودیعه قبول کند چه وظیفه ای دارد؟

۱- وظیفه دارد از مال حفاظت کند.

۲- باید مال را به ولی او باز گرداند.

۳- باید مال را به صغیر باز گرداند.

۴- باید مال را به صغیر یا ولی او باز گرداند.

۲۲۸- اگر شخصی مالی را از کسی که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند و مال در ید او تلف شود….

۱- در صورتی که در نگهداری مال تقصیر کرده باشد وتقصیر او ثابت شود ضامن است.

۲- ضامن نمی‌باشد در صورتی که قوه قاهره را در تلف مال اثبات کند.

۳- ضامن می‌باشد هر چند تلف مستند به او نباشد.

۴- اصولاً ضامن نمی‌باشد.

۲۲۹- اگر شخصی برای جلوگیری از ورود ضرر به محجور و در شرایط اداره فضولی مال غیر مال محجور را در اختیار بگیرد و مال نزد او تلف شود…..

۱- ضامن تلف نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط.

۲- ضامن می‌باشد هر چند تلف مستند به او نباشد.

۳- اصولاً ضامن می‌باشد.

۴- ضامن تلف نمی‌باشد هر چند در نگهداری مال تقصیر کرده باشد.

۲۳۰- در صورتی که مالی به عنوان ودیعه به محجور سپرده شود ودر دست او تلف شود……..

۱- محجور ضامن تلف می‌باشد هر چند تلف مستند به او نباشد.

۲- محجور ضامن تلف نمی‌باشد هر چند در نگهداری مال اهمال کرده باشد.

۳- محجور اصولاً ضامن می‌باشد.

۴- محجور ضامن نمی‌باشد مگر اینکه در نگهداری مال اهمال کرده باشد.

۲۳۱- اگر مالی به عنوان ودیعه به محجور سپرده شود و او مال را تلف کند یا سبب اتلاف مال شود:

۱- ضامن اتلاف مال یا تسبیب در اتلاف است.

۲- ضامن نمی‌باشد زیرا اقدام مالک قوی تر از او بوده است.

۳- اصولاً ضامن می‌باشد.

۴- اصولاً ضامن نمی‌باشد.

۲۳۲- ودیعه عقدی است….

۱- جایز         ۲- لازم             ۳- خیاری  ۴- گزینه۲و۳

۲۳۳- شرط سقوط حق فسخ در عقد ودیعه چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                           ۲- باطل و مبطل است.

۳- صحیح است.                        ۴- غیر نافذ است.

۲۳۴- تعیین مدت در عقد ودیعه….

۱- التزامی برای طرفین مبنی بر بقای عقد تا پایان مدت به وجود می‌ آورد.

۲- پایان اذن را معین می‌کند و عقد در وعده معین منفسخ می‌شود.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

 

مبحث دوم: در تعهدات امین

 

۲۳۵- امین باید مال ودیعه را به چه طریقی حفظ کند؟

۱- به طریقی که نسبت به آن مال متعارف است.

۲- به طریقی که خود مقتضی می داند.

۳- به طریقی که مالک مقرر نموده و در صورت عدم تعیین به طوری که نسبت به آن مال متعارف است.

۴- گزینه۱ و۲

۲۳۶- تعهد امین در محافظت از مورد ودیعه چه نوع تعهدی است؟

۱- تعهد به وسیله است و در صورت تلف مال، مالک باید تعدی و تفریط او را ثابت کند تا مسؤول تلف قلمداد شود.

۲- تعهد به نتیجه است و در صورت تلف مال، امین برای معاف شدن از مسؤولیت باید قوه قاهره را ثابت کند.

۳- تعهد به وسیله است و در صورت تلف مال، امین برای معاف شدن از مسؤولیت باید قوه قاهره را ثابت کند.

۴- تعهد به نتیجه است ودر صورت تلف مال در صورتی مسؤول است که مالک تعدی و تفریط او را ثابت کند.

۲۳۷- تعهد امین در حفاظت از مورد ودیعه در صورتی که موضوع تعهد انجام دادن کار معین باشد چه نوع تعهدی است؟

۱- تعهد به وسیله است و مالک باید تعدی او را ثابت کند تا ضامن تلف شود.

۲- تعهد به نتیجه است و امین باید دلیل عدم اجرای تعهد را بدهد تا از مسؤولیت بری شود.

۳- تعهد به نتیجه یا وسیله است و تابع اوضاع و احوال می‌باشد.

۴- هیچکدام

۲۳۸- در مواردی که مالک ترتیب حفظ مال ودیعه را مشخص کرده ولی این ترتیب چهره ارشادی داشته و قید تعهد نباشد…..

۱- امین می‌تواند ترتیب تعیین شده را در صورت لزوم تغییر دهد.

۲- امین نمی‌تواند ترتیب تعیین شده را تغییر دهد.

۳- امین اصولاً نمی‌تواند ترتیب تعیین شده را تغییر دهد.

۴- امین نمی‌تواند ترتیب تعیین شده را تغییر دهد مگر در صورت رضایت مالک.

۲۳۹- در مواردی که مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد ولی امین برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند….

۱- می‌تواند ترتیب مقرر را تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد.

۲- می‌تواند ترتیب مقرر را تغییر دهد هر چند مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد.

۳- نمی تواند ترتیب مقرر شده را تغییر دهد.

۴- می‌تواند با گرفتن اجازه از دادگاه ترتیب مقرر شده را تغییر دهد.

۲۴۰- اگر در اینکه مالک از تغییر ترتیب مقرر شده برای حفاظت مال ودیعه نهی کرده یا نه تردید شود اصل بر ….

۱- امکان تغییر ترتیب مالک در صورت لزوم است و نهی مالک باید ثابت شود.

۲- عدم امکان تغییر ترتیب مالک است.

۳- امکان تغییر ترتیب مالک حتی در موارد غیر لازم می‌باشد.

۴- عدم امکان تغییر ترتیب مالک است مگر خلاف آن در دادگاه احراز شود.

۲۴۱- اگر مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر کرده باشد ولی تغییر ترتیب برای حفظ مال لازم باشد امین می‌تواند ترتیب را تغییر دهد. حال تشخیص اینکه تغییر لازم است با کیست؟

۱- عرف                                                   ۲- امین

۳- حاکم                                                    ۴- مالک

۲۴۲- در صورتی که مالی که به امین سپرده شده تلف شود…..

۱- امین ضامن می‌باشد مگر قوه قاهره را ثابت کند.

۲- امین ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط.

۳- امین ضامن می‌باشد مگر عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- گزینه۱ و۳

۲۴۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اتلاف مال از سوی امین خواه عمدی باشد یا به غیر عمد سبب ضمان امین می‌باشد.

۲- تعدی و تفریط امین سبب تغییر وضع ید او از امانی به ضمانی می‌شود و از این پس ضامن حوادث خارجی نیز می‌باشد.

۳- درصورتی که تعدی و تفریط امین قطع شود و تلف در زمانی حاصل شود که مستودع به امانت رفتار می‌کند و منشأ تلف حوادث خارجی باشد امین ضامن نمی‌باشد.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۲۴۴- کدام یک از شروط ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- شرط ضمان مستودع حتی در صورتی که تعدی و تفریط نکرده باشد.

۲- شرط عدم مسؤولیت مستودع حتی در صورت تعدی و تفریط.

۳- هر دو صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۲۴۵- هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود ولی امین از رد آن امتناع کند از تاریخ….ضامن تلف و هر نقصی است که در مال به وجود آید.

۱- عقد                                                      ۲- امتناع از رد

۳- قبض مال                                             ۴- مطالبه مال ودیعه

۲۴۶- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود ولی امین از رد آن امتناع ورزد و مال ودیعه تلف شود چه کسی ضامن تلف مال می‌باشد؟

۱- امین ضامن تلف می‌باشد مگر این که تلف مستند به فعل او نباشد.

۲- امین ضامن تلف می‌باشد هر چند تلف مستند به فعل او نباشد.

۳- مالک ضامن است.

۴- امین و مالک به طور مشترک ضامن می‌باشند.

۲۴۷- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود ولی امین از رد آن امتناع ورزد….

۱- امین از تاریخ امتناع از رد در حکم غاصب است.

۲- امین از تاریخ امتناع از رد غاصب است.

۳- از تاریخ امتناع عقد ودیعه منفسخ می‌شود.

۴- گزینه۲و۳

۲۴۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در مال ودیعه کند و الا ضامن است .

۲- امین می‌تواند به نحوی از انحاء ازمال ودیعه منتفع شود.

۳- امین در صورت اجازه صریح یا ضمنی مالک می‌تواند از مال ودیعه منتفع گردد.

۴- گزینه۱ و۳

۲۴۹- اگر امین برای حفظ باطری و لاستیکهای اتومبیلی که به او سپرده شده است حرکت اتومبیل را لازم بداند و بر آن سوار شود….

۱- ضامن است.

۲- ضامن نمی‌باشد مگر اینکه از اتومبیل منتفع شود.

۳- ضامن نمی‌باشد هر چند از اتومبیل منتفع شود.

۴- اصولاً ضامن است.

۲۵۰- اگر مالک اجازه انتفاع به صورت نامحدود از مال ودیعه را به امین دهد …..

۱- عقد ودیعه باطل می‌باشد.

۲- عقد ودیعه تبدیل به عاریه می گردد.

۳- عقد ودیعه منفسخ می‌شود.

۴- عقد ودیعه کماکان باقی می‌ماند.

۲۵۱- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته به امین داده شود…..

۱- امین حق ندارد آن را باز کند.

۲- امین در صورت لزوم مکلف است آن را باز کند.

۳- امین حق دارد هر وقت بخواهد آن را باز کند.

۴- گزینه۱ و۲

۲۵۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

۲- امین باید مثل مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

۳- امین می‌تواند قیمت مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

۴- امین می‌تواند عین، مثل یا قیمت مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

۲۵۳- تعهد به رد عین مال ودیعه به مالک….

۱- تعهد به وسیله است و اثبات آن بر عهده امین است.

۲- تعهد به نتیجه است و اثبات آن بر عهده امین است.

۳- تعهد به وسیله است و اثبات تقصیر امین بر عهده مالک است.

۴- تعهد به نتیجه است و اثبات تقصیر امین بر عهده مالک است.

۲۵۴- در صورتی که مال ودیعه مثلی باشد….

۱- امین می‌تواند مثل آن را به مالک رد نماید.

۲- امین باید مثل آن را به مالک رد نماید.

۳- امین می‌تواند مثل یا عین مال را به مالک رد نماید.

۴- امین باید عین مال را به مالک رد نماید.

۲۵۵- هزینه ارسال و حمل مال ودیعه نزد مالک با کیست؟

۱- امین                                                     ۲- مالک

۳- امین و مالک به تساوی                           ۴- اصولاً امین

۲۵۶- در صورت تراضی مودع و مستودع بر رد مثل مال ودیعه….

۱- عقد ودیعه باطل می‌شود.

۲- عقد ودیعه منفسخ می‌شود.

۳- عقد ودیعه کماکان باقی می‌ماند.

۴- عقد ودیعه به عقد قرض تبدیل می‌شود.

۲۵۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- امین متعهد به رد عین مال ودیعه است.

۲- امین در صورت تلف عین مال ودیعه می‌تواند مثل یا قیمت آن را بدهد.

۳- امین در صورت ناقص شدن عین مال ودیعه می‌تواند مثل یا قیمت آن را بدهد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۲۵۸- امین باید مال ودیعه را….

۱- به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد هر چند در آن نواقصی باشد.

۲- به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد مگر اینکه در آن نواقصی باشد.

۳- به همان حالی که در حین تحویل از مالک بوده است مسترد دارد.

۴- به همان حالی که در حین تحویل از مالک بوده است مسترد دارد مگر اینکه در آن نواقصی باشد.

۲۵۹- امین نسبت به نواقصی که در مال مورد امانت به وجود آمده است….

۱- ضامن است.                                         ۲- ضامن نیست.

۳- اصولاً ضامن است.                               ۴- اصولاً ضامن نیست.

۲۶۰- اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد و به امانت گذار بدهد…..

۱- امانت گذار مجبور به قبول آن می‌باشد.

۲- امانت گذار مجبور به قبول آن نمی‌باشد.

۳- امانت گذار می‌تواند مستقیما به قاهر رجوع کند.

۴- گزینه۲ و۳٫

۲۶۱- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند….

۱- باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید مگر عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

۲- باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید هر چند عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

۳- لازم نیست از عهده مثل یا قیمت آن برآید.

۴- لازم نیست از عهده مثل یا قیمت آن برآید مگر در صورتی که خلاف آن تصریح شده باشد.

۲۶۲- منافع حاصل از مال ودیعه مال چه کسی است؟

۱- مالک

۲- امین

۳- اگر متصل باشد برای امین و اگر منفصل باشد برای مالک.

۴- اگرمتصل باشد برای مالک و اگر منفصل باشد برای امین.

۲۶۳- اگر مالک گوسفند ماده خود رابه ودیعه نزد امین بسپارد و امین گوسفند ماده را با گوسفند نر شخص ثالثی جفت اندازد بچه حاصل از آن مال کیست؟

۱- امین                                                     ۲- مالک

۳- شخص ثالث                                         ۴- مالک و شخص ثالث

۲۶۴- امین مال ودیعه را به چه کسی باید مسترد کند؟

۱- مالک

۲- قائم مقام قانونی مالک

۳- به کسی که از طرف مالک مأذون در اخذ مال می‌باشد.

۴- به هر سه می‌تواند مسترد کند.

۲۶۵- اگر امین به واسطه ضرورت بخواهد مال ودیعه را رد کند ولی به کسی که حق اخذ مال را دارد دسترسی نداشته باشد در این صورت …..

۱- نمی‌تواند مال را رد کند.

۲- باید مال را به حاکم رد کند.

۳- می‌تواند مال را به هر کسی که می خواهد رد کند.

۴- باید مال را به مالک رد کند.

۲۶۶- اگر بین مودع و شخص ثالثی در مورد مالکیت مال ودیعه اختلاف شود امین باید مال را به چه کسی مسترد دارد؟

۱- مودع

۲- شخص ثالث

۳- به هر کسی که مالکیت خود را ثابت کند.

۴- هیچکدام

۲۶۷- اگر ثابت شود که مورد ودیعه به شخص ثالثی تعلق دارد و مودع آن را غصب کرده است امین باید مال را به چه کسی مسترد دارد؟

۱- مودع                                                    ۲- شخص ثالث

۳- دادگاه                                                   ۴- مودع یا شخص ثالث

۲۶۸- اگرمودع مال ودیعه را به دیگری منتقل کند امین باید مال را به چه کسی مسترد دارد؟

۱- مودع                                                    ۲- مالک جدید

۳- مالک جدید یا مودع                                ۴- دادگاه

۲۶۹- هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق شود ولی مالک حقیقی مال معلوم نباشد…….

۱- امین باید مال را به مودع مسترد دارد.

۲- امین نباید مال را به کسی رد کند.

۳- مال تابع احکام اموال مجهول المالک است و باید به حاکم رد شود.

۴- هیچکدام

۲۷۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مودع از نوعی اماره مالکیت در برابر مستودع سود می‌برد.

۲- امین می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اثبات مالکیت مودع سازد.

۳- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد امین آن را باید به مالک حقیقی مسترد دارد.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۲۷۱- ودیعه به فوت و حجر مالک…..

۱- باطل می‌شود.

۲- صحیح باقی می‌ماند.

۳- منفسخ می‌شود.

۴- توسط وراث قابل فسخ می‌شود.

۲۷۲- ودیعه بر اثر کدام یک از موارد ذیل منفسخ می گردد؟

۱- فوت مالک                                             ۲- جنون مالک

۳- سفه مالک                                             ۴- هر سه مورد

۲۷۳- ودیعه به فوت…. منفسخ می‌گردد.

۱- امین                                                     ۲- امانت‌گذار

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۲۷۴-در صورت فوت امانت گذار، امین….

۱- نباید مال ودیعه را به کسی رد کند.

۲- باید مال ودیعه را به وراث امانت گذار رد کند.

۳- باید مال ودیعه را به حاکم رد کند.

۴- می‌تواند مال ودیعه را به وراث یا حاکم رد کند.

۲۷۵- در صورت فوت امانت گذار و تعدد وراث و عدم توافق آنها مال ودیعه باید به چه کسی رد شود؟

۱- امین می‌تواند مال را به هر کدام از وراث که بخواهد رد کند.

۲- امین تا وقتی که بین وراث توافق حاصل نشده است نمی‌تواند مال را به آنها بدهد.

۳- امین باید مال را به حاکم رد کند.

۴- امین باید مال را یکجا به همه وراث بدهد.

۲۷۶- اگر امانت گذار محجور شود حکم ودیعه چیست و امین چه وظیفه‌ای دارد؟

۱- ودیعه منفسخ می‌شود و امین نباید مال ودیعه را تا وقتی که محجور از حجر درآید به کسی بدهد.

۲- ودیعه باطل می‌شود و امین باید مال ودیعه را به حاکم رد کند.

۳- ودیعه منفسخ می‌شود و امین باید مال ودیعه را به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد رد کند.

۴- ودیعه باطل می‌شود و امین نباید مال ودیعه را تا وقتی که محجور از حجر در آید به کسی بدهد.

۲۷۷- پس از انحلال عقد ودیعه، مال نزد امین تا وقتی که به مالک مسترد گردد امانت ….

۱- قراردادی می‌باشد  .                               ۲- شرعی می‌باشد.

۳- قراردادی و شرعی می‌باشد.                   ۴- هیچکدام

۲۷۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در امانت قراردادی، امین می‌تواند تا موقعی که مالک مال را مطالبه نکرده است مال را به او رد نکند.

۲- در امانت شرعی، امین می‌تواند تا موقعی که مالک مال را مطالبه نکرده است مال را به او رد نکند.

۳- در امانت قراردادی، امین مکلف است مال را به مالک رد کند و به انتظار مطالبه مالک نماند.

۴-گزینه۱ و۲

۲۷۹- اگر پس از فوت مالک، امین تا موقعی که وراث مالک تقاضای استرداد مال رانکرده اند از استرداد مال به آنها خودداری کند و در این حین مال تلف شود ….

۱- امین مسؤول تلف مال می‌باشد.

۲- امین مسؤول تلف مال نمی‌باشد زیرا مال در دست او امانت بوده است.

۳- در صورتی که تلف مستند به تقصیر امین باشد امین مسؤول است.

۴- در صورتی که امین قوه قاهره را ثابت کند مسؤول تلف نمی‌باشد.

۲۸۰- اگر مال محجوری توسط قیم یا ولی او به ودیعه گذارده شده باشد پس از رفع حجر محجور، آن مال باید به چه کسی رد شود؟

۱- ولی یا قیم محجور

۲- محجوری که از وی رفع حجر شده است.

۳- گزینه۱ یا ۲

۴- حاکم

۲۸۱- اگر مال محجوری توسط قیم یا ولی او به ودیعه گذارده شود، این مال قبل از رفع حجر به چه کسی باید مسترد گردد؟

۱- ولی یا قیم محجور

۲- محجور

۳- محجور یا ولی و قیم او

۴- قبل از رفع حجر از محجور امین نمی‌تواند مال را به کسی رد کند.

۲۸۲- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت ودیعه گذارد این مال باید پس از رفع سمت این فرد به چه کسی مسترد شود؟

۱- اگر از محجور رفع حجر شده باشد باید به او مسترد شود.

۲- اگر از محجور رفع حجر نشده باشد باید به قیم بعدی مسترد گردد.

۳- باید در هر صورت به حاکم مسترد گردد.

۴ – گزینه۱ و۲

۲۸۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن می‌باشد.

۲-قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه ضامن می باشند.

۳- مستعیر نسب به مال معیر ضامن می‌باشد.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۲۸۴- صاحب مهمانخانه نسبت به اشیای واردین در چه صورتی مسؤول می‌باشد؟

۱- در هر صورت مسؤول می‌باشد.

۲- در هیچ صورتی مسؤول نمی‌باشد.

۳- در صورتی مسؤول می‌باشد که اشیا، نزد او ایداع شده باشد.

۴- در صورتی که در نگاهداری اشیا، تقصیر کرده باشد مسؤول می‌باشد.

۲۸۵- اگر میهمانی پالتوی خود را بر صندلی خانه میزبان بگذارد….

۱- در صورت تلف پالتو، صاحب خانه ضامن است.

۲- در صورت تلف پالتو، صاحب خانه ضامن نمی‌باشد چون عقد ودیعه به وجود نیامده است.

۳- در صورت تلف پالتو، صاحب‌خانه ضامن است مگر عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- در صورت تلف پالتو اگر تلف مستند به قوه قاهره باشد صاحب خانه ضامن نمی‌باشد.

۲۸۶- در کدام یک از گزینه های ذیل عقد ودیعه محقق شده است؟

۱- کارگری دوچرخه خود را در دکان کارفرمای خود بگذارد.

۲- مشتری رستوران کلاه خود را بر روی صندلی رستوران بگذارد.

۳- مشتری سلمانی کیف خود را بر روی صندلی بگذارد.

۴- هیچکدام

 

مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار

 

۲۸۷- مخارجی که امین برای حفظ مال ودیعه کرده است بر عهده کیست؟

۱- امین       ۲- مالک             ۳- امین و مالک         ۴- اصولاً امین

۲۸۸- مخارجی را که امین برای حفظ مال ودیعه کرده است….

۱- در هر صورت از مالک قابل مطالبه است.

۲- در هیچ صورتی از مالک قابل مطالبه نمی‌باشد.

۳- در صورتی که در نظر عرف و با توجه به شرایط زمان و مکان مفید بوده باشد از مالک قابل مطالبه است.

۴- اصولاً از مالک قابل مطالبه نمی‌باشد.

 

فصل دهم: «در عاریه»

 

۲۸۹- عقدی که بموجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود چه نام دارد؟

۱- ودیعه         ۲- عاریه           ۳- مضاربه              ۴- صلح

۲۹۰- قرار دادن شرط عوض در عقد عاریه چه حکمی دارد؟

۱- باطل است زیرا عاریه عقدی است مجانی.

۲- باطل و مبطل است زیرا با مقتضای عقد عاریه منافات دارد.

۳- صحیح می‌باشد.

۴- در مقابل مستعیر قابل استناد نمی‌باشد.

۲۹۱- نیابت و اذن در عاریه به چه منظوری می‌باشد؟

۱- به منظور انتفاع از مال

۲- به منظور حفاظت از مال

۳- به منظور انتفاع و حفاظت از مال که حفاظت چهره تبعی دارد.

۴- به منظور انتفاع و حفاظت از مال که انتفاع چهره تبعی دارد.

۲۹۲- کدام یک از گزینه های ذیل درباره عاریه و حق انتفاع صحیح می‌باشد؟

۱- در عاریه به سود مستعیر حق ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع فقط اباحه و اذن استفاده داده می‌شود.

۲- در عاریه بر خلاف حق انتفاع به سود مستعیر حق ایجاد نمی‌شود و انتفاع بر مبنای اباحه و اذن است.

۳- هم در عاریه و هم در حق انتفاع به سود طرف حق ایجاد می‌شود.

۴- هم در عاریه و هم در حق انتفاع فقط اباحه و اذن استفاده داده می شود.

۲۹۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در عقد عاریه داشتن اهلیت برای معیر لازم است.

۲- در عقد عاریه داشتن اهلیت برای مستعیر لازم است.

۳- در عقد عاریه داشتن اهلیت برای معیر و مستعیر لازم است.

۴- در عقد عاریه داشتن اهلیت برای معیر ومستعیر لازم نمی‌باشد.

۲۹۴- معیر در عقد عاریه…..

۱- باید مالک عین مالی باشد که عاریه می‌دهد.

۲- باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگرچه مالک عین نباشد.

۳- باید مالک عین و منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد.

۴- لازم نیست که مالک عین و منافع مالی باشد که عاریه می‌دهد.

۲۹۵- در کدام یک از عقود ذیل برای انعقاد عقد، مالکیت منافع کافی است؟

۱- مزارعه                                                 ۲- اجاره

۳- عاریه                                                   ۴- هر سه مورد

۲۹۶- صاحب حق انتفاع…..

۱- می‌تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد.

۲- نمی‌تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد.

۳- می‌تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد مگر اینکه انتفاع به قید مباشرت او باشد.

۴- اصولاً نمی‌تواند عین موضوع حق را به عاریه دهد.

۲۹۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه واقع شود.

۲- منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

۳- عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است و قابلیت تعیین و علم اجمالی به موضوع آن کافی است.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

۲۹۸- اگر شخصی یکی از اسب‌های خود را عاریه دهد و از مستعیر بخواهد که به میل خویش انتخاب کند در این صورت عقد عاریه….

۱- به دلیل این که موضوع آن معین نیست باطل می‌باشد.

۲- به دلیل این که موضوع آن معلوم نیست باطل می‌باشد.

۳- صحیح می‌باشد.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۲۹۹- عاریه خانه به قصد ایجاد قمارخانه چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۳۰۰- عاریه مواد خوراکی….

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- در صورتی که برای نمایش دادن باشد صحیح است.

۴- غیر نافذ است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۰ ق.م
 2. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۰۰ ق.م
 3. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۱ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۲ ق.م
 5. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۲ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۳ ق.م
 7. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۴ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۵ ق.م
 9. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۶ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 10. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۶ ق.م
 11. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۶ ق.م
 12. گزینه۴ صحیح است.
 13. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۷ ق.م
 14. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۰۷ ق.م
 15. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۰۷ ق.م
 16. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۰۷ ق.م
 17. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۰۷ ق.م
 18. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۰۷ ق.م
 19. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۶۰۷ ق.م
 20. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۶۰۷ ق.م
 21. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۸ ق.م
 22. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۰۸ ق.م
 23. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۰۸ ق.م
 24. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۹ ق.م
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۰۹ ق.م
 26. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۰ ق.م
 27. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۰ ق.م
 28. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۰ ق.م
 29. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۰ ق.م
 30. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۰ ق.م
 31. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۰ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۱ ق.م
 33. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۱ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۱۱ ق.م
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۲ ق.م
 36. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۲ ق.م
 37. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۲ ق.م
 38. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۲ ق.م
 39. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۳ ق.م
 40. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۳ ق.م
 41. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۳ ق.م
 42. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۴ ق.م
 43. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۳و۴ ماده ۶۱۴ ق.م
 44. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵و۶ ماده ۶۱۴ ق.م
 45. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۶ ق.م
 46. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۶ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۶ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۷ ق.م
 49. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۷ ق.م
 50. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۱۷ ق.م
 51. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۸ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۱۹ ق.م
 53. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیر نویس۲ ماده ۶۱۹ ق.م
 54. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۱۹ ق.م
 55. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۱۹ ق.م
 56. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۶۱۹ ق.م
 57. گزینه۳ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۶۱۹ ق.م وماده ۶۲۰ ق.م
 58. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۰ ق.م
 59. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۰ ق.م
 60. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۱ ق.م
 61. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۲ ق.م
 62. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۳ ق.م
 63. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴ ق.م و زیر نویس۱ ماده ۶۲۳ ق.م
 64. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۴ ق.م
 65. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۴ ق.م
 66. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیر نویس۱ماده ۶۲۴ ق.م
 67. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۲۴ ق.م
 68. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۲۴ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۵ ق.م
 70. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۶۲۴ ق.م و زیرنویس۱ماده ۶۲۵ ق.م
 71. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۶ ق.م وزیرنویس۱و۲ آن ماده
 72. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۶ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 73. گزینه۳ صحیح است.
 74. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۶ ق.م
 75. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۷ ق.م
 76. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۸ ق.م
 77. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۲۸ ق.م
 78. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۲۸ ق.م
 79. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۲۸ ق.م
 80. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۲۹ ق.م
 81. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۲۹ ق.م
 82. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۰ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۱ ق.م
 84. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۲ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۳۲ ق.م
 86. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۳۲ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۳ ق.م
 88. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۳۳ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۵ ق.م
 90. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۵ ق.م
 91. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۶۳۵ ق.م
 92. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۶۳۵ ق.م
 93. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۶ ق.م
 94. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۶ ق.م
 95. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد۴۷۳، ۵۲۲ و ۶۳۶ ق.م
 96. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۶ ق.م
 97. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۷ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 98. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۶۳۷ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۳۷ ق.م
 100. گزینه۳ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  صفحه مورد نظر اصلاح شد.

 • علي م درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  سلام وخسته نباشید
  ممنون بابت زحماتی که می کشید،خواستم خدمت شما عرض کنم این صفحه دارای اشکال است بطوریکه متن سوالات دوبار تکرار شده و درنتیجه دسترسی به پاسخنامه ای که در انتهای صفحه هست با دشواری صورت می پذیرد و برای چک کردن جواب تستها خواننده را به سختی اندازد. اگر صلاح می دانید صفحه را اصلاح نمایید.باتشکر