تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۵۳
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

۱۰۱- در جعاله خاص، انجام دادن عمل از سوی فردی غیر از طرف معین چه وضعیتی دارد؟

۱- انجام دهنده عمل استحقاق اجرت المسمی دارد.

۲- انجام دهنده عمل استحقاق اجرت المثل دارد.

۳- انجام دهنده عمل نه استحقاق اجرت المسمی دارد و نه اجرت المثل.

۴- انجام دهنده عمل استحقاق مبلغ کمتر از بین اجرت المسمی و اجرت المثل را دارد.

۱۰۲- در کدام یک از گزینه های ذیل ایجاب به طرف عموم است و هر کس نتیجه مطلوب را بدست آورد شایسته جعل می‌باشد؟

۱- جعاله عام                                             ۲- جعاله خاص

۳- جعاله مطلق                                          ۴- هیچکدام

۱۰۳- کدام یک از انواع جعاله، عقد می‌باشد؟

۱- جعاله عام                                             ۲- جعاله خاص

۳- جعاله عام و خاص                                ۴- هیچکدام

۱۰۴- در صورتی که عامل پیش از آگاه شدن از ایجاب جاعل کار مطلوب را انجام دهد…..

۱- مستحق اجرت المسمی می‌باشد.

۲- مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۳- مستحق اجرتی نمی‌باشد.

۴- اصولاً مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۱۰۵- هرگاه عامل پیش از ایجابی که مقید به آینده است کار مطلوب را انجام دهد …..

۱- مستحق اجرت المسمی می‌باشد.

۲- مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۳- مستحق هیچ اجرتی نمی‌باشد.

۴- اصولاً مستحق اجرت المسمی می‌باشد.

۱۰۶- درجعاله عام….

۱- هر کس نتیجه مطلوب جاعل را انجام دهد جعل می‌گیرد.

۲- نخستین کسی که کار مورد نظر جاعل را انجام دهد جعل می‌گیرد.

۳- از بین کسانی که عمل مورد نظر جاعل را انجام داده اند یک نفر به قید قرعه جعل می‌گیرد.

۴- افرادی که نتیجه مطلوب جاعل را انجام داده اند به تساوی جعل را میان خود تقسیم می کنند.

۱۰۷- اگر کسی برای رد تصدیق رانندگی گمشده خود جایزه تعیین کند، کارگری که به منظور اخاذی آن را ربوده است….

۱- استحقاق اجرت المسمی دارد.

۲- استحقاق اجرت المسمی ندارد ولی به او اجرت المثل تعلق می‌گیرد.

۳- استحقاق هیچ اجرتی را ندارد.

۴- اصولاً استحقاق اجرت المثل دارد.

۱۰۸- جعاله در برابر ارتکاب جرم یا کار غیر اخلاقی یا خلاف نظم عمومی…..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۱۰۹- اگر عامل پیش از آگاه شدن از ایجاب، کار مطلوب جاعل را انجام داده و تسلیم جاعل کرده باشد…..

۱- مستحق اجرت المسمی است.

۲- مستحق اجرت المثل است.

۳- مستحق هیچ اجرتی نمی‌باشد.

۴- بنابر نظر دادگاه استحقاق اجرت المسمی یا اجرت المثل را دارد.

۱۱۰- صغیر ممیز و سفیه برای قبول جعاله و انجام عمل….

۱- اهل محسوب می شوند زیرا در مال خود تصرف نمی کنند.

۲- اهل محسوب نمی شوند زیرا نباید در قراردادی که ارزش مالی دارد بی سرپرست بمانند.

۳- اصولاً اهل محسوب می شوند.

۴- اصولاً اهل محسوب نمی‌شوند.

۱۱۱- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در جعاله ملتزم را جاعل می‌نامند.

۲- در جعاله کسی که کار مطلوب جاعل را انجام می‌دهد عامل می‌نامند.

۳- در جعاله اجرت را مورد جعاله می‌نامند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

۱۱۲- در جعاله، اجرت….               

۱- باید به طور تفصیلی معین شود.

۲- باید قابل تعیین باشد و به طور اجمالی معین شود.

۳- می‌تواند معین نشود.

۴- اصولاً می‌تواند معین نشود.

۱۱۳- اگر کسی ملتزم شده باشد هر کس که گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود عقد جعاله ….. است.

۱- باطل                                                    ۲- قابل فسخ

۳- صحیح                                                 ۴- غیر قابل استناد

۱۱۴- اگر کسی ملتزم شده باشد هر کس که گمشده او را پیدا کند مالی به او می‌دهد عقد جعاله….. است

۱- صحیح                                                 ۲- قابل فسخ

۳- غیر قابل استناد                                     ۴- باطل

۱۱۵- جعاله در کدام یک از موارد ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- جایی که اجرت مجهول است.

۲- جایی که اجرت مبهم است.

۳- جایی که اجرت من جمیع جهات معلوم نیست.

۴- در هیچ کدام صحیح نمی‌باشد.

۱۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در جعاله تعیین عامل لازم است.

۲- در جعاله کیفیات عمل باید معلوم باشد.

۳- در جعاله عامل و کیفیات عمل باید معلوم باشد.

۴- در جعاله معلوم بودن عامل و کیفیات عمل لازم نیست.

۱۱۷- عمل مطلوب در عقد جعاله…..

۱- باید قابل تعیین باشد.                             ۲- می‌تواند مجهول باشد.

۳- باید به طور اجمالی معین باشد.               ۴- گزینه۱ و۳

۱۱۸- جعاله عقدی است…..

۱- لازم                                                     ۲- جایز

۳- معلق                                                    ۴- تشریفاتی

۱۱۹- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- جعاله تا وقتی که عمل به اتمام نرسیده باشد جایز است.

۲- جعاله پس از اتمام عمل لازم می‌شود و قابل رجوع نمی‌باشد.

۳- جعاله عقدی است که آزادی اراده با سختگیری های معمول در عقود معوض رو به رو نیست.

۴- هر سه گزینه صحیح می باشند.

۱۲۰- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- اگر در اثنای عمل، جاعل رجوع کند عامل مستحق هیچ اجرتی نمی‌باشد.

۲- اگر در اثنای عمل، جاعل رجوع کندو عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق اجرت المثل است.

۳- اگر در اثنای عمل، جاعل رجوع کند و عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق اجرت المسمی است.

۴- هیچکدام.

۱۲۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند و عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق اجرت المثل است.

۲- اگر عامل در اثنای عمل رجوع کند و عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق اجرت المثل است.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۱۲۲- مبنای التزام جاعل به پرداخت اجرت المثل در موردی که جاعل در اثنای عمل رجوع می‌‌نماید و عمل تجزیه ناپذیر است چیست؟

۱- قرارداد جعاله

۲- جبران زیان وارده بر عامل

۳- نوعی مسؤولیت مدنی است.

۴- گزینه۲ و۳

۱۲۳- اگر عامل بدون آگاهی از فسخ جعاله توسط جاعل، کار مورد نظر را انجام دهد…..

۱- مستحق اجرت المسمی است.

۲- مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۳- مستحق اجرتی نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۲۴- اگر جاعل پیش از انجام دادن کار مطلوب توسط عامل بر میزان اجرت بیفزاید….

۱- عامل مستحق اجرت اضافی نمی‌باشد.

۲- عامل مستحق اجرت اضافی می‌باشد.

۳- عامل مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۴- عامل مختار به اخذ اجرت اضافی یا گرفتن اجرت المثل می‌باشد.

۱۲۵- اگر جاعل پیش از انجام دادن عمل از اجرت بکاهد و عامل از آن آگاه باشد، عامل مستحق:

۱- اجرت المسمی نخستین می‌باشد.

۲- اجرت المسمی کاهش یافته می‌باشد.

۳- اجرت المثل عمل خود می‌باشد.

۴- هیچکدام

۱۲۶- اگر جاعل پیش از انجام دادن عمل از اجرت بکاهد و عامل از آن آگاه نشود، عامل مستحق….

۱- اجرت المثل کار خویش است.

۲- اجرت المسمی کاهش یافته می‌باشد.

۳- اجرت المثل است مشروط بر اینکه اجرت المثل کار او بیشتر از اجرت السمی کاهش یافته باشد وگرنه می‌تواند اجرت را بگیرد.

۴- اجرت المسمی نخستین می‌باشد.

۱۲۷- در صورتی که در اثنای عمل یکی از طرفین فوت کند یا مجنون شود در این صورت:

۱- اگر عمل تجزیه پذیر باشد و آنچه انجام شده جزیی اصیل از مطلوب باشد عامل مستحق اجرت المسمی عمل انجام شده می‌باشد.

۲- اگر عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خویش است.

۳-اگر عمل تجزیه پذیر باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خویش است.

۴- اگر عمل تجزیه پذیر باشد عامل مستحق اجرتی نمی‌باشد.

۱۲۸- در صورتی که در اثنای عمل یکی از طرفین فوت کند و عمل تجزیه ناپذیر باشد عامل مستحق چه چیزی می‌باشد؟

۱- مستحق اجرت المسمی می‌باشد.

۲- مستحق اجرت المثل است.

۳- مستحق اجرتی نمی‌باشد.

۴- مستحق اجرت المسمی یا اجرت المثل می‌باشد.

۱۲۹- در صورتی که در اثنای عمل یکی از طرفین مجنون شود و عمل تجزیه پذیر باشد و آنچه انجام شده جزیی اصیل از مطلوب باشد عامل مستحق چیست؟

۱- اگر جاعل مجنون شده باشد مستحق اجرت المسمی کار خویش است.

۲- اگر عامل مجنون شده باشد مستحق اجرت المسمی کار خویش است.

۳- گزینه۱ و۲

۴- اگر عامل مجنون شده باشد مستحق اجرتی نمی‌باشد ولی اگر جاعل مجنون شده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خویش است.

۱۳۰- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالا صاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ شود عامل مستحق چه چیزی می‌باشد؟

۱- اگر جعاله بوسیله جاعل فسخ شود عامل مستحق اجرت المثل است.

۲- اگر جعاله بوسیله جاعل فسخ شود عامل مستحق اجرت المسمی است.

۳- اگر جعاله بوسیله عامل فسخ شود عامل مستحق اجرتی نمی‌باشد.

۴- اگر جعاله بوسیله عامل یا جاعل فسخ شود عامل مستحق اجرت المسمی کاری که کرده می‌باشد.

۱۳۱- اگر اجرت عین معین باشد از چه تاریخی به عامل تعلق می‌گیرد؟

۱- از تاریخ وقوع عقد جعاله

۲- از تاریخ انجام دادن کار مطلوب جاعل

۳- از تاریخ تسلیم نتیجه مطلوب به جاعل

۴- از تاریخ انجام دادن کار مطلوب جاعل یا تسلیم نتیجه مطلوب به جاعل

۱۳۲- منافع جعل از زمان تحقق عقد تا تاریخ انجام دادن کار مطلوب جاعل و تسلیم آن متعلق به کیست؟

۱- جاعل

۲- عامل

۳- جاعل و عامل به طور تساوی

۴- عامل مگر اینکه خلاف آن شرط شود.

۱۳۳- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام داده باشند و مجموع اجرت برای مجموع عاملان باشد هر یک به چه نسبتی مستحق جعل می گردد؟

۱- به نسبت مساوی                                   ۲- به نسبت مقدار عمل خود

۳- به نسبتی که جاعل تعیین می‌کند.             ۴- هیچکدام

۱۳۴- اگر اجرت برای یک عامل معین شود و دیگری به قصد تبرع نسبت به جاعل با عامل شرکت کند در این صورت عامل…..

۱- مستحق کل اجرت می‌باشد.

۲- مستحق اجرت کار خودمی‌باشد نه کل اجرت تعیین شده.

۳- مستحق اجرت نمی‌باشد.

۴- مستحق اجرتی می‌باشد که جاعل تعیین می‌کند.

۱۳۵- اگر اجرت برای یک عامل معین شود و دیگری به قصد کمک به جاعل با عامل شرکت کند در این صورت عامل مستحق چه چیزی می‌باشد؟

۱- عامل مستحق کل جعل می‌باشد.

۲- عامل مستحق نصف جعل می‌باشد.

۳- عامل مستحق جعل نمی‌باشد.

۴- عامل مستحق اجرت کار خود می‌باشد که باید مقدار اجرتی که به کار دیگری تعلق گرفته از آن کم شود.

۱۳۶- اگر اجرت برای یک عامل معین شود و دیگری به قصد کمک به عامل با او شرکت کند در این صورت عامل…..

۱- مستحق کل جعل می‌باشد.

۲- مستحق اجرت کار خود می‌باشد.

۳- مستحق نصف جعل می‌باشد.

۴- مستحق جعل نمی‌باشد.

۱۳۷- اگر مورد جعاله در دست عامل تلف شود….

۱- عامل ضامن می‌باشد.

۲- عامل ضامن نمی‌باشد مگر اینکه تقصیر او ثابت شود.

۳- عامل ضامن می‌باشد مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند.

۴- هیچکدام

۱۳۸- اگر موضوع جعاله حمل بار سنگین در جاده کوهستانی باشد و امین درنیمه راه از قبول چنین زحمتی پشیمان شودوجعاله رافسخ کند….

۱- نمی‌تواند بار را در کوهستان رها سازد.

۲- اگر بار را در کوهستان رها سازد و تلف شود ضامن می‌باشد.

۳- می‌تواند بار را در کوهستان رها سازد و اگر تلف شود ضامن نمی‌باشد.

۴- گزینه۱ و۲

۱۳۹- جعاله بر کدام یک از اعمال ذیل باطل می‌باشد؟

۱- عمل نامشروع                                       ۲- عمل غیر عقلایی

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

 

فصل هشتم :«در شرکت»

مبحث اول : در احکام شرکت

 

۱۴۰- شرکت در قانون مدنی به چه معناست؟

۱- اشاعه                                                   ۲- عقد شرکت

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۱۴۱- اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه چه نامیده می‌شود؟

۱- مضاربه                                               ۲- جعاله

۳- شرکت                                                 ۴- معاوضه

۱۴۲- شرکت مدنی…..

۱- دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

۲- فاقد شخصیت حقوقی می‌باشد ولی اگر کار تجاری انجام دهد در حکم شرکت تضامنی است.

۳- فاقد شخصیت حقوقی می‌باشد هر چند کار تجاری انجام دهد.

۴- اصولاً دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

۱۴۳- شرکت به چند طریق به وجود می آید؟

۱- دو طریق (اختیاری و قهری)

۲- سه طریق (اختیاری، قهری و در نتیجه امتزاج)

۳- یک طریق (اختیاری)

۴- یک طریق (قهری)

۱۴۴- شرکت اختیاری چگونه حاصل می‌شود؟

۱- در نتیجه عقدی از عقود                          ۲- در نتیجه عمل شرکا

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۱۴۵- اجتماع حقوق مالکین متعدد در مال واحد که در نتیجه امتزاج حاصل می‌شود چه نوع شرکتی می‌باشد؟

۱- شرکت اختیاری

۲- شرکت قهری

۳- بسته به اوضاع و احوال، شرکت قهری یا اختیاری می‌باشد.

۴- بسته به نظر دادگاه، شرکت قهری یا اختیاری می‌باشد.

۱۴۶- شرکت قهری در نتیجه….. حاصل می‌شود.

۱- امتزاج                                                   ۲- ارث

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۱۴۷- هر یک از شرکا به چه نسبتی در سود و ضرر شرکت سهیم می‌باشند؟

۱- به نسبت سهم خود

۲- به نسبت مساوی

۳-به نسبت سهم خود مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها درمقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

۴- به نسبت عمل خود

۱۴۸- شرطی که سهم زیادتری از سود را برای یکی از شریکان مقرر می دارد بدون اینکه در برابر عملی باشد چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴- باطل و مبطل است.

۱۴۹- طرز اداره کردن اموال مشترک در شرکت تابع …. می‌باشد.

۱- قانون                                                   ۲- عرف

۳- شرایط مقرره بین شرکا                         ۴- هر سه مورد

۱۵۰- شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است حق انجام چه اعمالی را دارد؟

۱- حق انجام هر عملی که لازمه اداره کردن شرکت است را دارد و مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نمی‌باشد مگر در صورت تقصیر.

۲- حق انجام هیچ عملی را ندارد مگر در انجام آن اعمال اجازه صریح دیگر شرکا را گرفته باشد و الا مسؤول اعمال خود است.

۳- حق انجام هر عملی را دارد ولی مسؤول اعمال خود است مگرا ینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۴- حق انجام اعمالی را دارد که دادگاه به او اجازه داده است.

۱۵۱- رابطه حقوقی شریکی که مأذون در اداره مال مشاع می‌شود با دیگر شرکا تابع احکام رابطه …..

۱- قیم و مولی علیه است.

۲- ولی قهری با مولی علیه است.

۳- ولی خاص با مولی علیه است.

۴- وکیل با موکل است.

۱۵۲- عقد شرکت از عقود….. است

۱- جایز                                                    ۲- لازم

۳- تشریفاتی                                             ۴- احتمالی

۱۵۳- شرکای مال مشاع که به یک یا چند نفر اجازه اداره مال مشاع را می‌دهند….

۱- همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند.

۲- هیچگاه نمی‌توانند از اذن خود رجوع کنند.

۳- اصولاً می‌توانند از اذن خود رجوع کنند.

۴- اصولاً نمی‌توانند از اذن خود رجوع کنند.

۱۵۴- شرکاء مال مشاع که به یک یا چند نفر اذن اداره مال مشاع را می دهند در چه صورتی نمی توانند از اذن خود رجوع کنند؟

۱- در صورتی که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد.

۲-در صورتی که دو طرف در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین الزام آور سازند.

۳- در صورتی که دو طرف در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند.

۴- هر سه مورد

۱۵۵- در صورتی که شرکای مال مشاع به یک یا چند نفر در ضمن عقد لازم اذن در اداره مال مشاع داده باشند….

۱- هر وقت بخواهند می توانند از اذن خود رجوع کنند.

۲- هیچ وقت نمی توانند از اذن خود رجوع کنند.

۳- مادامی که شرکت باقی است نمی توانند از اذن خود رجوع کنند.

۴- اصولاً می توانند از اذن خود رجوع کنند.

۱۵۶- در صورتی که چند شریک بطور استقلال عهده دار اداره امور شرکت باشند….

۱- هر یک از شرکا می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره شرکت لازم است بپردازد.

۲- هر یک از شرکا می‌تواند با اطلاع سایر شرکای مأذون به اعمالی که برای اداره شرکت لازم است بپردازد.

۳- هر یک از شرکا می‌تواند با تصویب سایر شرکای مأذون به اعمال لازم بپردازد.

۴- هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکای مأذون به اعمال لازم بپردازد.

۱۵۷- اگر دو شریک بطور استقلال عهده دار اداره امور شرکت باشند و در دو تاریخ به کاری دست بزنند کدام یک معتبر است؟

۱- کار مقدم نافذ است.

۲- کار مؤخر نافذ است.

۳- کاری که به نفع شرکت می‌باشد نافذ است.

۴- کار مقدم و مؤخر هر دو نافذ می باشند.

۱۵۸- در صورتی که دو یا چند شریک بطور اطلاق مأذون در اداره شرکت شوند:

۱- اصل بر این است که آنها باید به اجتماع هم اقدام نمایند مگر اینکه نیابت در زمانهای مختلف و ضمن اعمال حقوقی جداگانه داده شده باشد.

۲- اصل بر استقلال هر یک می‌باشد مگر اینکه خلاف آن احراز شود.

۳- باید به اجتماع اقدام کنند.

۴- باید به ترتیب عمل نمایند.

۱۵۹- اگر در عقد شرکت مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون اذن سایر مدیران اقدام کند، مدیری که از این شرط تخلف کند…..

۱- در مقابل شرکا ضامن خواهد بود مگر اینکه برای مدیران دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

۲- در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه برای مدیران دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

۳- در مقابل شرکا ضامن نخواهد بود.

۴- فقط در برابر سایر مدیران ضامن خواهد بود.

۱۶۰- تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد….

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل است.

۳- فضولی است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۱۶۱- شریک مال مشاع بدون اذن سایر شرکا…..

۱- حق تصرف در مال مشترک را دارد زیرا در جزء جزء مال، حق عینی دارد.

۲- حق تصرف در مال مشترک را ندارد جز در مواردی که قانون اجازه داده است.

۳- حق تصرف در مال مشترک را ندارد جز در مواردی که طبیعت اشاعه اقتضاء دارد.

۴- گزینه۲و۳٫

۱۶۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- شریک مال مشاع بدون اذن شریکان دیگرحق تصرف مادی در کل مال مشاع را ندارد.

۲- شریک مال مشاع بدون اذن شریکان دیگر حق تصرف حقوقی در کل مال مشاع را ندارد.

۳- شریک مال مشاع بدون اذن شریکان دیگر حق تصرف حقوقی در سهم اختصاصی خود را دارد.

۴- شریک مال مشاع بدون اذن شریکان دیگر حق تصرف مادی در سهم اختصاصی خود را دارد.

۱۶۳- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف مادی در اموال شرکت نماید….

۱- ضامن است.                                         ۲- غاصب است.

۳- ضامن و در حکم غاصب است.               ۴- هیچکدام

۱۶۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر عین سهم خود را به شخص ثالث منتقل کند.

۲- هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر منافع سهم خود را به شخص ثالث منتقل کند.

۳- هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر عین سهم خود را در رهن شخص ثالثی گذارد.

۴- هر سه مورد صحیح است.

۱۶۵- در موردی که مجموع مال مشاع با رضای همه شریکان فروخته می‌شود….

۱- شریکان در ثمن هم شریک هستند.

۲- آنچه جایگزین آن می‌شود طلبی است از خریدار که هر شریک به اندازه سهم خود حق دارد و می‌تواند آن را جداگانه بگیرد.

۳- موضوع شرکت پایان می پذیرد و سهم افراد در ثمن به طور مفروز است.

۴- گزینه۲ و۳

۱۶۶- شریکی که مال الشرکه در ید اوست….

۱- در حکم امین است و ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۲- در حکم امین است و در صورت اثبات عدم تقصیر ضامن تلف مال نمی‌باشد.

۳- در صورتی که تعدی و تفریط کند ضامن است.

۴- ضامن است مگر در صورت اثبات قوه قاهره.

۱۶۷- در صورتی که شریک مأذون در اداره شرکت تعدی و تفریط کند…..

۱- عقد شرکت منحل می‌شود.

۲- اذن داده شده به او از بین می‌رود.

۳- عقد شرکت منحل و اذن داده شده به او از بین می‌رود.

۴- عقد شرکت منحل نمی‌شود و پس از زوال تقصیر سمت امانت دوباره به او باز می گردد.

۱۶۸- اگر مال مشاع در زمان تعدی و تفریط شریک بر اثر حادثه خارج از اراده او تلف شود چه کسی ضامن است؟

۱- شریک

۲- کل شرکا

۳- هیچکس ضامن نمی‌باشد.

۴- کلیه شرکای مأذون در اداره شرکت

۱۶۹- اگر شریک غیر مأذون با اشخاص ثالث معامله کند، اشخاص ثالث حق رجوع به چه کسی را برای گرفتن طلب خود دارند؟

۱- کلیه شرکا

۲- شریک غیر مأذون

۳- به شرکت چون دارای شخصیت حقوقی است.

۴- به هیچکس حق رجوع ندارند.

۱۷۰- شرکت مدنی…..

۱- توسط هر یک از شرکا قابل انحلال است.

۲- توسط هیچ یک از شرکا قابل انحلال نمی‌باشد.

۳- توسط هر یک از شرکا قابل انحلال است مگر اینکه برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت تعیین شده باشد.

۴- اصولاً توسط هیچ یک از شرکا قابل رجوع و انحلال نمی‌باشد.

۱۷۱- شرکت مدنی به کدام یک از طرق ذیل منحل نمی‌شود؟

۱- در صورت تقسیم مال مشاع

۲- در صورت تلف شدن بخشی از اموال شرکت

۳-در صورت تلف شدن تمام مال شرکت

۴- هر سه مورد باعث انحلال شرکت می‌شود.

۱۷۲- در کدام یک از گزینه های ذیل شرکای مأذون در تصرف اموال شرکت نمی‌باشند؟

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت

۲- در صورتی که سایر شرکا از اذن خود رجوع کنند.

۳- در صورت انحلال شرکت

۴- در هر سه گزینه، شرکا مأذون در تصرف در اموال شرکت نمی‌باشند.

۱۷۳- در کدام یک از گزینه های ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال شرکت می‌باشند؟

۱- در صورت فوت یکی از شرکا

۲- در صورت محجور شدن تمام شرکا

۳- در صورت فوت تمام شرکا

۴- هیچکدام

۱۷۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- ورشکستگی شریک مأذون در اداره شرکت باعث انحلال اذن می‌شود.

۲- ورشکستگی هر یک از شرکا باعث منتفی شدن اذن اداره شرکت توسط شریک مأذون می‌شود.

۳- گزینه۱ و۲

۴- در صورت ورشکستگی هر یک از شرکا اذن خود به خود از بین نمی‌رود و طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع از اذن را دارند.

 

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

 

۱۷۵- شرکای شرکت در چه صورتی می توانند تقاضای تقسیم اموال شرکت را نمایند؟

۱- شرکا در هر صورتی می توانند تقاضای تقسیم اموال شرکت را نمایند.

۲- شرکا در هیچ صورتی نمی توانند تقاضای تقسیم اموال شرکت را نمایند.

۳- شرکا هر وقت بخواهند می توانند تقاضای تقسیم اموال شرکت را نمایند مگر اینکه تقسیم به موجب قانون ممنوع باشد و یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند.

۴- شرکا نمی توانند تقاضای تقسیم اموال شرکت را نمایند مگر با تراضی دیگر شرکا.

۱۷۶- ماهیت حقوقی تقسیم مال مشاع چیست؟

۱- تمیز حق

۲- معامله خاص

۳- مبادله سهم مشاع با مفروز

۴- تمیز حق همراه مبادله سهم مشاع با مفروز

۱۷۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- برای رسیدگی به درخواست افراز دعوی باید با شرکت همه شریکان جریان یابد.

۲- تقسیم املاک باید ضمن سند رسمی انجام شود.

۳- هر دو گزینه صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام

۱۷۸- در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند….

۱- تقسیم ممکن است نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

۲- تقسیم ممکن نیست مگر نسبت به سهم همه شرکا.

۳- تقسیم ممکن نیست مگر با تراضی همه شرکا.

۴- گزینه۲و۳

۱۷۹- در صورت عدم توافق بر تقسیم مال مشترک…..

۱- حاکم اجبار به تقسیم می‌کند.

۲- مال مشترک تقسیم نمی‌شود.

۳-اصولاً حاکم اجبار به تقسیم می کند.

۴- مجدداً شرکا برای تراضی بر تقسیم مال دعوت می شوند.

۱۸۰- در صورتی که شرکای مال مشاع بر تقسیمی که مشتمل بر ضرر است تراضی ننمایند …..

۱- حاکم اجبار به تقسیم می‌کند.

۲- حاکم اصولاً اجبار به تقسیم می‌کند.

۳- حاکم اجبار به تقسیم نمی‌کند و تقسیم باید به تراضی سایر شرکا باشد.

۴- مال علی‌رغم ضرر تقسیم می‌شود.

۱۸۱- در چه صورتی تقسیم مال مشاع باید در دادگاه به عمل آید؟

۱- در صورت عدم تراضی شرکا بر تقسیم مال مشترک.

۲- در صورتی که بین شرکا شخص محجوری وجود داشته باشد.

۳- در صورتی که بین شرکا غایبی وجود داشته باشد.

۴- در هر سه گزینه فوق تقسیم باید در دادگاه صورت گیرد.

۱۸۲- اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد و شرکا توافق در تقسیم مال نداشته باشند….

۱- مال تقسیم نمی‌شود.

۲- مال با اجبار حاکم تقسیم می‌شود.

۳- مال فروخته می‌شود و بهای آن بین شریکان تقسیم می‌شود.

۴- مال علی رغم ضرر تقسیم می‌شود.

۱۸۳- اگر تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد چگونه انجام می‌شود؟

۱- در صورتی که تقاضا از طرف شرکای متضرر باشد طرف دیگر اجبار به تقسیم می‌شود.

۲- در صورتی که تقاضا از طرف شرکای غیر متضرر باشد طرف دیگر اجبار به تقسیم نمی‌شود.

۳- در صورتی که تقاضا از طرف هر یک از شرکا باشد طرف دیگر اجبار به تقسیم می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۱۸۴- هرگاه تقسیم مال مشترک متضمن نقصان فاحش قیمت باشد ….

۱- تقسیم مال مشاع جایز نمی‌باشد اگرچه شرکا تراضی نمایند.

۲- تقسیم مال مشاع جایز نمی‌باشد مگر اینکه شرکا تراضی نمایند.

۳- تقسیم مال مشاع جایز می‌باشد.

۴- تقسیم مال مشاع اصولاً جایز می‌باشد.

۱۸۵- هر گاه ملک مشترک احتیاج به تعمیر داشته باشد و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکا دیگر از شرکت در تعمیر خودداری نمایند شریک یا شرکای متضرر چه حقی دارند؟

۱- حق دارند در صورتی که ملک قابل تقسیم باشد تقسیم ملک را بخواهند.

۲- حق دارند در صورتی که ملک قابل تقسیم نباشد به حاکم رجوع کرده و از حاکم اجبار او را بخواهند.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۱۸۶- هر گاه ملک مشترک غیر قابل تقسیم باشد و احتیاج به تعمیر داشته باشد و یک یا چند نفر از شرکا به ضرر دیگر شرکا راضی به تعمیر نشوند شرکای متضرر چه حقی دارند؟

۱- شرکای متضرر حق دارند به حاکم رجوع کنند و حاکم به اقتضای مورد طرف را به شرکت در تعمیر یا بیع یا اجاره اجبار می‌کند.

۲- شرکای متضرر حق دارند طرف را اجبار به تعمیر کنند یا او را به بیع و اجاره سهم خود اجبار کنند.

۳- شرکای متضرر حق درخواست جبران خسارت خود را از طرف دارند.

۴- هیچکدام

۱۸۷- هر گاه تقسیم مال مشترک متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد….

۱- تقسیم در صورتی صحیح است که تمام شرکا راضی باشند.

۲- تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

۳- تقسیم اصولاً ممنوع است.

۴- گزینه۱ و۳

۱۸۸- تقسیم مال مشترک در کدام یک از موارد ذیل با تراضی شرکا ممکن است؟

۱- در صورتی که تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک از مالیت باشد.

۲- در صورتی که تقسیم متضمن افتادن حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد.

۳- در صورتی که تقسیم مشتمل بر ضرری که موجب نقصان فاحش قیمت است باشد.

۴- هیچکدام

۱۸۹- هر گاه در حین انعقاد عقد شرکت، شرکا ملتزم به تقسیم مال مشترک حتی در صورتی که حصه یک یا چند نفر از آنها از مالیت بیفتد شوند و وجه التزامی برای آن تعیین کنند چنین تقسیمی….

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.

۴- در مقابل شرکای متضرر غیر قابل استناد است.

۱۹۰- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد….

۱- قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازمه با تقسیم باقی اموال دارد.

۲- قسمت اجباری در بعضی از آنها بدون تقسیم سایر اموال امکان پذیر است.

۳- تقسیم صورت نمی‌گیرد مگر اینکه در تمام اموال انجام شود.

۴- گزینه۱ و۳

۱۹۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱- تقسیم ملک از وقف جایز است.

۲- تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز است.

۳- هر دو صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۱۹۲- موقوف علیهم…..

۱- می توانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند.

۲- می توانند منافع مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند.

۳- گزینه ۱ و۲

۴- نمی توانند مال موقوفه و منافع مال را بین خود تقسیم کنند.

۱۹۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود.

۲- اگر مال مشترک قیمی ‌باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود.

۳- هر دو گزینه صحیح می باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی باشند.

۱۹۴- بعد از افراز یا تعدیل مال مشترک در صورتی که شرکا در تملک حصه ها تراضی نکنند….

۱-حصص آنها به قرعه معین می گردد.

۲- حصص آنها را دادگاه معین می‌کند.

۳- تا موقعی که تراضی محقق نشده است حصه ها تقسیم نمی‌شود.

۴- افراز یا تعدیل منفسخ می‌شود.

۱۹۵- مقصود از مال مثلی و قیمی در عبارت: « اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی ‌باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود» چیست؟

۱- مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد است و قیمی مقابل آن است.

۲- مثلی مالی است که ارزش اجزای آن با هم برابر است و قیمی مقابل آن است.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۱۹۶- ترتیب تقسیم اموال گوناگون که در ترکه متوفی وجود دارد چگونه است؟

۱- چون از مصادیق اموال مثلی است به نسبت سهام شرکا افراز می‌شوند.

۲- چون از مصادیق اموال قیمی است بر حسب قیمت تعدیل می شوند.

۳- چون از مصادیق اموال قیمی است به نسبت سهام شرکا افراز می‌شوند.

۴- چون از مصادیق اموال مثلی است بر حسب قیمت تعدیل می شوند.

۱۹۷- تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد….

۱- لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند از آن رجوع کند.

۲- لازم نیست و هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند از آن رجوع کند.

۳- لازم است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند از آن رجوع کند مگر با رضایت سایر شرکا.

۴- لازم نیست مگر اینکه در ضمن عقد لازمی واقع شده باشد.

۱۹۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- تقسیمی که به تراضی شرکا واقع شده باشد به تراضی همه شرکا قابل رجوع می‌باشد.

۲- تقسیمی که به حکم دادگاه واقع شده باشد به تراضی همه شرکا قابل رجوع می‌باشد.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۱۹۹- اگر مالکان بخواهند از تقسیمی که به حکم دادگاه واقع شده است رجوع نمایند و اشاعه را ادامه دهند…..

۱- می توانند با تراضی همه شرکا به این هدف برسند.

۲- می توانند حتی بدون تراضی با سایر شرکا به این هدف برسند.

۳- نمی توانند با تراضی هم به این هدف برسند و باید به اسباب خاص ایجاد اشاعه توسل جویند.

۴- هیچکدام

۲۰۰- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی وجود دارد در این صورت وضعیت تقسیم چگونه است؟

۱- تقسیم صحیح است ولی از طرف همه شرکا قابل فسخ است.

۲- تقسیم باطل است.

۳- تقسیم در مقابل شرکای متضرر قابل استناد نمی‌باشد.

۴- تقسیم صحیح است ولی توسط کسانی که عیب در حصه آنها ظاهر شده است قابل ابطال می‌باشد.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۶۱ ق.م
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۵۶۱ ق.م
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۵۶۱ ق.م
 4. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۵۶۱ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۵۶۱ ق.م
 6. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۵۶۱ ق.م
 7. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۸ ماده ۵۶۱ ق.م
 8. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده ۵۶۱ ق.م
 9. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۰ ماده ۵۶۱ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۱ ماده۵۶۱ ق.م
 11. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۲ ق.م
 12. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۳ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 13. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۳ ق.م
 14. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۳ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۳ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 16. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۴ ق.م
 17. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۴ ق.م
 18. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۵ ق.م
 19. گزینه۴ صحیح است. ر.ک. زیرنویس۵ ماده ۵۶۱ ق.م وماده ۵۶۵ ق.م
 20. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۵ ق.م
 21. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۵ ق.م
 22. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۶۵ ق.م
 23. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۵۶۵ ق.م
 24. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۵۶۵ ق.م
 25. گزینه۲ صحیح است.
 26. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده ۵۶۵ ق.م
 27. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۵۶۵ ق.م
 28. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۵۶۵ ق.م
 29. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده ۵۶۵ ق.م
 30. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۶ ق.م
 31. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۷ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۷ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۸ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۶۸ ق.م
 35. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۶۸ ق.م
 36. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۸ ق.م
 37. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۹ ق.م
 38. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۹ ق.م
 39. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۰ ق.م
 40. گزینه۳ صحیح است.
 41. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۱ ق.م
 42. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۷۱ ق.م
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۲ ق.م
 44. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۳ ق.م
 45. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۴ ق.م
 46. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۴ ق.م
 47. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۵ ق.م
 48. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیر نویس۱ماده ۵۷۵ ق.م
 49. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۶ ق.م
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۷ ق.م
 51. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۷۷ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۸ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۸ ق.م
 54. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۷۸ ق.م
 55. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۸ ق.م
 56. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۷۹ ق.م
 57. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۷۹ ق.م
 58. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۷۹ ق.م
 59. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۰ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۱ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۸۱ ق.م
 62. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۲ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 63. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۲ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 64. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۸۳ ق.م
 65. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۸۳ ق.م
 66. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۴ ق.م
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۸۴ ق.م
 68. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۸۴ ق.م
 69. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۵ ق.م
 70. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۶ ق.م
 71. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۷ ق.م
 72. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۸ ق.م
 73. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۸ ق.م
 74. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۸۸ ق.م
 75. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۸۹ ق.م
 76. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۸۹ ق.م
 77. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳و۴ ماده ۵۸۹ ق.م
 78. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۰ ق.م
 79. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۱ ق.م
 80. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۱ ق.م
 81. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۱ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 82. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۱ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۲ ق.م
 84. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۳ ق.م
 85. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۴ ق.م
 86. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۴ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۵ ق.م
 88. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. مواد ۵۹۳ و ۵۹۵ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۵ ق.م
 90. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۶ ق.م
 91. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۷ ق.م
 92. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۷ ق.م
 93. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۸ ق.م
 94. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۸ ق.م
 95. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۸ ق.م
 96. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۸ ق.م
 97. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۹۹ ق.م
 98. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۹ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۹۹ ق.م
 100. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۶۰۰ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟