تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۸
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

«در مزارعه و مساقات »

مبحث اول : «درمزارعه»

 

۱- عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند چه نام دارد؟

۱- مزارعه                                                 ۲- مساقات

۳-مضاربه                                                ۴- مغارسه

۲- عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای درختکاری به طرف دیگر می‌دهد چه نام دارد؟

۱- مزارعه                                                 ۲- مساقات

۳- مضاربه                                               ۴- مغارسه

۳- در حقوق ایران عقد مغارسه چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است و تابع ماده۱۰ قانون مدنی می‌باشد.

۲- صحیح است و جزو عقود معین می‌باشد.

۳- باطل است.

۴- غیر نافذ می‌باشد.

۴- اگر نوع زراعتی که در زمین می‌شود به یکسال وقت احتیاج داشته باشد ولی عقد مزارعه برای مدت ۶ ماه منعقد شود وضعیت حقوقی عقد چیست؟

۱- صحیح است و باید ظرف ۶ ماه زراعت را ازاله کنند.

۲- صحیح است و می توانند تا یکسال زراعت را در زمین باقی گذارند.

۳- باطل است چون مدت مزارعه متناسب با زراعت مقصود نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۵- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به چه نحوی باشد؟

۱- به صورت اشاعه

۲- به صورت مفروز

۳- به صورت اشاعه یا مفروز

۴- به صورت مساوی

۶- اگر در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل به صورت غیر مشاع باشد وضعیت حقوقی مزارعه چیست؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- عقد مزارعه نمی‌باشد و احکام متناسب با ماهیت خود را دارد.

۴- هیچکدام

۷- اگر در عقد مزارعه شرط شود که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری به طرف مقابل بدهد وضعیت حقوقی این شرط چیست؟

۱- باطل است.

۲- باطل و مبطل است.

۳- صحیح است.

۴- در برابر طرفین قابل استناد نمی‌باشد.

۸- در عقد مزارعه بذر و عوامل دیگر مال چه کسی می‌باشد؟

۱- مزارع

۲- عامل

۳- ممکن است مال مزارع یا عامل باشد.

۴- اصولاً مزارع مگر خلاف آن ثابت شود.

۹- در عقد مزارعه حصه مشاع هر یک از مزارع و عامل به چه طریقی تعیین می‌شود؟

۱- بر طبق قرارداد                                     ۲- بر طبق عرف بلد

۳- بر طبق قرارداد یا عرف بلد                    ۴- بر طبق قانون

۱۰- جمع شدن وصف عامل و مزارع در یک نفر چه حکمی دارد؟

۱- جایز می‌باشد.

۲- جایز نمی‌باشد.

۳- جایز نمی‌باشد مگر با حکم دادگاه.

۴- جایز نمی‌باشد مگر با اذن دادستان.

۱۱- در عقد مزارعه، مزارع…..

۱- باید مالک زمین باشد.

۲- لازم نیست مالک زمین باشد ولی لازم است که مالک منافع باشد.

۳- لازم نیست مالک زمین باشد و می‌تواند به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۱۲- کدام یک از اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مزارع در عقد مزارعه واقع شوند؟

۱- مستأجر                                               ۲- صاحب حق انتفاع

۳- مستعیر                                                ۴- هر سه می توانند

۱۳- اگر زمین درعقد مزارعه بین مزارع و عامل مشاع باشد وضعیت حقوقی عقد مزارعه چیست؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- صحیح است ولی قابل فسخ می‌باشد.      ۴-غیر نافذ است.

۱۴- زمینی که مورد مزارعه است اگر برای زرع مقصود قابل نباشد….

۱- در هر صورت عقد مزارعه باطل است.

۲- اگر با اصلاح زمین یا تحصیل آب قابل شود عقد مزارعه صحیح خواهد بود.

۳- حتی اگر با اصلاح زمین یا تحصیل آب قابل شود عقد مزارعه باطل خواهد بود.

۴- در هر صورت عقد مزارعه صحیح است.

۱۵- اگر زرع در عقد مزارعه محتاج به عملیاتی از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره داشته باشد …..

۱- عامل حق دارد عقد مزارعه را فسخ کند.

۲- عامل در صورتی که در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۳- عامل حق فسخ عقد مزارعه را نخواهد داشت هر چند جاهل به آن عملیات بوده باشد.

۴- عقد مزارعه باطل است.

۱۶- اگر در خلال مدت مزارعه آب قطع شود و نتوان بسادگی رفع مانع کرد….

۱- عقد مزارعه باطل می‌شود.

۲- عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

۳- مزارع خیار فسخ پیدا می‌کند.

۴- عامل خیار فسخ پیدا می‌کند.

۱۷- نوع زرع در عقد مزارعه….

۱- باید معین شود.

۲- باید معین شود مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم باشد.

۳- نباید معین شود در صورتی که عقد برای مطلق زراعت بسته شده باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۱۸- در صورتی که عقد مزارعه برای مطلق زراعت بسته شده باشد:

۱- عامل در اختیار نوع زراعت مختار است.

۲- مزارع در اختیار نوع زراعت مختار است.

۳- عامل یا مزارع در اختیار نوع زارعت مختار هستند.

۴- مزارعه باطل می‌باشد.

۱۹- در صورتی که عقد مزارعه برا ی مطلق زراعت باشد ….

۱- عامل می‌تواند هر زرعی را انتخاب کند هر چند زمین استعداد آن را نداشته باشد.

۲- عامل نمی‌تواند زرعی را انتخاب کند که زمین استعداد آن را ندارد.

۳- اختیار انتخاب عامل محدود به استعداد زمین و امکانات طبیعی آن است.

۴- گزینه۲ و۳

۲۰- در صورتی که نوع زرع در قرارداد تعیین شود….

۱- عامل نمی‌تواند زرع دیگری را انتخاب کند مگر اینکه ضرر آن کمتر باشد.

۲- عامل نمی‌تواند زرع دیگری را انتخاب کند هر چند ضرر آن کمتر باشد.

۳- عامل می‌تواند زرع دیگری را انتخاب کند.

۴- مزارع می‌تواند زرع دیگری را انتخاب کند.

۲۱- عقد مزارعه عقدی است….

۱- لازم         ۲- جایز         ۳- معلق         ۴- مشروط

۲۲- خیار غبن در عقد مزارعه….

۱- وجود ندارد.

۲- تنها برای مزارع ممکن است به وجود آید.

۳- تنها برای عامل ممکن است به وجود آید.

۴- ممکن است برای مزارع و عامل به وجود آید.

۲۳- برای احراز غبن در عقد مزارعه….

۱- میزان واقعی ثمره که احتمالی است معیار قرار می‌گیرد.

۲- تناسب ارزش آورده هر یک از دو طرف با سهم مشاع از محصول معیار قرار می‌گیرد.

۳- هر دو درست است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۲۴- هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه….

۱- از ابتدا باطل می‌شود.

۲- منفسخ می‌شود.

۳- قابل فسخ می‌شود.

۴- از زمانی که این علل به وجود می آید باطل می‌شود.

۲۵- اگر شخص ثالثی زمین مورد مزارعه را غصب کند عامل چه حقی دارد؟

۱- اگر غصب قبل از تسلیم زمین به عامل باشد اختیار فسخ مزارعه را دارد.

۲- اگر غصب پس از تسلیم زمین به عامل باشد اختیار فسخ مزارعه را دارد.

۳- چه غصب قبل و چه بعد از تسلیم زمین به عامل باشد او اختیار فسخ مزارعه را دارد.

۴- عامل فقط می‌تواند به شخص ثالث رجوع کند و اجرت المثل بگیرد ولی حق فسخ مزارعه را ندارد.

۲۶- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ عقد

۲- حق رجوع به شخص ثالث و گرفتن اجرت المثل

۳- حق فسخ عقد یا حق رجوع به ثالث برای گرفتن اجرت المثل

۴- حق رجوع به مزارع برای گرفتن اجرت المثل

۲۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- عقد مزارعه به فوت عامل باطل می‌شود.

۲- عقد مزارعه به فوت مزارع باطل می‌شود.

۳- عقد مزارعه به فوت عامل یا مزارع باطل می‌شود.

۴- عقد مزارعه به فوت عامل یا مزارع باطل نمی‌شود.

۲۸- در صورتی که مباشرت عامل شرط شده باشد با فوت عامل عقد مزارعه….

۱- در صورتی که مباشرت عامل قید تراضی و اجرای مفاد عقد باشد منفسخ می‌شود.

۲- در صورتی که مباشرت شرط فرعی باشد منفسخ نمی‌شود و مزارع حق فسخ پیدا می‌کند.

۳- در صورتی که مباشرت عامل قید تراضی باشد باطل می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۲۹- هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او…..

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- قابل فسخ می‌شود.                                ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۳۰- کدام عبارت صحیح است؟

۱- بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن می‌شود مگر بر خلاف آن تراضی شود.

۲- بعد از ظهور ثمره زرع و تسلیم آن به عامل، وی مالک حصه خود می‌شود.

۳- بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن می‌شود و تراضی بر خلاف آن مؤثر در مقام نمی‌باشد.

۴- هیچکدام

۳۱- اگر در عقد مزارعه شرط شود که تمام محصول مال مزارع یا عامل باشد، این شرط ….

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- باطل و مبطل عقد است.

۴- قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی‌باشد.

۳۲- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود حاصل از آن کیست؟

۱-حاصل مال مزارع است و عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می‌باشد.

۲- حاصل مال عامل می‌باشد و مزارع مستحق اجرت المثل زمین خود می‌باشد.

۳- حاصل مال عامل و مزارع به تساوی می‌باشد.

۴- حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر(مالک زمین یا آب یا عمل) مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۳۳- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود و بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد….

۱- حاصل به نسبت بذر میان آنها تقسیم می‌شود.

۲- اجرت المثل به نسبت بذر میان آنها تقسیم می‌شود.

۳- حاصل و اجرت المثل به نسبت بذر میان آنها تقسیم می‌شود.

۴- هیچکدام

۳۴- هرگاه عقد مزارعه به علتی منفسخ شود….

۲- اگر انفساخ بعد از ظهور ثمره باشد مزارع و عامل شریک در محصول هستند.

۲- اگر انفساخ قبل از ظهور ثمره باشد حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر استحقاق اجرت المثل دارد.

۳- محصول مال مزارع است وعامل استحقاق اجرت المثل عمل خود را دارد.

۴- گزینه۱ و۲

۳۵- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آن را ترک کند مزارع چه کاری می‌تواند بکند؟

۱- مزارع می‌تواند عقد مزارعه را فسخ کند.

۲- مزارع می‌تواند عمل را به خرج عامل ادامه دهد.

۳- مزارع می‌تواند از حاکم بخواهد که عامل را اجبار به انجام عمل کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه دهد و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ دارد.

۴- مزارع می‌تواند عامل را اجبار به انجام عمل کندو یا عمل را به خرج عامل ادامه دهد و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ دارد.

۳۶- اگر عامل تا پایان مدت عقد مزارعه زراعت نکند…..

۱- مزارع مستحق اجرت المثل زمین خود می‌باشد.

۲- مزارع مستحق حصه خود می‌باشد که باید عامل تهیه کند و بدهد.

۳- مزارع مستحق اجرت المثل زمین خود نمی‌باشد و تنها می‌تواند از عامل خسارت بگیرد.

۴- مزارع می‌تواند اجبار عامل به انجام عمل را از حاکم بخواهد.

۳۷- هر گاه به علت تخلف عامل، مزارع عقد مزارعه را فسخ کند….

۱- مزارع نمی‌تواند اجرت المثل منافع گذشته را مطالبه کند.

۲- مزارع نمی‌تواند خسارت عدم انجام تعهد را از عامل بگیرد.

۳- مزارع نمی‌تواند نه اجرت المثل منافع گذشته و نه خسارت عدم انجام تعهد را درخواست کند.

۴- فسخ مزارعه مانع از خواستن اجرت المثل منافع گذشته و درخواست خسارت عدم انجام تعهد نمی‌باشد.

۳۸- هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود……

۱- عامل، ضامن نمی‌باشد.

۲- عامل، ضامن تفاوت می‌باشد.

۳- عامل، ضامن کل حاصل می‌باشد.

۴- عامل، ضامن نمی‌باشد مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

۳۹- تعهد عامل به مواظبت از زراعت از اقسام….

۱- تعهد به وسیله است.

۲- تعهد به نتیجه است.

۳- تعهد به تضمین است.

۴- تعهد به وسیله و نتیجه است.

۴۰- اگر نتیجه معینی از عمل عامل حاصل نشود….

۱- عامل ضامن است.

۲- عامل ضامن است مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند.

۳- عامل ضامن نیست.

۴- عامل ضامن نیست مگر اینکه تقصیر او را بتوان ثابت کرد.

۴۱- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه ….

۱- باطل است.

۲- منفسخ می‌شود.

۳- صحیح است و عامل باید اجرت المثل زمین مزارع را بدهد.

۴- قابل فسخ است.

۴۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- هر گاه معلوم شود که هدف از تعیین زرع، تعیین اندازه انتفاع است عامل می‌تواند زرع دیگری که ضرر آن کمتر یا مساوی زرع تعیین شده است کشت کند.

۲- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و نوع زرع قید تراضی باشد در صورت تخلف عامل عقد مزارعه باطل است.

۳- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و نوع زرع قید تراضی نباشد و مطلوب جداگانه باشد تخلف عامل از آن موجب بطلان عقد مزارعه نمی‌شود.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۳- هر گاه مزارعه در اثنای مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال چه کسی است؟

۱- مال مزارع و عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می‌باشد.

۲- مال عامل و مزارع مستحق اجرت المثل زمین خود می‌باشد.

۳- مال صاحب بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۴- مال عامل و مزارع به طور تساوی است.

۴۴- در صورتی که عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود…..

۱- هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند.

۲- حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر استحقاق اجرت المثل را دارد.

۳- حاصل مال مزارع است و عامل استحقاق اجرت المثل عمل خود را دارد.

۴- حاصل مال عامل است و مزارع استحقاق اجرت المثل زمین خود را دارد.

۴۵- بعد از فسخ عقد مزارعه در صورتی که حاصل رسیده باشد….

۱- مزارع عامل را به برداشتن حاصل اجبار می‌کند و در صورت خودداری عامل، مزارع آن را ازاله می‌کند.

۲- زرع تا هنگام برداشت محصول در زمین می‌ماند و مالک نمی‌تواند قلع آن را بخواهد.

۳- مزارع به عامل مهلتی برای برداشت محصول می‌دهد و بعد از آن خود محصول را ازاله می‌کند.

۴- هیچکدام

۴۶- هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد….

۱- مزارع حق ندارد که زراعت را ازاله کند.

۲- مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند.

۳- مزارع حق دارد با اخذ اجرت المثل مزارعه را تا برداشت محصول ابقاء کند.

۴- گزینه۲و۳

۴۷- شرط خلاف حکم مقرر در ماده ۵۴۰ «هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند» چه وضعیتی دارد؟

۱- این حکم از قواعد آمره است و شرط خلاف آن بی اثر است.

۲- این حکم از قواعد تکمیلی است و شرط خلاف آن مؤثر در مقام می‌باشد.

۳- این حکم از قواعد مربوط به نظم عمومی است و شرط خلاف آن بی‌اثر است.

۴- گزینه۱ و۳

۴۸- عامل می‌تواند برای زراعت…..

۱- اجیر بگیرد.                                          ۲- با دیگری شریک شود.

۳- هر دو مورد                                          ۴- هیچکدام

۴۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عامل برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری نیاز به رضای مزارع ندارد.

۲- عامل برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری نیاز به رضای مزارع دارد.

۳- عامل برای انتقال معامله نیاز به رضای مزارع دارد ولی برای تسلیم زمین به دیگری نیاز به رضای مزارع ندارد.

۴- عامل برای انتقال معامله نیاز به رضای مزارع ندارد ولی برای تسلیم زمین به دیگری نیاز به رضای مزارع دارد.

۵۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عامل نمی‌تواند در صورتی که شرط مباشرت او شده باشد زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد ولی می‌تواند کارگر استخدام کند.

۲- عامل نمی‌تواند در صورتی که شرط مباشرت او شده باشد زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد و یا کارگر استخدام کند.

۳- عامل در صورتی که شرط مباشرت او شده باشد نمی‌تواند کارگر استخدام کند ولی می‌تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد.

۴- عامل حتی در صورت شرط مباشرت می‌تواند زراعت را به مقاطعه به دیگری بدهد یا کارگر استخدام کند.

۵۱- در صورتی که عامل در مقام اجرای تعهداتی که بر مبنای عقد مزارعه بر عهده دارد عامل دیگری را مأمور کند و خود به عنوان مزارع با او پیمان ببندد…..

۱- عامل دوم رابطه حقوقی با مزارع نخستین پیدا نمی‌کند.

۲- عامل دوم رابطه حقوقی با مزارع نخستین پیدا می‌کند.

۳- عامل دوم در صورت رضایت مزارع خود با مزارع نخستین نیز رابطه حقوقی پیدا می‌کند.

۴- عامل دوم در صورت رضایت مزارع نخستین با او هم رابطه حقوقی پیدا می‌کند.

۵۲- خراج زمین در عقد مزارعه بر عهده کیست؟

۱- مزارع

۲- عامل

۳- مزارع مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

۴- عامل مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

۵۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- خراج زمین و سایر مخارج زمین بر عهده مزارع است.

۲- خراج زمین و سایر مخارج زمین بر عهده عامل است.

۳- خراج زمین بر عهده مزارع است ولی سایر مخارج بر حسب تعیین طرفین یا متعارف برعهده مزارع یا عامل است.

۴- خراج زمین بر عهده عامل است ولی سایر مخارج بر حسب تعیین طرفین یا متعارف بر عهده مزارع یا عامل است.

 

مبحث دوم : « در مساقات »

 

۵۴- معامله ای که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود چه نام دارد؟

۱- مزارعه                                                 ۲- مساقات

۳- مضاربه                                               ۴- مغارسه

۵۵- اگر در عقد مساقات حصه هر یک از طرفین به صورت غیر مشاع باشد عقد مساقات چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- قابل فسخ است.

۴- احکام عقدمساقات اجرا نمی‌شود و احکام متناسب با ماهیت خود را دارد.

۵۶- ضمانت اجرای معین نشدن مدت در عقد مساقات چیست؟

۱- بطلان عقد

۲- انفساخ عقد

۳- قابل فسخ شدن عقد

۴- عقد مساقات نیازی به معین شدن مدت ندارد و بدون مدت هم صحیح می‌باشد.

۵۷- در کدام یک از عقود ذیل مدت عقد حتماً باید معین شود؟

۱- اجاره اشیاء                                          ۲- مزارعه

۳- مساقات                                                ۴- هر سه مورد

۵۸- رابطه حقوقی سقی و مساقات تابع کدام یک از گزینه های ذیل است؟

۱- عموم و خصوص مطلق و مساقات اخص از سقی می‌باشد.

۲- عموم و خصوص مطلق و مساقات اعم از سقی می‌باشد.

۳- عموم و خصوص من وجه

۴- تباین

۵۹- مقصود از امثال آن درعبارت: «عقد مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع از ثمره واقع می‌شود» چیست؟

۱- بوته‌هایی است که ریشه ثابت دارند.

۲- بوته‌هایی است که به طور معمول در یک فصل و یا کمتر از یک سال به ثمر می‌رسد و از بین می‌رود.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۶۰- برای درستی عقد مساقات….

۱- قطع به ایجاد ثمر تا پایان مدت لازم است و درخت باید مثمر باشد.

۲- ظنّ ایجاد ثمر تا پایان مدت کافی است ولی در نهایت ثمری باید به بار آید و الا عقد باطل است.

۳- ظنّ ایجاد ثمر تا پایان مدت کافی است هر چند ثمری به بار نیاید.

۴- قطع به ایجاد ثمر تاپایان مدت لازم است هرچند ثمری به بار نیاید.

۶۱- در صورتی که مساقات باطل یا فسخ شود ثمره مال کیست؟

۱- ثمره برای صاحب بذر است و طرف مقابل مستحق اجرت المثل می‌باشد.

۲- ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۳- ثمره مال عامل است و مالک مستحق اجرت المثل خواهد بود.

۴- ثمره مال مالک و عامل به نسبت حصه مشاع معین شده است.

۶۲- عامل در عقد مساقات کدام یک از اختیارات ذیل را دارا می‌باشد؟

۱- واگذاری معامله به دیگری بدون اذن مالک

۲- شرکت با دیگری بدون اذن مالک

۳- گرفتن اجیر بدون اذن مالک

۴- گزینه۲ و۳

۶۳- در صورتی که عامل با اذن مالک با عامل دیگری عقد مساقات ببندد، عامل دوم….

۱- عامل مالک نیز می‌باشد.

۲- عامل مالک نمی‌باشد هر چند که عقد با اذن او بوده باشد.

۳- عامل، عامل اول و مالک می‌باشد.

۴- هیچکدام

۶۴- اگر در اثنای مدت عقد مساقات ازایجاد ثمره یأس و ناامیدی به وجود آید عقد مساقات….

۱- منحل می‌شود.

۲- منحل نمی‌شود.

۳- منحل می‌شود مگر اینکه تقصیر عامل باعث یأس شده باشد.

۴- منحل نمی شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

 

فصل ششم : «در مضاربه»

 

۶۵- عقدی که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف مقابل با آن تجارت کند ودر سود آن شریک باشند چه نام دارد؟

۱- مزارعه                                                 ۲- مساقات

۳- مضاربه                                               ۴- مغارسه

۶۶- شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می‌شود….

۱- دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

۲- از شخصیت حقوقی بی بهره است و همه داد و ستد ها بنام عامل است ولی نتیجه معامله به صاحب سرمایه می‌رسد.

۳- از شخصیت حقوقی بی بهره است و همه داد و ستدها بنام عامل است ولی نتیجه معامله به صاحب سرمایه و عامل می‌رسد.

۴- اصولاً دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

۶۷- هر گاه شرکتی که بوسیله عقد مضاربه به وجود آمده است بدهی بالا آورد…..

۱- مالک سرمایه در برابر طلبکاران مسؤول است.

۲- عامل در برابر طلبکاران مسؤول است.

۳- عامل و مالک به طور مساوی در برابر طلبکاران مسؤول هستند زیرا شرکت فاقد شخصیت حقوقی است.

۴- عامل و مالک به طور تضامنی در برابر طلبکاران مسؤول هستند.

۶۸- در عقد مضاربه، سرمایه ای که مالک می‌دهد….

۱- باید وجه نقد باشد.

۲- باید غیر نقد باشد.

۳- می‌تواند به صورت نقد یا غیر نقد باشد.

۴- اصولاً غیر نقد می‌باشد.

۶۹- اگر کسی تور ماهیگیری و قایق در اختیار دیگری بگذارد تا ماهی بگیرد و در آنچه صید می‌شود طرفین شریک باشند، این قرارداد….

۱- تابع عقد مضاربه است.

۲- تابع عقد مضاربه نمی‌باشد و باطل است.

۳- تابع عقد مضاربه نمی‌باشد ولی بر طبق ماده۱۰ قانون مدنی نافذ است.

۴- تابع عقد مضاربه نمی‌باشد و قابل فسخ است.

۷۰- سرمایه ای که مالک درعقد مضاربه می‌دهد…..

۱- باید وجه نقد و به صورت وجه رایج داخلی باشد.

۲- باید وجه نقد و به صورت پول خارجی باشد.

۳- باید وجه نقد باشد که می‌تواند به صورت وجه رایج داخلی یا پولهای خارجی باشد.

۴- باید به صورت غیر نقد باشد.

۷۱- آیا طلبکار می‌تواند دین بر ذمه مدیون را در عقد مضاربه سرمایه قراردهد؟

۱- دین بر ذمه نمی‌تواند سرمایه قرار گیرد.

۲- دین بر ذمه می‌تواند سرمایه قرار گیرد.

۳- دین بر ذمه در صورتی می‌تواند سرمایه قرار گیرد که موضوع آن تعیین شود و به قبض عامل داده شود.

۴- دین بر ذمه در صورت تراضی مالک و مدیون و عامل می‌تواند به عنوان سرمایه قرار گیرد.

۷۲- حصه هر یک از مالک و مضارب در عقد مضاربه….

۱- باید به صورت مشاع باشد.

۲- می‌تواند به صورت غیر مشاع باشد.

۳- می‌تواند به صورت مشاع یا غیر مشاع باشد.

۴- هیچکدام

۷۳- کدام یک از شروط ذیل در عقد مضاربه صحیح می‌باشد؟

۱- شرط اینکه تمام سود از آن یکی از طرفین باشد.

۲- شرط اینکه سود یکی از طرفین ثابت باشد.

۳- شرط اینکه سود یا بخشی از سود به نفع ثالث باشد.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۷۴- حصه هر یک از طرفین در عقد مضاربه….

۱- باید معین باشد.

۲- در صورتی که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد لازم نیست در عقد معین باشد.

۳- لازم نیست معین باشد.

۴- گزینه۱ و۲

۷۵- کدام یک از عقود ذیل جایز می‌باشد؟

۱- مضاربه     ۲- مساقات       ۳- مزارعه         ۴- هر سه مورد

۷۶- شرطی که حق بر هم زدن عقد مضاربه را از طرفین می‌گیرد چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- باطل و مبطل عقد است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر نافذ است.

۷۷- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح عقد مضاربه …….

۱- باطل می‌شود.                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- قابل فسخ می‌شود.                ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۷۸- عقد مضاربه به کدام یک از علل ذیل منفسخ می‌شود؟

۱- موت، جنون و سفه یکی از طرفین

۲- مفلس شدن مالک

۳- عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

۴- هر سه مورد

۷۹- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح است؟

۱- عقد مضاربه در صورت مفلس شدن مالک منفسخ می‌شود.

۲- عقد مضاربه در صورت مفلس شدن عامل منفسخ می‌شود.

۳- عقد مضاربه در صورت مفلس شدن عامل یا مالک منفسخ می‌شود.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۸۰- عقد مضاربه به فوت مالک…..

۱- در صورتی که مضاربه برای زمان حیات انشاء شده باشد منفسخ می‌شود.

۲- در صورتی که وصیت به مضاربه شده باشد منفسخ نمی‌شود.

۳-گزینه۱و۲

۴- هیچکدام

۸۱- در صورت ورشکسته شدن مالک در عقد مضاربه….

۱- عامل در زمره طلبکاران می‌آید و طلب خود را می‌گیرد.

۲- عامل در زمره طلبکاران نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه حق عینی دارد.

۳- عامل نسبت به سرمایه در زمره طلبکاران نمی‌آید چون حق عینی بر سرمایه دارد.

۴- عامل در زمره طلبکاران نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه حق دینی دارد.

۸۲- در کدام یک از عقود ذیل نیازی به تعیین مدت نمی‌باشد؟

۱- مساقات

۲- مضاربه

۳- مزارعه

۴- در هر سه باید مدت تعیین شود.

۸۳- تعیین مدت در عقد مضاربه….

۱- موجب لزوم عقد می‌شود و طرفین قبل از انقضای مدت نمی‌توانند رجوع کنند.

۲- موجب لزوم عقد نمی‌شود.

۳- باعث می‌شود که پس از انقضای مدت، مضارب نتواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

۴- گزینه۲ و۳

۸۴- اگر در عقد مضاربه شرط شود که طرفین تا انقضای مدت حق بر هم زدن عقد را ندارند این شرط چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- باطل و مبطل است.                                ۴- غیر قابل استناد است.

۸۵- مضاربه برای مطلق تجارت….

۱- باطل می‌باشد.

۲- صحیح می‌باشد و عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد.

۳- صحیح می‌باشد ولی عامل در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

۴-گزینه۲ و۳

۸۶- عامل در عقد مضاربه کدام یک از حقوق ذیل را دارا می‌باشد؟
۱- بستن عقد مضاربه با دیگری با همان سرمایه مالک بدون اجازه مالک

۲- واگذاری مضاربه به دیگری بدون اجازه مالک

۳- بستن عقد مضاربه با دیگری یا واگذاری مضاربه به دیگری با اجازه مالک

۴- هر سه مورد

۸۷- در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری منعقد کند مضاربه دوم:

۱- عقدی است غیرمستقل.                          ۲- در حق مالک اثری ندارد.

۳- در حق مالک اثر دارد.                            ۴- گزینه۱ و۲

۸۸- در صورتی که عامل مجاز در واگذاردن مضاربه به دیگری باشد، عامل جدید:

۱- با مالک رابطه حقوقی دارد.

۲- با مالک رابطه حقوقی ندارد.

۳- تنها باعامل نخست رابطه حقوقی دارد.

۴- گزینه۲ و۳

۸۹- اگر عامل اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد…..

۱- مستحق اجرت آن خواهد بود.

۲- مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۳- اصولاً مستحق اجرت آن خواهد بود.

۴- اصولاً مستحق اجرت آن نخواهد بود.

۹۰- تعهد عامل در عقد مضاربه از چه نوعی است؟

۱- تعهد به وسیله است و اثبات تقصیر او با مالک است.

۲- تعهد به نتیجه است و باید عدم تقصیر خود و قوه قاهره را اثبات کند.

۳- تعهد به وسیله است و باید عدم تقصیر خود را اثبات کند.

۴- تعهد به نتیجه است و اثبات تقصیر او با مالک است.

۹۱- عامل نسبت به سرمایه و ربح در عقد مضاربه…..

۱- ضامن است مگر اینکه عدم تعدی و تفریط خود راثابت کند.

۲- در حکم امین است مگردر صورت تعدی و تفریط.

۳- ضامن نیست مگر در صورت تقصیر.

۴- گزینه۲ و۳

۹۲- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله…..

۱- مضاربه محسوب می‌شود.

۲- مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل مستحق هیچ اجرتی نمی‌باشد.

۳- مضاربه محسوب نمی‌شود ولی عامل مستحق اجرت المثل کار خود خواهد بود.

۴- باطل می‌باشد.

۹۳- اگر شرط شود که عامل ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد…..

۱- شرط باطل است ولی عقد صحیح می‌باشد.

۲- شرط صحیح است ولی عقد باطل می‌باشد.

۳- شرط و عقد باطل است.

۴- شرط وعقد صحیح است.

۹۴- اگر شرط شود که در صورت تلف یا خسارت مال مضاربه عامل از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند….

۱- شرط باطل است ولی عقد صحیح می‌باشد.

۲- شرط صحیح است ولی عقد باطل می‌باشد.

۳- شرط و عقد باطل است.

۴- شرط و عقد صحیح است.

۹۵- در کدام یک از گزینه های ذیل ممکن است احکام مضاربه جاری شود؟

۱- حساب جاری در بانک                           ۲- حساب به مدت در بانک

۳- هر دو گزینه                                          ۴- هیچکدام

۹۶- مضاربه…..

۱- تابع شرایطی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

۲- اصولاً تابع شرایطی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

۳- تابع قانون می‌باشد.

۴- اصولاً تابع قانون می‌باشد.

 

فصل هفتم: «در جعاله»

 

۹۷- عقدی که به موجب آن شخصی ملزم به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی می‌شود چه نام دارد؟

۱- مضاربه

۲- معاوضه

۳- جعاله

۴- جزو عقود نامعین و بر طبق ماده۱۰ ق.م است.

۹۸- در جعاله شرط رسیدن به جعل و پاداش…..

۱- تلاش در راه رسیدن به نتیجه مطلوب جاعل است.

۲- رسیدن به نتیجه مطلوب جاعل است.

۳- بسته شدن عقد جعاله است.

۴- هیچکدام

۹۹- تعهد عامل در عقد جعاله…..

۱- به نتیجه است.

۲- به وسیله است.

۳- بسته به اوضاع و احوال، به نتیجه یا وسیله است.

۴- بسته به نظر دادگاه، به نتیجه یا وسیله است.

۱۰۰- جعاله عمل حقوقی…..

۱- تبعی است.                                           ۲- احتمالی است.

۳- تبعی و احتمالی است.                            ۴- هیچکدام

 

 

 

پاسخنامه:

 

 

 

 1. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۸ ق.م
 2. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ماده ۵۱۸ ق.م
 3. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۱۸ ق.م
 4. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۱۸ ق.م
 5. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۹ ق.م
 6. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۹ ق.م و زیر نویس۱آن ماده
 7. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۰ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۱ ق.م
 9. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۱ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۲۱ ق.م
 11. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۲ ق.م
 12. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۲۲ ق.م
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۲۲ ق.م
 14. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۳ ق.م
 15. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۳ ق.م
 16. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۲۳ ق.م
 17. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۴ ق.م
 18. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۴ ق.م
 19. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۲۴ ق.م
 20. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۲۴ ق.م
 21. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۵ ق.م
 22. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۶ ق.م
 23. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۲۶ ق.م
 24. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۷ ق.م
 25. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۸ ق.م
 26. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۹ ق.م
 28. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۲۹ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 29. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۰ ق.م
 30. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۱ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۲ ق.م
 32. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۳ ق.م
 33. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۳ ق.م
 34. گزینه۴ صحیح است.
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۴ ق.م
 36. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۵ ق.م
 37. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۳۵ ق.م
 38. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۶ ق.م
 39. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۳۶ ق.م
 40. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۳۶ ق.م
 41. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۷ ق.م
 42. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۳۷ ق.م
 43. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۸ ق.م
 44. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۳۹ ق.م
 45. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۳۹ ق.م
 46. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۰ ق.م
 47. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۴۰ ق.م
 48. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۱ ق.م
 49. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۱ ق.م
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۴۱ ق.م
 51. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۴۱ ق.م
 52. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۲ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۲ ق.م
 54. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۳ ق.م
 55. گزینه۴ صحیح است.
 56. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۴۳ ق.م
 57. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۴۳ ق.م
 58. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۴۳ ق.م
 59. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۴۳ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۵۴۳ ق.م
 61. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۴ ق.م
 62. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۵ ق.م
 63. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۴۵ ق.م
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۴۵ ق.م
 65. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۶ ق.م
 66. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۴۶ ق.م
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۴۶ ق.م
 68. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۷ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۴۷ ق.م
 70. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۴۷ ق.م
 71. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۴۷ ق.م
 72. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۸ ق.م
 73. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده ۵۴۸ ق.م
 74. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۴۹ ق.م
 75. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. مواد ۵۲۵ و ۵۵۰ ق.م
 76. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۵۰ ق.م
 77. گزینه ۲ صحیح است. ر.ک. ماده ۵۵۱ ق.م
 78. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۱ ق.م
 79. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۱ ق.م
 80. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۵۱ ق.م
 81. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۵۱ ق.م
 82. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۴۳ ق.م و ماده ۵۵۲ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۲ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۵۲ ق.م
 85. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۳ ق.م
 86. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۴ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۵۴ ق.م
 88. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۵۴ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۵ ق.م
 90. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۵۵ ق.م
 91. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۶ ق.م
 92. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۷ ق.م
 93. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۸ ق.م
 94. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۸ ق.م
 95. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۵۹ ق.م
 96. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۰ ق.م
 97. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۶۱ ق.م
 98. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۱ ق.م
 99. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۶۱ ق.م
 100. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۶۱ ق.م

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 + 1 ؟