تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

۴۰۱- اگر در اجاره نوع تصرفی که مستأجر می‌تواند در عین مستأجره کند قید نشود …..

۱- اجاره باطل است.

۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- مستأجر باید عین مستأجره را در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید.

۴- اجاره از طرف موجر قابل فسخ می‌شود.

۴۰۲- اگر در اجاره مواعدی که مستأجر باید مال الاجاره را تأدیه کند ذکر نشود….

۱- اجاره باطل می‌شود.

۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- مستأجر می‌تواند هر موقع که بخواهد مال الاجاره را تأدیه کند.

۴- مستأجر باید مال الاجاره را نقداً بپردازد.

۴۰۳- دین مستأجر نسبت به اجاره بها….. است.

۱- مستقر

۲- نامستقر

۳- بسته به نظر دادگاه، مستقر یا نامستقر

۴- اصولاً مستقر

۴۰۴- در کدام مورد موجر حق فسخ اجاره را ندارد؟

۱- اعسار مستأجر

۲- تعدی و تفریط مستأجر

۳- عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر

۴- در هر سه مورد موجر حق فسخ عقد اجاره را دارد.

۴۰۵- در صورتی که مستأجر اجاره بها را نپردازد موجر چه حقی دارد؟

۱- اگر هنوز عین مستأجره را تحویل نداده است می‌تواند به استناد حق حبس از تحویل آن تا تأدیه اجاره بها خودداری کند.

۲- پس از تسلیم عین مستأجره می‌تواند اجبار مستأجر را به تأدیه اجاره بها بخواهد.

۳- حق دارد اجاره را به استناد خیار تخلف از شرط پرداخت اجاره بها در موعد معین فسخ کند.

۴- هر سه گزینه

۴۰۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- موعد پرداخت اجاره بها باید مضبوط باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود و گرنه دو طرف را پای بند نمی‌کند.

۲- دین مستأجر نسبت به اجاره بها در صورت تلف عین مستأجره در مدت اجاره نسبت به بقیه مدت از بین نمی‌رود.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۴۰۷- اگر منفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر….

۱- مساوی با منفعت معینه است.

۲- کمتر از منفعت معینه است.

۳- مساوی یا کمتر یا بیشتر از منفعت معینه است.

۴- مساوی یا کمتر از منفعت معینه است.

۴۰۸- اگر در اجاره نامه آمده باشد که شغل مستأجر خرازی فروشی است و اجاره برای همین منظور واقع شود ولی مستأجر آن را به فروش لوازم ورزشی یا کتاب اختصاص دهد وضعیت حقوقی اجاره چیست؟

۱- اجاره باطل می‌شود.

۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- اجاره قابل فسخ می‌شود.

۴- اجاره صحیح باقی می‌ماند.

۴۰۹- اگر دکانی در خیابان میرداماد در کنار چند جواهر فروشی اجاره داده شود و در اجاره نامه هم قیدی در باره نوع مصرف دکان نشود و مستأجر آن را به آهنگری اختصاص دهد وضعیت حقوقی اجاره چیست؟

۱- اجاره باطل می‌شود.

۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- اجاره توسط موجر قابل فسخ می‌شود.

۴- اجاره صحیح باقی می‌ماند.

۴۱۰- اگر مستأجر عین مستأجره رادر غیر موردی که در اجاره ذکر شده است یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید موجر چه حقی پیدا می‌کند؟

۱- حق فسخ اجاره

۲- حق منع مستأجر و در صورت عدم امکان منع حق فسخ اجاره

۳- حق منع مستأجر

۴- هیچکدام

۴۱۱- در صورتی که موجر، مستأجر را از تصرف ممنوع منع کند ولی مستأجر بعد از اجرای حکم دوباره تصرف ممنوع را تکرار کند موجر چه حقی دارد؟

۱- می‌تواند ابتدا به ساکن اجاره را فسخ کند.

۲- ابتدا باید او را منع کند و سپس در صورت عدم امکان منع اجاره را فسخ کند.

۳- می‌تواند از مستأجر خسارت بگیرد.

۴- هیچکدام.

۴۱۲- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست.

۲- اگر عین مستأجره بدون تعدی و تفریط مستأجر تلف شود ،مستأجر ضامن نمی‌باشد.

۳- اگر مستأجر تعدی و تفریط کند ولی عین مستأجره به واسطه حادثه خارجی که به مستأجر ارتباط ندارد تلف شود مستأجر ضامن نمی‌باشد.

۴- اگر عین مستأجره، به واسطه تعدی و تفریط مستأجر تلف شود، مستأجر ضامن می‌باشد.

۴۱۳- اگر مستأجر ماشینی که اجاره کرده است را در پارکینگ پارک نکند و در خیابان بگذارد ودر اثر آشوبی که در شهر رخ داده است تمام شیشه های آن شکسته شود چه کسی ضامن است؟

۱- موجر

۲- مستأجر

۳- آشوبگران

۴- مستأجر و آشوبگران به تساوی

۴۱۴- درموردی که مستأجر دست از تعدی و تفریط بردارد و تلف در زمانی رخ دهد که او به امانت رفتار می‌کند در این صورت مستأجر ضامن تلف عین مستأجره:

۱- می‌باشد.

۲- نمی‌باشد.

۳- اصولا می‌باشد.

۴- نمی‌باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۴۱۵- اگر مال الاجاره از اموال قیمی ‌باشد و بر اثر تعدی و تفریط مستأجر تلف شود مستأجر ضامن قیمت چه زمانی است؟

۱- قیمت زمان اجاره                                   ۲- قیمت زمان تلف

۳- قیمت زمان تأدیه                                   ۴- هیچکدام

۴۱۶- شرط ضمان بر مستأجری که تعدی و تفریط نکرده چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- هم باطل و هم مبطل عقد است.

۴- غیر نافذ است.

۴۱۷- شرط عدم ضمان مستأجری که تعدی و تفریط کرده چه وضعیتی دارد؟

۱- هموراه صحیح است.

۲- همواره باطل است.

۳-در صورتی صحیح است که خطا متعارف باشد.

۴- اصولاً باطل است.

۴۱۸- در فرضی که مستأجر جواهری را اجاره می‌کند وآن را در صندوقی که برای آن تهیه شده نمی گذارد ولی سپس پشیمان می‌شود و آن را در صندوق قرار می‌دهد و دزد صندوق را می دزدد چه کسی ضامن است؟

۱- مستأجر                                               ۲- موجر

۳- مستأجر و موجر                                   ۴- هیچکدام

۴۱۹- در فرضی که سلامت مورد اجاره از سوی مستأجر تضمین شده است و مورد اجاره تلف می‌شود چه کسی ضامن است؟

۱- مستأجر ضامن است مگر وقوع حوادث قهری و انتساب تلف به این حوادث را اثبات کند.

۲- مستأجر ضامن است هر چند وقوع حوادث قهری و انتساب تلف به این حوادث را اثبات کند.

۳- موجر ضامن است.

۴- موجر و مستأجر به طور مساوی ضامن می‌باشند.

۴۲۰- در صورتی که مستأجر متعهد به سالم نگاهداشتن عین مستأجره می‌شود و به عبارتی شرط ضمان عادی مستأجر می‌شوداگر در اثر حادثه ای عین مستأجره تلف ‌شود چه کسی ضامن است؟

۱- مستأجر ضامن است مگر وقوع حوادث قهری و انتساب تلف به این حوادث را اثبات کند.

۲- مستأجر ضامن است هر چند وقوع حوادث قهری وانتساب تلف به این حوادث را اثبات کند.

۳- موجر ضامن است.

۴- هیچکس ضامن نمی‌باشد.

۴۲۱- اگر پس از انقضای اجاره، مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر مستحق دریافت چیست؟

۱- اجرت المسمی برای منافع مستوفات

۲- اجرت المثل برای منافع مستوفات

۳-اجرت المسمی برای منافع مستوفات و غیر مستوفات

۴- اجرت المثل برای منافع مستوفات و غیر مستوفات

۴۲۲- موجر در صورت ادامه تصرف مستأجر پس از انقضای مدت اجاره، استحقاق کدام اجرت را دارد؟

۱- اجرت المسمی

۲- اجرت المثل معادل اجرت المسمی

۳- اجرت المثل به نرخ روز

۴- هیچکدام

۴۲۳- اگر مستأجری پس از پایان مدت اجاره با اذن مالک به تصرف خود ادامه دهد در این صورت…..

۱- در صورتی که از عین مستأجره استیفای منفعت کرده باشد باید اجرت المثل بدهد.

۲- در صورتی که از عین مستأجره استیفای منفعت کرده باشد باید اجرت المسمی بدهد.

۳- حتی اگر ازعین مستأجره استیفای منفعت نکرده باشد باید اجرت المثل بدهد.

۴- حتی اگر از عین مستأجره استیفای منفعت نکرده باشد باید اجرت المسمی بدهد.

۴۲۴- اگر پس از انقضای مدت اجاره مستأجر به انتفاع خود ادامه دهدو موجر سکوت کند و تخلیه عین مستأجره را نخواهد موجر مستحق دریافت چیست؟

۱- اجرت المثل برای منافع مستوفات

۲- اجرت المثل برای منافع مستوفات و غیر مستوفات

۳- اجرت المسمی برای منافع مستوفات

۴- اجرت المسمی برای منافع مستوفات و غیر مستوفات

۴۲۵- اگر پس ازانقضای مدت اجاره، مستأجر به انتفاع خود بدون اذن مالک به مدت یک ماه ادامه دهد و بعد از آن عین مستأجره تلف شود موجر مستحق چه چیزی می‌باشد؟

۱- اجرت المثل منافع مستوفات در یک ماه

۲- اجرت المثل منافع غیر مستوفات در یک ماه

۳- مثل یا قیمت عین مستأجره

۴- هر سه مورد

۴۲۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۵۶ عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود.

۲- بر طبق قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود

۳- هر دو صحیح می باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی باشند.

۴۲۷- اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر به انتفاع خود ادامه دهد، ضامن مستأجر چه مسؤولیتی دارد؟

۱- مسؤولیت پرداخت اجرت المسمی منافع مستوفات و غیر مستوفات را دارد.

۲- مسؤولیت پرداخت اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را دارد.

۳- مسؤولیت پرداخت اجرت المثل منافع مستوفات را دارد.

۴- هیچ مسؤولیتی بابت پرداخت اجرت المثل ندارد.

۴۲۸- عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ….

۱- تلف باطل می‌شود.                                ۲- تلف منفسخ می‌شود.

۳- عقد باطل می‌شود.                 ۴- عقد منفسخ می‌شود.

۴۲۹- اگر مستأجر از شرایطی که بین موجر و مستأجر است تخلف کند عین مستأجره از تاریخ:

۱- تخلف باطل می‌شود.                             ۲- تخلف قابل فسخ می‌شود.

۳- عقد باطل می‌شود.                 ۴- عقد قابل فسخ می‌شود.

۴۳۰- ضمانت اجرای تخلف مستأجر از شرایط مقرر در اجاره نامه چیست؟

۱- اجاره باطل می‌شود.

۲- مستأجر اجبار به انجام شرط می‌شود و در صورت عدم امکان اجبار موجر حق فسخ دارد.

۳- موجر حق فسخ اجاره را پیدا می‌کند.

۴- مستأجر ضامن خسارات وارده به موجر می‌شود.

۴۳۱- عقد اجاره به واسطه کدام یک از موارد ذیل باطل می‌شود؟

۱- تلف شدن عین مستأجره                        ۲- فوت موجر

۳- فوت مستأجر                                        ۴- هر سه مورد

۴۳۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود.

۲- اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت مالک باطل می‌شود.

۳- اگر در اجاره شرط مباشرت مستأجر شده باشد اجاره به فوت مستأجر باطل می گردد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۴۳۳- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- در صورتی که مباشرت، قید انتفاع باشد اجاره با فوت مستأجر از بین نمی‌رود.

۲- در فرضی که مستأجر تعهد کرده است که تنها خود از عین مستأجره استفاده کند اجاره با فوت مستأجر باطل نمی‌شود و تنها موجر حق فسخ اجاره را دارد.

۳- مستأجر نمی‌تواند به مدت عمر مالک منافع شود.

۴- گزینه۲و۳

۴۳۴- اگر مالک عین مستأجره را به دیگری منتقل کند وضعیت حقوقی اجاره چیست؟

۱- اجاره باطل می‌شود.

۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- اجاره به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

۴-مستأجر حق فسخ اجاره را پیدا می‌کند.

۴۳۵- اگر مالک عینی آن عین را به دیگری بفروشد و بعد معلوم شود که آن عین در اجاره دیگری بوده است در این صورت…..

۱- بیع باطل می‌شود.

۲- اجاره باطل می‌شود.

۳- اجاره و بیع صحیح است ولی انتقال گیرنده عین اگر از اجاره آگاه نبوده باشد می‌تواند بیع را فسخ کند.

۴- اجاره صحیح است ولی در برابر انتقال گیرنده قابل استناد نمی‌باشد.

۴۳۶- انتقال عین مستأجره به خود مستأجر در صورتی که حاوی انتقال اجاره نیز باشد:

۱- سبب انفساخ اجاره می‌شود.

۲- سبب بطلان اجاره می‌شود.

۳- سبب انحلال اجاره نمی‌شودو مالک تنها عین را واگذار کرده است.

۴- اصولاً سبب انحلال عقد اجاره نمی‌شود.

۴۳۷- با انتقال عین مستأجره به خود مستأجر در صورتی که بنای دو طرف بر انتقال اجاره نباشد….

۱- به هر حال سبب انحلال اجاره می‌شود زیرا مالکیت منافع تابع مالکیت عین می‌باشد.

۲- اجاره باقی می‌ماند زیرا مالک تنها عین را می فروشد و طلب او بابت اجاره بها باقی می‌ماند.

۳- انحلال یا بقای اجاره بستگی به نظر دادگاه دارد.

۴- هیچکدام

۴۳۸- هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد….

۱- اجاره به فوت متولی باطل می‌شود.

۲- اجاره به فوت مستأجر باطل می‌شود.

۳-اجاره به فوت متولی باطل نمی‌شود ولی موقوف علیهم و یا متولی جدید می توانند عقد اجاره را فسخ کنند.

۴- اجاره به فوت متولی و مستأجر باطل نمی‌شود.

۴۳۹- در موردی که ولی قهری یا قیم محجور مال او را اجاره می‌دهند اگر در خلال مدت صغیر کبیر ‌شود یا محجور تغییر وضع دهد، اجاره…..

۱- از ابتدا باطل می‌شود.

۲- از زمان تغییر وضعیت محجور غیر نافذ می‌شودو موکول به اجازه صغیر می‌شود.

۳- از زمان تغییر وضعیت محجور باطل می‌شود.

۴- تا پایان مدت نافذ باقی می‌ماند.

۴۴۰- اگر در بیع شرط، مشتری مبیع را اجاره دهد وضعیت حقوقی اجاره چیست؟

۱- اجاره از ابتدا باطل می‌شود.

۲- اجاره بعد از اعمال خیار از طرف فروشنده منفسخ می‌شود.

۳- اجاره تا زمان اعمال خیار از طرف فروشنده نافذ می‌باشد و پس از آن غیر نافذ و منوط به رضای مالک جدید می‌شود.

۴- اجاره تا پایان مدت صحیح می‌باشد.

۴۴۱- اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و مال الاجاره ماهیانه تعیین شود….

۱- اجاره به علت تعیین نشدن مدت باطل می‌باشد.

۲- اجاره برای یک ماه صحیح خواهد بود و بعد از آن منحل می‌شود.

۳- اجاره برای یک ماه صحیح خواهد بود و در صورت تراضی تصرف مازاد بر یک ماه بلا مانع است.

۴- اجاره صحیح خواهد بود ولی به علت نامعلوم بودن مدت قابل فسخ خواهد بود.

۴۴۲- در صورتی که در عقد اجاره مدت ذکر نشده باشد و مال الاجاره از قرار ماهی فلان مبلغ معین شده باشد اگر بعد از یک ماه مستأجر بنا به تراضی با موجر به تصرف خود ادامه دهد موجر برای مدت مازاد مستحق چیست؟

۱- اجرت المسمی مقرر شده بین طرفین

۲-اجرت المثل به نرخ روز

۳- اجرت المثل به میزان اجرت المسمی

۴- اجرت المسمی به میزان اجرت المثل

۴۴۳- اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده باشد….

۱- اجاره باطل است.

۲- اجاره برای مدتی که از قرار آن اجاره بها معین شده است درست است و نسبت به مدت اضافی دو طرف هیچ التزامی ندارند.

۳- اجاره برای مدتی که از قرار آن اجاره بها معین شده است درست است و نسبت به مدت مازاد بر آن دو طرف ملزم می باشند.

۴- اجاره منفسخ می‌شود.

۴۴۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۵۶ موجر می‌تواند پس از انقضای مدت اجاره، اجاره را فسخ کند.

۲- بر طبق قانون مدنی موجر می‌تواند پس از انقضای مدت اجاره، اجاره را فسخ کند.

۳- هر دو صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نمی باشند.

۴۴۵- اگر مستأجر در عین مستأجره تعمیراتی نماید در چه صورتی حق مطالبه قیمت آن را خواهد داشت؟

۱- در صورتی که تعمیرات لازمه انتفاع باشد.

۲- در صورتی که تعمیرات اساسی باشد.

۳-در هیچ صورتی حق مطالبه قیمت را ندارد.

۴- در صورتی که به اذن موجر تعمیرات را انجام داده باشد.

۴۴۶- هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند….

۱- موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند.

۲- موجر می‌تواند خانه یا زمین را بگیرد ولی باید اجرت المثل آنها را بدهد.

۳- هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت که بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید.

۴- مستأجر باید خسارت وارد بر زمین و خانه موجر را بدهد.

۴۴۷- هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه او درخت بکارد و موجر درخت را قلع کند و بر اثر این عمل موجر، عین مستأجره ناقص شود عهده دار نقص چه کسی می‌باشد؟

۱- مستأجر

۲- موجر

۳- مستأجر و موجر به طور مساوی

۴- مستأجر و موجر به نسبت دو به یک

۴۴۸- هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس اشجار بوده بعد از انقضای مدت اجاره….

۱- اگر بنا و یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را دارد.

۲- اگر بنا و یا درخت در تصرف موجر باقی بماند مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

۳- باید بنا یا درخت را خراب کند و گرنه موجر حق تخریب آنها را خواهد داشت.

۴- گزینه۱ و۲

۴۴۹- هر گاه مستأجر با اذن مالک در عین مستأجره بنا یا درختی بکارد…..

۱- موجر قبل از انقضای مدت اجاره نمی‌تواند او را به قلع بنا یا درخت مجبور کند.

۲- موجر پس از انقضای مدت اجاره نمی‌تواند او را به قلع بنا یا درخت مجبور کند.

۳- موجر چه قبل و چه بعد از انقضای مدت اجاره نمی‌تواند او را به قلع بنا یا درخت مجبور کند.

۴- موجر چه قبل و چه بعد از انقضای مدت اجاره می‌تواند او را به قلع بنا یا درخت مجبور کند.

۴۵۰- اگر موجر اذن به زراعتی دهد که بطور معمول تا پایان مدت اجاره می‌رسد و آماده برداشت می‌شود….

۱- مستأجر پس از پایان مدت اجاره باید آن را ازاله کند هر چند اتفاقا نرسیده باشد.

۲- مستأجر پس از پایان مدت اجاره در صورتی که زراعت رسیده باشد باید آن را ازاله کند.

۳- مستأجر مجبور نیست آن را در پایان مدت اجاره ازاله کند.

۴- هیچکدام

۴۵۱- اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است….

۱- به موت مستأجر حال نمی‌شود.

۲- به موت مستأجر حال می‌شود.

۳- به موت موجر حال می‌شود.

۴- گزینه۲ و۳٫

۴۵۲- در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده کیست؟

۱- موجر                                                   ۲- مستأجر

۳- اصولاً موجر                                         ۴- اصولاً مستأجر

 

مبحث دوم : «در اجاره حیوانات»

 

۴۵۳- اگر در اجاره حیوان مدت اجاره ذکر نشود وضعیت اجاره چگونه است؟

۱- باطل است.

۲- غیر نافذ است.

۳- در صورتی که منفعت به طریق دیگری مثل بیان مسافت و …. تعیین شود صحیح است.

۴- قابل فسخ است.

۴۵۴- در موردی که منفعت در اجاره حیوان با بیان مدت اجاره معلوم شود….

۱- تعیین راکب لازم است.

۲- تعیین محمول لازم است.

۳- تعیین راکب یا محمول لازم است.

۴- تعیین راکب یا محمول لازم نیست.

۴۵۵- در کدام یک از موارد ذیل تعیین راکب یا محمول لازم است؟

۱- در موردی که منفعت به بیان مسافت تعیین می‌شود.

۲- در موردی که منفعت به بیان محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود تعیین می‌شود.

۳- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره تعیین می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۴۵۶- اگر در اجاره حیوان شرط شود که اگرموجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معین از مال الاجاره کم شود حکم این شرط چیست؟

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل و مبطل است.                                ۴- صحیح است.

۴۵۷- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- در اجاره حیوان لازم است که عین مستأجره حیوان معینی باشد.

۲- در اجاره حیوان تعیین حیوان به نوع معینی کافی است.

۳- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۴۵۸- حیوانی که مورد اجاره است….

۱- باید برای همان منظوری استعمال شود که قصد طرفین بوده است.

۲- می‌تواند برای هر مقصودی استعمال شود.

۳- می‌تواند برای هر مقصودی استعمال شود مگر خلاف آن تصریح شود.

۴- اصولاً می‌تواند برای هر مقصودی استعمال شود.

۴۵۹- اگر حیوانی به منظور سواری دادن اجاره شود ولی مستأجر برای بارکشی از آن استفاده کند….

۱- موجر حق فسخ اجاره را دارد.

۲- موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

۳- مستأجر ضامن نقص و تلف می‌باشد هر چند نقص و تلف مستند به حادثه خارجی باشد.

۴- گزینه۲ و۳

 

مبحث سوم: « در اجاره اشخاص»

 

۴۶۰- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند….. و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود ….. نامیده می‌شوند.

۱- اجیر، مستأجر                                      ۲- مستأجر، اجیر

۳- موجر، اجیر                                          ۴- موجر، مستأجر

۴۶۱- کدام یک ازگزینه های ذیل مصداق اجاره اشخاص می‌باشد؟

۱- اجاره خدمه و کارگران

۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص

۳- اجاره متصدیان حمل و نقل اشیاء

۴- هر سه مورد

 

فقره اول: «در اجاره خدمه و کارگر»

 

۴۶۲- خادم یا کارگر….

۱-نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معین.

۲- نمی‌تواند اجیر شود مگر برای انجام امر معینی.

۳- نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی.

۴- می‌تواند تحت هر شرایطی اجیر شود حتی بدون تعیین مدت یا برای انجام امر نامعین.

۴۶۳- اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود….

۱- عقد اجاره باطل است.

۲- عقد اجاره قابل فسخ است.

۳- مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است.

۴- هیچکدام

۴۶۴- در فرضی که کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود و مزد او از قرار هر ماه فلان مبلغ باشد اجاره پس از گذشتن یک ماه و تراضی دو طرف بر ادامه کار چه وضعیتی دارد؟

۱- اجاره صحیح است و مستأجر استحقاق اجرت المسمی دارد.

۲- اجاره صحیح است و مستأجر استحقاق اجرت المثل به نرخ روز دارد.

۳- اجاره صحیح است و مستأجر استحقاق اجرت المثل برابر با اجرت المسمی دارد.

۴- اجاره صحیح نمی‌باشد.

 

فقره دوم: « در اجاره متصدی حمل و نقل»

 

۴۶۵- در صورت تلف یا ضایع شدن اشیایی که به متصدی حمل و نقل سپرده شده است:

۱- متصدی حمل و نقل مسؤول است.

۲- متصدی حمل و نقل ضامن است مگر اینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر سبب تلف بوده است.

۳- متصدی حمل و نقل ضامن نیست.

۴- متصدی حمل و نقل ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد.

۴۶۶- مسؤولیت متصدیان حمل و نقل از چه زمانی شروع می‌شود؟

۱- از زمان انعقاد عقد

۲- از تاریخ تحویل اشیاء به آنان

۳- از زمان تلف اشیای سپرده شده به آنان

۴- هیچکدام

۴۶۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- متصدی حمل و نقل برطبق قانون مدنی ضامن نمی‌باشد مگر تعدی و تفریط کرده باشد.

۲- متصدی حمل و نقل بر طبق قانون تجارت ضامن می‌باشد مگر ثابت کند علت خارجی سبب تلف بوده است.

۳- در قرارداد با اجیر صنعتگر یا هنرمند نوعی تعهد ایمنی وجود دارد و ضمان اتلاف مالی که برای ساختن به اجیر داده شده است بر عهده اجیر می‌باشد.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

۴۶۸- شرط عدم ضمان متصدی حمل و نقل در صورت تعدی و تفریط چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- صحیح می‌باشد جز در مورد اضرار عمدی یا در حکم عمد و خسارات جانی وارد به اشخاص.

۴- باطل و مبطل می‌باشد.

۴۶۹- اگر اشیای سپرده شده به متصدی حمل و نقل در اثر تعدی و تفریط اجیر متصدی حمل ونقل تلف شود چه کسی در برابر مالک اشیاء ضامن است؟

۱- متصدی حمل و نقل                               ۲- اجیر

۳- متصدی حمل و نقل و اجیر                    ۴- هیچکدام

۴۷۰- اگر در ضمن قرارداد اجاره ذکر شود که اگر متصدی حمل و نقل در وقت معین اشیاء را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود این شرط چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- باطل و مبطل است.

۴- در برابر متصدی حمل و نقل قابل استناد نمی‌باشد.

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۰ ق.م
 2. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۰ ق.م
 3. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۲ ماده۴۹۰ ق.م
 4. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴و۵و۶ ماده۴۹۰ ق.م
 5. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۹۰ ق.م
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده۴۹۰ ق.م
 7. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۱ ق.م
 8. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۹۱ ق.م
 9. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۹۱ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۲ ق.م
 11. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۹۲ ق.م
 12. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۳ ق.م
 13. گزینه۲ صحیح است.
 14. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۹۳ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۹۳ ق.م
 16. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۹۳ ق.م
 17. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۹۳ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است.
 19. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۹۳ ق.م
 20. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۹۳ ق.م
 21. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۴ ق.م
 22. گزینه۳ صحیح است.
 23. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۴ ق.م
 24. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۹۴ ق.م
 25. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۹۴ ق.م
 26. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۴ ق.م
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۵ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۶ ق.م
 29. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۶ ق.م
 30. گزینه ۳ صحیح است. ر. ک. مواد۴۹۶ و۴۹۷ ق.م
 31. گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. ماده ۴۹۶ ق.م
 32. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۷ ق.م
 33. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده۴۹۷ ق.م
 34. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۸ ق.م
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۹۸ ق.م
 36. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۹۸ ق.م
 37. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۹۸ ق.م
 38. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد۴۹۸ و۴۹۹ ق.م
 39. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۹۹ ق.م
 40. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۰۰ ق.م
 41. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۱ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۱ ق.م
 43. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۰۱ ق.م
 44. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده ۵۰۱ ق.م
 45. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۲ ق.م
 46. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۳ ق.م
 47. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۳ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۴ ق.م
 49. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۴ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده ۵۰۴ ق.م
 51. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۵ ق.م
 52. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۶ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۷ ق.م
 54. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۸ ق.م
 55. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۸ ق.م
 56. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۰۹ ق.م
 57. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۰ ق.م
 58. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۱ ق.م
 59. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده ۵۱۱ ق.م
 60. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۲ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۳ ق.م
 62. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۴ ق.م
 63. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۵ ق.م
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۵ ق.م
 65. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۶ ق.م
 66. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۶ ق.م
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۶ ق.م و زیرنویس۱و۲ آن ماده
 68. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده ۵۱۶ ق.م
 69. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده ۵۱۶ ق.م
 70. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۵۱۷ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟