تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۳۸
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

به نام خدا

 

pdf

داوطلبان آزمون وکالت ۹۴، درمسیرموفقیت با تلاش وکوشش فراوان بدنبال اجرای برنامه های مطالعاتی هدفمند خودهستند . ازسوی دیگر، برخی ازداوطلبان تاکنون نتوانسته اند به نحومطلوب به اهداف مطالعاتی خود دست یابند وبه دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت علمی ومطالعاتی خودهستند. دراین یادداشت ، قصد داریم به تفصیل برنامه ی مطالعاتی موردنظر و مطلوب این عزیزان را بررسی نماییم . به همین دلیل ، ۳ گام مهم واساسی را تاآزمون وکالت ۹۴ به شرح ذیل هدف گذاری می نماییم :

گام اول : یادگیری وتثبیت

این مرحله ازتاریخ ۳۰ تیر آغاز می شود و تا ۳ مهر ۹۴ ادامه خواهد یافت . براساس تعلق به هریک ازگروههای ذیل ، وظایف داوطلبان متفاوت است .

۱-دانشجویان مؤسسه

منظورکسانی هستند که دوره ی آموزشی آنها به پایان رسیده یا در هرحال طی کردن دوره آموزشی خودهستند. این گروه       می بایست ، طبق برنامه آزمونهای آزمایشی (۲۴-۱۵) جزوات کلاسی خود را همراه با قوانین و مقررات اعلام شده در برنامه ی آزمون ها مطالعه نمایند .

توجه : دانشجویانی که دوره ی آموزشی آنها به پایان نرسیده است ، درصورت عقب بودن ازسرفصل آزمون ها فقط می بایست قوانین ومقررات اعلام شده را مطالعه نمایند و درگام دوم ، جزوات تکمیل شده خود را بخوانند .

۲- شرکت کنندگان درآزمون های آزمایشی وکالت

این داوطلبان درگروههای ۲۸ ، ۲۰ و ۱۴ مرحله ای درحال مطالعه واجرای برنامه ی آزمون های آزمایشی هستند و منابع مطالعاتی براساس کیفیت علمی ایشان متفاوت است .

اول: دانشجویان با کیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که میانگین نمرات آنها درآزمونهای آزمایشی وکالت حداقل ۷۰ – ۶۵ درصد بوده است که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + دوره سه جلدی (بنیادین) آقای دکترعبدالله شمس + نگاهی به آیین دادرسی مدنی آقای یوسف نوبخت + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + اصول فقه آقای دکترابوالحسن محمدی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

دوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط به بالا

منظورداوطلبانی هستندکه درآزمون های آزمایشی مؤسسه میانگین نمرات آنها ۶۵- ۵۵ درصد می باشدکه منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، اصول فقه و حقوق جزای عمومی و اختصاصی مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

توجه : اگراین منابع قبلاً مطالعه شده است ، مطالعه ی بسته ی طلایی یا جامع وکالت به عنوان جایگزین پیشنهاد می گردد .

سوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی ۵۵- ۴۵ درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از:

جزوات خودآموز وراهنمای حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و اصول فقه مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی کمتر از ۴۵درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

بسته ی طلایی یا جامع وکالت + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی .

توجه : اگرمطالب مدرج دربسته ی طلایی وکالت ومنابع اعلام شده فوق با دقت مطالعه شود ، پس از ۸ هفته ، کیفیت علمی داوطلبان این گروه به حداقل ۵۰ درصد خواهد رسید وشانس قبولی برای آنها همانند سایرین نیزوجودخواهد داشت .

۳– سایرداوطلبان آزمون وکالت ۹۴

منظورکسانی هستند که به گروههای ۱ و ۲ تعلق ندارند لیکن علاقمند هستند ازاین برنامه مطالعاتی استفاده نمایند .

اول : دانشجویان باکیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که می خواهند میانگین حداقل ۷۰-۶۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + دوره سه جلدی (بنیادین) آقای دکترعبدالله شمس + نگاهی به آیین دادرسی مدنی آقای یوسف نوبخت + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + اصول فقه آقای دکترابوالحسن محمدی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

دوم : دانشجویان باکیفیت علمی متوسط به بالا

داوطلبانی که می خواهند میانگین حداقل ۶۰ درصد را درآزمون اصلی وکالت کسب نمایند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، اصول فقه و حقوق جزای عمومی مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

سوم : دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

افرادی هستندکه می خواهند میانگین حداقل ۵۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

جزوات خودآموز وراهنمای حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و اصول فقه مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی+ مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر محمد مهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که می بایست حداقل میانگین ۵۰ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

بسته ی طلایی یا جامع وکالت + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی .

چندنکته مهم :

۱-کلیه گروهها می بایست قوانین ومقررات مربوطه را طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی مطالعه نمایند.

۲-تست زنی یا تست خوانی دراین مرحله اختیاری است . اولویت مهم واساسی دراین مرحله ،یادگیری و فهم مطالب مندرج درمنابع مطالعاتی اعلام شده می باشد .

۳- حداقل میانگین ساعات مطالعاتی درهر روز ، ۸ ساعت یا هفته ای ۵۶ ساعت می باشد .

۴- نکته برداری یا علامتگذاری یا حاشیه نویسی درهنگام مطالعه فراموش نشود .

۵- تمرکزذهنی بالا ، نقش بسیارزیادی درتثبیت مطالب در ذهن خواهد داشت .

۶- حداقل میانگین نمره علمی برای قبولی درآزمون وکالت ۶۰ درصد می باشد . بنابراین ، اگر قصد قبولی درآزمون وکالت ۹۴ را دارید ، تلاش کنید تا مدت باقیمانده به سطح علمی مورد نظربرسید .

گام دوم : تسلط برمطالب

این مرحله از ۴ مهرماه آغاز وبه مدت ۴هفته طول خواهد کشید . بنابراین :

۱-کلیه گروهها می بایست خلاصه یادداشت ها ، نکات مهم ، علامتگذاری ها وحاشیه نویسی های خود را به صورت فشرده ودرمدت ۴ هفته مرورنمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهرروز ، ۱۰ ساعت یا هفته ای ۷۰ ساعت می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین ۴ هفته توصیه نمی شود لیکن اگرامکان یادداشت برداری ، خلاصه نویسی یا حاشیه نویسی نداشتید ، می توانید از کتاب جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین (مشتمل بر۶ هزارنکته مهم وکلیدی) استفاده نمایید .

۴- تست زنی یا تست خوانی ، مجموعه سوالات آزمون های اخیر در گام دوم پیشنهاد می گردد . دقت کنید نکات مهم و کلیدی هرسوال را به خوبی بیاموزید .

گام سوم : مرور نهایی

این مرحله از هفته ی اول آبان آغاز و تایک روز قبل از آزمون وکالت ۹۴ ادامه خواهد یافت . بنابراین :

۱-کلیه گروههای می بایست گزیده نکات مهم وجمع بندی ، گزیده قوانین ومقررات مهم وگزیده تست های مهم وکلیدی را به صورت فشرده تا روز قبل از آزمون برای آخرین با مطالعه نمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهر روز ، ۱۲ ساعت یا هفته ای ۸۴ می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین مدت توصیه نمی شود.

۴- تست های ۵ سال اخیرآزمون های حقوقی (وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد و …) را تهیه و نکات مهم وکلیدی آن را با دقت بررسی و مطالعه نمایید .

 

خاتمه :

اگرهر داوطلب بتواند طبق برنامه ی مطالعاتی اعلام شده ، وظایف وتکالیف علمی خود را به انجام برساند حداقل می تواند ۱۵ درصد به کیفیت علمی خود اضافه کند بنابراین داوطلبانی که هم اکنون حداکثرتوان علمی آنها ۴۰ درصد می باشد ، می توانند امیدوار باشند با اجرای کامل برنامه ی پیشنهادی به حداقل کیفیت علمی ۵۵ درصدبرسند وهمین توان علمی می تواند زمینه ساز موفقیت ایشان درآزمون وکالت ۹۴ باشد . درضمن به یاد داشته باشید :

۱-منابع اعلام شده براساس کیفیت علمی داوطلبان انتخاب شده است . بنابراین اصراری به مطالعه ی منابع سخت ترنداشته باشید.

۲-انتخاب یک درس ، یا دو درس یابیشتر برای مطالعه در یک روز به سلیقه ی داوطلبان و امکان یادگیری آنها بستگی دارد .

۳- به ازای هر ۵۰ دقیقه مطالعه ، حتماً ۱۰ دقیقه استراحت نمایید .

۴- درهنگام مطالعه موادقانونی ، علامتگذاری مواد مهم یا حاشیه نویسی نکات کلیدی وهمچنین درهنگام مطالعه کتب یا جزوات ، خط کشی یا علامتگذاری فراموش نشود .

۵- اگرکارمند یا شاغل هستید ، حتماً برای هفته های پایانی ، تقاضای مرخصی نمایید . این امر ، ضروری است .

۶- درهنگام مطالعه واجرای برنامه ی پیشنهادی آرامش وخونسردی کامل داشته باشید . دریادگیری کامل مطالب بسیارمهم است .

۷-اگر زمان مطالعاتی خود را خوب مدیریت کنید تا روز آزمون حداقل ۷۵۰ ساعت مطالعه مفید خواهید داشت وهمین مقدارمطالعه ی مفید وهدفمند ، نقش بسیارمهمی درموفقیت شما خواهد داشت .

۸- قبولی درآزمون وکالت حق داوطلبان با برنامه ، ساعی و پرتلاش است که دررقابت با سایرین ، همواره بهتر وکامل تر وظایف خود را به انجام می رسانند .

                                                                                                                                             موفق باشید

                                                                                                                                            محمدفرجی

                                                                                                                      مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                               ۲۹ /۴/۹۴

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

  با سلام
  فعلا قبول شوید تا بعد.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

  با سلام
  فقط درس بخوانید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

  با سلام
  فعلا دروس قطعی را بخوانید.

 • صادق درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام. اگر معارف واحکام اسلامی جز ازمون کتبی سردفتری باشد.مصاحبه شفاهی هم به عمل می اید و شامل چیست؟با تشکر

 • بهنام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام. من همه استعلاماتم مثبت بوده ودر ازمون وکالتم قبول شدم . می خوام سردفتری شرکت کنم ولی انقدر این جا از مصاحبه ومسجد نرفتن و… گفتن منم به شک افتادم. یعنی مسجد و نماز جمعه نرفته باشی سردفتری رد می شی؟ممنون

 • فرزاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  ایا مصاحبه شفاهی ازمون سردفتری مانند ازمون قضاوت وبه ان سختی است؟با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  پس از اعلام نتایج. نگران نباشید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  باسلام
  ۱-خیر
  ۲-در دست اقدام است.

 • فرزاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام. لطفا بفرمایید چه زمانی برای مرحله مصاحبه شفاهی ازمون سردفتری اسناد رسمی راهنمایی می فرمایید؟با این سوالات متعدد بنده هم نگران شدم که نکند بنده با قبول شدن وپس از قبولی رد شوم؟با تشکر

 • مهدی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام
  ۱٫ توی برنامه های ارائه شده، هفت روزِ هفته کاملاً پر شده؛ آیا نیاز نیست جمعه ها استراحت کنیم؟
  ۲٫ چه خبر از کتاب تست آ.د.م و تجارت دکتر توکلی؟
  با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  الان وقت این سوالات نیست. لطفا برای وقت خود و ما ارزش قایل شوید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  خیلی به این سوالات توجه نکنید.

 • عباس درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام. من همه احکام را مسلطم. ایا با وجود تسلط بر احکام ممکن است باز در ازمون سردفتری پس از قبولی ازمون علمی با وجود داشتن شرایط استعلامات وتایید شدن در استعلامات وزارت اطلاعات و دانشگاه و… رد شویم؟با تشکر

 • بهرام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام خدمت مدیریت محترم موسسه . این جور که هی می پرسن که مصاحبه سردفتری چطوره و.. .کلی استرس گرفتم. یعنی ممکنه ازمونو قبول شیم ولی مصاحبه را به علت مسجد نرفتن و… رد شیم وکلا قبولی منتفی شود؟با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  به وقتش توضیح خواهم داد.

 • علی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  سلام. در مرحله مصاحبه سردفتری که فرمودید مباحث علمی واحکام می پرسن. برای مباحث علمی چی بخونیم؟ایا احکام شامل روخوانی قران یا نماز جمعه رفتن هم می شود یا فقط شامل خود احکام مثل این که تسبیحات اربعه چگونه است می شود؟با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  درمرحله تایپ و غلط گیری است.

 • مریم درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با عرض سلام و خسته نباشید

  طبق اطلاع رسانی از طریق سایت موسسه در بخش منابع آزمون وکالت قرار بود کتاب “بایسته های حقوق مدنی” خانم دکتر ضرابی در تیرماه منتشر بشه ولی هنوز ظاهراً انتشار نیافته. میشه لطفاً زمان دقیق انتشار کتاب رو اعلام بفرمایید؟

  با تشکر فراوان

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  طبق برنامه ازمون های ۹ تا ۱۸ با دقت و تمرکز زیاد درس بخوانید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

  با سلام
  خیر.

 • رضا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  با سلام. ایا مسجد نرفتن موجب رد شدن در سردفتری می شود؟با تشکر

 • علی پور درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  سلام و عرض ادب خدمت مدیر و مشاور دلسوز و محترم جناب فرجی
  اینجانب قصد شرکت در آزمون سردفتری رو دارم و برای قبولی مصمم هستم.در حال حاضر تمام وقت آزادم و به حرفه خاصی اشتغال ندارم.لذا میتونم از تمام فرصتم برای مطالعه استفاده کنم اما با توجه به اینکه به معنای واقعی کلمه میخوام از صفر شروع کنم نگران کمبود وقت هستم.خواستم نظر شمارو بدونم که با توجه به تجربیات شایسته ای که در این زمینه دارید آیا امکان موفقیت در زمان موجود وجود دارد؟چطور میتونم خودم رو به داوطلبان ساعی و موفق که مدتها قبل مطالعه رو آغاز کردند برسونم؟من باید قبول بشم.باید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  با سلام
  فعلا گام اول را اجرا کنید تا بعد.

 • پیام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

  سلام. چرا در این یادداشت از ازمون سردفتری صحبت نکردید؟با تشکر