تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۳۲
۹۴ دوشنبه ۲۹ تیر

 

pdf

۵- گزینه ی ۲ صحیح است.

۳۲- در متن سوال در گزینه ی۳ به جای مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی صحیح است.

۳۵- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، گزینه ی ۳ صحیح است.

۴۴- گزینه ی ۳ صحیح است.               ۵۵- گزینه ی ۴ صحیح است.                 ۲۹۹- گزینه ی ۱ صحیح است.

۲۴۸- در متن سوال (بودن) نادرست و به جای آن (بدون) درست است.                   ۲۵۶- گزینه ی ۴ صحیح است.

۲۷۷- در متن سوال در گزینه ی ۴ (منطقی) نادرست و به جای آن (منطوقی) درست است.

۲۷۸- در متن سوال در گزینه ی ۲ (منطوقی) نادرست و به جای آن (منطقی) درست است.

۲۹۲- گزینه ی ۴ صحیح است.             ۳۰۸- در متن سوال در گزینه ی ۴ (مشمول مرور زمان) درست است.

۳۲۳- گزینه ی ۳ صحیح است.           ۳۳۰- گزینه ی ۳ صحیح است.

۳۵۰- در متن سوال در گزینه ی ۲ (شر) نادرست و (شرط) درست است.               ۳۵۵- گزینه ی ۲ صحیح است.

۳۷۱- در متن سوال خط اول بعد از کلمه ی مزبور، عبارت (از حدود انجام وظیفه) اضافه شود.

۳۹۴- گزینه ی ۴ صحیح است.             ۴۰۲- گزینه ی ۱ صحیح است.

۴۱۰- در متن سوال (ننماید) نادرست و (نماید) درست است.                           ۴۳۰- گزینه ی ۳ صحیح است.

۴۶۸- گزینه ی ۳ صحیح است.             ۴۷۱- گزینه ی ۳ صحیح است.

۴۷۷- در متن سوال در گزینه ی ۳ (نظریه ی مادی) نادرست و (نظریه ی ذهنی) درست است.

۵۲۲- گزینه ی ۱ صحیح است.             ۵۳۸- گزینه ی ۲ صحیح است.

۵۵۴- گزینه ی ۳ صحیح است.             ۵۷۶- گزینه ی ۳ صحیح است.

۵۹۸- در متن سوال (جرایم مشدده ی جرم) نادرست و (کیفیات مشدده ی جرم) درست است.

۵۹۹- در متن سوال بعد از (این که) کلمه (بداند) اضافه شود یعنی (آقای الف بدون این که بداند آقای ب مأمور دولت است).

۶۰۱- در متن سوال در گزینه ی ۳، خط دوم بعد از اشتباه کلمه (رفع) اضافه شود، یعنی (اشتباه رفع مسوولیت نمی کند).

۶۱۲- در متن سوال در خط اول (متقد) نادرست و (معتقد) درست است.

۶۱۳- گزینه ی ۱ صحیح است.             ۶۱۹- گزینه ی ۱ صحیح است.

۶۲۷- گزینه ی ۱ صحیح است.             ۶۲۸- در متن سوال در گزینه های ۲ و ۳ (یارانه ای) نادرست و (رایانه ای) صحیح است.

۶۳۹- گزینه ی ۱ صحیح است.             ۶۶۹- گزینه ی ۳ صحیح است.

۶۸۳- در متن سوال واژه ی (اصلاح) نادرست و (اصطلاح) درست است.                 ۶۸۹- گزینه ی ۴ صحیح است.

۷۱۳- گزینه ی ۲ صحیح است.             ۷۱۴- گزینه ی ۱ صحیح است. ماده ۲۵ ق.م.ا.

۷۱۵- گزینه ی ۲ صحیح است.             ۷۱۶- گزینه ی ۱ صحیح است.

۷۳۸- گزینه ی ۳ صحیح است.             ۸۰۷- گزینه ی ۳ صحیح است.

۸۱۲- گزینه ی ۲ صحیح است. در پاسخنامه به جای (تکرار نیست)، (تعدد است) و به جای (تعدد جرم نیست) عبارت (تکرار جرم نیست) درست است.

۸۲۱- گزینه های ۲ و ۳ هردو صحیح هستند.                                           ۸۲۲- گزینه های ۳ و ۴ هردو صحیح هستند.

۸۸۵- در متن سوال در گزینه ی ۱ به جای (۴ ماه)، (۸ ماه) درست است.         ۹۰۱- گزینه های ۱ و ۳ هر دو صحیح هستند.

 

موفق باشید

بابک فرهی

۲۴/ ۴/ ۹۴به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟