تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۱
۹۴ یکشنبه ۲۸ تیر

۳۰۱- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، حیوان و یا شرط که مختص به مشتری است ناقص شود….

۱- بیع منفسخ می‌شود.

۲- بایع ضامن نقص نمی‌باشد.

۳- مشتری حق فسخ معامله را دارد.

۴- بیع باطل می‌شود.

۳۰۲- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، حیوان و یا شرط که مختص به مشتری است ناقص شود و بخش ناقص اصالت داشته باشد به صورتی که بهای خاصی به آن تعلق گیرد………

۱- بیع در بخش ناقص منفسخ می‌شود.

۲- بیع نسبت به بقیه مبیع که سالم است صحیح می‌باشد ولی از جانب مشتری قابل فسخ است.

۳- بیع منفسخ می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۳۰۳- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره……….

۱- منفسخ می‌شود.                                     ۲- باطل می‌شود.

۳- غیر نافذ می‌شود.                                   ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۳۰۴- هر گاه در هنگام بیع عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری شرط شده باشد ولی مشتری مبیع را اجاره دهد در صورت فسخ بیع، اجاره:

۱- منفسخ می‌شود.                                     ۲- باطل می‌شود.

۳- قابل فسخ می‌شود .                               ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۳۰۵- اگر پس از عقد بیع مشتری مبیع را به رهن کسی دهد، پس از فسخ بیع….

۱- رهن از بین می‌رود.

۲- رهن از بین نمی‌رود.

۳- اصولاً رهن از بین نمی‌رود.

۴- اصولاً رهن از بین می‌رود.

۳۰۶- خیار مجلس مختص کدام یک از عقود ذیل است؟

۱- بیع         ۲- اجاره         ۳- نکاح              ۴- هر سه مورد

۳۰۷- خیار حیوان مختص کدام یک از عقود ذیل است؟

۱- بیع         ۲- صلح           ۳- هبه            ۴- تمام عقود معاوضی

۳۰۸- کدام یک از خیارات زیر اختصاص به عقد بیع دارد؟

۱- خیار تأخیر ثمن                                    ۲- خیار شرط

۳- خیار تخلف از شرط صفت                    ۴- هیچکدام

۳۰۹- خیار غبن در کدام یک از عقود ذیل راه دارد؟

۱- ضمان           ۲- حواله         ۳- کفالت         ۴- هیچکدام

۳۱۰- هر بیعی که واقع شود….

۱- لازم است.

۲- لازم نمی‌باشد.

۳- لازم است مگر اینکه وجود یکی از خیارات در آن ثابت شود.

۴- لازم نمی‌باشد مگر اینکه دادگاه حکم به لازم بودن آن بدهد.

 

فصل دوم: «در بیع شرط»

 

۳۱۱- هر گاه در بیع شرط نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد بایع زمانی خیار خواهد داشت که ….

۱- تمام ثمن را به مشتری رد کند.

۲- بعض ثمن را به مشتری رد کند.

۳- نصف ثمن را به مشتری رد کند.

۴- دو سوم ثمن را به مشتری رد کند.

۳۱۲- بر طبق قانون مدنی در بیع شرط مالکیت مبیع برای مشتری از چه زمانی حاصل می‌شود؟

۱- از زمان پرداخت کل ثمن

۲- از زمان انقضای خیار بایع

۳- از زمان عقد

۴- بیع شرط مملک نیست.

۳۱۳- اگر در بیع شرط بایع ثمن را بدهد و بیع را فسخ کند منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال کیست؟

۱- مشتری

۲-بایع

۳- اگر منفصل باشد مال مشتری ولی اگر متصل باشد مال بایع است.

۴- اگر منفصل باشد مال بایع ولی اگر متصل باشد مال مشتری است.

۳۱۴- طبق قانون ثبت کدام گزینه در ارتباط با بیع شرط صحیح می‌باشد؟

۱- بیع شرط مملک نیست.

۲- وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است.

۳- خریدار تا زمان اجرای خیار مالک منافع می‌باشد.

۴- هر سه مورد

۳۱۵- اگر خریدار در مدت خیار شرط بایع، در مبیع تصرفی که منافی با خیار اوست بکند حکم این تصرفات چیست؟

۱- صحیح است.

۲- باطل است.

۳- غیرنافذ است.

۴- در مقابل بایع قابل استناد نمی‌باشد.

۳۱۶- اگر در بیع شرط، مشتری در زمان خیار بایع از اخذ ثمن خودداری کند….

۱- بایع می‌تواند او را الزام به پذیرش ثمن کند.

۲- بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم معامله را منفسخ کند.

۳- بایع بدون رد ثمن معامله را فسخ می‌کند.

۴- بیع اصلی منفسخ می‌شود.

۳۱۷- اگر در بیع شرط مشتری فوت کند و مبیع به ورثه او منتقل شود….

۱- خیار بایع ساقط می‌شود.

۲- خیار بایع اصولاً ساقط می‌شود.

۳- خیار بایع در مقابل ورثه باقی خواهد ماند.

۴- در صورت تراضی ورثه و بایع، خیار بایع باقی خواهد ماند.

۳۱۸- اگردربیع‌شرط‌معلوم‌شودکه‌قصد بایع حقیقت بیع نبوده است………

۱- بیع شرط باطل خواهد بود.

۲- بیع شرط منفسخ می‌شود.

۳- بیع شرط غیر نافذ می‌شود.

۴- احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 

فصل سوم: «در معاوضه»

 

۳۱۹- عقدی که بموجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن است چه نام دارد؟

۱- بیع           ۲- معاوضه         ۳- صلح         ۴- اجاره

۳۲۰- در فرضی که مبادله دو کالا با مبلغی سرانه انجام می‌شود، این معامله بیع می‌باشد یا معاوضه؟

۱- بیع

۲- معاوضه

۳- معیار تمیز معاوضه از بیع قصد مشترک دو طرف است.

۴- هیچکدام

۳۲۱- کدام یک از موارد ذیل می‌تواند مورد عقد معاوضه باشد؟

۱- عین          ۲- منفعت           ۳- حق مالی               ۴- هر سه مورد

۳۲۲- کدامیک از موارد ذیل در معاوضه راه ندارد؟

۱- خیار مجلس

۲- حکم تلف مبیع قبل از قبض

۳- خیار عیب

۴-گزینه۱و۲

۳۲۳- در معاوضه احکام خاصه بیع….

۱- جاری می‌شود.                                     ۲- جاری نمی‌شود.

۳- اصولاً جاری می‌شود.                           ۴- اصولاً جاری نمی‌شود.

۳۲۴- کدامیک از موارد ذیل در عقد معاوضه جاری می‌شود؟

۱- خیار غبن                                             ۲- خیار تأخیر ثمن

۳- حق شفعه                                             ۴- هیچکدام

 

فصل چهارم: «دراجاره»

 

۳۲۵- تملیک منافع به عوض معلوم چه عقدی می‌باشد؟

۱- بیع           ۲- معاوضه         ۳- صلح           ۴- اجاره

۳۲۶- اجاره عقدی است …..

۱- معوض

۲- رایگان

۳- مجانی با شرط عوض

۴- می‌تواند به هر سه شکل فوق جاری شود.

۳۲۷- مالکیت مستأجر بر منافع عین….

۱- موقت است.

۲- دایمی است.

۳- می‌تواند به صورت موقت یا دایمی‌باشد.

۴- بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳۲۸- حق مستأجر بر منافع عین مستأجره از سنخ….

۱- حقوق عینی اصلی است.                        ۲- حقوق عینی تبعی است.

۳- حقوق دینی است.                                  ۴- حقوق غیر مالی است.

۳۲۹- مورد اجاره ممکن است کدام یک از امور ذیل باشد؟

۱- اشیاء     ۲- حیوان       ۳- انسان         ۴- هر سه مورد

 

مبحث اول: «در اجاره اشیا»

 

۳۳۰- در کدام یک از اقسام اجاره مدت باید تعیین شود و الا اجاره باطل است؟

۱- اجاره اشیا                                            ۲- اجاره اشخاص

۳-اجاره حیوان                                          ۴- هر سه مورد

۳۳۱- در اجاره اشیا اگر مدت اجاره معین نشود، اجاره…. است

۱- صحیح      ۲- غیر نافذ     ۳- باطل       ۴- قابل فسخ

۳۳۲- کدام یک از اجاره های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- اجاره دایمی

۲- اجاره به مدت عمر موجر یا مستأجر

۳- اجاره ای که ابتدای مدت در آن مشخص نشده است.

۴- هیچکدام

۳۳۳- اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد…..

۱- اجاره باطل است.

۲- اجاره از لحظه عقد آغاز می‌شود.

۳- اجاره از وقتی که محکمه تعیین می‌کند آغاز می‌شود.

۴- اجاره منفسخ می‌شود.

۳۳۴- قدرت بر تسلیم عین مستأجره….

۱- شرط نمی‌باشد.

۲- شرط صحت اجاره می‌باشد.

۳- شرط لزوم اجاره می‌باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۳۵- اجاره مالی که موجر قدرت بر تسلیم آن را ندارد …. است.

۱- غیر نافذ                                                ۲- صحیح

۳- باطل                                                    ۴- قابل فسخ

۳۳۶- کدام یک از گزینه های ذیل باعث بطلان عقد اجاره می‌شود؟

۱- معطل ماندن انتفاع از عین مستأجره

۲- عقیم ماندن هدف از انتفاع عین مستأجره

۳- هر دو مورد

۴- هیچکدام

۳۳۷- کدام اجاره نافذ است؟

۱- اجاره درخت برای انتفاع از میوه آن

۲- اجاره گوسفند برای شیر خوردن

۳- اجاره چاه برای آب کشیدن

۴- هر سه مورد

۳۳۸- کدام اجاره نافذ نمی‌باشد؟

۱- اجاره میوه برای نمایش

۲- اجاره پول برای بازگشایی صرافی

۳- هر دو نافذ می باشند

۴- هیچکدام نافذ نمی باشند

۳۳۹- برای صحت عقد اجاره وجود کدام یک از موارد ذیل ضروری است؟

۱- عین مستأجره باید معلوم باشد.

۲- عین مستأجره باید معین باشد.

۳- مقدار منفعت باید معلوم باشد.

۴- هر سه مورد

۳۴۰- کدام یک از اجاره های زیر نافذ می‌باشد؟

۱- اجاره مال معین

۲- اجاره عین کلی

۳- اجاره عین کلی در معین

۴- وجود هر سه مورد ضروری است.

۳۴۱- برای صحت عقد اجاره، موجر….

۱- باید مالک عین مستأجره باشد.

۲- باید مالک منافع باشد.

۳- باید هم مالک عین مستأجره و هم مالک منافع باشد.

۴- لازم نیست مالک عین و منافع باشد.

۳۴۲- اگر موجر فرد متعلق به دیگری را دراجاره کلی انتخاب کند اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- غیر نافذ است.                                       ۲- باطل است.

۳- نافذ است.                                             ۴- قابل فسخ است.

۳۴۳- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- در اجاره کلی، موجر می‌تواند تعهد به تملیک منفعت مالی کند که افراد آن به دیگری تعلق دارد.

۲- در اجاره کلی، موجر نمی‌تواند تعهد به تملیک منفعت مالی کند که افراد آن به دیگری تعلق دارد.

۳- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۴۴- اگر گاراژداری بلیط مسافرت با اتوبوس را بدون تعیین فرد آن به مسافری بفروشد در حالی که در زمان فروش بلیط مالک هیچ اتوبوسی نباشد، اجاره….

۱- باطل است.                                           ۲- غیر نافذ است.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر قابل استناد است.

۳۴۵- بر طبق قانون مدنی….

۱- مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۲- مستأجر نمی‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۳- مستأجر اصولاً می‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۴- مستأجر اصولاً نمی‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۳۴۶- بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ مستأجر:

۱- می‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۲- نمی‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۳- اصولاً می‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۴- اصولاً نمی‌تواند عین مستأجره را اجاره بدهد.

۳۴۷- کدام گزینه صحیح است؟

۱- مستأجر مالک منفعت می‌تواند عین مورد اجاره را به مستأجر دوم تسلیم کند.

۲- مستأجر مالک منفعت نمی‌تواند عین مورد اجاره را به مستأجر دوم تسلیم کند.

۳- مستأجر مالک منفعت در مواردی که انتفاع از عین ملازمه با قبض آن ندارد نمی‌تواند عین مورد اجاره را به مستأجر دوم تسلیم کند.

۴- گزینه۱ و۳

۳۴۸- اگر مستأجری که حق انتقال به غیر ندارد مورد اجاره را اجاره دهد، اجاره…..

۱- باطل است.

۲- غیر نافذ است.

۳- در صورتی که مفاد شرط التزام، خودداری از اجاره باشد تخلف از آن به موجر حق فسخ اجاره را می‌دهد.

۴- گزینه۱ و۳

۳۴۹- با توجه به قانون موجر و مستأجر سال۱۳۷۶ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱- مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر ندارد.

۲- مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر دارد.

۳- مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر ندارد مگر آنکه این حق به او داده شده باشد.

۴- مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر دارد مگر آنکه در ضمن عقد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۳۵۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱- اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک صحیح است ولی تسلیم آن باید با اذن شریک باشد.

۲- اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک صحیح است و برای تسلیم آن نیازی به اذن شریک نیست.

۳- اجاره سهم مشاع بدون اذن شریک صحیح نیست ولی برای تسلیم آن نیازی به اذن شریک نیست.

۴- اجاره و تسلیم سهم مشاع بدون اذن شریک صحیح نیست.

۳۵۱- در صورتی که مستأجر از اشاعه عین مستأجره بی اطلاع باشد….

۱- اجاره باطل است.

۲- اجاره غیر نافذ است.

۳- حق فسخ اجاره را دارد.

۴- اشاعه در برابر او قابل استناد نمی‌باشد.

۳۵۲- اگر مستأجر سه دانگ مشاع از خانه ای را به این اعتقاد که تمام آن به موجر تعلق دارد و با او شریک می‌شود اجاره کند و بعد دریابد که نصف دیگر به دیگران تعلق دارد اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل است.

۲- صحیح است ولی مستأجر حق فسخ دارد.

۳- غیر نافذ است.

۴- صحیح است و مستأجر در صورتی حق فسخ دارد که قید شرکت با موجر بنای تراضی باشد.

۳۵۳- در صورتی که موجر از تسلیم عین مستأجره امتناع کند مستأجر چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ اجاره

۲- حق اجبار موجر به تسلیم و در صورت تعذر اجبار حق فسخ دارد.

۳- حق دارد تا زمانی که عین مستأجره تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند و اجاره بها را ندهد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۵۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- در موردی که مصالح و مواد از آن مستأجر است و اجیر بر روی آن کار می‌کند کالای ساخته شده به مستأجر تعلق دارد.

۲- در موردی که مصالح و مواد از آن اجیر است و بر روی مصالح کار می‌کند کالای ساخته شده به اجیر تعلق دارد.

۳- در موردی که مصالح و مواد از آن اجیر است و بر روی مصالح کار می‌کند کالای ساخته شده به مستأجر تعلق دارد.

۴- گزینه۱ و۳

۳۵۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱- موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

۲- تکلیف موجر پس از تسلیم عین و فراهم آوردن وسایل انتفاع پایان می پذیرد و بعد از آن رفع مزاحمت اشخاص ثالث با مستأجر است.

۳- هر دو صحیح می باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی باشند.

۳۵۶- هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده….

۱- مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده آن را با تمام اجرت قبول کند.

۲- مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا با اخذ ارش آن را قبول کند.

۳- مستأجر می‌تواند آن را با پرداخت اجرت معادل مال معیوب قبول کند.

۴- عقد اجاره باطل می‌شود.

۳۵۷- هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ولی موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر چه حقی دارد؟

۱- مستأجر حق فسخ دارد.

۲- مستأجر می‌تواند آن را با اخذ ارش قبول کند.

۳- مستأجر حق فسخ یا ارش ندارد.

۴- مستأجر حق فسخ و یا اخذ ارش دارد.

۳۵۸- فسخ اجاره به علت عیب موجود حین العقد از چه زمانی اجاره را منحل می‌کند؟

۱- آغاز مدت اجاره

۲- زمان اعمال خیار

۳- زمان معیوب شدن عین مستأجره

۴- زمان امتناع موجر از تعمیر عین مستأجره

۳۵۹- عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که….

۱- باعث تعذر در تسلیم شود.

۲- باعث صعوبت در انتفاع باشد.

۳- باعث نقصان منفعت گردد.

۴- گزینه۲ و۳

۳۶۰- عیبی که بعد از عقد ولی قبل از قبض منفعت در عین مستأجره ایجاد شود موجب….. است.

۱- بطلان عقد                                            ۲- انفساخ عقد

۳- خیار فسخ                                            ۴- عدم نفوذ عقد

۳۶۱- عیبی که در اثنای اجاره حادث می‌شود….

۱- عقد را باطل می‌کند.

۲- عقد را از ابتدا قابل فسخ می‌کند.

۳- از حین حدوث عیب عقد را منفسخ می‌کند.

۴- عقد را نسبت به بقیه مدت قابل فسخ می‌کند.

۳۶۲- هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود به گونه‌ای که نتوان رفع عیب نمود اجاره….. می‌شود.

۱- منفسخ                                                  ۲- قابل فسخ

۳- باطل                                                    ۴- غیر نافذ

۳۶۳- هر گاه عین مستأجره معیوب ولی عیب قابل رفع باشد اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- نافذ است ولی مستأجر حق فسخ دارد.

۲- نافذ است و مستأجر حق فسخ ندارد.

۳- باطل است.

۴- غیر نافذ است.

۳۶۴- هر گاه شخصی اتومبیلی را برای مسافرت کرایه کند و در اثر بیماری نتواند به مسافرت برود اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- نافذ است.                                             ۲- باطل می‌شود.

۳- منفسخ می‌شود.                                     ۴- قابل فسخ می‌شود.

۳۶۵- اگر شخص ثالثی با عرضه متاع بهتری بتواند مشتریان مستأجر را به خود اختصاص دهد و در نتیجه این رقابت مستأجر نتواند به هدف خود از انعقاد اجاره و سودی را که احتمال می داده است برسد این امر چه اثری در عقد اجاره دارد و چه حقی به مستأجر می‌دهد؟

۱- مستأجر حق فسخ عقد را دارد.

۲- مستأجر می‌تواند از اجاره بها بکاهد.

۳- این حادثه هیچ اثری در عقد اجاره ندارد و مستأجر همچنان ملتزم به مفاد عقد است.

۴- اجاره به دلیل منتفی شدن هدف مستأجر باطل است.

۳۶۶- هر گاه مستأجری شغل زهتابی داشته و در اثنای کار، شهرداری شغل زهتابی را ممنوع کند…………..

۱- مستأجر حق فسخ اجاره را از ابتدای عقد دارد.

۲- مستأجر حق فسخ اجاره را از حین ممنوع شدن شغل به بعد دارد.

۳- اجاره باطل می‌شود.

۴- اجاره منفسخ می‌شود.

۳۶۷- اگر ساختمانی در بیرون شهر برای ایجاد بیمارستان روانی اجاره داده شود ولی پس از چندی در کنار آن میدان تیر ارتش احداث شود…..

۱- مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.            ۲- اجاره غیر نافذ می‌شود.

۳- اجاره منفسخ می‌شود.                            ۴- اجاره باطل می‌شود.

۳۶۸- اگر عین مستأجره از ابتدا قابل انتفاع بوده ولی در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود………..

۱- اجاره باطل می‌شود.                              ۲- اجاره منفسخ می‌شود.

۳- اجاره قابل فسخ می‌شود.                       ۴- اجاره غیر نافذ می‌شود.

۳۶۹- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره در موردی که رفع عیب ممکن نباشد در حکم تلف عین مستأجره است.

۲- عذر مستأجر در انتفاع از مورد اجاره مجوز فسخ یا بطلان عقد اجاره نمی‌باشد.

۳- هر دو مورد صحیح است.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشد.

۳۷۰- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده است معیب در آید اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل می‌شود.

۲- منفسخ می‌شود.

۳- مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

۴- صحیح است ولی مستأجر می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و در صورت عدم امکان تبدیل حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

۳۷۱- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده است معیب در آید مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق الزام موجر به تبدیل عین معیب.

۲- حق حبس دارد و می‌تواند از دادن اجاره بها خودداری کند.

۳- حق فسخ اجاره را دارد.

۴- گزینه۱ و۲

۳۷۲- چنانچه در اجاره عین کلی فردی که موجر داده است معیب در آید و تبدیل فرد معیوب ممکن نباشد ،‌ موجر حق فسخ عقد اجاره را به استناد خیار ……. دارد.

۱- عیب                                                     ۲- تخلف از شرط

۳- تعذر تسلیم                                          ۴- شرط

۳۷۳- اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره …..

۱- از آغاز مدت باطل می‌شود.

۲- از آغاز مدت منفسخ می‌شود.

۳- از زمان تلف کلاً منفسخ می‌شود.

۴- از زمان تلف به نسبت مقدار تلف شده منفسخ می‌شود.

۳۷۴- هر گاه در مدت اجاره و در اثر حادثه‌ای قسمتی از عین مستأجره تلف شود این حادثه چه اثری در عقد دارد؟

۱- باعث انفساخ عقد اجاره می‌شود.

۲- مستأجر می‌تواند تمام اجاره را فسخ کند.

۳- باعث بطلان عقد اجاره می‌شود.

۴- مستأجر حق دارد یا اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند یا تقلیل نسبی اجاره بها را بخواهد.

۳۷۵- اگر در مدت اجاره عین مستأجره توسط موجر یا دیگری تلف شود اجاره چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱- اجاره از زمان تلف باطل می‌شود.

۲- اجاره از زمان تلف منفسخ می‌شود.

۳- اجاره نافذ است ولی مستأجر حق فسخ دارد.

۴- اجاره نافذ است و مستأجر می‌تواند به کسی که تلف کرده رجوع کند و اجرت المثل بگیرد.

۳۷۶- در موردی که موضوع اجاره در معرض خرابی است و قابل تعمیر هم نیست عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- توسط مستأجر قابل فسخ می‌شود.         ۴- هیچکدام

۳۷۷- در موردی که موضوع اجاره برای بهداشت و سلامت مضر است و باید خراب شود عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- منفسخ می‌شود.

۳- توسط مستأجر قابل فسخ می‌شود.         ۴- نافذ است.

۳۷۸- تلف عین مستأجره در صورتی که موضوع اجاره عین معین باشد موجب …. اجاره می‌شود

۱- انفساخ           ۲- فسخ             ۳- عدم نفوذ                  ۴- بطلان

۳۷۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- موجر در هیچ صورتی نمی‌تواند در عین مستأجره تغییراتی صورت دهد.

۲- موجر در همه حال می‌تواند در عین مستأجره تغییراتی صورت دهد.

۳- موجر در صورتی می‌تواند در عین مستأجره تغییراتی انجام دهد که به نفع مستأجر باشد.

۴- موجر در صورتی می‌تواند در عین مستأجره تغییراتی انجام دهد که منافی حق مستأجر نباشد.

۳۸۰- هر گاه موجر در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد و قابل رفع نباشد…..

۱- مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.

۲- در صورتی که هدف از اجاره را به کلی از بین ببرد اجاره باطل می‌شود.

۳- اجاره غیر نافذ می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲

۳۸۱- مقصود ازتغییر در عبارت: «موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد» چیست؟

۱- تغییر مادی                                           ۲- تغییر حقوقی

۳- تغییر مادی و حقوقی                             ۴- هیچکدام

۳۸۲- اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد….

۱- مستأجر می‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد.

۲- مستأجر در صورتی می‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد که در مدت تعمیر نتواند کلاً از عین مستأجره استفاده کند.

۳- مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره استفاده کند.

۴- مستأجر اصولاً می‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد.

۳۸۳- اگر به علت تعمیرات ضروری مستأجر نتواند در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده کند در این صورت:

۱- مستأجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

۲- مستأجر حق اخذ خسارت را دارد.

۳- مستأجر حق گرفتن بهای منافع تلف شده را دارد.

۴- هر سه گزینه

۳۸۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هرگاه مستأجر مانع تعمیرات ضروری شود دادگاه می‌تواند او را الزام کند.

۲- هرگاه مستأجر مانع تعمیرات ضروری شود مسؤول خسارات ناشی از ممانعت ناروای خویش است.

۳- موجر نمی‌تواند زیانهای شخصی خود را بهانه انجام تعمیرات مانع انتفاع مستأجر سازد.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۳۸۵- تعمیراتی که درعین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده کیست؟

۱- همواره موجر                                        ۲- همواره مستأجر

۳- اصولا موجر                                         ۴- اصولاً مستأجر

۳۸۶- تهیه آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم است بر عهده کیست؟

۱- مستأجر

۲- موجر

۳- مستأجرمگراینکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد.

۴- موجر مگر اینکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد.

۳۸۷- تعمیرات اساسی مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده منصوب در آن به عهده …. می‌باشد و تعمیرات جزئی که مربوط به انتفاع بهتر از عین مستأجره است بر عهده ….. می‌باشد

۱- موجر، موجر

۲- موجر، مستأجر

۳- مستأجر، مستأجر

۴- مستأجر، موجر

۳۸۸- اگر موجر تعمیرات اساسی عین مستأجره را انجام ندهد مستأجر چه حقی دارد؟

۱- حق دارد الزام موجر به تعمیرات را از دادگاه بخواهد.

۲- حق دارد عقد را فسخ کند.

۳- حق دارد الزام موجر را به تعمیرات از دادگاه بخواهد و در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم را انجام ندهد حق فسخ دارد.

۴- هیچکدام

۳۸۹- در اجاره اتومبیل هایی که موجر هدایت آنها را به عهده دارد، عرف هزینه تعمیرات و بنزین را با چه کسی می داند؟

۱- موجر

۲- مستأجر

۳- موجرو مستأجر به طور مساوی

۴- موجر و مستأجر به نسبت دو به یک

۳۹۰- در اجاره اتومبیل هایی که در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد هزینه تعمیرات و بیمه و بنزین به عهده کیست؟

۱- مستأجر                                               ۲- موجر

۳- اصولاً مستأجر                                     ۴- اصولاً موجر

۳۹۱- هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط کند موجر چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ

۲- حق منع مستأجر

۳- حق منع مستأجر و در صورت عدم امکان منع حق فسخ

۴- حق اخذ ارش

۳۹۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- اثبات تعدی و تفریط مستأجر به عهده موجر است.

۲- اگر مستأجر عهده دار حفظ مورد اجاره باشد اثبات تعدی و تفریط مستأجر توسط موجر لازم نیست و مستأجر باید عدم تعدی و تفریط خود را ثابت کند.

۳- تعدی و تفریط مستأجر صفت امانت او را از بین می برد و ید امانی او را به ید ضمانی تبدیل می‌کند.

۴- بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر در صورت تعدی و تفریط مستأجر موجر برای اینکه بتواند عقد اجاره را فسخ کند باید ابتدا اجبار مستأجر را بر منع تعدی و تفریط بخواهد.

۳۹۳- اگر شخص ثالث بدون ادعا حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر شود در صورتی که هنوز عین مستأجره به قبض مستأجر در نیامده باشد مستأجر چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ اجاره

۲- حق رجوع به مزاحم برای مطالبه اجرت المثل و رفع مزاحمت

۳- حق رجوع به موجر برای مطالبه اجرت المثل و رفع مزاحمت

۴- گزینه۱ و۲

۳۹۴- اگر شخص ثالث بدون ادعای حقی در عین مستأجره بعد از قبض عین مستأجره توسط مستأجر مزاحم مستأجر شود، مستأجر چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ اجاره

۲- حق رجوع به مزاحم برای مطالبه اجرت المثل و رفع مزاحمت

۳- حق رجوع به موجر برای مطالبه اجرت المثل و رفع مزاحمت

۴- گزینه۱ و۲

۳۹۵- اگر شخص ثالث بدون ادعای حقی درعین مستأجره بعد از قبض عین مستأجره توسط مستأجر، عین را تلف کند مستأجر چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ اجاره                                     ۲- حق رجوع به مزاحم

۳- حق رجوع به موجر                               ۴- هر سه گزینه

۳۹۶- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- با تصرف موجر در عین مستأجره، مستأجر حق فسخ پیدا نمی‌کند.

۲- مزاحمت پیش از قبض شخص ثالث در حکم عیب و نقص منفعت پیش از قبض است.

۳- اگر شخص ثالث مدعی حقی در عین مستأجره باشد مستأجر حق مراجعه به مزاحم برای تصرف عین و مطالبه عوض منافع را ندارد.

۴- هر سه نادرست می باشند.

۳۹۷- تصرف موجر درعین مستأجره چه حقی را برای مستأجر ایجاد می‌کند؟

۱- حق فسخ

۲- حق رجوع به موجر و مطالبه اجرت المثل

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۳۹۸- اگر شخص ثالثی که مزاحم مستأجر می‌شود مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد…..

۱- می‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید.

۲- نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید حتی بعد از اثبات حق.

۳- نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق.

۴- می‌تواند عین مزبور را با رضایت موجر از ید مستأجر انتزاع نماید.

۳۹۹- شخص ثالث برای اثبات حق بر عین مستأجره و انتزاع آن از ید مستأجر باید به طرفیت چه کسی طرح دعوی کند؟

۱- موجر                                                   ۲- مستأجر

۳- موجر و مستأجر                                   ۴- موجر یا مستأجر

۴۰۰- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- مستأجر باید در استعمال عین مستأجره رعایت متعارف را نماید و تعدی و تفریط نکند.

۲- مستأجر باید عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره قید شده استعمال کند.

۳- مستأجر باید مال الاجاره را در مواعد مقرر تأدیه کند.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۵۳ ق.م
 2. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۵۳ ق.م
 3. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۴ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۴ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۵ ق.م
 6. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۶ ق.م
 7. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۶ ق.م
 8. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۶ ق.م
 9. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۵۶ ق.م
 10. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۷ ق.م
 11. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۸ ق.م
 12. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۹ ق.م
 13. گزینه۳ صحیح است.
 14. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ماده۴۵۹ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است.
 16. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۱ ق.م
 17. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۲ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۳ ق.م
 19. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۴ ق.م
 20. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۶۴ ق.م
 21. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۶۴ ق.م
 22. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۶۴ ق.م و زیرنویس۱ماده۴۶۵ ق.م
 23. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۵ ق.م
 24. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۶۴ ق.م و زیر نویس۱و۲ ماده۴۶۵ ق.م
 25. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۶ ق.م
 26. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۶۶ ق.م
 27. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۶۶ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۶۶ ق.م
 29. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۷ ق.م
 30. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۸ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۸ ق.م
 32. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده۴۶۸ق.م و ماده ۴۶۹ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۶۹ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۰ ق.م
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۷۰ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۷۰ ق.م
 37. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۷۱ ق.م
 38. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ و۳ ماده۴۷۱ ق.م
 39. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۲ ق.م و زیر نویس۲‌ آن ماده
 40. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۷۲ ق.م
 41. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۳ ق.م
 42. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۷۳ ق.م
 43. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۱ ق.م و زیر نویس۱ ماده۴۷۳ ق.م
 44. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۷۳ ق.م
 45. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۴ ق.م
 46. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۷۴ ق.م
 47. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۷۴ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۷۴ ق.م
 49. گزینه۴ صحیح است.
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۵ ق.م
 51. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۷۵ ق.م
 52. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۷۵ ق.م
 53. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۶ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 54. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۷۶ ق.م
 55. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۷ ق.م و زیر نویس۳ آن ماده
 56. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۸ ق.م
 57. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۸ ق.م
 58. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ماده۴۷۸ ق.م
 59. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۷۹ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۰ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۰ ق.م
 62. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۱ ق.م
 63. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۸۱ ق.م
 64. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۸۱ ق.م
 65. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۸۱ ق.م
 66. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۸۱ ق.م
 67. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۸۱ ق.م
 68. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۸۱ ق.م
 69. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۳ ماده۴۸۱ ق.م
 70. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۲ ق.م
 71. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۸۲ ق.م
 72. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۸۲ ق.م
 73. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۳ ق.م
 74. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۴۸۳ ق.م
 75. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۸۳ ق.م
 76. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۸۳ ق.م
 77. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۸۳ ق.م
 78. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۸۳ ق.م
 79. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۴ ق.م
 80. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۸۴ ق.م
 81. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۸۴ ق.م
 82. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۵ ق.م
 83. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۵ ق.م
 84. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲و۴ ماده۴۸۵ ق.م
 85. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۶ ق.م
 86. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۶ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۸۶ ق.م
 88. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۸۶ ق.م
 89. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۸۶ ق.م
 90. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۸۶ ق.م
 91. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۷ ق.م
 92. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۳و۴ ماده۴۸۷ ق.م
 93. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۸ ق.م
 94. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۸ ق.م
 95. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۸۸ ق.م
 96. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۴و۵ ماده۴۸۸ ق.م
 97. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۸۸ ق.م
 98. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۹ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۸۹ ق.م
 100. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۹۰ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟