تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۶:۴۵
۹۴ یکشنبه ۲۸ تیر

۲۰۱- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف خریده باشد و آن بعض مطابق وصف مذکور در نیاید مشتری چه حقی دارد؟             

۱- حق دارد آن بعض که مطابق وصف در نیامده را فسخ و بقیه را قبول کند.

۲- حق دارد آن بعض که مطابق وصف در نیامده را فسخ و بقیه را هم به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا قبول کند.

۳-حق دارد تمام مبیع را رد کند یا تمام مبیع را قبول کند.

۴- حق دارد بیع را باطل اعلام کند.

۲۰۲- هر گاه یکی از متبایعین به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعدا ببیند که مال مذکور اوصاف سابقه را ندارد….

۱- اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

۲- اختیار گرفتن ارش را خواهد داشت.

۳- می‌تواند معامله را باطل کند.

۴- معامله منفسخ می‌شود.

۲۰۳- کدام یک از خیارات زیر فوری می‌باشد؟

۱- رؤیت                                   ۲- تأخیر ثمن

۳- مجلس                                  ۴- حیوان

۲۰۴- تأخیر در خیار رؤیت سبب ….. می‌شود.

۱- سقوط خیار

۲- سقوط دعوی

۳- سقوط خیار و به تبع آن سقوط دعوی

۴- سقوط دعوی و به تبع آن سقوط خیار

۲۰۵- خیار رؤیت با دادن تفاوت قیمت….

۱- ساقط می‌شود.

۲- ساقط نمی‌شود.

۳-اصولاً ساقط می‌شود.

۴- ساقط نمی‌شود مگر به حکم دادگاه.

 

ششم: « درخیار غبن»

 

۲۰۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- هر گاه بایع در معامله غبن داشته باشد می‌تواند معامله را فسخ کند.

۲- هر گاه مشتری در معامله غبن داشته باشد می‌تواند معامله را فسخ کند.

۳- هر گاه بایع و مشتری در معامله غبن داشته باشند می‌توانند معامله را فسخ کنند.

۴- هر گاه بایع و مشتری در معامله غبن فاحش داشته باشند می توانند معامله را فسخ کنند.

۲۰۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- زمان ارزیابی دو عوض و مقایسه آن دو و تمیز غبن فاحش، تاریخ قرارداد است.

۲- ادعای غبن در قولنامه فروش مال نیز پذیرفته می‌شود.

۳- خیار غبن اختصاص به بیع دارد.

۴- در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود.

۲۰۸- در کدام یک از عقود ذیل خیار غبن وجود دارد؟

۱-صلحی که بر مبنای مسامحه انجام می‌شود.

۲- صلحی که بر مبنای رفع تنازع واقع می‌شود.

۳- عقد احتمالی

۴- هیچکدام

۲۰۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در عقد رایگان خیار غبن راه ندارد.

۲- در عقد مجانی با شرط عوض خیار غبن وجود دارد.

۳- در عقد تسامحی خیار غبن وجود دارد.

۴- گزینه۱ و۲

۲۱۰- دراختلاف نسبت به قابل مسامحه بودن یا نبودن غبن اصل بر …..

۱- فاحش بودن غبن است.                          ۲- فاحش نبودن غبن است.

۳- لزوم قرارداد است.                                ۴- گزینه۲ و۳٫

۲۱۱- در صورتی که مغبون چنان به معامله رغبت داشته باشد که در هر حال آن را انجام می داده است….

۱- اگرغبن فاحش باشد صرفنظر از رغبت او برای او حق فسخ ایجاد می‌شود.

۲- غبن اثر ندارد هر چند فاحش باشد.

۳- غبن در صورتی مؤثر است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

۴- گزینه۱ و۳٫

۲۱۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده باشد خیار فسخ ندارد.

۲- اگر مغبون در حین معامله در باره ارزش واقعی موضوع و نابرابری دو عوض تردید داشته باشد خیار غبن وجود ندارد.

۳- اصل بر این است که مغبون جاهل به قیمت واقعی بوده است و علم او را طرف مقابل باید ثابت کند.

۴- در موردی که مغبون در رشته تخصصی خود ادعای غبن کند اصل بر علم او بر قیمت واقعی است.

۲۱۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- تفاوت بهای شرایط فرعی عقد به تنهایی سبب غبن می‌شود.

۲-معیار غبن تفاوت دو عوض اصلی با توجه به شرایط فرعی است.

۳- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

۴- هر سه صحیح است.

۲۱۴- در کدام گزینه مغبون با وجود تأخیر در اعمال خیار غبن،باز هم حق فسخ دارد؟

۱-در موردی که مغبون جهل به غبن دارد.

۲- در موردی که مغبون جهل به وجود خیار دارد.

۳- در موردی که مغبون جهل به فوری بودن خیار دارد.

۴- در هر سه مورد حق فسخ دارد.

۲۱۵- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- خیار غبن فوری است.

۲- اسقاط ارادی خیار غبن ممکن است.

۳- اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند در صورت وجود غبن چندین برابر غبن متعارف بازهم خیار غبن ندارد.

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

۲۱۶- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد….

۱- خیار غبن ساقط می‌شود.

۲- خیار غبن ساقط نمی‌شود

۳- اصولاً خیار غبن ساقط می‌شود.

۴- اصولاً خیار غبن ساقط نمی‌شود.

 

هفتم: « خیار عیب»

 

۲۱۷- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق دارد مبیع معیوب را با اخذ ارش قبول کند.

۲- حق فسخ معامله را دارد.

۳- حق فسخ و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش را دارد.

۴- حق فسخ یا قبول مبیع معیوب با اخذ ارش را دارد.

۲۱۸- اگر ضمن عقد خیار عیب ساقط شود صاحب کالای معیب چه حقی دارد؟

۱- اخذ ارش                                              ۲- فسخ عقد

۳- فسخ عقد یا اخذ ارش                             ۴- هیچکدام

۲۱۹- حق اخذ ارش….

۱- ویژه بیع است.

۲- از قواعد عمومی است و در همه عقود هم اعمال می‌شود.

۳- از قواعد عمومی است و در همه عقود به غیر از اجاره اعمال می‌شود.

۴- ویژه بیع است مگر خلاف آن در عقد تصریح شود.

۲۲۰-خیار عیب تحت چه شرایطی برای مشتری ثابت می‌شود؟

۱- عیب مخفی باشد.

۲- عیب موجود در حین عقد باشد.

۳- عیب فاحش باشد.

۴- گزینه۱ و۲

۲۲۱- در مورد خریدار غیر حرفه ای اصل …. از عیب است و در مورد خریدار حرفه ای ظاهر…. از عیب است

۱- آگاهی، آگاهی                                        ۲- عدم آگاهی، عدم آگاهی

۳- عدم آگاهی، آگاهی                 ۴- آگاهی، عدم آگاهی

۲۲۲- در کدام مورد زیر خیار عیب برای مشتری به وجود نمی‌آید؟

۱- علم فروشنده به عیب کالا

۲- جهل فروشنده به عیب کالا

۳- علم مشتری به عیب کالا

۴- گزینه۱و۳

۲۲۳- در صورتی که فروشنده عالم به وجود عیب باشد ولی سکوت کند….

۱-خیار عیب وجود ندارد.

۲- خیار عیب وجود دارد در صورتی که مشتری جاهل به وجود عیب باشد.

۳- ممکن است خیار تدلیس برای مشتری به وجود آید.

۴- گزینه۲ و۳٫

۲۲۴- در کدام یک از گزینه های ذیل عیب مخفی محسوب می‌شود و خریدار حق فسخ پیدا می‌کند؟

۱- در صورتی که عیب واقعاً مستور بوده و مشتری از آن آگاه نشود.

۲- در صورتی که عیب در کالا ظاهر بوده ولی به علت کاهلی، مشتری ملتفت آن نشود.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۲۲۵- در صورتی که عیبی بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع ایجاد شود مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق اخذ ارش                                        ۲- حق فسخ معامله

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچ حقی ندارد.

۲۲۶- حکم ماده۴۲۵: « عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است» از آثار و توابع کدام یک از گزینه های ذیل است؟

۱- ضمان معاوضی                                    ۲- ضمان قهری

۳- ضمان بدلی                                          ۴- ضمان قراردادی

۲۲۷- عیب حادث بعد از قبض مبیع و در زمان خیار مختص به مشتری چه حقی به مشتری می‌دهد؟

۱- حق اخذ ارش

۲- حق فسخ معامله

۳- هیچ حقی نمی‌دهد.

۴- حق فسخ معامله یا قبول معامله به همراه اخذ ارش

۲۲۸- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت چه زمان و مکانی صورت می‌گیرد؟

۱- محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی

۲- محل فسخ قرارداد و زمان علم به عیب

۳- محل انعقاد قرارداد و زمان علم به عیب

۴- محل فسخ قرارداد و زمان تراضی

۲۲۹- در صورت معیب بودن مبیع، اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، مقدار ارش چگونه محاسبه می شود؟

۱- تفاوت میان ثمن و قیمت حقیقی مبیع، مقدار ارش خواهد بود.

۲- تفاوت میان قیمت حقیقی مبیع، سالم ومعیب مقدار ارش خواهد بود.

۳- بخشی از ثمن به نسبت تفاوت میان قیمت حقیقی مبیع در حال سلامت و در حال عیب مقدار ارش خواهد بود.

۴-هیچکدام

۲۳۰- در صورت معیب بودن مبیع، اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، مقدار ارش چه اندازه است؟

۱- نصف قیمت حقیقی

۲- تفاوت میان ثمن و قیمت حقیقی مبیع

۳- تفاوت میان قیمت حقیقی مبیع سالم و معیوب

۴- بخشی از ثمن به نسبت تفاوت میان قیمت حقیقی مبیع در حال سلامت و در حال عیب

۲۳۱- در موردی که مبیع در حین عقد معیب بوده است ملاک تعیین ارش چه زمانی است؟

۱- زمان عقد                                              ۲- زمان حدوث عیب

۳- زمان مطالبه ارش                                  ۴- زمان قبض مبیع

۲۳۲- در موردی که عیب بعد از عقد و پیش از قبض عارض می‌شود ملاک تعیین ارش چه زمانی است؟

۱- زمان عقد

۲- زمان حدوث عیب

۳- زمان مطالبه ارش

۴- زمان تقویم به وسیله کارشناس

۲۳۳- درصورتی که در تعیین ارش بین اهل خبره اختلاف به وجود آید….

۱- حد وسط قیمتها معتبر است.

۲- حد بالای قیمتها معتبر است.

۳- حد پایین قیمتها معتبر است.

۴- حد وسط قیمتها معتبر است مگر اینکه دادگاه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگران ترجیح دهد.

۲۳۴- در کدام مورد ذیل مشتری می تواند به استناد خیار عیب بیع را فسخ کند؟

۱- در صورت تلف شدن مبیع معیوب نزد مشتری.

۲- در صورت انتقال قهری مبیع معیوب.

۳- در صورتی که توسط شخص ثالث تغییری در مبیع حادث شود.

۴- هیچکدام

۲۳۵- در صورتی که مشتری در مبیع تغییری دهد و بعد متوجه شود که مبیع در حین عقد معیوب بوده است چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله به استناد خیار عیب

۲- حق اخذ ارش

۳- حق فسخ معامله یا حق اخذ ارش

۴- هیچ حقی ندارد.

۲۳۶- در صورتی که بعد از قبض مبیع معیوب، عیب دیگری در آن حادث شود مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله

۲- حق اخذ ارش

۳- در صورتی که عیب جدید در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد حق فسخ یا حق اخذ ارش

۴- گزینه۲ و۳

۲۳۷- در صورتی که مبیع معیوب توسط مشتری جاهل بر وجود عیب به غیر منتقل شود ولی به سبب اقاله یا فسخ معامله، مبیع دوباره به مشتری بازگردد او چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله                                    ۲- حق اخذ ارش

۳- حق فسخ معامله یا حق اخذ ارش             ۴- هیچکدام

۲۳۸- اگر مشتری در مبیع معیوب تغییری به وجود آورد ولی دوباره آن را به حالت نخست برگرداند چه حقی دارد؟

۱- در صورتی که تغییر مبیع با علم به عیب صورت گرفته باشد فقط میتواند ارش مطالبه کند.

۲- در صورتی که تغییر مبیع با جهل به عیب صورت گرفته باشد فقط حق فسخ معامله را دارد.

۳- در هر صورت می‌تواند بیع را فسخ کرده یا ارش مطالبه کند.

۴- نه حق فسخ معامله را دارد و نه حق اخذ ارش.

۲۳۹- اگر بعد از قبض مبیع معیوب، عیب جدیدی در آن حادث شود که بعداً رفع گردد مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله                                    ۲- حق اخذ ارش

۳- حق فسخ معامله یا اخذ ارش                   ۴- هیچکدام

۲۴۰- اگر عیب حادث بعد از قبض مبیع معیوب در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری چه حقی خواهد داشت؟

۱- حق فسخ معامله

۲- حق اخذ ارش

۳- حق فسخ معامله یا اخذ ارش

۴- حق فسخ معامله و اخذ ارش

۲۴۱- در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری چه حقی دارد؟

۱- مشتری می‌تواند تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد کند.

۲- مشتری می‌تواند تمام آن را نگاهدارد و ارش بگیرد.

۳-مشتری می‌تواند نسبت به مبیع معیوب از حق فسخ استفاده کند و بقیه را قبول کند.

۴- گزینه۱ و۲

۲۴۲- در صورتی که در یک عقد چند چیز با بهای جداگانه و مشخص فروخته شود و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق دارد که نسبت به مبیع معیوب از حق فسخ استفاده کند و بقیه را قبول کند.

۲- مشتری می‌تواند تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد کند.

۳-مشتری می‌تواند تمام آن را نگاهدارد و ارش بگیرد.

۴- هر سه مورد.

۲۴۳- در صورتی که کالایی به چند مشتری فروخته شده باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود…….

۱- بیع غیر نافذ می‌شود.

۲- هر یک از مشتریان نسبت به سهم خود حق خیار دارد.

۳- هر مشتری حق فسخ تمام بیع را دارد.

۴- هر مشتری حق ارش دارد مگر در صورت اتفاق مشتریان به فسخ بیع.

۲۴۴- در جایی که چند کالا با بهای معین به چند مشتری فروخته می‌شود اگر یکی از آنها معیوب درآید مشتری ها چه حقی دارند؟

۱- هر مشتری که مال او معیوب درآید می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کند و بیع را فسخ کند.

۲- هر مشتری حق ارش دارد مگر در صورت اتفاق مشتریان به فسخ بیع.

۳- هر مشتری می‌تواند بیع را باطل کند.

۴- هیچ حقی ندارند.

۲۴۵- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد در صورت معیب بودن مبیع، مشتری….

۱- می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

۲- حق فسخ ندارد.

۳- نمی‌تواند تبعیض کند.

۴- فقط حق فسخ دارد و حق اخذ ارش ندارد.

۲۴۶- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته است بیع….

۱- توسط مشتری قابل فسخ می‌شود.

۲- منفسخ می‌شود.

۳- باطل است.

۴- صحیح می‌باشد و مشتری حق اخذ ارش دارد.

۲۴۷- اگر ظاهر شود که بعض مبیع معیوب اصلاً مالیت نداشته است….

۱- بیع باطل می‌شود.

۲- بیع نسبت به آن بعض باطل می‌شود.

۳- بیع نسبت به بعض سالم، صحیح است ولی از طرف مشتری به استناد خیار تبعض صفقه قابل فسخ می‌باشد.

۴- گزینه۲ و۳٫

۲۴۸- کدام یک از خیارات ذیل فوری نمی‌باشد؟

۱- عیب        ۲- غبن              ۳- تدلیس              ۴- تبعض صفقه

۲۴۹- بعد از علم به وجود عیب در مبیع اعمال کدام یک از گزینه‌های ذیل فوریت دارد؟

۱- اعمال حق فسخ                                     ۲- اخذ ارش

۳- اعمال حق فسخ و اخذ ارش                     ۴- هیچکدام

۲۵۰- مسؤولیت خسارات ناشی ازعیب مبیع با اهمال خریدار و گذشتن وقت ….

۱- از بین نمی‌رود.

۲- از بین می‌رود چون تابع خیار عیب است و فوری است.

۳- در صورت جهل خریدار از بین نمی‌رود.

۴- اصولاً از بین می‌رود.

۲۵۱- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، مشتری در صورت ظهور عیب ….

۱- خیار عیب ندارد.                                    ۲- حق اخذ ارش ندارد.

۳- خیار عیب یا حق اخذ ارش دارد.             ۴- گزینه۱و۲٫

۲۵۲- شرط تبری از عیوب در کدام مورد ذیل اجرا می‌شود؟

۱- عیوب حادث بعد از عقد                          ۲- عیوب حادث بعد از قبض

۳- عیوب موجود در زمان عقد                     ۴- هر سه مورد

۲۵۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شرط تبری شامل ضمان ناشی از تلف مبیع قبل از قبض نیز می‌شود.

۲- شرط تبری شامل ضمان ناشی از تلف مبیع قبل از قبض نمی‌شود مگر اینکه تلف نتیجه عیب باشد.

۳- شرط تبری اصولاً شامل ضمان ناشی از تلف مبیع قبل از قبص نمی‌شود هر چند تلف نتیجه عیب باشد.

۴- شرط تبری اصولاً شامل ضمان ناشی از تلف مبیع قبل از قبض نیز می‌شود مگر خلاف آن تصریح شود.

۲۵۴- شرط تبری یکی از اقسام شرط….. است.

۱- عدم مسؤولیت                                      ۲- تخفیف مسؤولیت

۳- تشدید مسؤولیت                                   ۴- هیچکدام

۲۵۵- شرط تبری باعث سقوط خیار تدلیس ….

۱- نمی‌شود.                                              ۲- اصولاً نمی‌شود.

۳- می‌شود.                                               ۴- اصولاً می‌شود.

۲۵۶- شرط تبری از عیوب …..

۱- تنها خیار عیب را ساقط می‌کند.

۲- تنها مسؤولیت ناشی از ضررکالای معیب را از بین می‌برد.

۳- خیار عیب را ساقط می‌کند و در صورت جهل فروشنده از وجود عیب مسؤولیت ناشی از ضرر کالای معیب رانیز از بین می‌برد.

۴- نه خیار عیب را ساقط می‌کند و نه مسؤولیت ناشی از ضرر کالای معیب را از بین می برد.

۲۵۷- خیار عیب در کدام یک از موارد زیر جاری می‌شود؟

۱- ثمن شخصی                                        ۲- مبیع شخصی

۳- ثمن و مبیع شخصی                              ۴- مبیع کلی

۲۵۸- چنانچه در بیع کلی، ‌فردی که بایع تسلیم کرده است معیب درآید:

۱- مشتری حق فسخ معامله را دارد.

۲- مشتری حق اخذ ارش دارد.

۳- مشتری بین فسخ معامله و مطالبه ارش مخیر است.

۴- مشتری می‌تواند الزام بایع را به تحویل فرد دیگری از مال کلی بخواهد.

۲۵۹- خیار عیب در بیع کلی در معین….

۱- وجود ندارد.

۲- وجود دارد.

۳- در صورتی وجود دارد که تمام کالا معیب باشد یا به اندازه مبیع در آن کالای سالم نباشد.

۴- در صورتی وجود دارد که محکمه بر خلاف آن تصریح نکرده باشد.

 

                                      هشتم : « درخیار تدلیس»

 

۲۶۰- کدام یک از گزینه های ذیل از مصادیق تدلیس می‌باشد؟

۱- دروغی که وصف موهومی را بطور قاطع به کالا نسبت دهد.

۲- سکوت عمدی فروشنده درباره عیب کالا.

۳- هر دو گزینه

۴- هیچکدام

۲۶۱- اگر فروشنده درباره عیوب کالا سکوت کند ولی مشتری نیز در احراز وصف واقعی مبیع و حفظ منافع خود بی مبالاتی و کوتاهی کرده باشد این امر:

۱- مانع از تحقق تدلیس است.

۲- مانع از تحقق تدلیس نمی‌باشد.

۳- در صورتی که سکوت بایع عمدی باشد مانع از تحقق تدلیس نمی‌باشد.

۴- در صورتی که سکوت بایع عمدی نباشد مانع از تحقق تدلیس نمی‌باشد.

۲۶۲- کسی که نیمی از حقیقت را می گوید و می داند که شنونده آن را تمام حقیقت می داند مرتکب….

۱- تدلیس شده است.

۲- تدلیس نشده است.

۳- تدلیس نشده است مشروط بر اینکه خریدار بی مبالاتی نکرده باشد.

۴- هیچکدام.

۲۶۳- عملیاتی که باعث فریب طرف معامله شود چه خیاری به او میدهد؟

۱- خیار غبن                                             ۲- خیار تدلیس

۳- خیار تبعض صفقه                                ۴- خیار تخلف از شرط

۲۶۴- کدام یک از اشخاص ذیل می‌تواند ذی‌نفع خیار تدلیس باشد؟

۱- مشتری                                                ۲- بایع

۳- مشتری و بایع                                      ۴- اصولاً مشتری

۲۶۵- تدلیس در عین کلی چه حکمی دارد؟

۱- تدلیس در عین کلی راه ندارد.

۲- تدلیس در عین کلی راه ندارد مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام اقسام کلی باشد.

۳- تدلیس در عین کلی راه دارد.

۴- تدلیس اصولا در عین کلی راه دارد.

۲۶۶- اشتباه ناشی از تدلیس:

۱- باعث عدم نفوذ معامله است.

۲- سبب ایجاد حق فسخ عقد است.

۳- موجب بطلان معامله است.

۴- اگر در علت عمده عقد باشد موجب بطلان عقد است.

۲۶۷- تدلیس برای اینکه مؤثر افتد باید از جانب…. واقع شود

۱- طرف قرارداد                                        ۲- شخص ثالث

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۲۶۸- اگر تدلیس سبب ایجاد اشتباه مؤثر در عقد شود….

۱- موجب بطلان عقد می‌شود در صورتی که فریب ناشی از طرف قرارداد باشد.

۲- موجب حق فسخ می‌شود در صورتی که فریب ناشی از طرف قرارداد باشد.

۳- موجب بطلان عقد می‌شود خواه فریب ناشی از طرف قرارداد باشد یا بیگانه.

۴- موجب حق فسخ می‌شود خواه فریب ناشی از طرف قرارداد باشد یا بیگانه.

۲۶۹- خیارتدلیس در کدام یک از عقود ذیل راه دارد؟

۱- بیع              ۲- نکاح             ۳- بیمه        ۴- هر سه مورد

۲۷۰- خیار تدلیس….

۱- فوری است.                                          ۲- مدت دار است.

۳- نه فوری است و نه مدت دار.                   ۴- گزینه او۲

 

نهم: « درخیار تبعض صفقه»

 

۲۷۱- وقتی که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد مشتری چه خیاری دارد؟

۱- خیار تخلف از شرط                              ۲- خیار تدلیس

۳- خیار عیب                                             ۴- خیار تبعض صفقه

۲۷۲- وقتی که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد مشتری چه حقی دارد؟

۱- بیع را فسخ کند.

۲- نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

۳- بیع را منفسخ کند.

۴- گزینه۱ و۲

۲۷۳- خیار تبعض صفقه وقتی به وجود می آید که:

۱- مبیع قابل تجزیه باشد.

۲- مبیع غیر قابل تجزیه باشد.

۳- مبیع قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد.

۴- هیچکدام

۲۷۴- خیار تبعض صفقه در کدام یک از گزینه های ذیل راه ندارد؟

۱- بطلان بخشی از ثمن                              ۲- بطلان بخشی از مبیع

۳- در عقود معوض غیر از بیع                    ۴- در هر سه مورد راه دارد.

۲۷۵- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع …. باشد.

۱- باطل                                                    ۲- منفسخ

۳- قابل فسخ                                             ۴- هر سه مورد

۲۷۶- خیار تبعض صفقه در کدام مورد راه دارد؟

۱- عین معین                                             ۲- عین کلی

۳- عین در حکم معین                 ۴- هر سه مورد

۲۷۷- در کدام یک از گزینه های ذیل خیار تبعض صفقه راه دارد؟

۱- معامله معوض                                       ۲- معامله رایگان

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۲۷۸- کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

۱- اگر مقدار ثمنی که به بخش باطل اختصاص یافته معلوم نباشد ثمن در مقام اجرای خیار تبعض صفقه تقسیط نمی‌شود.

۲- در صورت نقص مبیع از وصف مشروط خیار تبعض صفقه ایجاد می‌شود.

۳- هر دو درست می باشند.

۴- هیچکدام درست نمی باشند.

۲۷۹- در فرضی که بخشی از مبیع به واسطه مالیت نداشتن در رابطه دو طرف باطل باشد ولی در بازار کل مبیع مالیت داشته باشد….

۱- خیار تبعض صفقه ایجاد نمی‌شود.

۲- خیار تبعض صفقه ایجاد می‌شود.

۳- ثمن تقسیط نمی‌شود.

۴- گزینه۱ و۳

۲۸۰- در صورتی که مشتری در حین معامله عالم به بطلان قسمتی از بیع باشد….

۱- خیار تبعض صفقه ندارد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

۲- خیار تبعض صفقه ندارد و به تبع آن ثمن تقسیط نمی‌شود.

۳- خیار تبعض صفقه داردو به تبع آن ثمن تقسیط می‌شود.

۴- خیار تبعض صفقه دارد ولی ثمن تقسیط نمی‌شود.

 

فقره دوم: «در احکام خیارات به طور کلی»

 

۲۸۱- کدام یک از خیارات ذیل بعد از فوت مورث به وارث نمی‌رسد؟

۱- خیار تدلیس

۲- خیار تأخیر ثمن پیش از پایان سه روز

۳- خیار عیب

۴- هر سه خیار به ارث به وارث می‌رسد.

۲۸۲- در کدام مورد خیار به وارث منتقل می‌شود؟

۱- هر گاه قید مباشرت مشروط له شده باشد.

۲- هر گاه سقوط تمام خیارات ضمن عقد شرط شده باشد.

۳- هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد.

۴- هیچکدام.

۲۸۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱-در معامله زمین زن حق خیار را به ارث می‌برد.

۲- انتقال خیار به ارث تابع مالکیت وارث بر ترکه نیست.

۳-زن از مالی که به عنوان ارش در خرید زمین از فروشنده گرفته شده ارث نمی‌برد.

۴- گزینه ا و۲

۲۸۴- خیار چگونه به ارث انتقال پیدا می‌کند؟

۱- خیار به اعتبار موضوع آن قابل تقسیم بین وراث است ولی در صورتی قابل اعمال است که همه اتفاق کنند.

۲- خیار به اعتبار موضوع آن قابل تقسیم بین وراث است و حتی در صورت عدم توافق وراث هر یک می‌تواند حق خود را اعمال کند.

۳- خیار قابل تقسیم بین وراث نیست و به طور کلی به ورثه می‌رسد.

۴- خیار اصلاً به ارث انتقال پیدا نمی‌کند.

۲۸۵- در صورتی که حق خیار برای شخص ثالثی غیر از طرفین معامله شرط شده باشد، پس از فوت ثالث….

۱- حق خیار به ورثه او منتقل می‌شود.

۲- حق خیار به ورثه او منتقل نمی‌شود.

۳- حق خیار با اذن طرفین معامله به ورثه او منتقل می‌شود.

۴- حق خیار با اذن دادگاه به ورثه او منتقل می‌شود.

۲۸۶- کدم یک از خیارات ذیل قابل اسقاط می‌باشد؟

۱- خیار تدلیس احتمالی                              ۲- خیار تفلیس

۳- خیار تعذر تسلیم                                   ۴- هیچکدام

۲۸۷- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱- اسقاط خیار تدلیس در موردی که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقع از حق خویش می گذرد امکان ندارد.

۲- شرط اسقاط کافه خیارات در موردی که تعیین مبیع در قباله با توصیف انجام شده است شامل تخلف وصف نخواهد بود.

۳- اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند غبن فاحش ساقط نمی‌شود.

۴- هر سه صحیح می‌باشد.

۲۸۸- شرط سقوط خیار غبن در صورت دادن تفاوت قیمت….

۱- در برابر مغبون غیر قابل استناد می‌باشد.

۲- نافذ می‌باشد.

۳- غیر نافذ می‌باشد.

۴- باطل می‌باشد.

۲۸۹- کدام عبارت صحیح است؟

۱- فسخ عقد، قابل رجوع است.

۲- اعلام فسخ کننده در صورتی مؤثر است که اراده او سالم باشد.

۳- برای تحقق فسخ ضرورت دارد که اعلام اراده به طرف قرارداد ابلاغ شود.

۴- گزینه۲و۳

۲۹۰- کدام یک از تصرفات زیر بیانگر امضای فعلی معامله و اسقاط خیار می‌باشد؟

۱- مشتری دارای خیار با علم به خیار خود مبیع را بفروشد.

۲- مشتری دارای خیار با علم به خیار خود مبیع را رهن گذارد.

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۲۹۱- اگر کسی خانه خود را صلح خیاری کند و در مدت خیار آن را به دیگری بفروشد این اقدام حاکی است از…..

۱- فسخ لفظی معامله                  ۲- امضای فعلی معامله

۳- امضای لفظی معامله               ۴- فسخ فعلی معامله

۲۹۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ کند معامله….

۱- باطل می‌شود.                                       ۲- غیر نافذ می‌شود.

۳- منفسخ می‌شود.                                     ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۲۹۳- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در خیار مجلس که مختص مشتری است اگر مبیع بعد از تسلیم تلف شود تلف به عهده بایع است.

۲- در خیار حیوان که مختص مشتری است اگر مبیع بعد از تسلیم تلف شود تلف به عهده بایع است.

۳- در خیار شرط که مختص مشتری است اگر مبیع بعد از تسلیم تلف شود تلف به عهده بایع است.

۴- هر سه مورد

۲۹۴- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار متعاملین تلف شود، تلف بر عهده کیست؟

۱- مشتری           ۲- بایع               ۳- هر دو          ۴- هیچکدام

۲۹۵- ماده۴۵۳ «در خیار مجلس و حیوان و شرط تلف بعد از قبض در صورتی که خیار مختص به مشتری باشد بر عهده بایع است» در کدام عقد ذیل کاربرد دارد؟

۱- بیع             ۲- نکاح                ۳- بیمه               ۴- هر سه مورد

۲۹۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱- در خیار مجلس و حیوان و شرط تلف مبیع بعد از قبض در صورتی که خیار مختص به مشتری باشد بر عهده بایع است.

۲- در خیار مجلس و حیوان و شرط که مختص بایع می‌باشد تلف ثمن بعد از قبض بر عهده بایع است.

۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط که مختص طرفین می‌باشد تلف ثمن بعد از قبض بر عهده بایع است.

۴- هر سه مورد

۲۹۷- حکم ماده۴۵۳ « در خیار مجلس و حیوان و شرط که مختص به مشتری می‌باشند تلف مبیع بعد از تسلیم بر عهده بایع است» مختص کدام یک از گزینه های ذیل است؟

۱- عین معین                                             ۲- عین کلی در معین

۳- عین کلی                                               ۴- هر سه مورد

۲۹۸- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص به مشتری تلف شود بیع….

۱- باطل می‌شود.                       ۲- قابل فسخ می‌شود.

۳- منفسخ می‌شود.                     ۴- صحیح باقی می‌ماند.

۲۹۹- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، حیوان و شرط که مختص به مشتری است براثر حادثه خارجی تلف شود بایع چه ضمانی دارد؟

۱- ضمانی ندارد.

۲- ضامن بازگرداندن ثمن قراردادی است.

۳- ضامن بازگرداندن بهای واقعی مبیع است.

۴-ضامن مثل یا قیمت مال تلف شده است.

۳۰۰- اگر مبیع بعد از تسلیم به مشتری در زمان خیار مجلس، حیوان و یا شرط که مختص به مشتری می‌باشد توسط بایع تلف شود، بایع چه ضمانی دارد؟

۱- ضمانی ندارد.

۲- ضامن باز گردان ثمن قراردادی است.

۳- ضامن بازگردان بهای واقعی مبیع است.

۴- ضامن مثل یا قیمت مال تلف شده است.

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۲ ق.م
 2. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۳ ق.م
 3. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۵ ق.م
 4. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۱۵ ق.م
 5. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۱۵ ق.م
 6. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۶ ق.م
 7. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ و۲ و۳ ماده ۴۱۶ ق.م و ماده ۴۱۹ ق.م
 8. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳و۵ ماده۴۱۶ ق.م
 9. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۱۶ ق.م
 10. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۱۷ ق.م
 11. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۱۷ ق.م
 12. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۸ ق.م و زیر نویس۱و۲ و۳ آن ماده
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۹ ق.م و زیر نویس۲ آن ماده
 14. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۲۰ ق.م
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۰ ق.م و زیر نویس۴ آن ماده
 16. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۱ ق.م
 17. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۲ ق.م
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۲۲ ق.م
 19. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۲۲ ق.م
 20. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۳ ق.م
 21. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۲۳ ق.م
 22. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۲۳ ق.م
 23. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۴۲۳ ق.م
 24. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۴ ق.م
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۵ ق.م
 26. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۲۵ ق.م
 27. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۲۵ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۲۶ ق.م
 29. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۷ ق.م
 30. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۷ ق.م
 31. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۲۷ ق.م
 32. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۲۷ ق.م
 33. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۸ ق.م
 34. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۹ ق.م و زیرنویس۲ آن ماده
 35. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۹ ق.م
 36. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۲۹ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۲۹ ق.م
 38. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۲۹ ق.م
 39. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۲۹ ق.م
 40. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۰ ق.م
 41. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۱ ق.م
 42. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۱ ق.م و زیر نویس۲ آن ماده
 43. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۲ ق.م
 44. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۳۲ ق.م
 45. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۳ ق.م
 46. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۴ ق.م
 47. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۴ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد۴۲۰ و۴۳۵ و۴۴۰ ق.م
 49. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۳۵ ق.م
 50. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۳۵ ق.م
 51. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۶ ق.م
 52. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۳۶ ق.م
 53. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۳۶ ق.م
 54. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۳۶ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۳۶ ق.م
 56. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۳۶ ق.م
 57. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۷ ق.م
 58. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۳۷ ق.م
 59. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۳۷ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲و۴ ماده۴۳۸ ق.م
 61. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۳۸ ق.م
 62. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۳۸ ق.م
 63. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۸ ق.م
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۳۹ ق.م
 65. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۳۹ ق.م
 66. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۳۹ ق.م
 67. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۳۹ ق.م
 68. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده۴۳۹ ق.م
 69. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۳۹ ق.م
 70. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۰ ق.م
 71. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۱ ق.م
 72. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۱ ق.م
 73. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۴۱ ق.م
 74. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۴۱ ق.م
 75. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۴۱ ق.م
 76. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۴۱ ق.م
 77. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۴۱ ق.م
 78. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ و۳ ماده۴۴۲ ق.م
 79. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۴۲ ق.م
 80. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۳ ق.م
 81. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۵ ق.م و زیر نویس ۲ آن ماده
 82. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. مواد۴۴۶،۴۴۷ و۴۴۸ ق . م
 83. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ و۴ ماده۴۴۵ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۴۵ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۴۷ ق.م
 86. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ و۴ ماده۴۴۸ ق.م
 87. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ و۳ و۱ ماده۴۴۸ ق.م
 88. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۴۸ ق.م
 89. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲و۳ ماده۴۴۹ ق.م
 90. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۰ ق.م
 91. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۵۱ ق.م
 92. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۲ ق.م
 93. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۳ ق.م
 94. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۵۳ ق.م
 95. گزینه ۱ صحیح است. ر.ک. زیرنویس ۲ ماده ۴۵۳ ق.م
 96. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۵۳ ق.م
 97. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۵۳ ق.م
 98. گزینه۳ صحیح است.
 99. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۵۳ ق.م
 100. گزینه۴ صحیح است.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟