تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۷ بهمن ۹۴ ساعت ۱۰:۲۴
۹۴ یکشنبه ۲۸ تیر

۱۰۱- اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد…..

۱- فروشنده می‌تواند هر وقت خواست آن را به خریدار تحویل دهد.

۲- فروشنده باید آن را بیدرنگ به خریدار تحویل دهد.

۳- فروشنده هر زمان که مشتری در خواست کرد مبیع را تحویل می‌دهد.

۴- هیچکدام.

۱۰۲- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در چه زمانی شرط است؟

۱- زمان انعقاد عقد                                      ۲- زمان اجرای عقد

۳- زمان اجازه                                           ۴- از زمان انشا تا اجازه

۱۰۳- اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد، …..

۱- بیع باطل است.

۲- بیع غیر نافذ است.

۳- نسبت به آن بعض، بیع باطل است و نسبت به بقیه مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

۴- نسبت به آن بعض، بیع باطل است و نسبت به بقیه صحیح است و مشتری حق فسخ ندارد.

۱۰۴- اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد…..

۱- باز هم محتاج به قبض جدید است.

۲- محتاج به قبض جدید نیست.

۳- اگر بایع راضی باشد نیاز به قبض جدید نیست.

۴- اگر مشتری راضی باشد نیاز به قبض جدید نیست.

۱۰۵- مبیع باید در چه محلی تسلیم شود؟

۱- محل وقوع عقد.

۲- محل اجرای عقد.

۳- محل وقوع عقد مگر اینکه عرف و عادت و قرار داد خصوصی خلاف آن را بگوید.

۴- محلی که طرفین طبق قرارداد خصوصی معین کرده اند مگر اینکه محل وقوع عقد جای دیگری باشد.

۱۰۶- تسلیم اموال غیر منقول مثل زمین و خانه و باغ در چه محلی صورت می‌گیرد؟

۱- محل وقوع عقد

۲- محل وقوع ملک

۳- اگر وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد در محل وقوع عقد.

۴-گزینه۲ و۳

۱۰۷- در بازرگانی خارجی که محل وقوع بیع با اقامتگاه دو طرف و محل کالا متفاوت است تسلیم درچه محلی صورت می‌گیرد؟

۱- محل وقوع بیع                                      ۲- اقامتگاه خواهان

۳- اقامتگاه خوانده                                      ۴- محل وقوع کالا

۱۰۸- هزینه حمل کالا به بندر مقصد بر عهده چه کسی می‌باشد؟

۱-خریدار

۲- فروشنده

۳- خریدارمگراینکه فروشنده ملتزم به تحویل کالا دربندر مقصد شده باشد.

۴- فروشنده مگر اینکه خریدار رضایت بر خلاف آن دهد.

۱۰۹- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع، مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ                                              ۲- کسر خسارات از ثمن

۳- اجبار ممتنع به تسلیم                             ۴- توقیف اموال ممتنع

۱۱۰- اگر فروشنده در برابر درخواست خریدار از تسلیم امتناع ورزد یا وجود مبیع را نزد خود انکار کند…..

۱- غاصب است.

۲- در حکم غاصب است.

۳- فقط ضامن عین می‌باشد نه منافع.

۴- ضامن تلف مال در صورت اثبات قوه قاهره نمی‌باشد.

۱۱۱- پس از گذشتن موعد تسلیم در صورتی که فروشنده از تسلیم مبیع خودداری کند …..

۱- ضامن خسارات ناشی از خودداری از تسلیم مبیع است.

۲- ضامن منافعی است که در اثر عدم تحویل به موقع مبیع از خریدار فوت شده است.

۳- هم ضامن خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد و هم ضامن منافع فوت شده می‌باشد.

۴- تنها می توان او را الزام به انجام تعهد کرد.

۱۱۲- حق حبس در کدام یک از موارد ذیل وجود دارد؟

۱- در صورتی که مبیع یا ثمن مؤجل باشد.

۲- در موردی که ثمن نقد به تأخیر افتد تا موعد تسلیم مبیع فرا رسد.

۳- در صورتی که مبیع و ثمن هر دو مؤجل بوده و موعد تسلیم آنها در یک زمان است.

۴- هیچکدام.

۱۱۳- در کدام مورد حق حبس وجود دارد؟

۱- هر گاه دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست مدیون قرار اقساط یا مهلت عادله بدهد.

۲- هر گاه یکی از طرفین به میل خود مورد معامله را تسلیم کند.

۳- هر گاه ثمن نقد به تأخیر افتد تا موعد تسلیم مبیع فرا رسد.

۴- گزینه۱ و۲٫

۱۱۴- در دوران اجرای حق حبس بوسیله فروشنده، هزینه نگاهداری مبیع و منافع مبیع به ترتیب بر عهده و متعلق به کیست؟

۱- فروشنده- فروشنده                               ۲- مشتری- مشتری

۳- فروشنده- مشتری                                ۴- مشتری- فروشنده

۱۱۵- اگر فروشنده از تسلیم مبیع حال خودداری نماید تا موعد ثمن فرا رسد….

۱- خریدار می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.

۲- فروشنده می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.

۳- هم خریدار و هم فروشنده حق حبس دارند.

۴- هیچکدام حق حبس ندارند.

۱۱۶- در فرضی که هر دو طرف حق حبس داشته باشند….

۱- تا زمانی که بخواهند می توانند از انجام تعهد خود، خودداری کنند تا طرف به تعهد خود عمل کند.

۲- بوسیله قرعه مشخص می‌شود که کدام یک باید زودتر تعهد خود را انجام دهد.

۳- هر دو طرف می توانند اجبار به انجام تعهد دیگری را از دادگاه بخواهند و دادگاه هر دو را ملزم می‌کند که تعهدهای خود را به نماینده دادگاه تحویل دهند.

۴- هیچکدام.

۱۱۷- در کدام یک از موارد زیر بایع حق حبس ندارد؟

۱- در صورتی که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید.

۲- در صورتی که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به اشتباه تسلیم مشتری نماید.

۳- در صورتی که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را در اثر اکراه تسلیم مشتری نماید.

۴- گزینه۲ و۳٫

۱۱۸- کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

۱- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن رانخواهد داشت مگر بموجب فسخ درمورد خیارتأخیرتأدیه ثمن.

۲- درخواست تسلیم مبیع یا ثمن به معنی اسقاط حق حبس می‌باشد.

۳- هر دو صحیح می‌باشند.

۴- هیچکدام صحیح نمی‌باشند.

۱۱۹- در کدام یک از موارد ذیل حق حبس وجود دارد؟

۱- در مقام بازگرداندن دو عوض پس از اقاله.

۲- در مقام بازگرداندن دو عوض پس از فسخ.

۳- در هر دو مورد وجود دارد.

۴- در هیچکدام حق حبس وجود ندارد.

۱۲۰- اگر بر خریدار شرط شود که برای پرداخت ثمن، ضامن بدهد ولی او از انجام شرط امتناع کند….

۱- مشروط له می‌تواند عقد را فسخ کند.

۲- مشروط له تنها می‌تواند الزام مشتری را به دادن ضامن بخواهد.

۳- عقد باطل می‌شود.

۴- عقد منفسخ می‌شود.

۱۲۱- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن رهن بدهد اما عمل به شرط نکند بایع….

۱- حق فسخ خواهد داشت.

۲- باید الزام مشتری را به دادن رهن بخواهد.

۳- حق فسخ نخواهد داشت مگر به حکم دادگاه.

۴- می‌تواند از دادگاه بخواهد که از اموال مشتری مالی را به عنوان رهن توقیف کند.

۱۲۲- در صورتی که در عقد شرط شده باشد که بایع برای درک مبیع ضامن بدهد ولی او عمل به شرط نکند مشتری….

۱- می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد.

۲- حق فسخ معامله را دارد.

۳- حق فسخ معامله را نخواهد داشت مگر به حکم دادگاه.

۴- حق فسخ معامله را اصولاً ندارد.

۱۲۳- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد….

۱- اگر ثمن کلی باشد بایع حق استرداد مبیع را خواهد داشت.

۲- اگر ثمن عین معین باشد بایع حق استرداد مبیع را خواهد داشت.

۳- ثمن اعم از اینکه کلی باشد یا معین بایع حق استرداد مبیع را نخواهد داشت.

۴- گزینه۱ و۲٫

۱۲۴- در چه مواردی اگر مبیع تسلیم نشده باشد بایع می‌تواند از تسلیم آن خودداری کند؟

۱- در صورتی که مشتری مفلس شود.

۲- در صورتی که مشتری ورشکسته شود.

۳- در صورتی که مشتری معسر شود.

۴- در هر سه مورد بایع می‌تواند از تسلیم مبیع خودداری کند.

۱۲۵- در چه مواردی اگر بایع مبیع را به مشتری تسلیم کرده باشد حق استرداد آن را ندارد؟

۱- در صورتی که مشتری مفلس شود و ثمن کلی باشد.

۲- در صورتی که مشتری ورشکسته شود و ثمن کلی باشد.

۳- در صورتی که مشتری معسر شود و ثمن کلی باشد.

۴- در هر سه مورد بایع حق استرداد مبیع را دارد.

۱۲۶- مخارج تسلیم مبیع و ثمن به ترتیب بر عهده کیست؟

۱- بایع، مشتری                                        ۲- مشتری، بایع                        ۳- بایع، بایع                                             ۴- مشتری، مشتری

۱۲۷- مخارج وزن کردن مبیع، حمل مبیع به محل تسلیم، شمردن ثمن و شمردن مبیع به ترتیب بر عهده کیست؟

۱- بایع، مشتری، بایع، بایع

۲- بایع، بایع، مشتری، بایع

۳- مشتری، بایع، مشتری، مشتری

۴- مشتری، مشتری، بایع، مشتری

۱۲۸- اگر عرف مخارج تسلیم مبیع را برعهده خریدار بگذارد ولی طرفین در قرارداد خصوصی آن مخارج را بر عهده هر دو طرف بگذارند در این صورت مخارج تسلیم مبیع بر عهده کیست؟

۱- بایع                                                     ۲- خریدار

۳- بایع و خریدار                                       ۴- اصولا بایع

۱۲۹- ماهیت حقوقی فروش با جایزه چیست؟

۱- بیع با شرط تملیک رایگان                      ۲- بیع با شرط هبه معوض

۳- بیع با شرط صلح معوض                      ۴- بیع همراه با توابع مبیع

۱۳۰- اگر هزار کیلو کاغذ به قرار کیلویی ده هزار ریال فروخته شود و بعد معلوم شود که کمتر بوده است در این صورت…..

۱- مشتری حق فسخ معامله را دارد.

۲- مشتری حق دارد قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول کند.

۳- معامله منفسخ می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲٫

۱۳۱- هر گاه در حال معامله مال قابل تجزیه، مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم زیادتر از آن مقدار در آید…..

۱- زیاده مال بایع است.

۲- بایع حق فسخ دارد.

۳- بایع می‌تواند مشتری را ملزم به دادن ثمن برابر با مقدار زیاده کند.

۴- معامله باطل می‌شود.

۱۳۲- برای اجرای ماده۳۸۴ ق.م «هر گاه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید» چه شرطی لازم است؟

۱- مبیع مجموعه ای قابل تجزیه باید باشد.

۲- ثمن باید متناسب با شمار واحدی که مقدار را باآن می‌سنجندتعیین شود.

۳- شرط مقدار باید نماینده میزان تعهد بایع باشد.

۴- هر سه مورد.

۱۳۳- حق فسخ مشتری در ماده ۳۸۴ «هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا از ثمن بکاهد»، از باب چه خیاری می‌باشد؟

۱- خیار تخلف از وصف                            ۲- خیار تدلیس

۳- خیار تبعض صفقه                                ۴- خیار رؤیت

۱۳۴- اگر فرشی به شرط داشتن مساحت۱۲ متر مربع فروخته شود ولی۱۳ متر از آب در آید فروشنده چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله

۲- حق اخذ مقدار زیادی

۲- حق الزام مشتری به دادن ثمن مقدار اضافه

۴- می‌تواند معامله را باطل اعلام کند.

۱۳۵- اگر در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید بایع در صورت فسخ معامله از جانب مشتری چه ضمانی دارد؟

۱- پرداخت ثمن معامله.

۲- پرداخت مخارج و مصارفی که مشتری نموده است.

۳- گزینه۱ و۲٫

۴- هیچکدام.

۱۳۶- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود بیع….. می‌شود.

۱- باطل                                                    ۲- منفسخ

۳- قابل فسخ                                             ۴- غیر قابل استناد

۱۳۷- اگر مبیع قبل از تسلیم با اهمال و تقصیر بایع تلف شود بیع….

۱- منفسخ می‌شود.

۲- باطل می‌شود.

۳- صحیح می‌باشد ولی بایع ضامن مثل و یا قیمت مال تلف شده است.

۴- صحیح است ولی قابل فسخ از طرف بایع می‌باشد.

۱۳۸- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شود….

۱- ضمان معاوضی بر عهده بایع است مگر اینکه بایع برای تسلیم مبیع به حاکم رجوع نموده باشد.

۲- ضمان معاوضی بر عهده بایع است هر چند بایع برای تسلیم مبیع به حاکم رجوع نموده باشد.

۳- ضمان معاوضی بر عهده مشتری است.

۴- هیچکدام.

۱۳۹- حکم مقرر در ماده۳۸۷ « اگر مبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ می‌شود» ….

۱- مطابق قاعده است بنابراین در مورد ثمن و هر عقد تملیکی دیگر اجرا می‌شود.

۲- مخالف قاعده است و تنها در مبیع و عقد بیع قابل اجرا است.

۳- تنها در مورد عقد بیع قابل اجرا است ولی هم شامل مبیع و هم شامل ثمن می‌شود.

۴- تنها شامل مبیع می‌شود مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۱۴۰- اگر طرفین تراضی کنند که اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر بایع تلف شود بیع منفسخ نشود حکم این تراضی چیست؟

۱- باطل است چون خلاف قانون آمره است.

۲- صحیح است چون خلاف نظم عمومی نمی‌باشد.

۳- غیر نافذ است و باید بوسیله دادگاه تنفیذ شود.

۴- در مورد اشخاص ثالث غیر قابل استناد است ولی در برابر طرفین صحیح می‌باشد.

۱۴۱- اگر مبیع کلی قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع:

۱- منفسخ می‌شود.

۲- باطل می‌شود.

۳- صحیح می‌باشد و بایع الزام می‌شود که مصداق دیگری از مال کلی را بدهد.

۴- صحیح می‌باشد و بایع باید مثل یا قیمت مال را بدهد

۱۴۲- اگر مبیع کلی پس از تعیین مصداق بدون تقصیر بایع تلف شود بیع:

۱- باطل می‌شود.

۲- منفسخ می‌شود.

۳- صحیح می‌باشد و بایع الزام می‌شود که مصداق دیگری از مال کلی را بدهد.

۴- صحیح می‌باشد و بایع باید مثل یا قیمت مال را بدهد.

۱۴۳- مقصود از تقصیر و اهمال در این عبارت: « اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ می‌شود» چیست؟

۱- کوتاهی در حفظ مبیع

۲- تأخیر در تسلیم

۳- کوتاهی در حفظ مبیع و تأخیر در تسلیم

۴- هیچکدام

۱۴۴- اگر مبیع در دوران تقصیر و انکار بایع به دلایل خارجی تلف شود….

۱- بیع منفسخ می‌شود.

۲- بیع صحیح است و ضمان تلف (مثل یا قیمت) بر عهده بایع است.

۳- بیع باطل می‌شود.

۴- بیع قابل فسخ می‌شود.

۱۴۵- در فرض اتلاف مبیع قبل از تسلیم توسط فروشنده، خریدار چه حقی دارد؟

۱- حق دارد بیع را باقی بگذارد و از بایع مثل یا قیمت مال را بخواهد.

۲- حق دارد بیع را به استناد خیار تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را بگیرد.

۳- گزینه۱ و۲٫

۴- هیچکدام.

۱۴۶- اگر مبیع قبل از تسلیم بوسیله شخص ثالث تلف شود، در این صورت…..

۱- بیع منفسخ می‌شود.

۲- بیع صحیح است و خریدار باید به شخص ثالث رجوع کند.

۳- بیع صحیح است و فروشنده باید به شخص ثالث رجوع کند.

۴- بیع قابل فسخ می‌گردد.

۱۴۷- اگر نماآت و منافع مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع…..

۱- منفسخ می‌شود.

۲- منفسخ نمی‌شود و بایع ضامن مثل یا قیمت منافع است.

۳- باطل می‌شود.

۴- قابل فسخ می‌گردد.

۱۴۸- در صورتی که مبیع قبل از تسلیم بوسیله خریدار تلف شود…..

۱- بیع منفسخ می‌شود.

۲- در حکم قبض خریدار است و بیع صحیح می‌باشد.

۳- اگر فروشنده او را در اتلاف فریب داده باشد فروشنده ضامن مثل یا قیمت مال است.

۴- گزینه۲ و۳٫

۱۴۹- در موردی که مبیع قبل از تسلیم از سوی دولت مصادره می‌شود بیع….

۱- منفسخ می‌شود.

۲- صحیح است و بایع ضامن مثل یا قیمت مال است.

۳- قابل فسخ می‌شود.

۴- غیر نافذ می‌شود.

۱۵۰- اگر قبل از تسلیم مبیع، در آن نقصی حاصل شود….

۱- بیع منفسخ می‌شود.

۲- مشتری حق فسخ دارد.

۳- بیع باطل می‌شود.

۴- بیع صحیح است و بایع ضامن مثل یا قیمت مال می‌شود.

۱۵۱- اگر قبل از تسلیم مبیع، نقصی در آن حاصل شود و این قسمت اصالت داشته باشد به نحوی که سهمی از ثمن در برابر آن قرار بگیرد، در این صورت….

۱- بیع نسبت به بخش ناقص شده منفسخ می‌شود.

۲- بیع نسبت به بخش سالم صحیح می‌باشد ولی خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ آن را دارد.

۳- بیع صحیح است و مشتری حق فسخ معامله را دارد.

۴- گزینه۱ و۲٫

 

فقره سوم: «در ضمان درک»

 

۱۵۲- اگر مبیع بعد از قبض ثمن از طرف بایع، کلاً یا قسمتی از آن مستحق للغیر درآید ….

۱- بایع ضامن نیست مگر اینکه تصریح به ضمان وی شده باشد.

۲- بایع ضامن نیست مگر اینکه عالم به فساد معامله باشد.

۳- بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان وی نشده باشد.

۴- بایع ضامن است در صورتی که مشتری به فساد معامله جاهل باشد.

۱۵۳- مقصود از واژه «ضمان» در «ضمان درک» چیست؟

۱- ضمان قراردادی                                    ۲- ضمان بدلی

۳- ضمان قهری                                         ۴- ضمان معاوضی

۱۵۴- در موردی که شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع دارد….

۱- بایع ضامن درک مبیع نیست و خریدار هم حق فسخ ندارد.

۲- بایع ضامن درک مبیع است و خریدار نیز حق فسخ دارد.

۳- بایع ضامن درک مبیع نیست ولی خریدار در صورت جهل حق فسخ دارد.

۴- بایع ضامن درک مبیع است و خریدار حق فسخ ندارد.

۱۵۵- ضمان درک ویژه …. است.

۱- عین معین                                             ۲- کلی در معین

۳- کلی فی الذمه                                         ۴- هر سه مورد

۱۵۶- کدام یک از شروط ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- شرط تشدید ضمان درک

۲- شرط تخفیف ضمان درک

۳- شرط عدم ضمان درک

۴- هر سه صحیح است.

۱۵۷- هر گاه فروشنده با آگاهی به وضع خود ملک دیگری را فروخته باشد، شرط تخفیف یا سقوط ضمان درک چه حکمی دارد؟

۱- مؤثر نیست و باید ثمن رد شود.              ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- باطل است.

۱۵۸- ضمان بایع در صورت درک مبیع ناظر به چیست؟

۱- رد مبیع

۲- رد قیمت واقعی مبیع در زمان معامله

۳- رد قیمت واقعی مبیع در زمان تسلیم

۴- رد ثمن معامله

۱۵۹- در صورت علم مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، بایع چه ضمانی دارد؟

۱- رد ثمن

۲- پرداخت غرامات وارده بر مشتری

۳- رد ثمن و پرداخت غرامات وارده بر مشتری

۴- هیچکدام

۱۶۰- در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، بایع چه ضمانی دارد؟

۱- رد ثمن

۲- پرداخت غرامات وارده بر مشتری

۳- رد ثمن و پرداخت غرامات وارده بر مشتری

۴- هیچکدام

۱۶۱- در موردی که تنها بخشی از مبیع از آن دیگری است…….

۱- بیع نسبت به آن بخش باطل است و ثمن آن باید بازگردانده شود.

۲- بیع نسبت به بخش دیگر صحیح است ولی مشتری می‌تواند آن بخش را نیز فسخ کند.

۳- بیع نسبت به کل مبیع منفسخ می‌شود.

۴- گزینه۱ و۲٫

۱۶۲- در صورت جهل بایع به مستحق للغیر بودن مبیع، او چه ضمانی دارد؟

۱- فقط رد ثمن.

۲- هیچ ضمانی ندارد.

۳- علم و جهل فروشنده در ضمان او تأثیری ندارد.

۴- فقط پرداخت غرامات وارده بر مشتری.

۱۶۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده است در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید کدام گزینه صحیح است؟

۱- خریدار غاصب است و نه می‌تواند اجرت کار خود را بخواهد و نه اضافه قیمتی که ازاین راه حاصل شده به او می‌رسد مگر اینکه آن زیادت عین مستقل بوده که به او می‌رسد.

۲- خریدار مستحق اجرت کار خود است.

۳- خریدارمستحق اجرت کارخود نیست ولی اضافه قیمت مبیع از آن اوست.

۴- اگر خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن باشد می‌تواند اجرت کار خود را دریافت کند.

 

فقره چهارم: «در تأدیه ثمن»

 

۱۶۴- در موردی که موعد تأدیه ثمن در عقد بیع معین نشده باشد و عرف هم حکمی نداشته باشد….

۱- خریدار می‌تواند تا وقتی که بخواهد تأدیه ثمن را به تأخیر اندازد.

۲- خریدار می‌تواند تا وقتی که فروشنده در خواست نکرده است تأدیه ثمن را به تأخیر اندازد.

۳- خریدار باید ثمن را فوری و به نقد بپردازد.

۴- هیچکدام.

۱۶۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع چه حقی دارد؟

۱- حق دارد به استناد خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند.

۲- حق دارد از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

۳- حق دارد به استناد خیار تخلف از شرط بیع را فسخ کند.

۴- حق دارد به استناد خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

 

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول : «در خیارات»

 

۱۶۶- بر طبق قانون مدنی چند نوع خیار در حقوق ایران وجود دارد؟

۱- ۱۰ نوع        ۲- ۱۱ نوع           ۳- ۱۲ نوع         ۴- ۱۳ نوع

اول: «در خیار مجلس»

 

۱۶۷- در کدام یک از عقود ذیل خیار مجلس وجود دارد؟

۱- عقد مکاتبه‌ای                                         ۲- در معامله با خود

۳- در عقدی که با تلفن انجام می‌شود.          ۴- در عقد فضولی

۱۶۸- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱- خیار مجلس فقط تا موقعی که طرفین در مجلس عقد وجود دارند، وجود دارد.

۲- خیار مجلس حتی بعد از خروج از مجلس عقد تا زمانی که طرفین از هم جدا نشده اند وجود دارد.

۳- در بیع صرف خیار مجلس وجود دارد.

۴- گزینه۲و۳٫

۱۶۹- مرگ یکی از طرفین بعد از وقوع عقد و قبل از ترک مجلس عقد….

۱- در حکم جدایی طرفین است و خیار مجلس ساقط می‌شود.

۲- موجب سقوط خیار مجلس نمی‌شود و وارثان متوفی می توانند در مجلس عقد حاضر شوند و عقد را فسخ کنند.

۳- موجب سقوط خیار مجلس نمی‌شود مگر اینکه طرفین بر خلاف آن تصریح کرده باشند.

۴- اصولاً موجب سقوط خیار مجلس نمی‌شود.

۱۷۰- در بیع فضولی….

۱- خیار مجلس با مالک است هر چند در مجلس عقد حاضر نباشد.

۲- خیار مجلس با مالک است مشروط براینکه در مجلس عقد حاضر باشد.

۳- خیار مجلس با بایع فضولی است.

۴- خیار مجلس وجود ندارد.

 

دوم : «در خیار حیوان»

 

۱۷۱- اگر مبیع حیوان باشد مشتری به استناد خیار حیوان تا چند روز حق فسخ معامله را دارد؟

۱- دو روز      ۲- سه روز         ۳- چهار روز            ۴- یک هفته

۱۷۲- خیار حیوان….

۱- مختص مبیع است.                                ۲- مختص ثمن است.

۳- هم در مبیع و هم در ثمن راه دارد.           ۴- هیچکدام.

۱۷۳- خیار حیوان در کدام یک از موارد ذیل به وجود می آید؟

۱- در بیع حیوان زنده                                ۲- در بیع حیوان مرده

۳- در بیع حیوان زنده یا مرده                     ۴- هیچکدام

۱۷۴- خیار حیوان در کدام یک از انواع مبیع راه دارد؟

۱- مبیع معین                                             ۲- مبیع کلی در معین

۳- مبیع کلی فی الذمه                                  ۴- گزینه۱ و۲

 

سوم : «در خیار شرط»

 

۱۷۵- خیار شرط مختص کیست؟

۱- بایع

۲- مشتری

۳- شخص ثالث

۴- هر سه می‌توانند دارای این خیار باشند.

۱۷۶- هرگاه شخص ثالثی که دارای خیار شرط است به علت وجود قوه قاهره نتواند از خیار خود استفاده کند….

۱- خیار او ساقط می‌شود.

۲- خیار او به بایع منتقل می‌شود.

۳- خیار او به مشتری منتقل می‌شود.

۴- خیار او تا رفع مانع ادامه پیدا می‌کند.

۱۷۷- شخص ثالثی که خیار شرط در معامله دارد….. طرفین است.

۱- نماینده       ۲- معتمد       ۳- داور            ۴- گزینه۲ و۳

۱۷۸- در کدام یک از عقود ذیل خیار شرط راه دارد؟

۱- عقد نکاح                                               ۲- عقد ضمان

۳- عقد صلح                                             ۴- عقد وقف

۱۷۹- اگر ابتدای خیار شرط ذکر نشده باشد….

۱- عقد باطل است.

۲- شرط خیار باطل است.

۳- هم شرط خیار و هم عقد باطل است.

۴- ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب می‌شود.

۱۸۰- اگر انتهای خیار شرط ذکر نشود…..

۱- عقد باطل است.

۲- تابع قرارداد متعاملین است.

۳- انتهای آن تاریخی است که دادگاه تعیین می‌کند.

۴- عقد قابل فسخ می‌شود.

۱۸۱- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد……..

۱- فقط خیار شرط باطل است.

۲- فقط عقد باطل است.

۳- هم خیار شرط و هم عقد باطل است.

۴- خیار و عقد هر دو صحیح است.

۱۸۲- اگر برای خیار شرط به طور صریح مدت معین نشده باشدولی از اوضاع و احوال برآید که مدت خیار به طور ضمنی مشخص شده است در این صورت عقد…..

۱- باطل است.

۲- صحیح است.

۳- صحیح است ولی شرط باطل است.

۴- غیر نافذ است.

 

چهارم: « در خیار تأخیر ثمن»

 

۱۸۳- خیار تأخیر ثمن در کدام مورد ذیل راه دارد؟

۱- مبیع شخصی                                       ۲- مبیع کلی در معین

۳- مبیع کلی                                              ۴- گزینه۱ و۲

۱۸۴- خیار تأخیر ثمن وقتی محقق می‌شود که:

۱- برای تأدیه ثمن اجلی معین نشده باشد

۲- برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد

۳- گزینه۱و۲

۴- مبیع کلی فی الذمه باشد

۱۸۵ – اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و مشتری بخشی از ثمن را به بایع بدهد ولی بایع مبیع را تسلیم مشتری نکند دراین صورت:

۱- بایع خیار تاخیر ثمن ندارد.

۲- بایع حق فسخ معامله به استناد خیار تأخیر مبیع را دارد.

۳- مشتری حق فسخ معامله به استناد خیار تأخیر ثمن را دارد.

۴- بایع حق فسخ معامله به استناد خیار تبعض صفقه را دارد.

۱۸۶- اگر خریدار پس از گذشتن سه روز و پیش از اعمال خیار توسط بایع، ثمن را بپردازد در این صورت…..

۱- خیار بایع طبق اصل استصحاب همچنان باقی می‌ماند.

۲- خیار فسخ مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.

۳- اگر بایع راضی باشد خیار ساقط می‌شود و در غیر این صورت ساقط نمی‌شود.

۴- بقاء یا اسقاط خیار بسته به نظر دادگاه دارد.

۱۸۷- اگر بایع پس از گذشتن۳ روز از تاریخ عقد مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود او التزام به بیع بوده است……..

۱- خیار او ساقط خواهد شد.

۲- خیار او ساقط نخواهد شد.

۳- اگر به طور صریح اسقاط خیار نکند خیار او ساقط نخواهد شد.

۴- گزینه۲ و۳٫

۱۸۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱- خیار تأخیر ثمن فوری می‌باشد.

۲- خیار تأخیر ثمن مدت دار می‌باشد.

۳- خیار تأخیر ثمن فوری نیست ولی مسکوت گذاردن آن برای مدت طولانی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود.

۴- گزینه۲ و۳٫

۱۸۹- در کدام یک از موارد ذیل خیار تأخیر ثمن برای بایع وجود دارد؟

۱- اگر در ظرف سه روز از تاریخ بیع مشتری ثمن را به بایع بدهد ولی بنحوی از انحاء ثمن به مشتری باز گردد.

۲- اگر مشتری ثمن را حاضر کند ولی بایع از اخذ آن خودداری کند.

۳- تسلیم بعض ثمن از جانب مشتری به بایع.

۴- هیچکدام.

۱۹۰- خیار تأخیر مخصوص چه کسی می‌باشد؟

۱- بایع                                                     ۲- مشتری

۳- هم بایع و هم مشتری                            ۴- اصولاً بایع

۱۹۱- در کدام یک از موارد ذیل خیار تأخیر ثمن بایع ساقط نمی‌شود؟

۱- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد.

۲- اگر بایع ثمن را حواله دهد به شخص دیگر.

۳- اگر مشتری ثمن را به طلبکاران بایع تحویل دهد.

۴- در هر سه مورد ساقط می‌شود.

۱۹۲- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد…..

۱- اگر ضمان به صورت نقل ذمه باشد موجب سقوط خیار تأخیر ثمن بایع می‌شود.

۲- اگر ضمان به صورت ضم ذمه باشد موجب سقوط خیار تأخیر ثمن بایع می‌شود.

۳- در هر صورت چه ضمان نقل ذمه باشد یا ضم ذمه موجب سقوط خیار تأخیر ثمن بایع می‌شود.

۴- خیار تأخیر ثمن بایع ساقط نمی‌شود.

۱۹۳- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد می‌شود ابتدای خیارتأخیر ثمن از چه زمانی است؟

۱- از تاریخ عقد

۲- از۳ روز بعد از عقد

۳- از زمانی که مبیع مشرف به فساد می‌گردد.

۴- از۲ روز بعد از عقد

 

 

 

پنجم :‌«درخیار رؤیت و تخلف وصف»

 

۱۹۴- هر گاه کسی مالی را نبیند و آن را فقط به وصف بخرد در صورت تخلف از وصف به استناد چه خیاری حق فسخ معامله را دارد؟

۱- خیار شرط                                           ۲- خیار تخلف شرط

۳- خیار تخلف وصف                                ۴- خیار غبن

۱۹۵- هر گاه کسی مالی را نبیند و آن را فقط به وصف بخرد در صورت تخلف از وصف می‌تواند….

۱- بیع را فسخ کند.

۲- بیع را به همان صورت قبول کند.

۳- بیع را فسخ کند یا به همان صورت قبول کند.

۴- بیع را باطل اعلام کند.

۱۹۶- در کدام یک از موارد ذیل خیار رؤیت وجود ندارد؟

۱- عین خارجی                                         ۲- عین کلی

۳- عین در حکم معین                 ۴- گزینه۲ و۳

۱۹۷- هر گاه خریدار دستگاه ضبط و پخش صدا را به وصف بخرد و پس از شنیدن صدای آن دریابد که مبیع اوصاف مذکور را ندارد چه حقی پیدا می‌کند؟

۱- بیع را فسخ کند.

۲- بیع را با ارش قبول کند.

۳- بیع را به همان صورت قبول کند.

۴- بیع را فسخ کند یا به همان صورت قبول کند.

۱۹۸- هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف خریده باشد و آن وصف، وصف جوهری واساسی باشد در صورت تخلف از وصف:

۱- حق دارد بیع را فسخ کند.

۲- حق دارد بیع را به همان صورت قبول کند.

۳- حق دارد بیع را فسخ کند یا به همان صورت قبول کند.

۴- بیع باطل است.

۱۹۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱-صرف تخلف وصف موجب خیار فسخ نیست.

۲- صرف تخلف وصف موجب خیار فسخ است مشروط بر اینکه در ثمن تفاوتی حاصل شده باشد.

۳- صرف تخلف وصف موجب خیار فسخ است هر چنددر ثمن تفاوتی حاصل نشده باشد.

۴- هیچکدام درست نمی باشند.

۲۰۰- کدام یک از اشخاص ذیل می تواند از خیار رؤیت استفاده کند و عقد را فسخ کند؟

۱- بایع                                                     ۲- مشتری

۳- بایع و مشتری                                      ۴- اصولاً بایع

 

 

پاسخنامه:

 

 1. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۷۰ ق.م
 2. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۱ ق.م
 3. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۲ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۳ ق.م
 5. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۵ ق.م
 6. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۷۵ ق.م
 7. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۷۵ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۷۵ ق.م
 9. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۶ ق.م
 10. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۷۶ ق.م
 11. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۷۶ ق.م
 12. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۷ ق.م و زیرنویس۳و۵ آن ماده
 13. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴و۵ ماده۳۷۷ ق.م و ماده ۳۷۸ ق.م
 14. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده۳۷۷ ق.م
 15. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۷۷ ق.م
 16. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۷۷ ق.م
 17. گزینه۱صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۸ ق.م
 18. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۸ ق.م و زیرنویس۱ آن ماده
 19. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۷۸ ق.م
 20. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۹ ق.م
 21. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۹ ق.م
 22. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۹ ق.م
 23. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۸۰ ق.م
 24. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۸۰ ق.م
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۸۰ ق.م
 26. گزینه۱صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۱ ق.م
 27. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۱ ق.م
 28. گزینه۳ صحیح است.
 29. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۸۳ ق.م
 30. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۸۴ ق.م
 31. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۴ ق.م
 32. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۸۴ ق.م
 33. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۸۴ ق.م
 34. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۵ ق.م
 35. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۶ ق.م
 36. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۷ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده۳۸۷ ق.م
 38. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۷ ق.م
 39. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۸۷ ق.م
 40. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۸۷ ق.م
 41. گزینه۳ صحیح است.
 42. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۸۷ ق.م
 43. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده۳۸۷ ق.م
 44. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۸ ماده۳۸۷ ق.م
 45. گزینه۳صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۰ ماده۳۸۷ ق.م
 46. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۱ ماده۳۸۷ ق.م
 47. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۴ ماده۳۸۷ ق.م
 48. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۳ ماده۳۸۷ ق.م
 49. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱۲ ماده۳۸۷ ق.م
 50. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۸۸ ق.م
 51. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۸۸ ق.م
 52. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۰ ق.م
 53. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۹۰ ق.م
 54. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۰ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۴ماده۳۹۰ ق.م
 56. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۹۰ ق.م
 57. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده۳۹۰ ق.م
 58. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۱ ق.م
 59. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۱ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۱ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ و۳ ماده۳۹۱ ق.م
 62. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۱ ق.م
 63. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۳ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 64. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۴ ق.م
 65. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۵ ق.م
 66. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۶ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳و۵و۶ ماده۳۹۷ ق.م
 68. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۹۷ ق.م
 69. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۷ ق.م
 70. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۹۷ ق.م
 71. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۸ ق.م
 72. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۹۸ ق.م
 73. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۸ ق.م
 74. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۹۸ ق.م
 75. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۹۹ ق.م
 76. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۹۹ ق.م
 77. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۹۹ ق.م
 78. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۹۹ ق.م
 79. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۰ ق.م
 80. گزینه۱ صحیح است.
 81. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۱ ق.م
 82. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۰۱ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۲ ق.م
 84. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۲ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۲ ق.م
 86. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۰۲ ق.م
 87. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۳ ق.م
 88. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۰۳ ق.م
 89. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. مواد۴۰۴ ،۴۰۵ و۴۰۷ ق.م
 90. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۶ ق.م
 91. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. مواد۴۰۷ و۴۰۸ ق.م
 92. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۰۸ ق.م
 93. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۰۹ ق.م
 94. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۰ ق.م
 95. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۴۱۰ ق.م
 96. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۴۱۰ ق.م
 97. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۴۱۰ ق.م
 98. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۴۱۰ ق.م
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۴۱۰ ق.م
 100. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۴۱۰ ق.م و ماده۴۱۱ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

  با سلام
  قسمت اول درخواست شما تصحیح شد ولی بقیه قسمت ها مشکل از سیستم شماست لطفا ctrl+f5 را همزمان فشار دهید تا پیج مورد نیاز شما رفرش شود.

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

  سلام استادعزیزخسته نباشید.۱-سوال مجموعه مدنی ۶قسمت دوم سوال اول جواب داده نشده است.۲-سوالات مجموعه مدنی ۶(قسمت چهارم)رابعدازاینکه انتخاب کردیم هیچ تستی نمایش داده نمیشودوصفحه خالیست.که دقیقامثل سوالات مدنی۵(قسمت۸)که بعدازبازکردن ،پیغام داده میشه که صفحه ای یافت نشد.باتشکراستاد