تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
۹۴ یکشنبه ۲۸ تیر

«در عقود معینه مختلفه»

فصل اول:« در بیع»

مبحث اول: در احکام بیع

 

۱- بیع عبارت است از تملیک …….. به عوض معلوم.

۱- عین            ۲- منفعت              ۳- حق         ۴- هر سه مورد

۲- مبادله بدون قید و امتیاز چه نام دارد؟

۱- بیع           ۲- اجاره             ۳- صلح            ۴- معاوضه

۳- اگر قصد واقعی طرفین محرز نباشد در عرف داد و ستد مبادله مال با پول چه نام دارد؟

۱- بیع         ۲- اجاره         ۳- صلح           ۴- معاوضه

۴- اگر قصد واقعی طرفین محرز نباشد در عرف داد و ستد مبادله کالا با کالا چه نام دارد؟

۱- بیع           ۲- معاوضه         ۳- صلح           ۴- اجاره

۵- موردی که مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری گذارده می‌شود و در پایان مدت و پرداخت اقساط خود به خود به ملکیت متصرف در می آید چه نام دارد؟

۱- بیع         ۲- معاوضه         ۳- اجاره          ۴- صلح

۶- موردی که مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری گذارده می‌شود و در پایان مدت خود به خود به ملکیت متصرف در نمی آید و انتقال نیاز به تراضی دوباره یا تصمیم یکی از دو طرف دارد، چه نام دارد؟

۱- بیع         ۲- معاوضه       ۳- اجاره             ۴- صلح

۷- اجاره به شرط تملیک یکی از عقود…. است.

۱- معین                                                    ۲- نامعین

۳- مبتنی بر ماده۱۰ قانون مدنی                   ۴- گزینه۲و۳

۸- از نظر تحلیلی اجاره به شرط تملیک چه ماهیتی دارد؟

۱- اجاره است.                                          ۲- بیع با اقساط معین است.

۳- اجاره است همراه با وعده بیع.                ۴- نه اجاره است نه بیع.

۹- اگر برای ساخت کالایی مقدار کمی مصالح استفاده شود ولی هزینه بالایی صرف کار روی آن شود آنچه واقع می‌شود…. است.

۱- بیع             ۲- اجاره خدمت         ۳- معاوضه                ۴- صلح

۱۰- اگر برای ساخت کالایی مقدار زیادی مصالح استفاده شود ولی هزینه پایینی صرف کار روی آن شود آنچه واقع می‌شود…. است.

۱- بیع           ۲- اجاره خدمت           ۳- معاوضه             ۴- صلح

۱۱- اگر شخصی به دیگری وکالت صوری دهد ولی قصد باطنی طرفین بیع باشد آنچه واقع می‌شود تابع احکام …. است.

۱- وکالت                                                  ۲- بیع

۳- بستگی به نظر دادگاه دارد.                     ۴- گزینه۱ یا۲

۱۲- بیع مال کلی…. است.

۱- عهدی                                                   ۲- تملیکی

۳- اول عهدی و بعد تملیکی                         ۴- اول تملیکی و بعد عهدی

۱۳- در بیع مال کلی تملیک چه زمانی صورت می‌گیرد؟

۱- در هنگام عقد

۲- در هنگام تسلیم مال

۳- در هنگام تعیین مصداق کلی از سوی فروشنده

۴- گزینه۲یا۳

۱۴- بیعی که به طور مجانی واقع می‌شود…. است.

۱- باطل       ۲- صحیح       ۳- غیر نافذ         ۴- غیر قابل استناد

۱۵- بیعی که ثمن آن صوری یا ناچیز می‌باشد….

۱- صحیح است.

۲- غیر نافذ است.

۳- به تفاوت موارد هبه یا صلح قلمداد شده یا باطل می‌باشد.

۴- غیر قابل استناداست.

۱۶- معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟

۱- عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه است.

۲- معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود وعقد لازم است.

۳- معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و عقد جایز است.

۴- معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و مفید اباحه است.

۱۷- ماهیت حقوقی قولنامه‌ای که متضمن تعهد به بیع باشد بر طبق نظر حقوقدانان چیست؟

۱- بیع محسوب و مفید تملیک است.

۲- یک عقد جایز است.

۳- یک قرارداد عهدی لازم است   .

۴- شرط ابتدایی است و لازم الوفا نیست.

۱۸- در بیع املاک عقد….

۱- با ایجاب و قبول واقع می‌شود

۲- صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود.

۳- باید با سند رسمی انجام شود.

۴- گزینه۲ و۳٫

۱۹- ایجاب و قبول در عقد بیع…..

۱- صرفاً باید با الفاظ صریح صورت گیرد.

۲- نمی‌تواند با معاطات صورت گیرد.

۳- صرفا باید با الفاظ (صریح یا ضمنی) صورت گیرد.

۴- می‌تواند به وسیله الفاظ (صریح یا ضمنی) و معاطات واقع شود.

۲۰- کدام یک از انواع بیع در گزینه های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- بیع مطلق                                              ۲- بیع مشروط

۳-بیع موجل                                              ۴- هر سه مورد

۲۱- در بیع سلم یا سلف….

۱- ثمن باید نقد بوده و در مجلس عقد تسلیم شود.

۲- مبیع باید در مجلس عقد تسلیم شود.

۳- مبیع باید نقد باشد.

۴- لزومی به نقد بودن ثمن یا تسلیم آن در مجلس عقد نمی‌باشد.

۲۲- با دادن چک و سفته….

۱- ایفای تعهد صورت می‌گیرد.

۲- تبدیل تعهد صورت می‌گیرد.

۳- ایفای تعهدوتبدیل تعهد صورت نمی‌گیرد و تنها وسیله پرداخت می‌باشند.

۴- گزینه۱ و۲٫

۲۳- اگر اجل در عقود مؤجل معین نباشد و احتمال کوتاه و بلند شدن آن رود حکم چیست؟

۱- شرط اجل باطل است.

۲- عقد باطل است.

۳- هم شرط اجل و هم عقد باطل است.

۴- بلند و کوتاه شدن اجل ضرری بر شرط و عقد نمی‌زند.

۲۴- کدام یک از بیع‌های ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- بیع سلف

۲- بیع کالی به کالی

۳- بیع نقد

۴- هر سه مورد صحیح می‌باشند.

۲۵- معلوم بودن کدام یک از امور زیر در عقد لازم نیست؟

۱- کمیت مورد عقد                                     ۲- اوصاف مهم مورد عقد

۳- ارزش مورد عقد                                    ۴- جنس مورد عقد

۲۶- هرگاه مورد بیع از اشیایی باشد که از حیث ارزش و اوصاف یکسان می‌باشند مبیع به منزله ….. و عقد…. است.

۱- عین معین، صحیح                                 ۲- کلی در معین، صحیح

۳- عین معین، باطل                                    ۴- کلی در معین، باطل

۲۷- اگر فروشنده پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بکند و بهای هر یک را معین سازد و به مشتری اختیار دهد تا هر کدام را که می خواهد انتخاب کند عقد چه وضعیتی دارد؟

۱- بیع واقع نمی‌شود.

۲- بیع غیر نافذ است.

۳- بیع نسبت به آنچه خریدار انتخاب می‌کند واقع می‌شود.

۴- بیع قابل فسخ است.

۲۸- اگر مبیع قابلیت تعیین را در آینده داشته باشد ولی هنگام عقد معین نباشد حکم عقد چیست؟

۱- صحیح است.                                        ۲- غیر نافذ است.

۳- باطل است.                                           ۴- قابل فسخ است.

۲۹- فروش اسب برنده قبل از آغاز مسابقه و تعیین مورد عقد چه حکمی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۳۰- در بیع عین معین…..

۱- معلوم بودن جنس و وصف و مقدار مبیع نزد طرفین کافی است.

۲- ذکر جنس و وصف و مقدار مبیع در اسناد بیع و الفاظ ایجاب و قبول ضروری است.

۳- نیازی به معلوم بودن و ذکر جنس و وصف و مقدار مبیع در حین عقد نیست.

۴- هیچکدام.

۳۱- در کدام یک از انواع بیع ذکر مقدار، جنس و وصف مبیع در حین بیع ضروری است؟

۱- عین معین                                             ۲- کلی در معین

۳- کلی فی الذمه                                         ۴- هر سه مورد

۳۲- مقصود از عرف بلد در عبارت «تعیین مقدار مبیع به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است» چیست؟

۱- عرف محل وقوع عقد.

۲- عرف محل انجام تعهد.

۳- عرف محل اقامتگاه طرفین.

۴- عرف محلی که دادگاه معین می‌کند.

۳۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود….

۱- بیع در صورتی واقع می‌شود که مبیع شمرده شده یا کیل یا ذرع شده باشد.

۲- بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

۳- بیع غیر نافذ است.

۴- بیع باطل است.

۳۴- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع صحیح است.

۲- اگر مبیع به شرط وصف معین فروخته شود بیع صحیح است.

۳- اگر مبیع به شرط جنس معین فروخته شود بیع صحیح است.

۴- هر سه گزینه صحیح است.

۳۵- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده باشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد…..

۱- بیع قطعی و ثمن حال است.

۲- بیع مشروط و ثمن حال است.

۳- بیع قطعی و ثمن مؤجل است.

۴- بیع مشروط و ثمن کلی و مؤجل است.

 

مبحث دوم :«در طرفین معامله»

 

۳۶- هر یک از بایع و مشتری باید…. داشته باشند.

۱- اهلیت قانونی

۲- اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن

۳- گزینه۱ و۲

۴- هیچکدام

۳۷- معامله با کدام یک از اشخاص زیر باطل نمی‌باشد؟

۱- مست

۲- ورشکسته ای که در اموال خود تصرف می‌کند.

۳- وکیلی که خارج از حدود اختیاراتش عمل می‌کند.

۴- بیهوش

۳۸- ورشکسته….

۱- محجور است.

۲- محجور نمی‌باشد ولی به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران از اختیار تصرف در اموال خود محروم است.

۳- اهلیت تمتع ندارد.

۴- حق معامله کردن در اموال دیگران را ندارد.

۳۹- کدام گزینه صحیح است؟

۱- شخص کور اصولاً نمی‌تواند خرید و فروش نماید.

۲- شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید.

۳- شخص کور نمی‌تواند خرید و فروش کند ولو اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله شخص دیگری هر چند طرف معامله جهل خود را برطرف کند.

۴- شخص کور می‌تواند خرید و فروش کند مشروط بر اینکه شخصاً یا بوسیله دیگری جهل خود را مرتفع کند.

 

مبحث سوم:«در مبیع»

 

۴۰- بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد…..

۱- غیر نافذ است.

۲- باطل است ولو اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.

۳- صحیح است.

۴- باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.

۴۱- خرید و فروش کدام یک از اموال زیر ممنوع نیست؟

۱- اموال عمومی

۲-مال مرهون

۳- اشیای عتیقه

۴- خرید و فروش هر سه ممنوع است.

۴۲- در مواردی که به حکم عادت دسترسی به مبیع امکان دارد ولی هم اکنون مبیع در دسترس نمی‌باشد بیع…..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۴۳- در کدام مورد بیع صحیح نیست؟

۱- فروش پرنده بومی در حال پرواز.

۲- فروش ماهی در دریا.

۳- فروش میوه ای که بر درخت است.

۴- گزینه۱و۲٫

۴۴- ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع….

۱- باعث بطلان عقد است.

۲- باعث بطلان عقد نیست.

۳- باعث بطلان عقد نیست ولی در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می‌کند.

۴- اصولاً باعث بطلان عقد است.

۴۵- در موردی که بعد از عقد بیع ناتوانی عارضی نسبت به تسلیم مبیع بر بایع غلبه کند عقد ….

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- منفسخ می‌شود.                                     ۴- قابل فسخ می‌شود.

۴۶- هرگاه بایع در هنگام معامله قادر بر تسلیم مبیع نباشد ولی پس از عقد قادر بر تسلیم گردد، عقد بیع:

۱- غیر نافذ است.                                       ۲- باطل است.

۳- صحیح است.                                        ۴- منفسخ است.

۴۷- هر گاه بایع هنگام معامله خود را قادر بر تسلیم مبیع بداند ولی در واقع عاجز باشد بیع…..

۱- صحیح است.                                        ۲- غیر نافذ است.

۳- منفسخ است.                                         ۴- باطل است.

۴۸- هر گاه در واقع بایع قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد ولی طرفین با این قصد که مبیع قابل تسلیم نیست معامله کنند عقد بیع…..

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- منفسخ است.

۴۹- کدام یک از عقود ذیل صحیح می‌باشد؟

۱- بیع مال وقف                                        ۲- رهن مال وقف

۳- رهن ثمن فروش مال وقف                      ۴- هیچکدام

۵۰- در عبارت « بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود» مقصود از « سفک دماء » چیست؟

۱- خونریزی ساده                                     ۲- قتل نفس

۳- جرح منتهی به قتل نفس                          ۴- گزینه۲ و۳

۵۱- بعد از فروش مال موقوفه، ثمن آن…..

۱- خود به خود وقف است.

۲- باید بوسیله واقف وقف شود.

۳- باید به وسیله موقوف علیهم وقف شود.

۴- باید توسط متولی وقف شود.

۵۲- در کدام مورد اذن فروشنده شرط نمی‌باشد؟

۱- قبض عین معین

۲- قبض کلی در معین

۳- قبض کلی فی الذمه

۴- در هر سه مورد اذن فروشنده شرط نمی‌باشد.

۵۳- در قبض مال کلی اجازه و اذن فروشنده شرط….. و در صورت امتناع فروشنده ازتعیین مصداق مالی کلی…..

۱- است- باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود.

۲-نیست- باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود.

۳- است- مشتری حق فسخ دارد.

۴- نیست- مشتری حق فسخ دارد.

۵۴- اگر موضوع معامله چهار رأس گاو بوده و سند مدرکیه هم حاکی از این باشد که گاوها موجود بوده‌اند….

۱- تعیین نشدن رنگ و سن گاوها در سند موجب بطلان معامله خواهد شد.

۲- تعیین نشدن رنگ و سن گاوها در سند موجب بطلان معامله نخواهد شد.

۳- تعیین نشدن رنگ و سن گاوها در سند موجب بطلان معامله نخواهد شد مگر اینکه نزد خریدارنیز مجهول باشند.

۴- تعیین نشدن رنگ و سن گاوها در سند اصولاً موجب بطلان معامله خواهد شد.

۵۵- در مبیع کلی ذکر جنس و مقدار و وصف مبیع در …..ضروری است.

۱- عقد                                                      ۲- سند اثبات کننده عقد

۳- گزینه۱ و۲                                            ۴- هیچکدام

۵۶- اگر بیع مال کلی بر مبنای نمونه صورت گیرد….

۱- ذکر جنس و مقدار و وصف مبیع در عقد ضروری است.

۲- دو طرف را از ذکر اوصاف مبیع بی نیاز می‌کند.

۳- ذکر وصف و جنس مبیع در عقد ضروری است ولی مقدار می‌تواند ذکر نشود.

۴- ذکر وصف و مقدار مبیع در عقد ضروری است ولی جنس می‌تواند ذکر نشود.

۵۷- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع….. است.

۱- باطل         ۲- صحیح           ۳- غیر نافذ       ۴- قابل فسخ

۵۸- هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود ولی بعضی از آن از غیر جنس مذکور در آید…..

۱- کل بیع باطل است.

۲- کل بیع صحیح است.

۳- بیع نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

۴- بیع نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه مشتری خیار تخلف وصف دارد.

۵۹- بیع از روی نمونه چه حکمی دارد؟

۱- باطل است.                                           ۲- صحیح است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- غیر قابل استناد است.

۶۰- در صورتی که اوصاف مذکور در قرارداد با نمونه منتخب در تعارض باشد بایع باید تعهد خود را با توجه به کدام یک ایفا کند؟

۱- اوصاف مذکور در قرارداد

۲- نمونه

۳- اوصاف مذکور یا نمونه بر طبق اوضاع و احوال

۴- هیچکدام

۶۱- در صورتی که نمونه مبیع پیش از تسلیم تلف شود و اوصاف آن در قرار داد نیامده باشد فروشنده چه تکلیفی دارد؟

۱- بیع باطل است و فروشنده تکلیفی ندارد.

۲- بیع منفسخ می‌شود و فروشنده تکلیفی ندارد.

۳- بیع صحیح است و فروشنده باید فرد اعلی را تسلیم کند.

۴- بیع صحیح است و فروشنده باید فرد متعارف را تسلیم کند.

۶۲- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقداراست خریدار برای جبران خسارت خود چه اختیاری پیدا می‌کند؟

۱- خریدار حق فسخ معامله را دارد.

۲- می‌تواند به نسبت مقدار کم آمده از ثمن کسر بگذارد.

۳- می‌تواند معامله را رد کند زیرا چنین معامله ای غیر نافذ است.

۴- خریدار در کسر ثمن یا فسخ معامله مختار است.

۶۳- برای اجرای ماده۳۵۵ ق.م « اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق فسخ معامله را دارد» چه شرطی لازم است؟

۱- شرط مقدار باید به عنوان وصف ملک باشد.

۲- ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت، معین شده باشد.

۳- مورد معامله به عنوان کل تجزیه ناپذیر فروخته شود.

۴- هر سه مورد.

۶۴- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد کمتر از آن مقدار درآید مشتری به استناد خیار …. حق فسخ معامله را دارد؟

۱- تخلف از وصف                                    ۲- تبعض صفقه

۳- تدلیس                                                  ۴- رؤیت

۶۵- اگر قالیچه ای به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود و بعد کمتر از آن مقدار درآید مشتری چه حقی دارد؟

۱- حق فسخ معامله

۲- می‌تواند به مقدار کم آمده از ثمن کسر بگذارد.

۳- هم حق فسخ و هم کسر ثمن

۴- حق فسخ معامله یا کسر ثمن

۶۶- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که بیشتر از آن مقدار است…..

۱- خریدار حق فسخ دارد.

۲- بایع حق فسخ دارد.

۳- زیاده مال بایع است.

۴- بایع حق اخذ ثمن مقدار زیاده را دارد.

۶۷- کدام عبارت صحیح است؟

۱- اگر چیزی عرفاً داخل در مبیع باشد در صورتی متعلق به مشتری است که در عقد تصریح شود.

۲- اگر چیزی عرفاً داخل در مبیع باشد تابع مبیع است ولو اینکه در قرار داد تصریح نشود.

۳- اگر چیزی عرفاً داخل در مبیع باشد تابع مبیع است اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

۴- گزینه۲ و۳ .

۶۸- اگر تردید شود که چیزی از توابع مبیع است یا نه مهمترین منبع رفع اختلاف…. است.

۱- عرف                                                   ۲- قصد مشترک طرفین

۳- قانون                                                 ۴- هر سه مورد

۶۹- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت تابع مبیع شمرده نشود…..

۱- داخل در مبیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

۲- داخل در مبیع نمی‌شود هر چند صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

۳- داخل در مبیع نمی‌شود مگر اینکه به طور ضمنی از مفاد سند استنباط شود که جزو مبیع است.

۴- گزینه۱ و۳ صحیح است.

۷۰- زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت متعلق به چه کسی است؟

۱- متعلق به مشتری است.

۲- متعلق به بایع است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۳- متعلق به مشتری است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

۴- متعلق به بایع است.

۷۱- کدام مورد متعلق به مشتری می‌شود؟

۱- اشجار در بیع باغ                                  ۲- زراعت در بیع زمین

۳- میوه در بیع درخت                                ۴- حمل در بیع حیوان

۷۲- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد…..

۱- آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود هر چند خلاف آن تصریح شده باشد.

۲- آن شیء داخل در مبیع است هر چند خلاف آن تصریح شده باشد.

۳- آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

۴- آن شیء داخل در مبیع است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

۷۳- هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است….

۱- استثنای آن از مبیع جایز نیست.

۲- استثنای آن از مبیع جایز است.

۳- استثنای آن از مبیع اصولاً جایز نیست.

۴-استثنای آن از مبیع جایز نیست مگر به حکم محکمه.

۷۴- استثنای کدام گزینه از بیع خانه جایز است؟

۱- آب            ۲- برق               ۳- وام آب و برق          ۴- هیچکدام

۷۵- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در هنگام عقد وجود نداشته بیع….

۱- باطل است.                                           ۲- منفسخ می‌شود.

۳- صحیح است.                                        ۴- غیر نافذ است.

۷۶- در کدام یک از موارد ذیل مبیع باید در هنگام عقد وجود داشته باشد؟

۱- بیع عین معین                                        ۲- بیع کلی در معین

۳- بیع کلی فی الذمه                                   ۴- گزینه۱ و۲

۷۷- بیع عینی که وجود ندارد ولی در آینده ساخته می‌شود چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- قابل فسخ است.

۳- باطل است.                                           ۴- غیر نافذ است.

 

مبحث چهارم:« در آثار بیع»

 

۷۸- کدامیک از گزینه های زیر از آثار بیع صحیح می‌باشد؟

۱- الزام بایع به تسلیم مبیع

۲- تملیک مبیع معین به مشتری

۳- ضامن درک مبیع و ثمن شدن بایع و مشتری

۴- هر سه مورد

 

فقره اول : «در ملکیت مبیع و ثمن»

 

۷۹- در عقد بیع وجود خیارفسخ برای متبایعین….

۱- مانع انتقال می‌شود.

۲- مانع انتقال نمی‌شود.

۳- اصولاً مانع انتقال می‌شود.

۴- اصولاً مانع انتقال نمی‌شود.

۸۰- اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود….

۱- طرف دیگر حق مطالبه آن عین را نخواهد داشت.

۲- طرف دیگر داخل درغرما می‌شود.

۳- طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

۴- طرف دیگر حق مطالبه آن عین را ندارد مگر در صورت تصریح خلاف آن.

۸۱ – در عقد بیع وجود اجل برای تسلیم ثمن یا مبیع…..

۱- تا وقتی که اجل فرا رسد مانع انتقال می‌شود.

۲- مانع انتقال نمی‌شود.

۳- اصولاً مانع انتقال می‌شود.

۴- اصولاً مانع انتقال نمی‌شود.

۸۲- در حقوق کنونی اثر بیع خیاری یا معامله با حق استرداد چیست؟

۱- تملیک مال

۲- ایجاد حق عینی تبعی برای خریدار

۳- ایجاد حق عینی اصلی برای خریدار

۴- هیچکدام

۸۳- اگر شرط شود که ملکیت پیش از عقد انتقال یابد شرط و عقد چه وضعیتی دارد؟

۱- شرط باطل و عقد صحیح است.              ۲- شرط و عقد باطل است.

۳- شرط صحیح و عقد باطل است.              ۴- شرط و عقد صحیح است.

۸۴- معامله‌ای که در آن دو طرف معامله تملیک را معلق به شرطی می‌نمایند یا به تأخیر می‌اندازند ….. است.

۱- صحیح            ۲- باطل               ۳- قابل فسخ          ۴- غیر نافذ

۸۵- در بیع خیاری مالکیت از چه زمانی حاصل می‌گردد؟

۱- از حین انقضای مدت خیار                      ۲- از حین انعقاد بیع

۳- از تاریخ قبض مبیع و ثمن                      ۴- از تاریخ فسخ

۸۶- انتقال مالکیت در بیعی که قبض در آن شرط صحت است از چه زمانی حاصل می‌شود؟

۱- از حین وقوع بیع

۲- از حین حصول شرط(قبض)

۳- از حین گفتن ایجاب و قبول

۴- گزینه۱و۲

۸۷- قبض در بیع صرف…..

۱- شرط لزوم است.                                  ۲- شرط صحت است.

۳- شرط نمی‌باشد.                                     ۴- گزینه۱ یا۲٫

۸۸- در بیع صرف انتقال مالکیت از چه زمانی حاصل می‌شود؟

۱- ا ز زمان قبض مبیع و ثمن

۲- از زمان قبول ایجاب

۳- بسته به نظر دادگاه است.

۴- از زمان گفتن ایجاب

۸۹- بیع صرف مؤجل چه وضعیتی دارد؟

۱- صحیح است.                                        ۲- باطل است.

۳- غیر نافذ است.                                       ۴- قابل فسخ است.

۹۰- کسی که مالی را به بیع فاسد تصرف می‌کند….

۱- ضامن عین و منافع آن نیست.

۲- اگر به رضای مالک تصرف کرده باشد ضامن عین و منافع آن نیست.

۳- اگر از فساد بی اطلاع باشد ضامن عین و منافع آن نیست.

۴- ضامن عین و منافع است.

۹۱- هر گاه کسی به بیع فاسد مالک مالی شود و سپس در اثر عوامل قهری آن مال تلف شود….

۱- ضامن عین و منافع آن می‌باشد.

۲- ضامن عین و منافع نمی‌باشد.

۳- در صورتی که تقصیر او ثابت شود ضامن عین و منافع می‌باشد.

۴- در صورتی که قوه قاهره را ثابت کند ضامن عین و منافع نمی‌باشد.

 

فقره دوم : « در تسلیم»

 

۹۲- عنصر اصلی تسلیم مال چیست؟

۱- در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع

۲- قبض مادی مبیع توسط خریدار

۳- تصرف عملی خریدار

۴- هیچکدام

۹۳- تسلیم عبارت است از ….. و قبض عبارت است از…..

۱- در اختیار نهادن مبیع به تصرف مشتری- استیلای مشتری بر مبیع.

۲- تصرف عملی مشتری- قبض مادی مبیع توسط خریدار.

۳- قبض مادی مبیع توسط خریدار- استیلای مشتری بر مبیع.

۴- استیلای مشتری بر مبیع- در اختیار نهادن مبیع به تصرف مشتری.

۹۴- در فروش مبیعی که پیش از آن در اختیار خریدار بوده است تسلیم ….

۱- نیاز به استیلای مشتری بر مبیع دارد.

۲- تنها با تراضی دو طرف انجام می‌شود.

۳- نیاز به هیچ اقدام خارجی ندارد.

۴- گزینه۲ و۳٫

۹۵- در فرضی که مبیع عین معین است، قبض….

۱- عمل حقوقی مستقل است.

۲- بدون اذن بایع ممکن است.

۳- با اذن بایع صورت می‌گیرد.

۴- اصولاً با اذن بایع صورت می‌گیرد.

۹۶- در فرضی که مبیع کلی است، مشتری برای قبض مبیع….

۱- نیاز به اذن بایع دارد.

۲- نیاز به اذن بایع ندارد.

۳- در صورتی که بایع فرد و مصداق را معین کند نیاز به اذن بایع ندارد.

۴- گزینه۱ و۳٫

۹۷- اگر مشتری۱۰۰ کیلو از گندمهای موجود در انبار بایع را بخرد ولی قبل از تسلیم بر اثر حادثه‌ای گندمهای موجود در انبار تلف شود و فقط۱۰۰ کیلو باقی بماند در این صورت….

۱- خریدار بدون نیاز به اذن فروشنده می‌تواند آن۱۰۰ کیلو را قبض کند.

۲- خریدار نمی‌تواند بدون اذن بایع آن۱۰۰ کیلو را قبض کند.

۳- خریدار در صورت گرفتن اذن دادگاه می‌تواند بدون اذن بایع آن۱۰۰ کیلو را قبض کند.

۴- هیچکدام.

۹۸- در کدام یک از انواع بیع، قبض مال احتیاجی به اذن بایع ندارد؟

۱- بیع عین معین                                        ۲- بیع کلی در معین

۳- بیع کلی فی الذمه                                   ۴- گزینه۱و۲

۹۹- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح نمی‌باشد؟

۱- دادن اطلاعات لازم درباره انتفاع از مبیع در امور فنی لازمه تسلیم است.

۲- اهمال در تذکر خطرهای احتمالی کالاهای خطرناک سبب ضمان فروشنده است.

۳- برای تحقق تسلیم، مشتری باید عملاً در مبیع تصرف کند.

۴- هر سه گزینه صحیح می‌باشند.

۱۰۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در چه زمانی شرط است؟

۱- در زمان عقد

۲- در زمان قبض و اقباض

۳- در آن موعد مشخص شده

۴- از زمان عقد تا آن موعد مشخص شده

 

 

پاسخنامه:

 

 

 1. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۳۸ ق.م
 2. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۳۸ ق.م
 3. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۳۸ ق.م
 4. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۳۸ ق.م
 5. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۳۸ ق.م
 6. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۳۸ ق.م
 7. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۳۸ ق.م
 8. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۵ ماده۳۳۸ ق.م
 9. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۳۸ ق.م
 10. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۳۸ ق.م
 11. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده۳۳۸ ق.م
 12. گزینه۲ صحیح است.
 13. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۸ ماده۳۳۸ ق.م
 14. گزینه۱ صحیح است.
 15. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۹ ماده۳۳۸ ق.م
 16. گزینه۲ صحیح است.
 17. گزینه۳ صحیح است.
 18. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۳۹ ق.م
 19. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۴۰ ق.م
 20. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۳۴۱ ق.م
 21. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۴۱ ق.م
 22. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۴۱ ق.م
 23. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۴۱ ق.م
 24. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۴۱ ق.م
 25. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۲ ق.م
 26. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۴۲ ق.م
 27. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۴۲ ق.م
 28. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۴۲ ق.م
 29. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۴۲ ق.م
 30. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۴۲ ق.م
 31. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۴۲ ق.م و ماده ۳۵۱ ق.م
 32. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۶ ماده۳۴۲ ق.م
 33. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۳ ق.م
 34. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲ ماده۳۴۳ ق.م
 35. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۴ ق.م
 36. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۵ ق.م
 37. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱و۲و۳ ماده۳۴۵ ق.م
 38. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۴۵ ق.م
 39. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۷ ق.م
 40. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۴۸ ق.م
 41. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۴۸ ق.م
 42. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۴۸ ق.م
 43. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۴۸ ق.م
 44. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۴۸ ق.م
 45. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۵ ماده۳۴۸ ق.م
 46. گزینه۲ صحیح است.
 47. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۷ ماده۳۴۸ ق.م
 48. گزینه۲ صحیح است.
 49. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده ۳۴۹ ق.م و زیر نویس۲ آن ماده
 50. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۴۹ ق.م
 51. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ماده۳۴۹ ق.م
 52. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۵۰ ق.م
 53. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۵۰ ق.م
 54. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۵۱ ق.م
 55. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۵۱ ق.م
 56. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۵۱ ق.م
 57. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۳۵۳ ق.م
 58. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۳ ق.م
 59. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۴ ق.م
 60. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۵۴ ق.م
 61. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۵۴ ق.م
 62. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۵ ق.م
 63. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۵۵ ق.م
 64. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیر نویس۱ماده۳۵۵ ق.م
 65. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۴ ماده۳۵۵ ق.م
 66. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۵ ق.م
 67. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۶ ق.م
 68. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۵۶ ق.م
 69. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۷ ق.م و زیر نویس۱ آن ماده
 70. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۸ ق.م
 71. گزینه۱صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۸ ق.م
 72. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۵۹ ق.م
 73. گزینه۲ صحیح است. ر .ک. ماده۳۶۰ ق.م
 74. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۶۰ ق.م
 75. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۱ ق.م
 76. گزینه۴ صحیح است.
 77. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۱ ماده۳۶۱ ق.م
 78. گزینه۴ صحیح است. ر .ک. ماده۳۶۲ ق.م
 79. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۳ ق.م
 80. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۳ ق.م
 81. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۳ ق.م
 82. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ ماده۳۶۳ ق.م
 83. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۶۳ ق.م
 84. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۳ ماده۳۶۳ ق.م
 85. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۴ ق.م
 86. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۴ ق.م
 87. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۴ ق.م
 88. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۴ ق.م
 89. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۳ ماده ۳۶۴ ق.م
 90. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۶۵ ق.م
 91. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۶ ق.م
 92. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. زیرنویس ۱ ماده ۳۶۷ ق.م
 93. گزینه۱ صحیح است. ر. ک. ماده ۳۶۷ ق.م
 94. گزینه۴ صحیح است. ر. ک. زیرنویس۲ماده۳۶۷ ق.م
 95. گزینه۲ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۴ ق.م
 96. گزینه۴ صحیح است.
 97. گزینه۱ صحیح است.
 98. گزینه۱ صحیح است.
 99. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۶۸ ق.م و زیر نویس۱و۲ ماده۳۶۹ ق.م
 100. گزینه۳ صحیح است. ر. ک. ماده۳۷۰ ق.م


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟